Česko-lužický věstník
Ročník VIII
Číslo 4 / duben 1998

Hej, Slované!


Hej, Slované, ještě naše
slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce
pro nᚠnárod bije.
Žije, žije duch slovanský,
bude žít na věky;
[:hrom a peklo, marné vaše
proti nám jsou vzteky.:]

Jazyka dar svěřil nám Bůh,
Bůh nᚠhromovládný,
nesmí nám ho tedy vyrvat
na tom světě žádný;
i necha je kolik lidí,
tolik čertů v světě:
[:Bůh je s námi, kdo proti nám,
toho Perun smete.:]

Necha také se nad námi
hrozná bouře vznese,
skála puká, dub se láme,
země a se třese:
my stojíme stále pevně,
jako stěny hradné;
[:černá zem pohltí toho,
kdo odstoupí zrádně.:]
Richard Bígl

O Písni Slovanů a jejím tvůrci

Před stem padesáti lety se dávaly do pohybu události, jejichž vyvrcholením se z pohledu slovanských dějin stal nepochybně pražský Sjezd. V myslích si ho často jen bezděčně spojujeme s písní, která zněla na jeho schůzích, pří sbratřování m욝anů, studentů a lidu na Václavském náměstí, při stavění barikád i bojích na nich proti Windischgraetzovým vojákům. Revoluční rok 1848 posvětil dnes pozapomenutou píseň gemerského evangelíka na slovanskou hymnu.
Samo Tomášik se narodil 8. února 1813 v Jelšavské Teplici. Někdy se psal Tomašík, jeho předci byli možná Češi přišedší na Slovač v dobách husitských. V letech 1824 - 1828 docházel na rožňavské gymnázium a po tři léta následující na filozofické a teologické učiliště v Kežmarku. Za výborný prospěch a latinské verše zde byl odměněn Roth-Telekiovským stipendiem, které využil na prázdninovou návštěvu Krakova a Wieliczky v roce 1829.
Na podzim roku 1834, byv poslán na bohosloveckou fakultu berlínské univerzity, zastavil se na deset dní v Praze. Po počáteční radosti ze setkání s českými vlastenci se dostavilo rozčarování. Na českém představení Stavovského divadla nebyl v panských lóžích skoro nikdo, jinak jen několik m욝anů, řemeslníků a tovaryšů. Na ulicích česky mluvily jen chudé a nižší vrstvy, v hostincích a obchodech bylo nutno mluvit německy. V žalu a vzdoru napsal Tomášik na mazurový nápěv písně Józefa Wybického Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy (Pieœń legionów, 1797), která ho zaujala v Krakovské republice, do svého deníku tři sloky nového textu Hej, rodáci, ještě naše slovenská řeč žije. Netuše, že se v této chvíli - některý listopadový večer před výročím bělohorské bitvy - stal v hostinském pokoji U zlatého vola Na Poříčí autorem budoucí hymny, opustil nazítří město. Teskná nálada trvala i na této cestě, když v Lužici naříkal nad hynoucími Slovany. Připadali mu „jako mělký ostrov uprostřed moře, vždy více a více zaplavovaný a podrývaný vlnami německého živlu".
V duchovním prostředí Berlína se mimo jiné seznámil s Franzem Boppem. Šafařík mu Tomášikovým prostřednictvím vzkázal svůj stesk nad tím, že Boppova Vergleichende Grammatik des Sanskrt, Zend, Griechischen, Lateinischen, Lithauischen, Gotischen und Deutschen, vydávaná od r. 1833, nemá v osnově slovanštiny. Zakladatel srovnávací jazykovědy oba ujistil, že se to v novém vydání změní. Volný čas využíval Tomášik v pruské královské knihovně ke studiu literatury o vyhynulých slovanských kmenech . Během velikonočních prázdnin roku 1835 se vydal se třemi uherskými spolužáky na pou někdejším slovanským Polabím a Pobaltím. Jména řek, jezer, hor, měst, dědin, lid i jeho mravy připomínali mu dávné obyvatele. V Pomořanech prý všichni věděli, že „jejich předkové byli někdy Slávové zmužilí a slavní". Na Uznojmě vzpomínal Tomášik Vinety a s Bolehoště shlížel na Rujanu. Tam jej zaujal „někdejší chrám Svantovítův" a při jednom kostele zazděná tak řečená jeho podobizna. Prvou část Tomášikova cestopisu uveřejnil Kuzmány v Hronce (Nawštjwenj pomořj Baltického, 1837). V rukopise zůstali Stojněv a Nakko, náčrt smutnohry ze života starých Polabských Slovanů, v níž měl vystupovat císař Otto a krvelačný Gero na řece Rese.
V letech čtyřicátých se stal Tomášik uznávaným spisovatelem. Psal česky, do češtiny mísil slovakismy, ale za Štúra, asi vlivem Hodžovým a spolku Tatrín, opustil spisovnou češtinu i on, nikdy se však neúčastně radikálního odklonu od Čech. Následkem úrazu z roku 1846 trpěl ztrácením sluchu a dalšími zdravotními potížemi. Plodem letitého studia latinských, maďarských, německých, českých i slovenských kronik a listin se staly jeho Denkwürdigkeiten des Murányer Schlosses mit Bezug auf die vaterländische Geschichte, vydané roku 1882 v Pešti (slovensky 1974), napsané na žádost vévody Augusta ze Sachsen-Coburg-Gothy, majitele Muráně a jiných panství uhersko-slovenských. Podílel se rovněž na rozhodnutí konventu gemerského stařešinstva založit r. 1862 první slovenskou střední školu, gymnázium ve Velké Revúci, zrušenou o dvanáct let později pro „panslavismus".
Roku 1884 se v Českých zemích slavilo padesátileté jubileum písně Hej, Slované! Administrace Národních listů vybrala pro chudého pastora čestný peněžní dar a poslala mu jej spolu s pozváním k návštěvě Prahy, jež se pak s velkou slávou uskutečnila 25. - 28. listopadu. Samuel Tomášik zemřel v Chyžném 10. září 1887 - týden po sebevraždě svého zetě, pronásledovaného Maďary. Slavnostní schůzi ke stému výročí Tomášikovy hymny uspořádala pod záštitou Městské rady hlavního města Prahy a Národní rady československé 19. června 1934 v zasedací síni Staroměstské radnice v Praze Společnost slovanské vzájemnosti.
Slavná píseň vyšla po prvé v levočském kalendáři Kašpara Fejérpatakyho-Bělopotockého na rok Páně 1838, s nadpisem Na Slovany a úvodním veršem „Hei, Slowáci! geště naše Slowenská řeč žige". Do Čech ji přinesl Jozef Miloslav Hurban, na Moravu se dostala zásluhou brněnského buditele Matěje Mikšíčka. Na návrh jeho spolužáka Jana Fáborského se později začalo zpívat Hej, Slované!, což se pociovalo šířeji. Tomášikovi byl výraz Slováci a Slované, slovenský a slovanský souznačný. V Básních a písních Sama Tomášika, Praha 1888, však sám pro názornější označení všeslovanskosti změnil invokaci na Hej, Slované! a výraz slovenský na slovanský. Píseň napsal česky, ale Slováci si ji v čtyřicátých letech, v době svého jazykového osamostatnění, poslovenštili a zpívali nadál slovensky. Srbský překlad uveřejnil roku 1839 v časopise Srbská včela Pavel Stamotović. Druhý jihoslovanský překlad vyšel pod názvem Duch Slovinski od Dragutina Rakovce roku 1842 (O, Iliri!). Rok na to ji v Bělehradě na Hoj! našú Ustavú, braćo Srblji přepracoval Miloš Popović (Ďîäóíŕâęŕ - Äîäŕňŕęú ęú ńđáńęčě íîâčíŕěŕ çŕ đîäčíó 1843). Překlad si pořídili i Ukrajinci, Rusové a Bulhaři.
Česká a slovenská literatura uvádějí, že roku 1840 převedl základní smysl Písně na Lužické Srby Handrij Zejler. Je to tvrzení poněkud nadsazené, nebo jeho Hišće Serbstwo njezhubjene navazuje v prvních dvou verších na Pieœń Legionów a jinak je přes Tomášikův vliv dost původní. Hišće Serbstwo njezhubjene, do 1. světové války národní hymna, bych hodnotil jako píseň lužickosrbskou, napsanou pod vlivem Wybického a Tomášika. Hudebně se opírá o hymnu polskou, není s ní však totožná, nebo Zejler se s Wybickým neshoduje v počtě slabik.
Slavnosti v roce 1884 byly vrcholnou chvílí písně i jejího tvůrce. Něco podobného se již nikdy neopakovalo. Naši vojáci táhli sice do světové války s touto písní na rtech, byla samým Masarykem smluveným znamením jejich snadnějšího přeběhu na druhou stranu, burcovali jí v zajateckých táborech do legií, ale byla to pro ně spíše píseň revoluční než národní hymna. I ve slovenských táborech zněla jako hymna spíše Matúškova Nad Tatrou sa blýska nebo Kuzmányho velebná Kto za pravdu horí. Píseň Hej, Slované!, za niž byla během 1. svět. války předepsána pevnost na osm let, zněla na příklad r. 1920 na všesokolském sletě při symbolické stavbě sochy slovanské svobody.
Tomášikův chvalozpěv byl za války hymnou Slovenské republiky. Po roce 1945 plnil touž úlohu v Socialistické federativní republice Jugoslávii. Rukopisná spisovatelova pozůstalost se nachází v Literárném archívu Matice slovenské, část v Slovenském národném múzeu. V roce 1948 byla na Tomášikovo přejmenována obec Tallós v okrese Galanta.
Na památku slavnostního večera v českobrodské Občanské besedě při zpáteční cestě z výroční návštěvy Prahy byla v pozdější zasedací síni okresního domu umístěna deska, hlásající, že tu 28. listopadu 1884 meškal Samo Tomášik, pěvec písně „Hej, Slované", se svou slovenskou družinou. Podle ústního vyjádření PhDr. Miloše Dvořáka, znalce městských památek a dějin, je deska z nárožního domu čp. 56 na náměstí Arnošta z Pardubic nezvěstná. Na základě bezvýsledného hledání desky nebo alespoň jejích pamětníků ji považuje za zničenou, a to patrně v čase fašismu nebo socialismu.

Použitá literatura:
  • Albert Pražák, Samuel Tomášik, původce hymny „Hej, Slováci", (Praha 1919), 68 stran.
  • Sté výročí vzniku Tomášikovy slovanské hymny Hej, Slované! , Praha 1934, 16 stran; přetiskujeme básníkovu podobiznu. Slovenský biografický slovník VI, s. 91 - 93, Martin 1994.
  • Všeslovanská hymna, v: Rudo Brtáň, Slovensko-slovanské literárne vzahy a kontakty, výber zo štúdií a článkov, s. 110 - 125, Bratislava 1979.
  • Bedřich Heckel, Samo Tomášik vo svetle svojej doby, Martin 1981, 208 stran.
  • Józef Gołšbek, „Jeszcze Polska nie zginęła" wœród Słowian (otisk z Przeglšdu Humanisticzného, sešit I - III, 1924), Lvov - Varšava 1924, 37 stran.
  • Jozef Škultéty, „Hej, Slováci!" 1834 - 1934, Slovenské pohĺady 50, s. 578 - 583, Turčiansky Sv. Martin 1934.
  • Wojciech Dorosz, Mazurki na Łużycach, Zeszyty Łużyckie 5, s. 95 - 103, Varšava 1992.

Jaroslav Teplý
Lužičtí Srbové - co o nich víme?

(Dokončení)

Současné dění
Převratné události podzimu 1989 byly pro srbské obyvatelstvo a zejména pro představitele Domowiny překvapením. Vedení organizace bylo v rukou funkcionářů poplatných starému režimu, což jim znemožňovalo se v nastalé situaci orientovat, takže zůstávali v zajetí navyklých stereotypů. To ovšem navodilo vzrůstající nedůvěru členů Domowiny k jejímu vedení. Mnoho jich vystoupilo, někteří založili nové organizace. Teprve v poslední době dochází k určité krystalizaci. V Domowině nastoupilo nové vedení, vytvořilo se několik spolků, navazujících na předválečné tradice. Je to např. „Zjednoćenstwo Cyrila a Metoda“, reprezentující srbské katolíky, „Serbski Sokoł“ aj. Na hornosrbském pracovním sjezdu, konaném v Radworu v říjnu 1990, se tato hnutí dohodla na úzké spolupráci, přičemž Domowina má mít funkci zastřešující všechny srbské spolky. Na hájení zájmů týkajících se školství bylo založeno „Serbske šulske towarstwo“. V říjnu 1990 byla obnovena Maćica Serbska.
Sjednocení Německa představuje pro Lužické Srby zcela novou situaci. Ve smlouvě o sjednocení Německa je zakotvena zásada o uznání národních práv Srbů. Zbývá tuto zásadu učinit součástí spolkové ústavy SRN a ústav Saska a Braniborska a realizovat ji příslušnými zákony. Bude záležet na Lužických Srbech samotných, ale jejich situace se neukazuje jako beznadějná. V porovnání s dánskou menšinou, čítající asi 50 000 obyvatel, která má 62 dánských mateřslých škol a 31 škol základních, jsou Srbové při stejném počtu obyvatel a jenom 6 základními a mateřskými školami na tom neporovnatelně hůře. Předpokladem ovšem je, aby Srbové sami vyvinuli potřebnou iniciativu a důsledně uplatňovali svá práva.
Nevýhodou pro Srby je, že jejich území je nyní rozděleno mezi dvě spolkové země, Sasko a Braniborsko. Srbové sice žádali, aby jejich území bylo zachováno vcelku a přičleněno k Sasku, ale tento požadavek nepodpořili ani samotní Srbové v Dolní Lužici, kteří se cítí „Brandenburáky“. Opět ukázka, kam vede nesvornost mezi Slovany, vyvěrající z malicherných příčin. To bohužel není omezeno jen na Srby, v tomto případě Lužické. Dánové mají ovšem proti Srbům jednu výhodu: opírají se totiž o podporu své mateřské země Dánska, která poskytuje své německé menšině stejná práva jako Německo menšině dánské. Všechny menšiny, žijící v Německu, dánská, srbská, a fríská, se dohodly na vzájemné spolupráci.
Všeobecně lze říci, že uvolněním pout totalitního režimu se naskytly srbskému obyvatelstvu pro možnost jeho dalšího rozvoje zcela nové obzory, avšak bezprostřední dopady se projevily spíše záporně.
Poznámka redakce: Autor tohoto pojednání zemřel 7. 4. 1997. Přestože rukopis dovedl ještě do dalších popřevratových let, nemohl přítomnou dobu, plnou neustálých proměn, zpracovat zcela spolehlivě. Leccos ze svých výkladů by bezpochyby sám pozměnil. Proto tímto číslem končíme otiskování jeho pojednání, zachovávajíce na autora vděčnou vzpomínku. * R

Bohumil Malotín
Severní Čechy a Lužice

Severní Čechy se stále častěji a šíře zajímají o dění v Lužci i o publikace (časopisy a články), které na toto téma u nás vycházejí. Kromě toho podnikají jednotliví pracovníci nebo celé skupiny zájezdy do Lužice, pořádají se výstavy s lužickou tematikou a v nejednom případě naše výstava putuje do Lužice a lužická zase k nám. Styk s Lužickými Srby přitom není nahodilý, leč uvědomělý. S lužickosrbskou tematikou se setkáváme též ve vědeckých článcích, které jsou uveřejňovány v poměrně hojných periodikách i samostatných knižních publikacích, a už jde o články historické, nebo o dění současné.
Na druhé straně i Lužičtí Srbové mají živý zájem o život v severních Čechách. Není např. výjimkou, že v Rumburku nebo v Šluknově a jistě i na jiném místě potkáte Srbku v katolickém kroji, s níž si můžete popovídat srbsky. V severočeských kostelích je běžně vyložený Katolski posoł (např. v Šluknově) nebo i jiné náboženské lužickosrbské publikace. Jednu jsem našel dokonce i v Dubé, což je už značně daleko od hranic. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak a proč se do chrámu v Dubé lužickosrbská knížka dostala. V neposlední řadě jsou to návštěvy poutních míst v severních Čechách, např. v Jiřetíně, kam zajíždějí celé skupiny katolických Lužických Srbů. Všechny tato akce probíhají spontánně, bez jakékoli centrální organizace, takže je téměř nemožné zachytit celkový jejich přehled. Uvedu alespoň některé, které se mi podařilo zjistit.
Vlastivědný sborník Podřipsko č. 6/1, 1996, s. 161 recenzuje knihu Zd. Boháče České země a Lužice, upozorňuje na výstavy s lužickou tematikou konané v kraji a nakonec se zmiňuje o článku Otty Hejnice Lužičtí Srbové, Slovanská enkláva, který vyšel v Týdeníku vlády České republiky 6, č. 32, 10. 8. 1995, s. 25. - Další svazek Podřipska č. 6/2, 1996, s. 108-111 přináší článek PhDr. Františka Vydry Tonoucí ostrovy. - Tři publikace pojednávající o varhanách v okresech Děčín, Česká Lípa a Liberec mají četné zmínky o varhanářích z Lužice, z nichž poslední byl stavitel a opravář těchto nádherných nástrojů Žur, žijící v Chrastavě.
Sto let od založení spolku Bratrowstwo v Kulowě
V minulých měsících se v lužickosrbském tisku častěji připomínal kulowský spolek Bratrowstwo. Protože je o něm čtenářům málo známo, uvedeme tu nejpodstatnější údaje.
V minulém století a ve 20. stol. až do 30. let byly důležité pro udržení národnosti lužickosrbské spolky, zakládané zejména v 70. letech 19. stol. Výročí takového spolku v Kulowě vzpomínáme právě v těchto dnech: Stanovy spolku byly soudem schváleny 2. ledna, spolkem přijaty na první schůzi 24. dubna 1898. - V Kulowě žili až do začátku 19. stol. převážně Lužičtí Srbové. I okolí bylo skoro úplně srbské. A. Muka uvádí v r. 1880 a 1884, že v městě Kulowě byl počet Lužických Srbů a Němců přibližně stejný. Na vsích se mluvilo jen srbsky, i s Němci. Mnozí Lužičtí Srbové německy vůbec nerozuměli. - R. 1815 rozhodnutím Vídeňského kongresu připadla severní část Horní Lužice, patřící do té doby Sasku, Braniborsku (Slezské provincii). Od té doby přicházelo do Prahy studovat do Lužického semináře méně Lužických Srbů než dříve. V Braniborsku byl národnostní útlak silnější než v Sasku. Ten ještě zesílil po vzniku německého státu r. 1871 po vítězství nad Francií. Cílem německé říše bylo úplné poněmčení Lužických Srbů. Do škol byli ustanovováni němečtí učitelé, lužickosrbské učebnice ze škol odstraněny. 1883 byl po smrti lužickosrbského faráře v Kulowě ustanoven farář německý. Jak škola, tak církev přispívaly k rychlému poněmčování. Aby mu čelili, založili si Lužičtí Srbové v Kulowě r. 1898 tzv. zpěvácký spolek Bratrowstwo, jehož členy byli nejen Kulowčané, ale i obyvatelé okolních vesnic. Počet členů kolísal mezi 52-82. Pořádali pěvecké koncerty, přednášky, hráli ochotnické divadlo. Od r. 1907 měli i svůj prapor. R. 1912 se účastnili založení Domowiny a byli jejím členem. Po přerušení 1. světovou válkou pokračovalo Bratrowstwo v činnosti v době výmarské republiky. Ještě 2 dny před zákazem Domowiny uspořádalo pěvecký večer s divadelním představením hry Genofeva. Další činnost německé (tehdy nacistické) úřady zakázaly. R. 1945 válka skončila, a německé (tehdy komunistické) úřady další činnost spolku Bratrowstwo nedovolily. Směla působit jen divadelní ochotnická skupina lidové tvořivosti, to však nebyl spolek Bratrowstwo. Ten byl obnoven teprve r. 1994. Na oslavu 100. výročí zahráli opět hru Genofeva. * J. Mudra (S použitím článku Andreje Ryćerjowé, Wuznam Kulowskeho serbskeho towarstwa Bratrowstwo.
- R 1998, s. 10-13)

ZPRÁVY

Z domova

Český rozhlas, stanice Praha. Mirek Kovářík v pořadu Dobré jitro 1. března 1998 mluvil při příležitosti 75. narozenin o brněnském básníku Josefu Suchém, hodnotil jeho dílo a přednesl báseň. Protože je tento spisovatel úzce spjat s lužickosrbskou literaturou jak svou původní tvorbou, tak bohatou překladatelskou činností, navázal M. Kovářík na některé své předešlé relace o Lužických Srbech a uvedl výklad J. Teplého o poměrech na Lužici v době hrůzovlády německých nacistů. Sdělil také posluchačům počet žáků na školách ve třídách A a třídách B, z čehož lze usuzovat na počet Lužických Srbů.

Schůze výkonného výboru Spolku česko-lužického se konala v Praze dne 31. 1. 1998. Výkonný výbor rozhodl o změně sídla SČL a o převedení vydavatelství Česko-lužického věstníku na SČL; v budoucnu by Spolek měl vydávat i neperiodické publikace, výbor očekává návrhy. Host jednání, student G. Nawka, informoval o pokusu současných lužickosrbských studentů v Praze o obnovení Serbowky. * zs

Na schůzi Sdružení přátel Lužice při Společnosti Národního muzea 24. 2. 1998 v Lužickém semináři se konaly dvě přednášky. PhDr. Zd. Boháč, CSc., mluvil na téma Stoleté jubileum spolku Bratrowstwo v Kulowě. Přednášející vyložil dějiny Kulowa a mluvil potom o založení spolku Bratrowstwo, který měl čelit poněmčování, o jeho činnosti, zákazu v r. 1938, obnovení r. 1994 a oslavách stého výročí. - Z druhou přednáškou vystoupil Mgr. Timo Meškank Budyski, jenž nyní v Praze sbírá doklady pro svou vědeckou práci o česko-lužickosrbských stycích mezi válkami. Zmínil se o vzniku a působení Česko-lužického spolku „Adolf Černý“ a podrobněji pak mluvil o francouzském spolku Association des Amis de la Lusace, vedeném zejména Mme de Vaux Phalipau. Ukázal i rozdíly mezi spolkem českým a francouzským a seznámil také posluchače s postojem různých československých novin k lužickosrbské otázce. * J-a

Dopis z Nové Paky
Přátelské vztahy a vzájemné kontakty Střední pedagogické školy v Nové Pace se Srbskou odbornou školou pro sociální pedagogiku trvají již řadu let. Každý rok proběhne výměna žáků. Ani r. 1997 nebyl výjimkou, a tak již v červnu navštívilo 12 srbských studentů se svými pedagogy naši školu v Nové Pace a v září 10 našich studentek odjelo na týden do Budyšína. Byl to poměrně náročný týden, nabitý programem.
Hned po příjezdu se naše dívky sešly se svými starými známými z června u malého občerstvení ve škole. Ubytování bylo zajištěno v novém, moderním internátě Srbského gymnázia. - Čtvrtek dopoledne strávily dívky ve škole, kde si mohly vybrat, které z nabízených vyučovacích hodin navštíví. Nejvíce je zaujaly hodiny rytmiky, hry na kytaru, pedagogiky. Společně se srbskými studentkami si i zazpívaly a zatancovaly. Po obědě následovala prohlídka města. Počasí nám přálo, takže Budyšín v zářijovém sluníčku všechny okouzlil. Přispěly k tomu i legendy o tomto starobylém městě v podání milé průvodkyně městem, učitelky ze Srbské pedagogické školy.
V době naší návštěvy probíhal právě Srbský festival a v jeho rámci se v pátek konala v Njeswačidłe (Neschwitz) „Dětská slavnost“, kde naše studentky také přispěly do programu. Předem připravený „Pohádkový svět“, kde děti malovaly a z modelíny vytvářely pohádkové postavy, měl úspěch. - Po skončení této akce se dívky odpoledne rozjely do rodin srbských studentek. Víkendový program byl tedy individuální, až na sobotní večer, kdy se v Njeswačidłe všechny dívky zúčastnily oratoria „Serbski kwas“.
A ještě jednou se naše studentky v rámci svého pobytu stěhovaly. V pondělí ráno odjely spolu se srbskou třídou 2 A do Połpice (Halbendorf), kde se konal „Pojektový týden“, akce zaměřená na ověření teoretických poznatků v praxi. Jde přitom o pobyt v přírodě a výchovu k ekologii. Studentky si samy na celý týden připravují program a pak ho společně se svými učiteli hodnotí. Naše dívky přispěly také k průběhu jednoho dopoledne se svým programem.
Bohužel ve středu dopoledne pobyt skončil a nadešel čas odjezdu. Dívky si odvážely nové zkušenosti, nová přátelství, řadu zážitků - ze školy i ze srbských rodin. Poznaly celou řadu srbských lidových zvyků a seznámily se s jazykem sousedního slovanského národa. * Ing. Jindřiška Dubnová

Z Horní Lužice


Mytem Domowiny 1997 byli vyznamenáni: Towarzystwo Serbołużycko-Polskie ve Varšavě (dr. Zbigniew Gajewski), Erika Janowa z Dešna, Jan Korjeńk z Budyšina, Helmut Rotkähl z Choćebuza a Beno Rjewjerk z Wudwora. * R 1998 s. 75

Ředitel pražského Slovanského ústavu ČAV prof. dr. Antonín M욝an přednášel v Lužickosrbském ústavu v Budyšíně 15. 12. 1997 na téma Slavistika v ČR v přítomnosti. * R 1998 s.76

Lužickosrbské muzeum v Budyšíně navštívilo v r. 1997 18 000, Lužickosrbské muzeum v Chotěbuzi 6 000 zájemců. * R 1997 s. 77

Lužickosrbský křest malého Aleksandra Anlicha ze ŽidŸiného se uskutečnil krátce před vánocemi spolu s devíti německými v Jánském kostele ve Wojerecích. Obřad zkrášlily ženské kroje, zazněly srbské zpěvy, modlitby i rčení: Pohana smy přinjesli, křesćijana njesemy domoj. Farnost přísluší k evangelické církvi slezské Horní Lužice. Do její provincionální synody byl zvolen zástupce Srbů Manfred Hermaš z Rowného. (PB 48, č. 3, s. 1 a 3) R-l

Z ciziny

Dopis z Bělehradu

Lužickosrbská delegace (předseda MS dr. Měrćin Völkel, Jurij Łušćanski za Domowinu, Beno Budar za Kruh lužickosrbských umělců a Janka Pěčkojc-Levano za nakladatelství Domowinu) pobývala 17.-29. 2. 1998 v Novém Sadě a v Bělehradě. Oplatili tím loňskou návštěvu jugoslávské delegace v Budyšíně. V Novém Sadu je přivítal tajemník a přijal předseda Matice srpské Boško Petrović. Jednali o spolupráci a o pomoci. Během pobytu v Novém Sadu se pak Lužičtí Srbové zúčastnili slavnostního zasedání Matice srpské, z něhož vysílala televize i rozhlas. Dalšího dne se hosté podívali do semináře Světové všesrbské organizace v Karlovci. Po návratu do Nového Sadu navštívili galerii a večer se pak opět zúčastnili zasedání Matice, na němž mluvili o své práci a odpovídali na dotazy. Své básně přednesl Beno Budar a Jurij Łušćanski, srbocharvátský překlad pak herec novosadského divadla. Nadšení přítomných vzbudila báseň Bena Budara, inspirovaná matiční knihovnou, v níž jsou uloženy vzácné rukopisy z 12. stol. - Zbytek pobytu strávila delegace v Bělehradě. Byli přijati ministrem Tapuškovićem a také Světovou srbskou společností. I tam se jednalo o spolupráci a pomoci. V poslední den pobytu se konalo přátelské seznamovací setkání s členy Srpsko-lužičkosrbského drustva. Účastníci besedovali, navzájem se seznamovali, navazovali spolupráci, vzájemně se zvali k návštěvám, zejména děti, a novináři a televize měli plné ruce práce. A pak už následovalo rozloučení a zůstaly jen vzpomínky na setkání s nejlepšími přáteli. * Nada Đorđević

Nové knihy a články

Lužic'ki serbi, posibnik z narodoznavstva za redakciş V. Motornogo ta D. Šol'ce, L'viv - Budišin 1997, 266 s. - Tuto příručku, všestranně poučující o Lužických Srbech, vydal Institut slavistiky Lvovské státní univerzity Ivana Franka společně s Lužickosrbským ústavem (Serbski institut) v Budyšíně. Je to první práce tohoto druhu vydaná na Ukrajině. Je napsána v jazyce ukrajinském. Jejími autory jsou vědci lvovské univerzity i budyšínského Lužickosrbského ústavu: S. Adamenko, T. Bruk, V. Čornij, M. Gnatjuk, S. Hozyna, H. Jenč, I. Kellerowa, D. Kobjela, O. Lazor, M. Měrćinowa, V. Motornyj, H. Rychtar, F. Šěn, D. Scholze, M. Völkel, M. Wałda. Kniha je rozdělena do 7 kapitol. V první se vysvětlují základní pojmy, název národa a jeho příslušníků, název země, její zeměpisné vymezení, plodiny aj. V druhé je dost podrobný výklad dějin (středověk, reformace a osvícenství, národní obrození, období mezi dvěma válkami, léta 1945-47, postavení Lužických Srbů v NDR). Třetí zachycuje nynější společensko-politický, kulturní a náboženský život (právní statut Lužických Srbů v rámci SRN, společensko-politická, kulturní, odborná aj. sdružení a spolky). Čtvrtá kapitola nastiňuje vývoj lužické srbštiny od praslovanštiny a pojednává o nynější jazykové skutečnosti, o počtu uživatelů jazyka atd. Pátá kapitola je věnována duchovní kultuře Lužických Srbů (vývoj etnografie a folkloristiky počínaje Janem Rakem na přelomu 15. a 16. stol., přes stol. 19, A. Muku aj., až po současnost). Na dvou mapkách je přehledně zobrazen výskyt jednotlivých druhů lidových staveb a lidového oděvu, pojednává se o zvykosloví a jeho vývoji po současný stav. V šesté kapitole se čtenář dozví o kulturním rozvoji (školství, osvěta, věda, literatura, divadlo, hudba, výtvarné umění, tisk, rozhlas, televize a film). Sedmá kapitola poučuje o ukrajinsko-lužickosrbských kulturních, literárních aj. stycích v 19. a 20. stol. - Kniha je doplněna výběrovou bibliografií (bylo by možno doplnit ještě např. pojednání Jana Petra Vivčennja slovjanskih mov u Praz'kij „Serbovci“ - Ukrains'ke slovjanoznavstvo (L'viv) 11, 1975, s. 33-43). Práci uživateli usnadní rejstřík zeměpisných a osobních jmen. V rejstříku osobních jmen doporučuji, pokud nejde o Rusy nebo Ukrajince, uvádět vedle ukrajinských přepisů i původní podobu lužickosrbskou, polskou ap. Kniha je vytištěna velmi pečlivě. Chybu tisku jsem našel jen jednu na s. 258 (Delni Wuezd místo Delni Wujězd - viz Słownik Hornjoserbsko-němski L. Budarjowé na s. 78). Při přepisu jména M. Wałda doporučuji vycházet z lužickosrbské podoby (tak je např. převážně uváděn i na Serbské bibliografiji 1981-1985), nikoliv z německé, tedy nikoliv Val'de, ale Valda. Na s. 254, 8. řádek zdola je nutno doplnit slovo slovac'ko .
Knížka dává všestranný, encyklopedický, značně podrobný přehled o Lužických Srbech, jejich dějinách a kultuře. Ukrajinským studentům sorabistiky a slavistiky se dostává do rukou vynikající příručka, která je přístupným způsobem uvede do oboru. Bezpochyby však upoutá i ostatní čtenáře mající zájem o Lužické Srby a vůbec o slovanský svět, jeho rozmanitot a přínos do světové kultury. Mohla by posloužit i studentům našim. * J. Mudra

Timo Meškank Kóstka w ruce ...

V dnešní době není snadné psát intimní lyriku, navíc ještě takovou, která by se maximálně snažila využívat všech možností jazyka. Může se potom stát, že se 1. jazykové experimenty v některých místech promění v bezúčelnou hru, 2. osobní zpověď v banalitu a 3. milostné básně ve zdroj (nevkusných) anonymních reakcí (viz Rozhlad 1/1998).
Veškerá tato kritika platí o sbírce T. Meškanka nicméně jen částečně. To znamená, že by jí snad měl básník věnovat pozornost, tím spíš, že takovéto ne zcela souhlasné poznámky nejsou v reakci na jeho (již druhou) sbírku ojedinělé. Myslím, že je nutné vybrat si z uvedených skladeb ty, na něž lze plodně navazovat. Tedy, podle mého názoru jsou, v uvedených již skupinách, podnětnější tyto básně:
1. Spěwohra žiwjenja (stawać ... spać) a nikoliv „protější“ skladba Zwědawosć, vyznačující se gramaticky správným časováním slovesa być (s. 32-33).
2. Je to zvláštní, ale znovu jde o básně protilehlé (s. 40-41); první , Hustodosć, je určitě ne zcela obyčejná jak jazykem, tak popisem nálady okamžiku. Zdychnjenčko však svým úvodem i koncem (njejsym čłowjek / wulkich słowow) vzbuzuje podezření, že si autor ve skutečnosti myslí přesný opak, alespoň co se týče obsahu jím vyslovených myšlenek.
3. Za pozoruhodnou báseň W samoběhu (s. 23) už to autor schytal dost. Publius Ovidius Naso žil před dvěma tisíci lety a i ve své době byl ojedinělým básnickým zjevem. Ke kritice se tedy plně připojuji; raději však v této souvislosti upozorním na skladbu Serbska bjesada (s. 29), jež vlastně svým způsobem spadá také do oblasti lyriky osobní / milostné. Pokládám ji za nejlepší kousek této básnické sbírky a použila ksem ji rovněž pro překladová cvičení studentů sorabistiky FFUK - doufám, že se autor neurazí.
Můj názor tedy zní: pokračovat ano - ale jen určitým směrem.
P. S. Z jiného soudku: Timovi Meškankovi bych chtěla velice poděkovat za protirasistické názory, vyslovené ve Věstníku 2/98. Podobné zážitky bohužel vůbec nejsou v ČR ojedinělé.* L. Friedlaenderová-Koubová

Hana Malinkowa, HodŸina spytowanja. - R 1998, s. 42-48. V článku se vypravuje (na základě vzpomínek ženy Jurije Malinka, otištěných v německé knize G. Hardera a W. Niemöllera o boji evangelické církve proti nacizmu; vzpomínky přeložil Hinc Nagel) o ˆłazowském faráři Juriji Malinkovi. Popisuje se farnost Łaz (na počátku 30. let s 14 vesnicemi a 2 500 obyvateli, většinou lužickosrbského původu), kam byl Jurij Malink r. 1920 ustanoven (po faráři H. Zejlerovi a H. Krygarovi). Farnost, žijící v klidu a pokoji, se začala po nástupu nacistů k moci rozdělovat na přívržence a odpůrce nového režimu. 25. 1. 1934 na večerním shromáždění v kostele došlo k otevřenému střetnutí faráře J. Malinka a nacistů. V srpnu 1935 bylo faráři Malinkovi zakázáno pobývat v kraji Legnica. Farníci protestovali. V r. 1936 byl zákaz zrušen, ale už 3. 2. 1936 byl farář zatčen. Pronásledováni byli i jeho přívrženci. Výslechy a zatčení se opakovaly několikrát. Na jejich následky zemřel ve vězení 23. 9. 1942. Od r. 1955 odpočívá na hřbitově v Łazu blízko kostela. * J-a


Zbigniew Gajewski, Obecna sytuacja Koœćioła protestanckiego na Łużycach, Zeszyty Łużyckie 18, s. 54 - 62, Varšava 1996.
V úvodě svého článku autor píše, že po vystoupení německého reformátora v r. 1517 přijalo (muselo přijmout) luteránství 90% Lužických Srbů a vyzdvihuje přínos nové víry pro národní život do XIX. století. Od počátku věku XX. přejali vedoucí roli v národním hnutí katoličtí Srbové, kteří nadále hovoří slovansky doma, ve škole i v kostele a jejichž počet se v současnosti odhaduje na 23% Lužických Srbů. Tvrzení považuji v zásadě za správné, pochybuji jen o tak časné hranici, obrat podle mě nastal až v době hitlerismu (srovnej význam Arnošta Barta). Autor přebírá údaje o dechristianizaci východního Německa i západní Evropy, která postihla zvláště protestanty. Z 16 miliónů pokřtěných protestantů NDR se k Církvi hlásilo jen 4,5 miliónu a z tohoto počtu se toliko 3% činně účastnilo bohoslužeb. U katolíků to bylo 30%, u lužickosrbských souvěrců až 90%. Řadě výmluvných čísel předchází šokující údaj o dalším odnárodňování Horní Lužice: v evangelické části žije v současnosti už jen 10 rodin všedně užívajících jazyka předků! Třebaže Gajewski označil zdroj velmi mlhavě - „neoficiální vyjádření" - a bližším neurčením nás vede k otázkám nad vymezením „rodiny", odváží se mu přímo oponovat asi jen málokterý z pozorných návštěvníků krajiny mezi Budestecemi a Slepým.
Okolnosti, za nichž mezi Lužickými Srby působili a působí evangelické církve, shrnuje pisatel do bodů: 1/ Luteránští bohoslovci se vzdělávali hlavně v Lipsku a Berlíně, byli tedy teměř beze styků se slovanskými zeměmi. 2/ Manželky pastorů - hlavně Němky, z podstaty věci nemohly být propagátorkami srbství. 3/ Nepovinnost nedělních bohoslužeb rozvolnila společenská pouta mezi Srby a ztěžovala působení duchovenstva na věřící, jejichž nábožnost se stávala záležitostí více osobní než společenskou. 4/ Církvemi propagovaná forma m욝anské kultury přála zesvětštění společnosti. 5/ Celková závislost na státních orgánech (panovník byl často hlavou zemské církve) ulehčovala germanizaci. 6/ Volné svazky protestantských církví a velmi rozsáhlá svoboda individuálních výkladů mravních a dogmatických problémů každou z nich nebyla a není přízniva objevení se nějaké nadstátní a všelidské autority, nýbrž trvale umožňuje vznikání různých sekt, jež se např. v USA lavinově množí.
Autor podává přehled tří evangelických církví na dvoujazyčném území Lužice: církev berlínsko-braniborská působí v Dolní Lužici. V roce 1866 vyšla naposled Bible v dolní srbštině. V roce 1915 poslední církevní zpěvník. V roce 1941 vypovězen poslední lužickosrbský duchovní a po válce církev nevydala souhlas s obnovením náboženského života ve slovanském jazyce. K tomu došlo až r. 1987. Otevřená germanizační politika se prováděla také v obvodě církve slezské provincie v severovýchodní Horní Lužici. Faráři vládnoucí srbským jazykem po válce postupně vymřeli. O občasné pobožnosti v deseti farnostech se s dovolením církevních orgánů provincie stará lužickosrbský superintendent z Budyšína. V jihozápadní Horní Lužici působí zemská církev Saska. Srbští evangelíci se zde už před válkou těšili největším svobodám. Po roce 1945 získali vnitrocírkevní autonomii a jedno místo v Zemském synodu. Počet lužickosrbských protestantů však prudce klesl i zde, včetně duchovních, jichž bylo v roce 1962 třináct. V současnosti jsou čtyři, z toho dva v důchodě. Známkami opačné tendence může být obnova příprav na budyšínské konfirmace v lužické srbštině a založení Serbského ewangelského towarstwa v roce 1994.
Hlubokou krizi evangelických církví v srbské Lužici dokládá autor též počty zúčastněných na každoročních Serbských ewangelských cyrkwinských dnech: 1973 Huska 400 účastníků, 1990 Malešecy už jen 180. Vrací se také ke svým zčásti úspěšným snahám zprostředkovat styky s polskými církvemi. Závěrem konstatuje příznaky obnovy lužickosrbského evangelického společenství od osmdesátých let a naznačuje svou víru v ní.
Odezvu na výše zmíněný článek přinesl měsíčník hornosrbských evangelíků Pomhaj Bóh 12, s. 7, Budyšín 1997. Kata Malinkowa uznává, že se autor látkou zabýval, že mu leží na srdci. Jeho šest okolností se jí však zdají „částečně dost zjednodušené, úzce viděné a příliš málo diferencované". Namítá, že i když lužičtí evangelíci studovali v Německu, měli kontakty s Kollárem, Šafaříkem, Purkyněm, Černým, Kubou, Zmeškalem, Lantjákem atd. Co se týče německých žen farářů, nebylo to zkoumáno. Se ženami tří hornosrbských evangelických farářů rozmlouvá autorka lužickosrbsky, německá manželka čtvrtého činí podle jejího mínění více, „samozřejmě v tichosti, než leckterý Srb. Malinkowa neopomíná citovat autorův zbožně nadějný závěr a svou recensi končí větou: „Některá drobná pomýlení ve stati nechci uvádět."
Je dobře, že Pomhaj Bóh věnoval pozornost polskému pojednání o evangelické církvi v Lužici. Způsob, jakým tak učinil, však nepovažuji za šastný. Začnu od konce, kdy došlo s trochou nadsázky k použití jedné z nejzákeřnějších zbraní, jaké mají recensenti po ruce vůči autorům: Pisatel uvedl několik nesprávných fakt, ale při úctě k němu je neuvedu, abych ho nedostal do úzkých. A nebo: Je mi trapno uvádět autorovy chybičky, protože by to bylo jen opakováním všeobecně známých skutečností. Čtenáři navíc nedostanou šanci poučit se z případných autorových chyb. Recensentka má právo bránit se nedoloženému tvrzení o smíšených manželstvích. Sama nás však vede k dohadům o tichých prosrbských činech německé manželky srbského faráře. Není to veřejná záležitost. Když tím ale argumentuje tiskový orgán srbských evangelíků, pak se ptám: Nemělo by to být v prvé řadě naučení se lužické srbštině? Dalším důkazem nepochopení recensované práce je výčet českých a slovenských buditelů. Nejde o to, s kým vším se evangelíci stýkali, nýbrž o to, zda své děti vychovali (a vychovávají) ve vlasteneckém duchu. Tedy o skutečný přínos těchto styků a ten bývá dán hlavně jejich intenzitou. Pobyt lužickosrbského studenta v jinoslovanské zemi je v podstatě nenahraditelný. Reakce Malinkowé jen odráží mnohaleté zlehčování tohoto problému ze strany Budyšína.
Devět desetin slovanské Lužice se rozplývá v německém národě. Od jihozápadního dílku se liší jediným - vírou. Polský katolík podal solidní přehled povážlivého stavu evangelického Srbstva. Místo aby byl Gajewského článek vzat za základ tolik potřebné diskuse na palčivé téma, byly údaje o katastrofální situaci dílem zpochybněny, dílem oslyšeny. Pomhaj Bóh se raději věnuje úspěchům devatenáctého století. * R. Bígl


Osobní zprávy

Brněnský básník Josef Suchý se 1. března dožil sedmdesáti pěti let. J. Suchý je nyní jediný český básník, který se věnuje soustavně lužickosrbské tematice. Vedle řady vlastních básní i próz hojně překládá. Do příštích let přejeme pevné zdraví a hodně sil do další práce. * R

Jan Krygaŕ (1598-1662), wuznamny kantor a organist - 400 lět
Z „klina“ Łužicy je hižo tójšto mužow wušło, kotřiž su hódni wěčnoh´ wopomnjeća. Tak tež Jan Krygaŕ, kiž wšak so njeje tak sylnje na serbskim narodnym polu angažoval, kiž pak za to wulku rólu na polu ewangelskeje cyrkwinskeje hudŸby Němskeje hraje. Lětsa wopominamy jeho 400. nyrodnin. - Krygaŕ narodŸi so 9. 4. 1598 w Brjazynje pola Gubina, štož bě tehdy hišće jedna ryzy serbska wjes. Po tym zo bě štyri lěta w Gubinje do šule chodŸił, poda so jako pućowacy šuler do dalokeho swěta. Zawěsće běše jemu nan, kiž bě připóznaty korčmar, financielnje pod pažu přimnył. Krygarjowy puć wjedŸeše přez Wrócław, Olomouc, Regensburg -hdŸež jedne cyłe lěto přebywaše- přez Rakusku do MadŸarskeje, běše w Bratislawje, a přez Morawu a Čěsku wróći so na němsku zemju a pozasta w Freiburgu. Na to dŸěše do Berlina, zo by swój wšědny chlěb jako domjacy wučer zasłužił. 1620 započinaše teologiju we Wittenbergu studować. Připódla zaběraše so w samostudiju intensiwnje z hudŸbu, - prěni wjetši wuslědk toho wuńdŸe lěta 1622: „Meditationum musicarum“. Z tutym dŸěłom zdoby sej telko připóznaća, zo jeho na to Berlinski magistrat jako kantora cyrkwje swj. Mikławša zwoła, z čimž bě wučerske městno při Šěrym Klóštrje zwjazane. W tutym powołanju wosta Krygaŕ hač do smjerće, to rěka 40 lět dołho. - W prěnich lětach wučerstwa wuda někotre elementarne hudŸbne wučbnicy, wšako měješe swojich šulerjow w hudŸbnej teoriji, kompoziciji a spěwanju wukubłać. Jeho „Synopsis musica“, kotraž wuńdŸe 1630 a 1654, wobhladuje so dŸensa jako prěnja dospołna wučbnica kompozicije w 17. lětstotku. Jako hudŸbny teoretikar wšak njeje telko noweho wozjewił, za to pak je hižo znate wěcy z nowych widow předstajał a z tutymi nahladami na dalše hudŸbnoteoretiske dŸěła wliw wukonjał. - W 30. lětach sej Krygaŕ runjewon lochko njeměješe: běše to čas 30lětneje wójny, Krygaŕ čwělowaše so pod depresijemi, prěnja mandŸelska jemu zemrě, mór wza jemu wjacore dŸěći. W tutym času tworićelsce wotpočowaše. - 1640 wuda spěwarske „Neues vollkömmliches Gesangbuch“, kiž wopřijachu kěrluše, kotrež so tehdy w Berlinje a Berlin-Cöllnje spěwachu. Te hač dotal wužiwane spěwarske běše přehladał, do praweho porjada zestajał, njespěwane kěrluše wuwzał, zdŸěla melodije a rytmus změnił, ale wosebje tež nowe kěrluše přiwzał. Spěwnik wopřija 248 kěrlušow, z tutych zapisa 135 z melodiju - 20 su Krygarjowe (tute pak so zwjetša w ludŸe njezakorjenichu). Hižo w druhim wudaću 1647, mjenowanym „Praxis Pietatis Melica“, so cyły rjad dalšich kěrlušow přiwza. Tute spěwarske běchu hač do srjedŸ 18. lětstotka tón najhusćišo wužiwany spěwnik ewangelskeje cyrkwje Němskeje a zdobom tež tón z najwjac nakładami. - Z lěta 1626 su wosom magnifikat-kompozicijow znate, kotrež natwarjeja na wosom cyrkwine toniny. Podobnje w lěće 1645, jako skomponowa šěsćhłósne magnifikaty, mjenowane „Laudes Dei Vespertinae“. Wosebje w lětach 1649 a 1657/58 wuńdŸechu wjetše zběrki wjacehłósnych wobdŸěłanjow kěrlušow, zwjetša z přewodom někotrych instrumentow. Jenička twórba swětneje hudŸby nasta 1620: 8hłósny kwasny spěw. Zo měješe Krygaŕ dobry poćah k wyšnosći, dopokaza, zo chcyše jeho Wulki kurwjerch Friedrich Wilhelm Brandenburgski při dwórskej cyrkwi přistajić, štož pak so wot tamnišich dwórskich hudŸbnikow zadŸěwa. Jedyn šuler Krygarja piše k tomu, zo bě jim přećichi a skromny a njezamó so před wočimi tych hordych nahladnje dosć zadŸeržeć. Na kóždy pad pak podpěrowaše Friedrich Wilhelm ćišć Krygarjowych twórbow. Luise Henriette, mandŸelska kurwjercha, běše tež někotre kěrluše kompomowała, kotrež Krygar pozdŸišo zhudŸbni. Tuka so, zo je Krygaŕ z jeje pomocu tež ćišću serbskich spisow dopomhał. - Jan Krygaŕ- Directori chori musici, komponist, wudawaćel a wobdŸěłar spěwarskich, wučer a organizator - je nam dŸensa tola najbóle znaty jako najwuznamniši tworićel melodijow ewangelskeje cyrkwje po Lutheru. NěhdŸe 70 melodijow z jeho pjera je zdŸeržanych. Trochu dopominaja na hudŸbu francoskich psalmow, wuznamjenjeja pak so přez zwisk mjez hudŸbu a tekstom, při čimž pak so poćah k ludowosći tych melodijow njezhubi. * Jadwiga Markec

Za Marií Hlisnikovskou (1911-1998)

24. 2. 1998 zemřela dlouholetá pracovnice v prohlubování česko-lužických styků M. Hlisnikovská. Nebylo jediné přednášky týkající se Lužických Srbů, setkání s nimi, výstavy, divadelního představení, které by vynechala. S M. Hlisnikovskou jsme se blíže seznámili na podzim r. 1984, když se, už tehdy v dost pokročilém věku, přihlásila do kurzu horní lužické srbštiny v Lužickém semináři na Malé Straně v Praze. Byl to dobrý kurz, účastnilo se ho po celé dva roky 11 zájemců. Zesnulá patřila k nejpilnějším z nich. Když po dvou letech kurz skončil zvládnutím základní mluvnice a praktického jazyka, čtyři nejvytrvalejší posluchači (zesnulá byla mezi nimi) pokračovali ve studiu lužickosrbské literatury od počátku po současnost a přečetli řadu ukázek z umělecké tvorby. - M. Hlisnikovská zasvětila celý svůj život především rodině (zůstaly po ní 3 děti, 5 vnoučat a 5 pravnoučat), což bylo těžké zejména v době války, kdy byl její muž krutě pronásledován Němci. Byla žena vzdělaná (uměla např. latinsky, řecky, francouzsky aj.), sledovala bedlivě kulturní dění, a když děti odrostly, často bylo možno ji potkat na přednáškách aj. vzdělávacích podnicích. - Milovala poezii. Když jsme mluvili o nejstarších západoslovanských dějinách, pohotově zpaměti bez přípravy nám přednesla celou báseň Svatopluka Čecha Geronův smích. - Zesnulá však nepřijímala kulturní hodnoty jen pasivně, ale pro Lužické Srby pracovala i činně. Přeložila řadu básní lužickosrbských autorů, některé jsou otištěny v ČLV, dvě v lázeňském časopisu karlovarském. Své překlady básní přednesla na večeru k padesátinám Jurije Kocha (27. 5. 1986) i k výročí Jakuba Barta-Ćišinského (28. 11. 1989) v Národním muzeu v Praze a při zahájení výstavy „Lužice“ v Domě kultury v Duchcově (14. 12. 1991). - Vnuci M. Hlisnikovské svou babičku nesmírně potěšili při 80. narozeninách rozmnožením jejích překladů vedle lužickosrbského znění. Tento útlý sešitek 23 básní budu brát do rukou vždy s rozechvěním, protože vznikal z lásky k ohroženému národu, nám blízkému, z lásky tak upřímně vyjádřené Marií Hlisnikovskou. Čest její památce. * J. Mudra


Literární příloha

Timo Meškank
Što stawa so w posteli?

DŸeń a husćišo zetkawamy so ze žónskim widom na swět, hač nětko w literaturje, molerstwje abo tež filmje. Žony feministki, žony rjanolinki, žony wumocowarki, žony potajne postawy wobknježuja medije mjeztym dospołnje. Mužojo su najskerje, chcyjo nochcyjo sej wuwědomiwši, zo telko kaž kóždažkuli žona njezačuwaja, zo njejsu kmani rodŸić, ani njejsu tak krasni a přiwšěm hišće pomałšo zapřimuja, z jewišća stupili. Njeje tuž skónčnje na času, zo by so něchtó nad nimi smilił a wzał feministkam kałače, so jim spřećiwjał. Čestneho nadawka je so přimnył režiser Oskar Reif a so tak stał ze swojim filmom „Postel“ (premjera bě 2. 2. 1998) z pozdatnym zakitowarjom poteptanych muskich prawow.
Hłowny rjek filma, t. mj. muž přechodny, wumrě hnydom na spočatku jednanja. Jeničce tak zamó wućeknyć agresiwnemu swětej žonow, móže swobodnje přeńć swoje njesprawnje zdókonjane žiwjenje. Bě žiwy scyła bjez muži, porodŸi jeho žona, wukubłowachu jeho žony, woženi so ze (snano lěpje wuda so na) žonu a spłodŸi z njej dwě dŸowce-žonje. Muski podŸěl w swojim žiwjenju identifikuje jenož hišće z tajkim rjekowskim a chrobłym předmejtom, kaž je to starodawne pluwatko, zdŸědŸene po dŸědŸe. Hakle po smjerći dóstawa so do dostojnišeho połoženja, swěrny swojemu mjenu Luboš Urna pjelni nětko sam - urnu. Ze sugestiwnym prašenjom „Sće hižo raz před někim ćěkał(a)?“ započina swoju posmjertnu rozprawu wo ćežkim žiwjenju mjez samymi žonami a přistupnjuje je postupnje přihladowarjej w grotesknych dopomnjenkach, dŸiwnych podeńdŸenjach a wólbernych sonach. Runočasnje z rjekom spominaja na njeboćičkeho „jeho“ žony - dŸowce, mandŸelska, mać, přećelki, znate - a to cyle w duchu woneje sady, z kotrejž wozjewi dŸowka za blidom zhromadŸenym zawostanjenym smjerć nana: „Naš nank je mortwy, ale časnik jemu hišće tikoce.“
Film božedla njeje humoreska, wšak ju awtor sam w podtitulu pornotragediju mjenuje. Kak přihladowar „Postel“ přijimuje, wotwisuje jara wot wokomikneho rozpołoženja kóždeho samoho. LudŸo, kotřiž su w žiwjenskej krizy - snano buchu njedawno rozwjedŸeni abo maja swoje ćeže z partnerom - přijmu kus zawěsće wo mnoho wotewrjenišo hač ći, kotřiž su wokomiknje w dobrej naledŸe. Na poslednich skutkuje film skerje zamylnje. Přiwšěm skići nam awtor móžnu interpretaciju za to, čehodla je poměr mjez žónskim a muskim elementom dŸensa tak njewšědny w přirunanju z dawnej patriachaliskej zańdŸenosću. Za kritikarja z powołanja zda so tuž sprawom być twórba zajimawša po swojej sociologiskej hač po wuměłskej stronce. Poprawom dyrbjeli rjeka wobžarować, wuměra dŸě jako wbohi raws, kotryž njezamó sej wuwojować blečk w swětle. Njemóžemy jeho potajkim ani wobdŸiwować ani wobžarować. Rozmyslowanja hódne wšak zwostanje prašenje, kak da so na wuměłske wašnje nas dŸensa wobdawacy swět spóznawać a wujasnjować, swět, w kotrymž stejitej sej muski a žónski princip w stajnym pohibu napřećiwo, hdŸež stej wzajomnje splećenej, so dopjelnjujetej, ale runočasnje so wotstorkujetej. Film pohnuwa přihladowarja k rozmyslowanju wo tutym prašenju - a to chiba samo na městnje za čłowjeka najwažnišim, hdŸež so wón narodŸi, hdŸež wotpočuje, so lubuje a jeli ma zbožo tež wumrě, mjenujcy w posteli.


Česko-lužický věstník

Vychází ročně v deseti číslech a jednom dvojčísle v nákladu 200 výtisků.

Vedoucí redaktor: J. Mudra, Geologická 995/9, 152 00 Praha 5, tel. 5811162

Zástupkyně: Mgr. Z. Sklenářová, Vinohradská 34, 120 00, tel. 24256577

Redaktoři: R. Bígl, B. Malotín, R. Mikula

Styčná adresa Spolku česko-lužického: R. Mikula, Vejvanovského 1614/4, 149 00 Praha 4, tel. 7915810

Vydavatel: Mgr. J. Hejnic, Přístavní 13, 170 00 Praha 7, tel. 878503

Číslo korunového bankovního účtu Spolku česko-lužického u ostravské pobočky Universal banky, a. s. (tř. Čs. legií 12) 8103450/6400, konst. symbol pro úhradu převodem 558, pro úhradu složením hotovosti v některé pobočce Universal banky 559. Podrobnosti viz Slovo pokladníka v ČLV č. 10 (říjen) 1997.

Roční předplatné: ČR 100 Kč, zahraničí 180 Kč (10 hr) bankovním převodem (var. symbol 2) nebo poštovní poukázkou na adresu pokladníka: Ing. P. Sikora-SČL, Okružní 857/12, 734 01 Karviná-Ráj, tel. 0696311272, 40, 88 v pondělí, do bytu 06993/46643,

Lužičtí Srbové ze SRN též přes wotrjad za zjawnostne dŸěło Domowiny, Budyšin.

Články a zprávy zasílejte na adresu vedoucího redaktora nejlépe na disketě (s uvedením názvu souboru a druhu textového editoru, disketu vrátíme) nebo napsané na stroji. Redakce se neztotožňuje vždy s názory autorů. Za věcnou a jazykovou stránku i pravopis příspěvků si odpovídají příslušní autoři. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., odštěpným závodem Severní Morava, č. j. 1535/96-P/1 ze dne 24. 4. 1996.