Milan Hrabal Stopy v písku

památce mistra lužickosrbské hudby Bjarnata Krawce

 
Stále častěji
se scházíme u náhrobků
obnovit vlastní stopy
v písku času
Písmo v kameni
po kterém přecházíme
na cizí břehy
loudí tu sladkou bolest
dosud živého těla
Praskot ve větvích
však připomíná
vzdálenost nebes
a třetí sklenka vína smazává
bledou tvář Dory
z prastaré fotografie
kde vítr už nerozcuchá vlasy
Z chrámu svatého Petra
zní slavnostní mše
za doprovodu ticha
které se prohání v píšťalách varhan
až je mrtvým do zpěvu
Gramofon se zprudka točí
na kolotoči
míjení
vlevo od pomníku
se usmívá mistr Bjarnat
vlastním šedinám
i nám
Jako vždy opodál
nikým nepovšimnuta
stojí neznámá
do níž se zamilujeme
až na příští fotografii
Záhadný úsměv
bude tím poselstvím
které shořelo
v partiturách únorové noci
Její záhadný úsměv
pozve smrt k lůžku
na kterém se odpočívá
před velkou cestou
Bjarnat sevře hůl
a uvolní místo někomu
z nás

Bohumil Malotín
Málo známá lužickosrbská periodika

 

K běžné produkci lužickosrbských novin a časopisů patří několik neméně důležitých lužickosrbsky psaných tisků, z nichž za nejvýznamnější považuji “Gmejnske nowiny Ralbicy-Róžant”. Jsou to noviny úřední, které informují obyvatele o dění v obci a které začaly vycházet až od červénce 1990. Ne tedy po vydání Zákona o zachování lužickosrbských práv v roce 1948 či v roce 1950, kdy bylo pro tuto činnost mnohem víc prostoru a kdy jsme byli tak přečasto ujišťováni, jak velká podpora je Lužickým Srbům poskytována. Je sice pravda, že některé obecní noviny v 50. letech čas od času přinášely drobné lužickosrbsky psané články. Vím o trojích: Neues Leben, wjesna nowina MTS Malešecy, jediné s dvojjazyčným názvem, Neue Dorfzeitung (Kreis Bautzen) a Unsere Genossenschaft (Kreis Kamenz). Nejvíce článků v srbštině má Wjesna nowina MTS Malešecy. Nebyly to tedy jenom katolické oblasti, což nasvědčuje tomu, že i mimo tuto oblast byl jistý zájem o projev v mateřštině. Po nedlouhé době však tyto sporadické články vymizely a noviny byly ryze německé. A tak tedy až po 40 letech dochází k vydávání lužickosrbských obecních novin pro lužickosrbské obyvatelstvo. Ty první z července 1990 měly vlastně srbský jen název a dvojjazyčné razítko obce. - Tehdy byly Ralbicy samostatné. Noviny byly jednolist A4 potištěný po jedné straně. Od té doby do 1. 10. 1998, kdy vyšlo 100. jubilejní číslo, se jejich obsah rozšířil na 14-16 stran, jsou vydávány v 600 exemplářích (300 srbských a 300 německých) a přinášejí kromě běžných úředních oznámení i další rubriky z domova i zahraničí (např. o pozvání chorvatských dětí - souboru - do Lužice). Gmejnska nowina má i přílohu “Šulske nowiny” - jednolist A4, která vychází od roku 1997 a v tomto jubilejním čísle dosáhla svého 21. vydání.

Další takový zajímavý tisk je měsíčník pro důchodce, který vychází od ledna 1995. Vydává ho “Křesćansko-socialny kubłanski skutk”, redaktory jsou Jan Macka a Jurij Šołta a o grafickou úpravu se stará Cornelia Kralowa. Rozsah se v 1. ročníku z 10 stran zvýšil na 16, což převzal i ročník následující. Vychází rovněž souběžně i německy a každá z obou variant po 100 exemplářích. Články jsou rozmanitého, pestrého obsahu, aby zaujaly co nejširší okruh zájemců.

Pawčina, jediný srbsky psaný mládežnický časopis, jak známo letošním (1998) podzimním 10. číslem skončil svou existenci. Je to jistě škoda a značné ochuzení lužickosrbského časopisectví, které tím přichází o pohled z jiného úhlu, který mladí lidé bezesporu mají.

Za to vyšlo, jako ostatně i v jiných letech, k příležitosti Schadźowanky 21. listopadu 1998 w Chrosćicích další číslo časopisu “Šeršeń”. Je nabito kritickými postřehy ze života a dění v Lužici a ve stejném duchu pokračují i “Serpske nowiny”se stejným datem.

Doufejme tak jako věří odstupující redakce Pawčiny, že v nedlouhé době bude mít lužickosrbská mládež opět svůj časopis.

 

Bernd “Pytko” Pittkunings
Překvapení

 

U Srbů tě prý může vždycky něco překvapit. Tak se stalo i 30. března 1995. Toho dne mě poslanci okresního shromáždění Dubja-Błota (Dahme-Spreewald) zvolili zmocněncem pro lužickosrbské záležitosti. Okres ležící mezi řekami Dubjou a Sprévou vznikl ze starých okresů Lubin (Lübben), Łukow (Luckau) a Parsk (Königs Wusterhausen). Hlavním městem je Lubin. Lužickosrbský zákon říká, že některé vsi obce Gorjejcne Błota (Oberspreewald), Markojska Gola (Märkische Heide) a Luboraz (Lieberose) patří do lužickosrbského sídelního prostoru. Které vsi to jsou, to ale nikdo neřekne. Proto vláda v Postupimi (Potsdam) chce, aby se lidé vyjádřili pro nebo proti.

Po zvolení do své čestné funkce jsem musel na tu dobrou věc lákat starosty našich obcí. Ale nároky našeho okresního úřadu byl přitom velmi skromné. Výsledek byl, že vsi Slopišćo (Schlepzig) a Kšušwica (Krausnick), které jsem chtěl obě získat, mi napsaly: “Vážený pane! V lužickosrbském zákoně není naše vesnice uvedena. Beztoho tady už bohužel nic lužickosrbského není.” To mi napsali, přestože jsem byl dva týdny předtím na obecním shromáždění, kde kronikářka vyprávěla o lužickosrbské historii vsi. Například to, že před sto lety mluvil ve vsi lužickosrbsky každý. (Lužickosrbská jména a zvyky se tam stejně považují za německé - blatské (w orig. błośanske, tj. německy spreewalder - pozn. překl.).

Lákání lidí kolem Lubina na kursy lužické srbštiny nemělo velký úspěch, když chtěl nějaký turista něco vědět o Lužických Srbech, poslali ho za mnou. V muzeích nebo při představování regionů v turistickém ruchu se mlčelo nebo se říkalo: “Před 300 lety tady byli ještě nějací Lužičtí Srbové.” Na městských slavnostech v Lubině zpívaly ženy v lužickosrbských krojích na koncertě v kostele šest taktů v našem jazyce.

Situace se změnila, když koncem r. 1997 chtěla braniborská vláda najednou vědět, jak to s těmi Lužickými Srby je.

V obci Gorjejcne Błota (Oberspreewald) se vsi Běła Gora (Byhleguhre), Bělin (Byhlen), Kamjenki (Caminchen), Nowa Niwa (Neu Zauche) a Tšupc (Straupitz) přihlásily, že jsou lužickosrbské. Nějaký čas potom jim okresní úřad psal, jak prý na to přišli. Nejprve mají prokázat, že mají ve vsi lidi, kteří mluví lužickosrbsky. Starosta Tšupce na to neodpověděl, ale napsal vládě: “Co to s tím má společného? Přihlásit se za Lužického Srba může svobodně každý!”

Kantorka lubinské farnosti se mě ptala, zda bych mohl být moderátorem letošního koncertu při městských slavnostech v kostele. Koncert měl úspěch. Z devíti sborů tři zpívaly lužickosrbsky. Vyprávěl jsem o Lužických Srbech a v kostele jsem přivítal skladatele Detlefa Kobjelu. Toho publikum odměnilo velkým potleskem za to, jak s lubinským ženským sborem nacvičil lužickosrbské písně. Na konci koncertu jsem s publikem zpíval “Anka, buź wjasoła”.

Když se rok chýlil ke konci, zeptal se mě starosta sousední vsi, co z toho budu mít, když se jeho ves přihlásí jako lužickosrbská. On ví, že už tam nikdo nerozumí lužickosrbsky ani slovo. Ale uvědomte si ten svéráz! Co bychom měli bez Lužických Srbů? Vesnickou slavnost s pivem a na vánoce nadílku od “ruprajchta”. Teď ale potřebuje mít každá vesnice tvář. Žijeme ve věku ekonomiky. Je potřebí podnětů na poli kultury. A my máme lužickosrbské zvyky a lužickosrbská slovíčka v německém nářečí. Inu tak. Týden poté jsem hovořil o Lužických Srbech na zasedání obecní rady. Hlasovalo pět lidí. Dva byli pro lužickosrbskou příslušnost, tři se hlasování zdrželi - a najednou bylo Wjelike Linje (Gross Leine) první lužickosrbská vesnice “mé” obce Markojské Gole! Demokracie. Starosta hned pozval sbor učitelů lužickosrbského gymnázia na vánoční besídku pro důchodce a všem se lužickosrbsko-německý program velice líbil. Představený obce se také hned staral, aby obec dostala lužickosrbské razítko, a objednal obecní tabule s německo-lužickosrbským nápisem.

Do další vsi mě také pozvali, ale tam se nerozhodlo nic.

Abych podpořil wjelikolinjského starostu, snažil jsem se, aby tam v r. 1998 byl podzimní koncert Domowiny. Ach, ty milá Nadace pro lužickosrbský národ! “Co? Kde? Je tam skupina Domowiny? Pojede tam z Domowiny ještě někdo? Mají tam v hospodě něco k jídlu a k pití? Proč koncert s tancovačkou? Kdo zaplatí kapelu? Jé, ty už máš nějaké peníze z okresu?” Německá byrokracie dorazila i do Lužice. Ale nakonec bylo všechno v pořádku. Pěvecká skupina žen z Janšojc a Folklorní skupina z Łazu zazpívaly lužickosrbské a německé písně, hrála kapela Metronom z Lubina, prodávaly a také kupovaly se knihy nakladatelství Domowina a všem 50 hostům se to velmi líbilo.

Několik dní potom mě prosil přednosta úřadu Markojské Gole na shromáždění starostů, abych jim poradil, jak se mají k lužickosrbské otázce vyjádřit. Řekl jsem, že pro vládu, ale i pro mne jako zmocněnce pro lužickosrbské záležitosti a vůbec pro lužickosrbský národ nejvyšší čas dovědět se, kdo chce být Lužický Srb. Když nerozhodnou, že jejich ves je lužickosrbská, budu také živ, ale očekávám od nich

kompetentní rozhodnutí. To znamená, že bych chtěl v obcích nejprve promluvit na téma “Lužičtí Srbové a my”. Na to přednosta odpověděl: “Děkuji vám, pane. Byl bych také pro to. Zatím tedy ale musíme hlasování, zda naše vsi jsou nebo nejsou lužickosrbské, odložit.” Hraní se srbskostí.

A co se děje právě teď? Poslanci okresního sněmu mě jednohlasně zvolili na další čtyři roky do čestné funkce zmocněnce pro lužickosrbské záležitosti. Skoro každý týden jsem ve škole v přírodě ve Slopišću. Ty víš, milý čtenáři, odkud mi starosta psal, že tam nic lužickosrbského není. Tam vyprávím dětem o Lužických Srbech. Připravuji ve škole v Łukowě jednodenní projekt na téma “Z neznámého národa”. Před týdnem mi starosta Wjelikého Linja prozradil, že na rok 1999 naplánoval do vsi podzimní koncert Domowiny. Tak mám teď naději, že Lužičtí Srbové vydrží i v našich končinách nejméně do roku 2040. Protože, bude-li Bůh chtít, to mi bude osmdesát!

(Překlad z dolnolužické srbštiny Z. Sklenářová)

 

 

JUDr. Vilém Kremer (* Dobruška 28. I. 1906, † Čáslav 5. V. 1990), skrývající se též pod jménem Václav Karlštejnský, absolvoval filosofickou a právnickou fakultu University Karlovy. Napsal asi padesát rukopisných prací, zejména dějepisných, z nichž jen málo vyšlo tiskem. Už před několika lety jsme se na popud jednoho našeho čtenáře seznámili s autorovým spisem Polabští a baltští Slované, čili informativní dějiny nejstarších počátků Německé demokratické republiky z roku tisícího devítistého osmdesátého prvého. Teprve nyní v nás však dozrál názor, že ne zcela kladně hodnocený spis jest hoden alespoň časopiseckého otištění. Věříme, že odezva čtenářstva bude příznivá už proto, že knihu nabízející většinu zde předkládaných informací na českém i lužickosrbském trhu postrádáme a ještě nějaký čas zřejmě postrádati budeme. Přestože Obodritsko nebude zařazeno do žádné edice dějin států a slávu Retry budou dále zastírati Delfy, nejen před Srby a Kašuby, ale i před ostatními Slovany zůstává významné duchovní dědictví Polabského a Pobaltského Slovanstva, k němuž nám otvírá cestu Kremerovo dílo. Budou-li k němu výhrady, pak zvláště věcnou kritiku rádi zveřejníme. Fotokopii strojopisu nám laskavě zapůjčil syn zemřelého Václav Kremer. Spis otiskujeme se zkráceným názvem a bez poznámek, které se i beztak v současnosti pohřešují. Vypouštíme názvy částí a ponecháváme nadpisy článků, avšak bez číslování. Před úvodním mottem Dějin nechme ještě autora promluviti jeho Dodatkem k dvacetistránkovému autoreferátu napsanému v Čáslavi v říjnu tisíc devět set osmdesát dva.

R. Bígl

Základní práce Polabští a Baltští Slované, čili informativní dějiny nejstarších počátků Německé demokratické republiky, je, jak z jejího názvu vyplývá, prací v prvé řadě informativní, nikoli prací výhradně vědeckou. Tato práce byla sepsána v době od 21. března 1981 do počátku července 1981. Když bylo její sepsání oznámeno lužickým přátelům, požádal Institut za serbski ludospyt při Akademii wědomosćow NDR (Akademie der Wissenschaften der DDR), ústy jejího člena knjeze Jurije Knebela, abych pro velký rozsah práce zpracoval její menší obsah. To bylo opakováno i ústně dne 11. dubna 1982 autoru při jeho návštěvě této Akademie v Budyšině. Proto byla tato nová práce sepsána ve dnech 13. až 24. října 1982. Když byla práce oznámena ve vánočním dopise roku 1981, prohlásili někteří, aniž však četli tuto práci, že není sepsána na podkladě nejnovější literatury historické. To však se ukázalo jako omyl. Tato práce byla sepsána na základě poznatků nabytých za pobytu v NDR v roce 1978 a je napsána, což nezapírá, z hlediska spisovatele českého. Použila však všech dostupných historických pramenů počínajících Widukindem a Dětmarem a konče Saxem Grammaticem. Používala při svém zpracování sice také starší historickou literaturu, ale usměrněnou pracemi prof. Dr. Lub. Niederleho, ale byla i doplněna německou literaturou novou a nejnovější, podle doporučení Historického institutu University W. Piecka v Roztoku, která byla doporučena jeho dopisem ze dne 13. prosince 1978. Mimo to byla využita i literatura a historické prameny, které uvádí ve své práci “Die Nationalbildung der Westslawen im Mittelalter” (vydalo nakladatelství Jan Thorbecke, Sigmaringen, roku 1980) František Graus, se kterým je autor této práce v literárním styku.

Tento výtah byl psán vzhledem ke zrakovým obtížím autorovým přímo do psacího stroje bez použití rukopisného konceptu, a proto se nutně do něho vloudily chyby snad překlepové, možná i jiné (pravopisné), za které se autor omlouvá a které pro množství jiné literární práce nemohl sám přímo opravit. Doufá však, že pro event. překlad do jazyka lužickosrbského nebudou tyto chyby na závadu. Pro četbu čtenářů českého textu prosí autor za omluvu těchto nedostatků.

 

 

Vilém Václav Kremer

POLABŠTÍ A BALTŠTÍ SLOVANÉ

1

 

Často moje myšlenky se vrací k azurným břehům Baltického moře, kde vytušily dávné slovanské duše, a ke zříceninám kdysi Mikulášského kláštera v Budišíně, v jehož stínu odpočívají lužičtí národní pracovníci, jejichž památkám věnuji toto vyprávění.

Autor.

 

Úvodní slovo.

Německá říše, vzniklá po porážce Francie roku 1870 jako nové evropské císařství, byla poražena v I. světové válce. Přesto se tehdy v podstatě udržela ve svém rozsahu. Její vnitřní a vnější poměry byly usměrňovány velmi výrazně tehdy nejsilnějším německým státem, jímž bylo militaristické Prusko, které jako království se dostalo do čela politického dění nejen Německa, ale i celé Evropy, na troskách původního národa pruského, počátkem 18. století.

Tato říše však svojí velmocenskou politikou a velkými sklony militaristicko-imperialistickými se nejen nepoučila z prohry první světové války, ale vyvolala i druhou, strašlivější světovou válku, jejíž následky však byly pro Německo již téměř katastrofální. Po této prohrané válce bylo celé Německo obsazeno vítěznými státy, a sice Spojenými státy americkými, Anglií a Francií v jeho západní části, zatím co východní část Německa, ovšem po odstoupení území ve prospěch Polska, byla obsazena Sovětským svazem.

Tento okupační systém bývalého Německa trval od konce války v roce 1945 do 7. září 1949, kdy byla vyhlášena v části obsazené západními mocnostmi tak zvaná Německá spolková republika. Jako protiváha tomu byla dne 7. října 1949 vyhlášena v okupační zóně sovětské tak zvaná Německá demokratická republika. Bývalé hlavní město celé říše Berlín bylo rozděleno, a tak vznikl Berlín západní a východní. Zatím co Berlín západní zůstal pod vrchní okupační správou, byl Berlín východní prohlášen za hlavní město Německé demokratické republiky. Nás v této práci bude nadál zajímat pouze Německá demokratická republika, a sice ze stanoviska dávných počátků jejího dnešního území.

Toto území, obývané dnes převážnou většinou obyvatelstvem národnosti německé - pouze na území bývalé Lužice obyvatelstvem lužickosrbským, které tvoří svými 80 - 100.000 příslušníky pouhou mizivou menšinu obyvatelstva - je svými více jak 17 miliony příslušníků jednolitým celkem. Německá demokratická republika svým separátním vznikem a dalším trváním ve společenství jiných samostatných států světa se vlastně stala na dlouhá léta zvláštním zřízením a specifickým útvarem státním, který nejen hledí do vlastní budoucnosti a vytváří si svoji osobitou přítomnost, ale i nutně se musí zahledět do své vlastní minulosti, která, i když má určité společné znaky s celým národním bytím německým, přece má i své speciální a vlastní charaktery, jež jsou celkem cizí Německu západnímu. K takovým charakterům patří pro východní Německo jeho nejdávnější minulost, jež se odehrávala na jeho území a která ve své podstatě nebyla národnosti německé, ale byla veskrze a ryze slovanskou.

(pro tisk připravil R-l, pokračování příště)

ZPRÁVY

 

Z domova

 

“Křtiny” sborníku lužickosrbské poezie “Na druhé straně slunce”. Městská knihovna Varnsdorf, tamější poetické studio Doteky a Svaz lužickosrbských umělců Budyšín uspořádaly 17. prosince 1998 poetický večer, na němž byla představena antologie “Na druhé straně slunce / Na druhej stronje słónca”, sestavená z básní sedmi nejmladších lužickosrbských básníků (viz zprávu v ČLV 1/1999 na s. 5-6). Pořadem provázel M. Louka. Předseda Svazu lužickosrbských umělců Benedikt Dyrlich ocenil význam styků s českými zeměmi a obzvlášť s městem Varnsdorfem. Poselství starosty města Varnsdorfu R. Dausche pak přečetl M. Havlíček. Zdůrazňovaly se v něm souvislosti lužickosrbské kultury s městem: činnost lužickosrbského gymnázia v prvních 5 poválečných letech, pobyt skladatele Bj. Krawce a jeho dcery Hanky Krawcec od roku 1946 (oba jsou pochováni na místním hřbitově), setkání lužickosrbských a českých básníků před 3 roky, dvacátý ročník Svátku lužickosrbké poezie, konaný zde v roce 1998, i publikace s lužickosrbskou tematikou ve Varnsdorfu vydané (Hanka Krawcec, Poetický kód 200- 20 - 2, viz ČLV 1/1999 na s. 4). Městské zastupitelstvo má v úmyslu podniky tohoto druhu nadále podporovat.

A pak už nastal slavnostní obřad křtu. Do maličké dřevěné kolébky vložil M. Louka právě vytištěnou knížku a požádal pracovníky, kteří se na jejím vydání podíleli, aby jí vyslovili svá přání na pouť ke čtenářům. Po tomto slavnostním obřadu už započal vlastní program večera. Básníci přednášeli své verše v originále, v českém překladu pak zkušení recitátoři M. Jadrná a P. Horák. Mezi jednotlivými přednesy zazpívali lužickosrbsky nebo zahráli na harmoniku, trubku a housle sourozenci F. a J. Kaulfürstovi a J. Wałdźic (písničku Pod našimi okny teče vodička zpívali s účinkujícími i diváci), nebo varnsdorfské vokální sdružení Kvíltet za vedení P. Jandáka, což pořadu dodalo náležitou jiskru a mladickou bezprostřednost. Na závěr pak diváky i účinkující pozdravili jednotliví hosté.

Večer můžeme označit jako zářivý kamínek v mozaice lužickosrbsko-českých (varnsdorfských) styků, neobyčejně zdařilý díky přítomnosti a účinkování autorů i díky prostředí Varnsdorfu, tolik bohatého na projevy přátelství se slovanským sousedem. Proto bychom si přáli, aby se ve Varnsdorfu podobná setkání v budoucnu konala častěji. Uvítali bychom to i proto, aby se poezie přednášela a poslouchala také v menších pohraničních městech, vzdálených od velkého střediska naší kultury.

J. Mudra

Z dopisu pana J. Ševčíka

Velmi oceňuji obětavost nadšenců-přispěvatelů v článcích v ČLV o vývoji sebezáchovy lužické srbštiny a těším se z úspěchů v mateřských školkách v Dolní Lužici. Zejména se těším z nesnížení příspěvku 32 mil DM na “Nadaci Domowiny”.

V této souvislosti velmi souhlasím se zjištěním, uveřejněným v ČLV 11/1998, str. 76 - poslední věta - cituji: “Zdá se tedy, že protesty, které se v minulých měsících ozývaly z řad Srbů, když německá vláda hrozila snížením podpory, přispěly ke kladnému řešení.” (NC 36)

Myslím, že podobným způsobem se měl řešit případ Budestecy. Západní Evropa vyžaduje po nově přijímaných členech důsledné dodržování menšinových práv. Stejné povinnosti by však měly platit i pro ni (včetně SRN). Srbové by tento případ neměli nechat nepovšimnut, i když je z právního hlediska uzavřen. Z morálního a menšinového hlediska obsahuje značnou dávku bezohlednosti.

Myslím, že nastaly příznivější podmínky pro řešení podmínek Lužických Srbů. Křesťanská Kohlova vláda se příliš neangažovala v tomto směru. Předseda saské vlády Kurt Biedenkopf sice představitelům “Domowiny” slíbil, že učiní všechno pro to, aby “lužickosrbský jazyk nevymizel”. Jak ale nemá vymizet jazyk, když se s ním nehovoří, neúřaduje v praxi, když se používá jen jednou týdně (možná ani to ne) v kostelích při bohoslužbách.

Při tom v Lužici je srbské obyvatelstvo vyhraněně rozčleněno nábožensky na katolické a evangelické oblasti. I kdybych pominul evangelické části, je s podivem, že CDU nepomohla svým ideově blízkým souvěrcům v jejich základních kulturních potřebách - v otázce jazyka.

Ještě se vracím ke slibu Kurta Biedenkopfa. Zatím co vláda Braniborska umožnila rozhlasové vysílání v dolnosrbštině, Sasko Kurta Biedenkopfa tuto životní záchranu hornosrbštiny blokuje. Lužičtí Srbové by měli v německém tisku na tyto rozpory mezi slovy a činy důrazněji poukazovat a domáhat se řešení. Pak by byla možná i podpora z naší strany. Jaroslav Ševčík, Boskovice

 

Z Horní Lužice

 

Domowina hostila v Budyšíně rektora a prorektora university v Kragujevci Radoslava Seniće a Slobodana Tanasijeviće. Po rozhovoru v Lužickosrbském ústavě a prohlídce hradu navštívili srbští vědci Odbornou vysokou školu Lužice v Złém Komorowě.

Na evangelickém gymnáziu Johanneum ve Wojerecích se ve skupinkách učí lužické srbštině 37 žáků a žaček z různých tříd. Ti, kteří si poměrně dobrou znalost jazyka přinesli už z domova, pocházejí např. z Hózka a Rachlowa u Kulowa, nejsevernější lsrb. katolické osady. (SN, 26. XI. 1998) R-l

Vláda v Bonnu bude od roku 2000 Nadaci pro lužickosrbský lid opět přispívat 16 mil. marek. Při schvalování rozpočtu na rok 1999 však nadační rada mohla počítat jen s důchodem nižším o 1 mil. Zvýší-li se spolkový příspěvek již v tomto roce, budou moci vzrůst i výdaje. V opačné případě budou muset např. Serbski ludowy ansambl a Serbski institut ušetřit mnoho peněz. Rada mezi jiným schválila podporu pro nástavbové studium učitelů dolnosrbštiny na universitě v Postupimi.

(SN, 2. XII. 1998) R-l

 

Podle drážďanského kaplana Franka Richtera, člena pracovní skupiny Česko-německého diskusního fóra pro styky mládeže obou zemí, by zapojení Lužických Srbů do kontaktů mezi Českou republikou a Německem prospělo záměrům vzájemného smíření a lepšího porozumění. Na okraji výroční konference Fóra v Drážďanech předal vedoucí redaktor Serbských Nowin Benedikt Dyrlich prezidentu ČR Václavu Havlovi antologii mladých srbských poétů, nedávno vydanou ve Varnsdorfu. (SN, 7. XII. 1998) R-l

Oprava. Časopis Pawčina přestal koncem r. 1998 vycházet. Omlouváme se čtenářům za mylnou informaci v minulém čísle.

 

Z Dolní Lužice

 

Předsednictvo Úřadu pro méně rozšířené jazyky, komitét Německo, jednal v Lužickosrbském domě v Chotěbuzi. Předseda komitétu, vedoucí chotěbuzského oddělení Srbského ústavu, Gunter Spieß uvítal zástupce Frísů a Dánů (zástupci Sinti a Roma byli omluveni) na druhé poradě v roce 1998. Bjarnat Rjenč představil úkoly a činnost Srbské rady, zřízené na základě schválení Srbského zákona v roce 1994, jíž přísluší pět členů. Rada se již smířila s likvidací dolnolužického Rogowa, což Rjenč vyjádřil těmito slovy:“...přes nejrůznější snahy nás i jiných bude dvojjazyčná vesnice Rogow odrýpána.” - Německá vláda podepsala Evropskou chartu pro regionální a menšínové jazyky, platnosti nabývá 1. ledna 1999. Téhož dne se hlavní kancelář organizace přesouvá z Dublinu do Bruselu. Úkolem národních menšin je příprava na dubnový Den méně rozšířených jazyků. (SN, 1. XII. 1998) R-l

 

Z ciziny

 

Dopis z Bělehradu

V poslední době byl náš srbsko-lužickosrbský spolek velice aktivní. V únoru 1998 navštívila čtyřčlenná delgace Matice lužickosrbské v čele s dr. Měrćinem Völklem na pozvání naši Matici srpskou. Doba pobytu byla sice krátká, ale byli obklopeni velikou láskou a zájmem nejen televize a rozhlasu, ale i obyčejných lidí. Každého z nás něco zajímalo, ale ponejvíce, jak se jim v Lužici vede. Ukázali jsme jim, co se za tu krátkou dobu ukázat dalo, hlavně knihovnu, která má dokonce i první překlad básní z lužické srbštiny do srbštiny, z minulého století. My jako spolek jsme je pozvali jen na jeden den do Bělehradu, byli jsme s nimi na ministerstvu informací a ve Všesrbském světovém svazu, podívali se po Kalemegdanu a večer jsme uspořádali přátelské posezení s našimi členy a ostatními zájemci. Bylo to velmi milé. Přijeli ráno a příští ráno odjeli. Teď čekáme na to, jaká bude odezva na naše návrhy nebo pozvání. Mimo televizní zprávy o pobytu delegace vyšel v novinách (Politika) článek M. Džuričkoviće “Napojeni slovanským duchem”, pak od M. Cvijetiće o některých knihách vydaných v Budyšíně (M. Mětowé a T. Meškanka), dále pak vyšly v Literárních novinách na dvou stránkách mé překlady (od H. Richtara “Jak jsem poprvé a jedinkrát byl Němec”, interview s B. Dyrlichem “Poezie se někdy dostává daleko zpátky nebo dopředu”, od J. Brězana povídka “Lesník Hinc” a nakonec několik překladů básní K. Lorence, B. Budara, J. Chěžky, J. Łušćanského, M. Krawcec, T. Nawky a B. Dyrlicha). Potom se objevila kniha M. Cvijetiće “U Lužických Srbů” (Cestopisy) a od Vujiće “ Severní Srbové (ne)zapomenutý národ”.

V srpnu toho roku na kurzech srbštiny pro cizince v Bělehradě byly zas po mnoha letech dvě studentky z Budyšína. S nimi byl i dr. Franc Šěn, ten však pobyl v Bělehradě jen krátce a pak si jel prohlédnout některé srbské kláštery. Zase jsme se s nimi setkali na přátelském posezení s členy našeho spolku. Přišli i dva členové srbsko-norského spolku, chtěli Fr. Šěnovi dokázat, že nezapomněli, co pro ně v norském zajetí vykonal jeho otec nebožtík Jurij Šěn. - V červencovém čísle Letopisu Matice srpské v Novém Sadu vyšly moje překlady “Současná lužickosrbská poezie” (básně K. Lorence, J. Kocha, G. Libše, T. Nawky, M. Krawcec, H. Mikanowé, B. Dyrlicha, B. Budara, J. Chěžky, R. Domaškové [Domašcyna] a T. Meškanka). Měli jsme i příležitost zhlédnout překrásné filmy, které letos v Lužici natočil pan Zečević. V televizi vysílali i film J. Nikoliće z Nového Sadu.

Nada Đorđević

 

Dopis z Moskvy

Na státní univerzitě ve Voroněži na katedře dějin středověku a slavistiky se 17. 11. 1998 konala konference k poctě jednoho tamějšího slavisty. Přednášky, věnované různým otázkám slavistiky a středověku na západě, přednesli vědci z Voroněže i z jiných ruských univerzit (např. Saratova a Rostova na Donu). - Prof. Moskevské státní univerzity L. P. Laptěvová přednesla přednášku na téma “Лужицкие сербы. Изучение их в русской историографии”. Protoћe posluchači byli obeznámeni s dějinami Lužických Srbů jen slabě, prof. Laptěvová se soustředila na otázky jejich původu, na hranice jejich sídel, přírodní podmínky jejich bydlení, na způsob života ve středověku, na jejich příslušnost během staletí k různým evropským státním útvarům atd. Stručně charakterizovala jazyk a písemnictví Lužických Srbů a jejich náboženskou příslušnost. Dále v přednášce krátce objasnila průběh obrození národa v 19. stol. a hodnotila činnost J. A. Smolera, M. Hórnika, A. Muky a lužickosrbských kulturních zařízení a spolků, jako je Matice a Domowina. Zvláštní pozornost věnovala germanizaci Lužických Srbů a jejich zápasu o přežití. Ukázala postavení národa v období hitlerovského režimu a po skončení druhé světové války, v době NDR. Pro omezenou dobu přednášky vyložila téma studia Lužických Srbů v ruské historiografii také jen krátce. Autorka odkázala posluchače na svou knihu “Р осси йская сорабистика Х1Х - ХХ вв. в очерках жизни и творчества её представителей” (М., 1997) a nмkterým účastníkům konference ji hned darovala. O přestávce zasedání vyšlo najevo, že v době NDR byla na voroněžské univerzitě obhájena diplomová práce občanky NDR Müllerové o etnografii Lužických Srbů. Podrobnější údaje o tom se však L. P. Laptěvové zjistit nepodařilo.
J-a

 

Zasláno

 

Příznivý ohlas na Novoroční setkání s lužickosrbskou mládeží jsme dostali prostřednictvím elektronické pošty: “Ahoj Richarde! Zdravím Tě a ještě jednou Ti děkuju za pozvání na tu akci Na Slamníku, moc se mi to líbilo. To je taky důvod, proč Ti píšu. Bylo pro mě přínosem, že jsem tam viděl živé Lužické Srby a slyšel jejich řeč. Zní to hloupě, ale chci tím naznačit, že i když jsem už předtím o Lužických Srbech něco věděl (ať už od Tebe nebo od profesora Urbana), tak jsem je vnímal jako něco vzdáleného a teď jsem viděl, že i lidé o málo mladší než my tam opravdu mluví srbštinou... (předtím jsem si říkal, jak to vlastně je, jestli se tam náhodou lužickou kulturu nesnaží zachovat jenom starší generace nebo lidé jako Ty a teď jsem viděl, že jsem měl mylnou představu a obavu. Přišel jsem domů opravdu nadšen a celý druhý den jsem studoval ten Česko-lužický věstník, tu brožurku a tu mapu, kterou jsem si privezl. Pak jsem si na internetu našel tu Vaši stránku s časopisy a hned první článek, který jsem četl byl o lužických pověstech, a znáš mě, to je něco pro mě. Zkrátka mě teď ta Lužice začala zajímat a uvědomuju si jak málo o ní vím. Kvůli tomuhle všemu Ti píšu, protože mi zbyly nějaké peníze, a tak bych si rád objednal ten Váš Věstník.

Petr Adamovič

 

 

Nové knihy a články

 

Lubina Šěnec, Pjatk haperleje, 64 s., LND Budyšin 1998. 64 s.

Studentka sorabistiky v Lipsku, Lubina Šěnec, je další mladou básnířkou, s jejíž lyrickou tvorbou (nikoliv však prvotinou) máme nyní možnost se seznámit alespoň v recensi na stránkách Česko-lužického věstníku; snad dojde i na jednotlivé překlady. Po kontroversních básních Tima Meškanka jistě zajímavé srovnání.

Skladby jsou rozděleny do čtyř oddílů: nepochybně podle tematického zaměření. První dva celky (twoje wobličo bydli w mojej hłowje, zakusnu so do wětra) můžeme označit jako lyriku milostnou. Zda je tušený nešťastný konec vztahu skutečností, či jen autorčinou sebestylisací, se dozvědět nepotřebujeme, plynulému vyjádření katharse a vyjádření krise, jež můžeme vypozorovat v bloku čtvrtém a posledním (tyknu hłowu z woknom won) však brání celkem nepochopitelná “mezihra” a vložení celku básní tematicky zcela odlišných (kaž wulka škla je domizna). Vůbec zde nejde o kritiku vlastní poesie, ale snad by bylo stálo za to, pořadí “kapitol” přehodit - tak by více vynikla cesta autorčina vnitřního vývoje a její přechod od problematiky úzce milostné k obecně lidské.

Generační spor ve třetí kapitole, věnované, jak vidíme výše, lužickosrbské vlasti, se, jako i u jiných mladých autorů této národnosti, týká prozatím spíše vyrovnávání se s generací prarodičů, doposud “tradičních” Lužických Srbů (ach wy wbohe/sedźiće na wuměnku/a my wam njedawamy/ničo). Zajímavé bude, až se některý mladý autor či autorka pokusí obrátit ke generaci rodičovské, která prožila největší část života v bývalé NDR: pak byla náhle vystavena tvrdé realitě sjednoceného Německa.

Zajímavou otázkou je také verš. Většinou velmi vhodný pro naše překladatele, jelikož je - v naprosté většině případů - volný. Autorka se však pokusila využít i tradiční lužickosrbský verš slabičný a asonanční, jenž přes veškeré ataky neztratil v Lužici od časů H. Zejlera svoji popularitu (kras; swjaty njeměr we mni howri). V těchto skladbách však vynikne jeho poměrná jednotvárnost. Snad by s tímto poetickým systémem bylo možno experimentovat i jinak: básnické prostředky, jakými jsou např. přesah, pravidelně obměňovaný počet slabik ve verších, atd., dodávají tomuto verši větší atraktivnost.

Knížka uměřeně vášnivé sebereflexe je už druhou sbírkou mladé autorky. Kudy se asi vydá dál?
L. Friedlaenderová

 

Pratyja na rok 1999. Tak jako každoročně i letošní Pratyja je obsahově velmi pestrá. Na 160 stránkách přináší články historické, místopisné, biografické, národopisné, z oboru kultury všeobecně, má oddělení, které se věnuje otázkám náboženským, oddělení pro mládež, oddělení pro děti, nezapomíná na humorné příběhy, průběžně zařazuje básně a samozřejmě na samém začátku má kalendáře. Nejprve pochopitelně gregoriánský, nechybí však ani juliánský, mohamedánský a židovský. Až na poslední dva německé články jsou všechny ostatní srbské. Na konci kalendáře je stručný německý souhrn nejzajímavějších témat (článků) a na samém závěru je připojen biografický seznam autorů, který už je opět dolnosrbský.

Na obsahu Pratyje spolupracovalo 54 autorů. Z nich 29 Dolnosrbů, 121 Hornosrbů, 6 ze střední Lužice, 4 autoři pocházejí z dnešního Polska, 2 z Německa a Leoš Šatava z Čech.Vidíme tedy, že i po této stránce je paleta autorů pestrá, což nepochybně dodává publikaci na zajímavosti.

Připojuji obsahy několika článků, které dokumentují málo známé skutečnosti:

Peter Kunze: Alfons Parczewski a Dolna Łužyca, str. 115-116. - Alfons Parczewski, polský právník, etnograf a historik se narodil roku 1849 v Kaliszi, v té části Polska, které bylo pod ruskou nadvládou. Jelikož sám záhy poznal národnostní útlak, pomáhal celý život morálně i hmotně malým, utlačovaným národům. Nevšední měrou si zamiloval Dolní Lužici a podporoval Dolnosrby. Stál u zrodu Pratyje, jejíž čtyři ročníky financoval (1880, 81, 82 a 84). Zemřel roku 1933 ve Vilniusu.

Franc Rajš: Pśed 45 lětami jo chopiła źełaś redakcija serbskich wucbnicow (Před 45 léty začala pracovat redakce srbských učebnic), str. 117-118. - Ihned po osvobození se sovětská okupační moc starala o vydávání německých novin; čtyři měsíce po osvobození o zahájení německého vyučování a ještě v roce 1945 vydala 3.700.000 německých učebnic. V následujícím roce dalších 10.400.000. První srbský spis však po mnoha urgencích na sebe nechal čekat ještě další rok. Vyšel teprve v roce 1947 a Lužice byla odkázána na pašování lužickosrbských knih z Čech. V Dolní Lužici byla situace ještě horší. V prvních poválečných letech vyšlo jenom několik brožurek. První Casnik vyšel v roce 1947, ještě v redakci Bogumiła Šwjely, další až následující rok. Dolnosrbská výuka byla ve školách nadále zakázaná. Až v roce 1952 - 7 let po válce - od 1. března začala výuka dolní srbštiny na 5 školách (Brjazyna, Depsk, Rogozna, Wjerbno, Žylow) a téhož roku od 1. září zahájila činnost “dolnoserbska wuša šula”. Nebyly však učebnice. To se změnilo až v roce 1954 založením redakce srbských učebnic. To bohužel trvalo jenom 4 léta. Za tu dobu bylo vydáno více než 60 titulů. Potom však došlo k zásadní změně. Zodpovědný pracovník pro srbské otázky Fred Oelssner prohlásil, že “Lužice bude dvojjazyčná”. Od té doby se nemohly zřizovat srbské mateřské školky a rovněž čistě srbské školy naplánované na školní rok 1959/60 w Brjazyně, Borkowech, Picni a Janšojcích-Mostě. Již v březnu 1958 byl vydán příkaz k zastavení prací na přípravě nových učebnic. (Tím skončily dolnolužické naděje a germanizace se nevyhnula ani nejodlehlejší chalupě. Je to navíc jeden z praktických důkazů, jak NDR podporovala “vývoj lužické srbštiny” - pozn. aut.)

Martina Poraccyna: Woglěd (návštěva) w Tšupcańskim młynje, str. 142-143. - Jedinečná památka Braniborska, větrný mlýn v Tšupci (rodišti Albína Mollera) byl zachráněn a uveden do provozu. Zásluhu na tom má mlynářské družstvo, které bylo za tím účelem založeno, a především pan Klaus Rudolf, který prostudoval veškerou dostupnou literaturu, aby mlýn uvedl zpět do chodu. Od roku 1924 mlýn není sice poháněný větrem, zchátralé lopatky nahradily elektrické motory, avšak i tak je raritou Braniborska. Mlýn má několik funkcí. Nejen že mele obilí, ale kromě toho má zařízení na řezání dříví a lisování lněného oleje; je jako turistická atrakce a zároveň tam lze každé úterý zakoupit čerstvě lisovaný lněný olej.

Leoš Šatava: Na slědach małych rěcow (Po stopách malých jazyků), str. 146-147. - Víme, že dolní srbština patří k nejohroženějším jazykům v Evropě. Užívá jí asi 12.000 lidí, především starších šedesáti let. V návaznosti na toto konstatování uvádí poměry v dalších národnostních skupinách v Evropě. Z 5 skupin Rétorománů, kteří mají dohromady 50-60 tisíc uživatelů, jsou nejpočetnější Surselvové, všechny ostatní jsou menší než Dolní Srbové. Všech 5 jazyků má vlastní školství s učebnicemi, noviny a ostatní literaturu, rozhlasové a televizní vysílání. Daleko hůře jsou na tom Frísové, žijící na severozápadě Německa. Z 5-6 skupin, na které se dělí, je nejživější skupina “fering” žijící na ostrově Föhr. Ostatní jsou na tom podobně jako Srbové v Dolní Lužici. Nejméně početná je skupina západních Frísů, kteří sídlí mezi Oldenburgem a Emdenem. Není jich celý tisíc. Zcela miniaturní jsou některé národnostní skupiny, které byly do nedávna pod nadvládou sovětského Ruska. Jsou to např. Livonci, sídlící na pobřeží Lotyšska. (Ti byli, jako řada dalších národů, vystěhováni ze svých domovů a důsledkem toho došlo k citelnému oslabení jejich počtu - pozn. aut.). Leoš Šatava zjišťuje už jen několik posledních uživatelů. Na konci tohoto článku se autor zamýšlí nad možností regenerace dolní srbštiny a dochází k názoru, že je to možné za předpokladu, bude-li do procesu zapojena mladá generace, a uvádí příklady, kde se to podařilo. V Evropě jsou to na příklad Bretoňci.

Hinc Šewc: Krakojski (Barliński) rukopis, str. 148-149. - Autor popisuje nedávno objevený poměrně obsáhlý rukopis - má 410 stran, který doplňuje řadu již známých překladů náboženských textů do dolní srbštiny. Krakovský rukopis je psaný v chotěbuzském nářečí, pochází patrně z druhé poloviny 17. století a obsahuje kromě jiných zajímavostí i slova dnes zcela neznámá. B. Malotín

 

“Das Bekenntnis zur dänischen Minderheit ist frei”, Pogrom, Zeitschrift für bedrohte Völker, č. 179, s. 19 - 22, Göttingen říj./list. 1994.

“Dánská menšina existuje již od roku 1864", tvrdí Heinrich Schulz, předseda Jihošlesvického spolku (SSF), hlavní organizace dánské skupiny v jižním Šlesvicku. Moderní historie dánské menšiny v Německu začíná lidovým hlasováním v roce 1920, v němž se většina obyvatel severního Šlesvicka rozhodla pro připojení k Dánsku, zatímco obyvatelé jižního Šlesvicka dali přednost životu v Německu. Činnost dánských organizací nebyla přerušena ani za války. Obyvatelstvo jako takové však bylo vystaveno velkým represím, takže i ono pocítilo rok 1945 jako uvolnění. Naděje na znovusjednocení jižního Šlesvicka s Dánskem se rozplynuly po skončení války. “Dnes", říká Schulz, “již nemá taková změna hranic smysl". Schulz výslovně zdůrazňuje, že německo-dánské hranice jsou pro tyto Dány neměnné, neboť oni jsou vůči SRN loajální. Formální zabezpečení práv menšin pro dánské a fríské obyvatele, jež byla vyhlášeno již v roce 1949, bylo s konečnou platností zakotveno v zemské ústavě z roku 1990. Každý, kdo se přihlásí k dánské menšině a kultuře, bude jako příslušník této menšiny akceptován.

Příslušníci dánské menšiny v jižním Šlesvicku se mohou opřít o širokou organizační strukturu, zasahující do všech oblastí života. Dansk Skoleforening (Dánský školský spolek) zajišťuje svými 53 školami a 62 mateřskými školami předškolní a školní vzdělávání dětí a mládeže. Hlavní kulturní organizací je: Sydslesvigsk Forening (SSF; Jihošlesvický spolek), je rozdělen do 130 obvodů, patřících do 7 okresních svazů (spolků), v nichž je organizováno více než 17 000 Dánů. Práce mládeže a její sportovní aktivity jsou v péči Sydslesvigsk Undomsforeninger, jenž má v 74 samostatných spolcích více než 12 142 členů. Politicky jsou Dánové zastoupeni Jihošlesvickým voličským spolkem (SSW), který má místo a hlas v obcích, městských radách a okresních sněmech. Voleb do Bundestagu se SSW od roku 1965 již nezúčastňuje. Dánové mají také svůj vlastní deník: Flensborg Avis. Slouží jako centrální informační orgán pro Dány v jižním Šlesvicku a přibližně 40% svého nákladu ( 7 000 výtisků) prodává také severně od hranic.

Vztah mezi příslušníky německé většiny a dánské menšiny se podle Heinricha Schulze v posledních desetiletích značně změnil. A to v pozitivním smyslu. Vztah k zemské vládě je dnes dobrý, pokračuje Schulz, pouze na obecní úrovni nebyl ještě význam ustanovení ohledně menšin plně pochopen. Dánská menšina očekává a požaduje rovnoprávnost s většinovým obyvatelstvem ve všech oblastech. “Platíme přece stejné poplatky jako ostatní, očekáváme tedy plným právem odpovídající rovnoprávný podíl na finančních prostředcích. Někteří starostové a radní bohužel nechápou, že nežádáme žádné výhody, ale pouze rovnoprávnost." Dánští Jihošlesvičané se účastní nejen vlastních aktivit, ale působí také v německých organizacích, od místních dobrovolných hasičů, přes filatelistické spolky až po vysoké školy. Vysoký počet smíšených rodin svědčí o vzájemné integraci jak Dánů v německou, tak Němců v dánskou společnost. Schulz dále poznamenává, že s bezproblémovým soužitím má daleko méně potíží především mládež, neboť u starší generace stále nejsou výjimkou výhrady proti Němcům. “Černobílé představy, hrající v minulosti na obou stranách velkou roli, se totiž u mladé generace postupně vytrácejí." Pro budoucnost má Heinrich Schulz dvě varianty: negativní a pozitivní.

Varianta číslo 1 vychází z předpokladu, že případné snížení finančních příspěvků z Dánska se nevyrovná z německé pokladny, což by zapříčinilo pokles dánských aktivit včetně zavírání škol, majících rozhodující význam pro budoucí zajišťení menšiny. Optimistická druhá varianta vychází z předpokladu, že se uskuteční úplné zrovnoprávnění ve smyslu paragrafu 5 o menšinách zemské ústavy Šlesvicka-Holštýnska. Tato varianta počítá také s tím, že spolková německá strana toho pro menšiny v Německu učiní tolik jako pro německé menšiny ve východní Evropě a v bývalém SSSR. Politik, kterého nebudou zajímat menšiny ve vlastní zemi, bude prostě nedůvěryhodný. Zkušenosti ukázaly, že národnostní menšiny nelze sprovodit ze světa. Ani v tak represivním státě, jakým byl Sovětský svaz, v němž byly menšiny pronásledovány, deportovány či násilně asimilovány, se je nepodařilo zničit. Vrátily se a dnes požadují svá práva. Heinrich Schulz si tedy neklade otázku, zda vůbec, ale jak si autochtonní menšiny svá práva prosadí. Proto dánská menšina, jak Schulz dodává, uvažuje uspořádat setkání se spolky Sintiů a Romů, Frísů a Lužických Srbů, na němž všichni zúčastnění prodiskutují, jak postupovat dále.

Jiří Adamovič

 

Seznam dárců za rok 1998

 

Čestmír Amort 50,- Kč

Hilda Bartáková 100,- Kč

Ondřej Doležal 50,- Kč

Radovan Dražan 50,- Kč

Eligie Hlavsová 100,- Kč

Monika Housková 50,- Kč

Dr. Hromasová 100,- Kč

Josef Chaloupek 100,- Kč

Roman Januška 10,- Kč

Rozálie Jelínková 50,- Kč

Jaromír Kříž 100,- Kč

Bohumil Malotín 50,- Kč

Jiří Mudra 50,- Kč

Dr. Květoslava Musilová 60,- Kč

Jana Nováková 200,- Kč

Doc. Ing. Adolf Patera, CSc. 50,- Kč

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. 50,- Kč

Stanislav Procházka 120,- Kč

Olga Prošková 100,- Kč

Dr. Roman Raczyński 50,- Kč

Vladimír Rychlík 100,- Kč

Eva Sklenářová 50,- Kč

Jaroslav Ševčík 500,- Kč

Josef Šindar 20,- Kč

JUDr. Ing. Vladimír Väter 20,- Kč

Libuše Voleská 100,- Kč

PhDr. Ctibor Vořech 100,- Kč

PhDr. František Vydra 100,- Kč

Marie Zámečníková 50,- Kč

České národní hnutí za mír a lidská práva 500,- Kč

Spolek českých novinářů 500,-Kč

Anna Figerová 100,- AUD

P. Beno Jakubaš 100,- DEM

Tatjana Jamnik 50,- DEM

neznámý dárce 100,- DEM

neznámý dárce 100,- DEM

(náhrobní kámen J. Wićaze)

 

Spolek česko-lužický vyjadřuje všem dárcům upřímný dík.Na stránku Česko-lužického věstníku.