Madlen Domaškec

Činjenja

kofej
čorny
čaj
HIGH
trawička
nakuzła
křidleška

a lučibar ma towarša


Čáry

kafe
černý
čaj
HIGH
travička
vykouzlí
křidýlka

a už má rarach kamaráda


(Rozhlad 49/1999, č. 11, str. 408. Překlad Z. Sklenářová.)

Vilém Václav Kremer

POLABŠTÍ A BALTŠTÍ SLOVANÉ (13)

   Slované po příchodu na své nové území v dnešním východním Německu rozšířili se záhy od břehů baltského moře až po pohraniční české hory zabírajíce území mezi řekou Odrou a Labem a postoupili i za labský tok do krajin dnes západoněmeckých a svojí skupinou srbskou protlačili se až do Durynska. Také, jak bylo již dříve ukázáno, postoupili i do krajiny pomohanské a dále k jihu až k Dunaji a zde splývali již s kmeny jihoslovanskými. Koncem pátého a počátkem šestého století opustili Hermunduři také své do savadní území a do jejich bývalého prostoru vstoupili za Labem a dále za řeku Sálu srbští Slované. Zatím se kolem roku 528 dály v těchto končinách boje původních Durynků s Franky, kteří za pomoci germánských Sasů porazili durynského krále Hermanfrieda, který brzo na to zemřel. Tento pád Durynků v roce 531 však nezarazil postup Srbů, kteří nyní přicházeli do pohraničí durynského za řeku Sálu.
   Také na straně při moři baltském přišli sem Slované z onoho pásma země, které se prostírá mezi Odrou a Vislou, a to na místa, která před tím opustili Němci. Jejich příchod se děl po souši i po moři.
   První historická zpráva o Polabských Slovanech je z roku 512, když na ně narazili ze svého tažení se vracející germánští Herulové. V polovině šestého století byli již srbské kmeny v území potomní Míšně až po řeku Kamenici v dnešním Sasku.
   Kolem roku 600 se datuje osídlení slovanské u břehů baltských a v celém potomním Meklenbursku. Slované přišli s vyspělou svojí kulturou projevující se v keramice a typu jejich příbytků. Tehdy si založili i prvý hrad na potomním Borcheltu a o něco později osadu na potomním Lütjenbergu v krajině srbské. Prvou vlnou slovanských osadníků v těchto končinách byla osada na Tornavsku v kraji srbském.
   Přesto, že Srbové se tlačili do krajin durynských, ustálilo se toto ve svých původních velkých hranicích a již kolem roku 640 se tu počali objevovat první misionáři křesťanští, kteří sem přišli z ostrovů anglických. V letech 610 až 630 se množili útoky českých a srbských kmenů na Durynsko. Slované postupovali směrem na potomní Erfurt, kteréžto území bylo v ten čas již franské. Mělo však svého panovníka pod vrchní mocí franskou jménem Ratolfa.
   Zatím v Čechách vznikla silná moc bývalého franského kupce, či byl jiného původu, není dosud přesně známo, jménem Sáma, který se stal králem českých Slovanů a rozšířil svoji moc i na krajiny okolní. Přirozeně, že moc a stanovisko Sámovo způsobilo odpor na straně Franků, jejichž král Dagobert za pomoci Sasů, kteří se mu nabídli, vtrhl do Čech, kde pustošili krajinu. Byl však zadržen u dosud ne přesně známého hradu zvaného Vogastisburk roku 631, kde však byl od vojska Sámova poražen a vyhnán ze země. Pod dojmem tohoto Sámova vítězství odpadl od Franků a Durynků kníže srbský Dervan, jehož území leželo mezi Labem, Sálou a Rudohořím, a připojil se se vším svým územím k Sámovi, kterého uznal za svého vrchního pána. Území Sámovy říše zaujímalo celé slovanské území na sever od Čech až k řece Havole a Sprévě. Moc Sámova byla značná a odolávala i novému franskému vpádu v roce 632 za vedení Dagobertova spoluvládce Sigiberta. Po smrti Sámově, která nastala neznámo kdy, tato říše nepřetrvala život sv ého zakladatele a jako první se od ní odtrhli právě Srbové, kteří pak zůstali rozdrobeni až do dob Karla Velikého.
  Za vlády Dagobertovy dosáhl plné samostatnosti i durynský vévoda Ratolf, jemuž se podařilo kolem roku 640 porazit Srby a zatlačit je za řeku Labe. Svědkem těchto bojů byl scholastik zvaný Fredegar, který psal svoji kroniku kolem roku 660. Nad jiné vydává o tom jasné svědectví i Vibius Sequester, který výslovně uvádí, že Labe, řeka Germanie, dělí Sueby od Srbů. V sedmém století se také setkáváme nad střední Havolou s veletským kmenem Stodoranů neboli Havolanů, kteří tehdy si zde postavili svůj hrad. Třebaže je jisté, že již v průběhu šestého a sedmého století byl celý kraj nynější Německé demokratické republiky krajem slovanským, nemáme přímých zpráv o těchto Slovanech z doby jim tehdy současné.
   Zdá se, že kolem roku 630 bydlili již slovanští Ránové na ostrově Rujaně, kde je pod zkomoleným označením připomíná Aethicus Hister. Pro století sedmé jsou nám pomůckou k poznání našich Slovanů jména místní, která se zde počala vyskytovat, i když jsme nuceni odmítnout tak zvanou teorii autochtonní, která viděla v Suevech i Markomanech předchůdce Slovanů čili Slavů. Z toho všeho nám pak zůstává pro naše Slovany jen označení Slavi či pozdější Sclavi.

Pro tisk připravil R-l, příště roky 700-814.
ZPRÁVY

Velikonoční zájezd do Dolní Lužice 24. 4. 2000

   Pro zájemce o zájezd do německé a polské Dolní Lužice jsme připravili následující program:
   5.00 hod. odjezd z Liberce z autobusového nádraží
   9.30 hod. evangelická lužickosrbská bohoslužba v Picni
   11.30 hod. návštěva vsi Rogowa ohrožené těžbou uhlí
   13.00 hod. skupinová prohlídka lužickosrbského muzea v Chotěbuzi pod vedením W. Měškanka, popř. dalších pamětihodností
   16.00 hod. návštěva obce Lubanic (Polsko) u Żarů, místo prvního lužickosrbského překladu Nového zákona, pořízeného M. Jakubicou 1548
   19.30 hod. návrat do Liberce, posl.bus do Prahy v 19.55

  Změna programu vyhrazena, v ceně 450,- Kč je zahrnuto vstupné do muzea, jídlo a pití si vezměte s sebou, zájezd se koná v případě, že se přihlásí alespoň 40 osob. Máte-li zájem o nocleh v hotelu v Liberci, mohu jej na telefonické požádání (0603/547 729) individuálně zajistit. Částku 450,- Kč je třeba uhradit do 20. března na účet spolku (151855890/5100, konstantní symbol 558, variabilní symbol 450, uveďte své jméno a adresu), ústřižkem složenky či dokladem o zaplacení se budete prokazovat při nástup u do autobusu. Upozorňujeme, že je nutno mít platný cestovní pas a hotovost 50,- DM (kontroluje se na hranicích!). Neuskuteční-li se zájezd, vaše peníze vám budou po 20. březnu vráceny.

Jaroslav Valenta ml.

   Dary Spolku česko-lužickému v roce 1999:
  Čestmír Amort 100,- Kč; Josef Bartoň 300,- Kč; Richard Bígl 100, - Kč (PSS); František Daněk 100,- Kč; Domowina 30,- DEM; Domowina 230,- DEM (náhrobní deska); Radovan Dražan 50,- Kč; Břetislav Franc 20,- Kč; Břetislav Franc 50,- Kč; Ludmila Gajczewska 20,- Kč; Elegie Hlavsová 100,- Kč; Ing. Jindřich Hoření 100,- Kč; Monika Housková 50, - Kč; Dr. A. Hromasová 100,- Kč; Josef Chaloupek 200,- Kč; Beno Jakubaš 100,- DEM; Rozálie Jelínková 100,- Kč; Dr. Lubomír Jaroš 100, - Kč; Ing. Zdeněk Knot 40,- Kč; Mgr. Robert Krejcar 100,- Kč; Václav Kremer 400,- Kč; Prof. Rafał Leszczyński 5,- DEM; Radek Mikula 100, - Kč (PSS); Jiří Mudra 50,- Kč; Jana Nováková 200,- Kč; Dr. Milan Pokorný 200,- Kč; Stanislav Procházka 220,- Kč; Dr. Roman Raczszyński 150,- Kč; Jaroslav Ševčík 500,- Kč; Josef Šindar 150,- Kč; František Truxa 100,- Kč; Zdeněk Valenta 100,- Kč; Dr. Vladimír Väter 150,- Kč; Libuše Voleská 50,- Kč; Marie Zámečníková 50,- Kč
  Poznámka: nejsou sem zahrnuty dary, které dárci věnovali v roce 1998, ale na účet spolku byly převedeny až v roce 1999.

Petr Sikora


Z domova

   Pořad o lužickosrbských Vánocích , sestavený Dr. J. Lebedou, vysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa 17. 12. 1999 ve 1330 hod.

  V Českém rozhlasu 2 Praha 13. 2. 2000 v pořadu Dobré jitro přednesl Mirek Kovářík lužickosrbské verše, mluvil o činnosti básníka Milana Hrabala i jeho přátel ve Varnsdorfu a upozornil i na velikonoční zájezd do Dolní Lužice, ohlášený v Česko-lužickém věstníku.

  Členský večer Sdružení přátel Lužice při Společnosti Národního muzea 25. 1. 2000 zahájil tajemník Sdružení T. Kmjeć místo onemocnělého předsedy PhDr. Z. Boháče, CSc. Vzpomínku na Jarmilu Škochovou přednesl Jozef Mach a PhDr. Miloš Schmidt. Potom byly promítnuty 2 filmy SFS (Sorabija film studio). Předem můžeme říci, že jsou oba velmi dobré odborné úrovně. "Via Victoria. Sorbische Spuren in Australien" poučuje o lužickosrbských vystěhovalcích do Austrálie koncem 19. stol., zejména do státu Victoria. Film udržuje pozornost divákovu střídáním záběrů z minulosti i přítomnosti, z přírody i města, dokladů o přistěhování a rozmluvami s dnešními potomky emigrantů, kteří mají kupodivu zájem o zemi svých předků. Film je bohužel namluven německy (přestože je určen, soudě podle titulu, především Lužickým Srbům), takže jsme většinou mluvenému doprovodu nerozuměli a musili se jen podle obrazů (vynikajících) dohadovat, oč jde. V této věci má lužickosrbský film ještě co dohánět. "Doma w Serbach" je jeden z řa dy filmů, které zahrnují celé lužickosrbské politické a kulturní dějiny. Film se zabývá obdobím raného osvícenství. Začíná ukázkou pověry (Polednice) a dále názorně ukazuje významné dějinné události (např. sedmiletou válku 1756-63, dělení Lužice 1815 aj.), a jak působily na život Lužických Srbů (leckdy musili Lužičtí Srbové v pruské armádě bojovat proti svým bratřím v saské armádě), ukazuje válečné ukrutnosti, strádání lidu (hlad r. 1770, jak nám ho zaznamenal Hanzo Nenepila), ale i probouzení národ a v 1. polovině 19. stol. (Dejkovy noviny). Film je hraný, vyprávění o historických událostech se střídá s jejich předváděním herci z povolání. Je instruktivní, působivý a prohloubí i upevní znalosti o lužickosrbských dějinách. Vtírá se nám představa (nejspíš těžko uskutečnitelná), že by v české mutaci mohl být dobrým poučením pro českou veřejnost, zejména pro mládež. - Předností obou filmů je dějovost, pohyb, což znamená ve srovnání s některými staršími krátkými filmy pokrok lužickosrbského filmové ho umění.

J-a


Z Horní Lužice

   Svazové předsednictvo Domowiny vyzývá její příslušné spolky, všecky své členy, všecek srbský lid v Horní, střední a Dolní Lužici, aby přispívali peněžními dary do fondu WITAJ. Zejména se obracíme na srbské spisovatele, skladatele a hudebníky, výtvarné umělce a kulturní pracovníky, novináře, vědce, učitele a vychovatele, jakož i na seniory. Prosíme srbské řemeslníky a podnikatele, srbská sdružení a kulturní skupiny o podporu.
   Počet lidí, kteří mluví srbsky, nesmí dále klesat. Prostředky fondu WITAJ se má účinně podporovat růst počtu srbskojazyčných dětí v mateřských školách. Tím se má síť srbských škol ustálit a rozšířit. Svým příspěvkem jasně vyjádříme, že všechny vrstvy srbského národa jsou ochotny i osobním finančním příspěvkem pomoci uchovat naši řeč a kulturu. Děkujeme též za jakoukoliv podporu, již dostaneme od nám Srbům nakloněných německých spoluobčanů.
Dary laskavě poukažte na účet:
WITAJ-FONDS - zweisprachige Erziehung
číslo účtu: 72 20 700
směrové číslo banky: 870 700 24, Deutsche Bank v Budyšíně.
Serbske šulske towarstwo z.t. je oprávněno vystavit dárci náležitou stvrzenku.

SN 21. 12. 1999 (R-l)


   Na 300 Lužických Srbů demonstrovalo v Budyšíně proti ohlášenému zavření dvou srbských středních škol. Před uzavřeným zasedáním křesťanskodemokratického klubu saského sněmu ráno 26. ledna v hotelu Holiday Inn nesli lipští studenti v černých kabátech a kloboucích rakev, varujíce tak před následky redukce srbského školství. Přišli žáci, rodiče, někteří učitelé a domowinští činovníci. Předsedkyně Srbského školského spolku Ludmila Budarjowa předala petici přímo ministru školství Rößlerovi a předseda rady srbské nadace pobízel ke skandování: "Ta jedna wěc přec wostanje: Tón serbski lud, tón nihdy njezańdźe!" Nechyběly vlajky a transparenty.

SN 26. 1. 2000 (R-l)  Na přelomu století se v Horní Lužici objevilo KNÓTWIŠĆO - krtčí hromádka!
   Od 12. 12. 1999 nejstarší lužickosrbský časopis budyšínský týdeník Katolski Posoł ve spolupráci s domem Dona Boska nabídl prostor srbské katolické mládeži v takto nazývané příloze, s kterou se potkáváme častěji i v tomto ročníku. Redigují ji Daniela Bulankec, Rafael Ledźbor a kaplan Měrćin Deleńk. Ten na adventním setkání mladých v Šunowě v minulém čísle Knótwišče vysvětlil: "Krtka jsme si vyhledali proto, že on je v Evropě zvláštností, stejně jako srbská mládež je něco zvláštního. Ozdobou krtkov ou je sametový kabátek. Vás ozřejmuje řeč a víra. Krtek požírá nejraději speciality: různé červy, ponravy a larvy. Žije jen ve zdravé půdě. Sotva najdeš rolníka, který jej má rád, a přece je to zvířátko sebevědomé a pracovité. A že mladí v srbské Lužici jsou zvláštností, to už často dokázali..."
   Přejeme mladým v Lužici, aby to i nadále pilně a se zdravým národním sebevědomím dokazovali. Už sama existence Knótwišće je znamením, že ani "mladý srbský krtek" nemíní žít jen ve skrytu, pod zemí...

Josef Šindar


  
  V několika posledních letech zneklidňuje Lužické Srby osud jejich škol. Protože po převratu v roce 1989 prudce poklesl přírůstek lužickosrbského obyvatelstva, hrozí nebezpečí, že budou některé lužickosrbské školy zrušeny. V minulých číslech ČLV jsme se o tom už zmínili. Pro upřesnění uvádíme dále článek ze SN (30. 12. 1999):
  Serbske šule - zakład woprawdźiteje dwurěčnosće (Lužickosrbské školy - základ skutečné dvojjazyčnosti).
   Budyšin (SN/NA). Zrušení lužickosrbských škol nemůže zachování lužickosrbského jazyka prospět. Naopak: Soustředění žáků do jedné nebo dvou škol, jak to státní úřady zamýšlejí, by způsobilo snížení počtu obyvatel mluvících lužickosrbsky. Tím by se území, na němž se lužické srbštiny užívá každodenně a na veřejnosti, dále zmenšovalo. Zároveň by se zeslabil vliv tohoto území, jazykově ještě poměrně nedotčeného, na Dolní a střední Lužici, kde se děti předškolního věku vzdělávají v rámci projektu VÍTEJ (WITAJ - projekt) v lužické srbštině jako v mateřštině a tím dvojjazyčně. Jako v Žylowě a v Rowném tak také v mateřských školkách a skupinách VÍTEJ, které byly vytvořeny na okraji základního lužickosrbského území, se dostavují první nadějné úspěchy. Tato výchovná zařízení působí zároveň jako ochranné pásmo kolem lužickosrbského jádra a jejich chovanci budou lužickosrbskou školu potřebovat!
   Serbske Nowiny včera (t. j. 29. 12. 1999, pozn. J-a) přinesly zprávu, že rodiče z okolí Chrósćic přišli s iniciativou. Tím, že se vyjádřili pro zachování všech lužickosrbských škol, vyslovili se zároveň pro zachování naší mateřštiny a pro široké uskutečnění dvojjazyčnosti. Ta by se tu v Lužici mohla uskutečnit, jestliže to chceme všichni - Lužičtí Srbové a všichni ti, kteří lužickosrbsky už nebo ještě nemluví.

   V diskusi o budoucnosti lužickosrbských škol se vyjádřily vedoucí osoby lužickosrbského veřejného života. Uveřejňujeme na tomto místě jejich stanovisko.
  Společné stanovisko
  1 Obě ohrožené lužickosrbské školy (typ A, t. j. s vyučovacím jazykem lužickosrbským, pozn. J-a) musí být stůj co stůj zachovány, i když s jednou třídou v každém ročníku. Vyzýváme všechny spolky i jednotlivce v Horní, střední a Dolní Lužici, aby tento požadavek podporovali.
  2 Žádáme, aby bylo přepracováno ustanovení o práci na lužickosrbských a ostatních školách. Pro lužickosrbské školy potřebujeme trvale zvláštní řád . Vytvoření lužickosrbské třídy by např. mělo být umožněno třebas jen se sedmi žáky, ve výjimečných případech jenom s pěti.
  3 Společně se všemi rodiči budeme usilovat, aby se v našich lužickosrbských a dvojjazyčných mateřských školách všechny děti naučily mluvit lužickosrbsky a tím využily výhod skutečné dvojjazyčnosti.
  4 Očekáváme, že se rodiče, kteří chtějí své děti vychovávat dvojjazyčně, sdruží a toto naše stanovisko budou na veřejnosti zastávat.
  Jakub Brankačk, předseda Domowiny
  Clemens Hrjehor, předseda rady Nadace pro lužickosrbský národ
  Ludmila Budarjowa, předsedkyně Lužickosrbského školského spolku
  Bjarnat Cyž, jednatel Domowiny
  Marko Suchy, ředitel Nadace pro lužickosrbský národ
  Rafael Wowčer, jednatel Lužickosrbského školského spolku
  
  
  Další jednání o budoucnosti škol Takřka v zákulisí se pokračuje v hledání budoucnosti lužickosrbských základních škol (serbske srjedźne šule) v okresu Kamjenc. 5. 1. 2000 večer se setkali v Pančicích-Kukowě starostové postižených obcí, zástupci Domowiny, Lužickosrbského školského spolku a Nadace pro lužickosrbský národ. Diskutovalo se o novém modelu pro lužickosrbské základní školy v budoucnosti. Diskuse byla zároveň přípravou na shromáždění, které se pak konalo 11. 1. 2000 v Chrósćicích a na něž iniciativní skupina pozvala rodiče a jiné zájemce:
  

Pozvánka

  Další trvání lužickosrbských základních škol v Chrósćicích, Ralbicích, Pančicích a Worklecích je ohrožené. Základním školám v Chrósćicích a Ralbicích už saské ministerstvo školství ohlásilo, že budou zrušeny. Proto iniciativní skupina zve rodiče na velkou rodičovskou schůzi v úterý 11. 1. 2000 v 1930 hod. do chrósćické Jednoty. Vítáni jsou všichni, kteří mají o dvojjazyčné vzdělávání zájem, především rodiče, jejichž děti do postižených škol chodí nebo chodit budou. Cílem shromáždění je informovat o dané skutečnosti a domluvit se o dalším postupu. Simultánní překlad do němčiny je zabezpečen.
   Iniciativní skupina lužickosrbských rodičů

SN 7. 1. 2000


  

   Čtvrté diskusní kolo poslankyně Barbary Wittigové (SPD), které se konalo 12. 1. 2000 ve Slepém, bylo věnováno také lužickosrbskému školství. I slepská základní škola (srjedźna šula) má být v novém školním roce zavřena.

SN 7. 1. 2000


  

   Ze silvestrovského kázání faráře Clemensa Hrjehora v Chrósćicích
   Víme, že naše víra mezi námi v Lužici je hluboce svázána s mateřštinou. Proto je třeba, abychom pečovali o obojí: o národ i náboženství. S trochou starostí pohlížím do budoucnosti, když slyším, že naše srbská škola v Chrósćicích je snad ohrožena. Táži se: budou naši věřící - tedy vy - budete se zasazovat o to, budete zápasit, rázně stát za svým národem, aby tato škola byla zachována, tak jak to dělali naši předkové? Nic si není třeba malovat. Když bude tato nebo také ralbická škola opravdu uzavře na, pak to bude vzhledem k srbské řeči za několik let vidět, a to naprosto jasně. Kdo to dnes nevidí - ten už je slepý. 12. 12. 1937 byly v naší chrósćické škole posbírány kříže a na jejich místo pověšeny hitlerovské obrazy. O týden později, 12. 12., sedm statečných mužů z Hórek, lamačů kamene, vešlo po bohoslužbách do školy, všechny obrazy Hitlera strhli a kříže opět pověsili. Měli tenkrát v té těžké době, při takové vládní moci, odvahu.
   V roce 1978 přišli do chrósćické školy z kamjenského školního úřadu s hotovým plánem, že bude škola zavřena a učitelé rozmístěni na druhé školy. Úřední plány byly hotovy. A jeden z našich rodičů povstal, praštil do stolu a řekl: "O to se pokoušeli už ti hnědí. A vy nejste o nic šikovnější než oni." A tak své aktovky zavřeli a odjeli... Byla to statečnost? Ano. Bojujme tedy i dnes. Zasazujme se, pište dopisy na úřady! Podepisujte požadavky! Shromažďujte se! To nám může pomoci. Jsem přesvědčen, že zde musíme až do posledního okamžiku svými silami bojovat. Zde jde o život našeho národa. Chcete-li, abychom v budoucnu ještě srbsky hovořiuli, srbsky Boha chválili, pak musíme dnes o tyto školy zápasit. Všichni Srbové společně, katolíci i evangelíci, z Horní, Dolní i střední Lužice. Potřebujeme solidaritu všech Srbů! Před dvěma lety jsem bojoval a protestoval v Postupimi, aby byla zachována vesnice Rogow. Bylo mi líto, že nás nebylo víc právě z Horní Lužice. Naše společenství tenkrát přispívala pě nězi, aby mohli být zaplaceni právníci, aby se tato vesnička na okraji udržela, protože my všichni Srbové jsme jedna pospolitost. Dnes musíme zrovna tak pospolu bojovat, když běží o Chrósćicy a Ralbicy, protože zde tluče srdce našeho lidu. Ano, jednou v dějinách nám vzali učitele. Jsou-li zlí, mohou nám vzít naše školy. Ale nemohou nám nikdy vzít naši důstojnost, naše národní povědomí, naši lásku k mateřskému jazyku, naše srdce. Především je třeba, abychom nezápasili jen o naše školy, ale také usilo vali o srbskou mluvu a víru v našich rodinách. Mně mé národní uvědomění darovala má matka. Matka má velké možnosti dítěti tuto lásku do srdce vložit. I babička má velkou šanci, když ji matka nadřekne. Bez rodin a bez srbské řeči doma nemůže škola sama srbskou řeč zachovat...

Josef Šindar


  

Z Dolní Lužice

   Ani konec roku se v Dolní Lužici neobešel bez významných událostí. Snad nejdůležitější z nich bylo zvolení "Srbské rady" v braniborském parlamentě. Nad očekávání byla do pětice "srbských poradců" zvolena Madlena Norbergowa, která v navrhované sestavě původně nebyla. Další zvláštností také bylo, že kandidáti k volbě do parlamentu nebyli přizváni a o svém jmenování do funkcí se dozvěděli ze sdělovacích prostředků. Nicméně, jak řekl dosavadní předseda "Srbské rady" Harald Końcak, důležité je, aby se Ra da okamžitě chopila práce, která na ni čeká v oboru srbského školství, srbských jeslí, v otázce Rogowa a celkového národního života v Dolní Lužici.
  Pro církevní život je důležité vydání nového dolnosrbského kancionálu. Juro Frahnow, který jeho obsah připravoval, vybral 300 duchovních písní, které mají být náplní kancionálu. Duchovní písně budou vytištěny jak ve švabachu, tak v latince, lidové jenom v latince a všechny mají být notovány.

NC52

  
  Mezi novými knihami bezesporu na prvním místě vévodí nový "Dolnoserbsko-nimski słownik" Manfreda Starosty. Na 700 stranách má 45 000 hesel jak ze současnosti, tak ze starších dob a v neposlední řadě z hovorové dolnosrbštiny.
  
  Radostný názor zazněl ze zasedání dolnosrbské organizace "Ponaschemu", která podporuje zakládání dvojjazyčných mateřských školek "Witaj" a navíc slibuje, že najde pro školky srbsky mluvící učitelky. Zasedání dále schválilo reformy dolnosrbského pravopisu, který se přiblížil k mluvené srbštině, a doporučuje, aby se v reformě pokračovalo dále a zavedlo se opět "ó", zrušené reformou v roce 1950, popřípadě také záměna dnešního "w" na "h", protože je na začátcích slov vyslovuje převážná část srbsky mluví cích obyvatel Dolní Lužice (wutšoba - hutšoba [srdce], wuknuś - huknuś [učit se]).

NC1/2000

  
  
  Chotěbuzský týdeník "Der Märkische Bote", který je kolportován zdarma, zařadil na konci minulého roku zvláštní rubriku - celostránkové "Serske łopjeno / Wendisches Blatt". Zásluhu na tom má organizace "Ponaschemu", redaktorem je S. Malk z Chotěbuze. Tato strana má vycházet pravidelně.
  
  Mirelle Nagorina je autorkou nové dolnosrbské knížky povídek W Dole cerwjenych kwiśinkow (V údolí jetele).

NC2

  
  
  Velvyslanec dr. František Černý odevzdal do Serbského institutu 89 lužickosrbských knih z 18., 19., a 20. století, pocházejících "z jadneje knigłownje w Praze" (z jedné pražské knihovny), o nichž se dosud myslilo, že jsou ztraceny 1.
  
  Německy psaná kniha Wendische Bilderwelten pojednává o malířích, kteří zobrazovali Dolní Lužici. Na tuto knihu nás upozorňuje šéfredaktor Horst Adam článkem "Serbstwo, ty sy tak bogate - teke pla tych molarjow". Na prvním místě uvádí Carla Blechena. Vzpomínám si, že jsem se s jeho obrazem setkal daleko od Lužice v galerii "Dom Perkuna" v Kaunasu v Litvě, což mě nadmíru potěšilo.

NC3

Připravil B. Malotín


  
  
1 Překvapuje mě, že se mohou tak snadno vyvážet do ciziny staré knihy. Ty jsou součástí kulturního dědictví, a tedy i když jsou majetkem soukromým, měly by zůstat v ČR, aby jich mohli užívat badatelé (i cizinci) v ČR.

J. Mudra


  
  

  

Nové knihy a články

   MĚRKA MĚTOWA Výlet do ráje
  "kniha desetiletí"
   V roce 1997 vyšla první sbírka povídek nové lužickosrbské autorky Měrky Mětové, koncem loňského roku vyšla i v češtině jakožto první lužickosrbská monografie po deseti letech. Na poli lužické literatury se zdaleka nejedná o osobnost neznámou, její rodiče Marja a Jurij Młynkovi patřili k předním lužickosrbským literátům šedesátých let.
   Kniha s původním názvem Wulět do paradiza obsahuje dvanáct povídek včetně nejnovější povídky Filcák, povídky jsou seřazeny chronologicky, díky čemuž je dobře vidět vývoj v autorčině stylu od košatého popisu směrem k strozšímu vyjádření "bez kudrlinek". Vypráví příběhy lidí různých generací a osudů, spojuje je však skepse, melancholie a byronistická bezvýchodnost situací. Děj je pro ni spíše prostředkem k osvětlením vztahů, prostředí popisuje bez potřeby hodnocení.
   Národní tematika je u Měrky Mětové pro leckoho trochu překvapivě okrajová, vyskytuje se pouze v povídce Hanba, a to v podobě dvojjazyčného manželství. Jinak se zabývá hlavně obyčejnými problémy obyčejných lidí jaké lze potkat na ulici nejen v Budyšíně ale i v Praze nebo třeba Staré Lhotě u Jindřichova Hradce. Dobře vykresluje pocity a vnitřní život hrdinů, nevyhýbá se ani takovým tématům jako je kupříkladu homosexualita, zatím však nereflektuje počínající rozpad tradic a "hamburgrizaci" společn osti.
   Autorka dobře vystihuje atmosféru jednotlivých míst, mezilidské, partnerské vztahy, dokáže se vcítit do soužících se postav, má smysl pro detail, někdy přechází až k lyrické básni v próze. V náryse povídky nacházím řadu podobností u některých povídek Františka Gellnera, Gellner se ale soustřeďuje spíše na tragikomické vyznění než na nitro hrdiny.
   Jazykové prostředky jsou dosti bohaté, autorka se nebojí sáhnout do básnického výraziva - za všechny: "...odpoledne si vytírá z očí oblaka plná deště." nebo "Lesní cestu pokrýval koberec ze skvrn, které vykreslilo slunce."
  Přestože jsem měl k dispozici originální znění pouze jedné z povídek, troufám si tvrdit, že překlad Vladimíry Šatavové se mimořádně vydařil, nenalezl jsem žádnou pasáž, která by vypadala neuměle nebo upozorňovala na nedostatky.
   Kniha vyšla v nakladatelství VOLVOX GLOBATOR v edici Medusa za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, stojí 179,- a je ji možno zakoupit v knihkupectví VOLVOX GLOBATOR nebo objednat na dobírku na telefonním čísle 02/ 24 23 81 87.

Radek Čermák


  

   "Teď si asi Christiana nastříkala tekuté mýdlo do dlaně a pomalu si ho roztírá po celém těle. Zaklání hlavu a myje si vlasy a potom stojí pár minut bez hnutí pod sprchou a cítí na sobě příjemné teplo vody. Najednou šplouchání vody v koupelně ustane. Slyším pak už jen fén. Christiana si natáčí vlasy na kartáč. Nakonec přejede rukou po uschlých vlasech, které jí zlehka padají na ramena. A pak ještě kosmetika. Nalíčí se decentně, téměř neznatelně. Já to ale poznám. Všechno na své ženě poznám. To jsem si alespoň myslel, celá léta jsem si to myslel."
  
  
  Ęîä Ëóćč÷ęčő Ńđáŕ. Ďóňîďčńč. Čçáîđ, ďđĺäăîâîđ č íŕďîěĺíŕ äđ Ěčžî Öâč1/4ĺňčž. - Áĺîăđŕä 1997, 161 ń.
  Knížka vyšla u příležitosti 150. výročí založení Matice lužickosrbské (1847). Obsahuje předmluvu (s. 7-19), ukázky z cestopisů (otištěných v letech 1881-1925) 8 srbských (jihoslovanských) návštěvníků Lužice, podobizny s medailonky některých Lužických Srbů ( H. Zejler, J. A. Smoler, M. Hórnik, A. Muka, J. Bart-Ćišinski, M. Witkojc) a faksimile obálky 1. čísla ČMS. V předmluvě spisovatel seznamuje čtenáře s původem a dějinami Lužických Srbů od nejstarších dob do přítomnosti, zmiňuje se např. o doklad ech (v Lužickosrbském kulturním archivu v Budyšíně) k plánu v době nacizmu přestěhovat Lužické Srby do Charvátska. Dnes tvoří Lužičtí Srbové 0,1 procenta obyvatel německé říše (M. Cvijetić uvádí jejich počet okolo 80 000, ale sami Lužičtí Srbové uvádějí nyní sotva 50 000). Proto jejich národní bytí bylo a je ohroženo. Oporu vyhledávali u ostatních Slovanů, také jižních, zejména u Srbů. Styky byly oboustranné. V rozhodných dějinných chvílích pomáhali jednotliví Lužičtí Srbové jižním Srbům jako dobrov olníci v osvobozeneckých bojích, ale přijížděli i jako cestovatelé, spisovatelé, vědci, obchodníci. Jakub Ticin zahynul v boji proti Turkům 1693, Jan Kózlik se přestěhoval do Srbska 1861, aby pomáhal bojovat proti Turkům, a zůstal tam do smrti 1903, Julius Eduard Wjelan napsal reportáž 1868 a přeložil některé epické písně, Hendrich Jordan napsal Srbům pozdravnou báseň, Pavle Juršić Šturm byl původem Lužický Srb, Pavoł Šołta napsal reportáž 1918, Měrćin Nowak-Njechorński čerpal náměty k obrazům i pr ózám také v Srbsku, Jurij Chěžka zahynul r. 1944 při pokusu zběhnout z německého vojska k partyzánům. Lužičtí Srbové byli nadšeni hrdinstvím svých jižních jmenovců, Matica Srpska byla vedle Matice české vzorem pro vznik Matice lužickosrbské. - Ani (jižní) Srbové nezapomínali na své severní bratry, pomáhali jim hmotně i morálně, cestovali v jejich zemi a psali o nich. První informací pro ně byl článek 1/4udovíta Štúra Cesta do Lužic, přložený do srbocharvátštiny a otištěný v matičním časopisu Íîâč1/4 ńĺđďńęč1/4 Ëĺňîďčń (Ďóňîâŕśĺ ó Ëóćčöĺ î ďđîëĺžó ăîä. 1839). Srbští cestovatelé do Lužice se objevují od 80. let 19. stol. Ukázky z jejich děl tvoří náplň knihy.
  Jovan Miodragović (Put od Beograda do Lajpciga) píše ve formě dopisu příteli povšechně o zemi a dějinách Lužických Srbů.
  Stevanov (anonim), (Srbi u sred Nemačke) si všímá hlavně Dolní Lužice.
  Jovan Stefanović Vilovski (Iz Lužice i Budišina). Tento vojenský historik a rakouský důstojník nezastírá slovanské nadšení a poskytuje čtenáři všestranné poučení od nejstarších dějin Slovanů Polabských do přítomnosti, uvádí i statistiku o počtu obyvatestva, sociální postavení, způsob života.
  Nikola Nestorović (Iz Lužičke Srbije) popisuje dolnolužická Blata a tamější život Lužických Srbů po všech stránkách.
  Tichomir R. Đorđević (U Budišinu) byl etnolog a foklorista. Dost podrobně vykládá dějiny Polabanů, zejména Dřevanů, Pomořanů, Srbů. Zúčastnil se otevření matičního Serbskeho domu v Budyšíně 1904. Vyjmenovává lužickosrbské spolky, časopisy, otiskuje zápisy jižních Srbů v pamětní knize Matice lužickosrbské, podrobně popisuje Budyšín a píše o lužickosrbských obrozencích.
  Milan Savić (Kod Lužičkich Srba). Cestou do Lužice se zastavil na tři dny v Praze a nadšeně o ní píše. Poklonil se na hřbitově památce J. Kollára a P. J. Šafárika, s úctou vzpomíná na mistra J. Husa. Do Budyšína jel jako účastník srbské delegace k otevření Serbského domu (26. 9. 1904). Otiskuje i seznam dárců jihoslovanských na jeho stavbu. Setkal se s mnoha lužickosrbskými vlasteneckými pracovníky. Savićův podrobný popis slavnosti má dokumentární hodnotu.
  Savka Subotićka (Među Lužičkim Srbima) cestovala ve společnosti jedné Rusky, navštívila selské stavení na vsi, kostel, kterého užívají katolíci i evangelíci, Błota v Dolní Lužici.
  Stanislav Vinarev (Srbovanje u Germaniji), básník, esejista, překladatel, novinář a publicista na 34 stránkách uvádí velké množství informací. Srovnává postavení národních menšin v německé říši s postavením německých menšin v jiných státech a vzájemné vztahy mezi Lužickými Srby a Němci. Dále popisuje projevy lužickosrbského života, setkání s jednotlivými vlastenci, koncerty a jiná kulturní shromáždění, zmiňuje se o Mukových výzkumech mezi Dřevany, cituje verše dřevanské písně. Otiskuje i Lutherova s lova plná nenávisti ke Slovanům. Končí filozofickými úvahami. -
  Vzájemné styky Lužických Srbů se západními a východními Slovany byly a jsou bohaté a jsou vědecky dost podrobně zpracované. Chudší je vědecká a populárně-vědecká luteratura o stycích se Slovany jižními. Tím záslužnější je Cvijetićův výbor, který čtenářům zpřístupňuje zajímavé práce z časopisů, nesnadno dostupných. Pro Srby plní poučné poslání jako pro české čtenáře práce L. Kuby, A. Černého, J. Páty aj. Škoda že se omezil jen na spisovatele srbské a nezařadil také ukázky z ostatních národů jihoslova nských. -
  PhDr. Mićo Cvijetić nyní pracuje jako redaktor nakladatelství Svet Knjige v Bělehradě. Několik let působil jako lektor srbocharvátštiny na univerzitě v Lipsku. Tam se důkladně seznámil s Lužickými Srby, jejich jazykem a poměry v Lužici. Po návratu z Německa pracoval v televizi v Sarajevu. Při občanské válce tam přišel o byt, veškerý majetek, také o knihy a rukopisy, takže v Bělehradě těžce znovu začínal z ničeho. Čtenářům je znám knihou Ëóćč÷ęč Ńđáč č Łóăîńëîâĺíč. - Íîâč Ńŕä 1995, 215 ń. (Viz též ČL V 1998 / 35)

J. Mudra


  

  
  Archäologie aktuell im Freistaat Sachsen 5/1997. (Dresden 1999.)
  Pátý svazek již zavedeného sborníku drážďanského Zemského úřadu pro archeologii spojeného se Zemským museem pro pravěk (Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte) vychází s dvouletým zpožděním, jehož příčinou je jednak plné nasazení, s nímž pracovníci úřadu a musea zajišťovali předloňskou saskou zemskou výstavu v Mariině Hvězdě, jednak stěhování do bývalé letecké válečné školy v Klotzsche u Drážďan. Jako obvykle zde najdeme kromě jiného i zprávy o nových archeologických výzkumech a nálezech v Horní Lužici.
   V příspěvku R. Reisse (Zwischen Stagnation und Zukunftssicherung, 40-47) se představují archeologické sbírky některých saských městských museí. Za příklad byla vybrána sbírka Městského musea v Budyšíně, která patří se svými cca 35000 položek k nejrozsáhlejším v Sasku (základy vybudovala činnost Společnosti pro antropologii a prehistorii Horní Lužice (Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte der Oberlausitz, 1901-1948); jen o něco menší (cca 20000 položek) je sbírka Kulturně historického musea ve Zhořelci. Třetí uvedená lužická archeologická sbírka je v Městském museu ve Wojerecích. Ve všech převažují nálezy z mladší doby bronzové až doby halštatské, tj. hlavně keramické nádoby lužické a billendorfské kultury. Při své dlouholeté historii a spletitých osudech (zejména za války a po ní) poskytují musejní sbírky archeologům dodnes příležitost k výzkumům i v trochu jiné podobě: o objevu luxusních keramických nádob starší doby železné v nezpracovaných starých fondech zhořeleckého musea informuje R. Heynowski (Entdeckt im Görlitzer Museum, 140-143).
   Výzkum v předpolí dolu Reichwalde (Rychwałd) v místech bývalého jezera přinesl pozoruhodné nálezy tábořišť lovců a sběračů konce starší a střední doby kamenné (přírodovědci určili jejich stáří na dobu kolem 11500 - 11200 př. n. l.) - ohniště, místa, kde stály stany, kamenné nástroje a pozůstatky jejich výroby, v rašelině se dochovala vzácná svědectví o tehdejším přírodním prostředí: rostl tu borový les. (R.Elburg - P. van der Kroft: Überraschungen aus der Tiefe. Das Moorprojekt Reichwalde, 90-95.
   Významné pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou poblíž vsi, jejíž jméno je v evropské archeologii pojmem, Delnja Kina (Niederkaina), bylo zkoumáno již od 19. století. Pohřbívalo se zde později dlouhá staletí, naposledy v závěru doby halštatské (nejmladší období billendorfské kultury kolem r. 500 př. n. l.). O nálezech starých i nových, ztracených a znovu nalezených referuje V. Heyd (Alt ausgegraben - neu wiederentdeckt. Die jüngsten Grabfunde von Niederkaina, Lkr. Bautzen, 128-133).
  Na stránkách referovaného svazku se zcela nečekaně ukrývá drobná radost pro Lužické Srby a jejich přátele.
   Autorům J. Meffertovi a H. Mellerovi bych chtěla vyjádřit ocenění nejen za zprávu o výzkumu a nálezech, ale především za to, že se odvážili kroku v běžné německé archeologické literatuře nevídaného a ojedinělého: uvádějí u všech místních a pomístních jmen vedle jejich německé podoby i znění lužickosrbské, třeba v závorce. Název jejich příspěvku zní Erste Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem Hahnenberg (Kaponica) bei Holscha (Holešow), Lkr. Bautzen (Budyšin). Ve štěrkovně na vrchu Kaponici se na šly četné železářské pece a milíře na dřevěné uhlí - železo tu vyrábělo germánské obyvatelstvo v pozdní době římské (asi 4. stol. n. l.) - a téměř již neznatelná pohřební mohyla kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby kamenné (3. tisíciletí př. n. l.).

Z. Sklenářová


  
  
Krása lužických krojů - vzpomínka

   Mám před sebou knihu Lužice v obrazech od Vladimíra Zmeškala z r. 1945 a Moler Ludvík Kuba z r. 1984 od jeho dcery Vladimíry (věnovanou památce otcově). Krása lužických krojů je patrná jak na dobových, byť už zašlých fotografiích knihy prvé, tak na krásných barevných reprodukcích obrazů Mistra Kuby v knize druhé. Účastníci zájezdu do Lužice pod vedením dr. Boháče ještě za dob minulých si jistě také vzpomenou, že jsme tu krásu při Božím těle viděli tenkrát na vlastní oči.

Jana Nováková
  


  

  

Osobní zprávy

Za Jarmilou Škochovou (*13. 1. 1926)

  
   Doprovodili jsme ji 7. 1. 2000 na její poslední cestě. Zemřela 30. 12. 1999 v nedožitých 74 letech. Pochována byla na hřbitově v Praze 5, Na Malvazinkách.
   Již ve studentských letech na učitelském ústavu v Praze zahořela láskou a úctou k Lužickým Srbům. Záhy se provdala za učitele Františka Škocha. Oba byli posláni učit na základní devítiletou školu do Satalic, kde setrvali až do důchodu. Všichni jsme ji znali jako vlasteneckou učitelku jakoby přenesenou z dob národního obrození do současné doby. Láska k dětem, zpěvu, přírodě a kollárovskému slovanství ji provázela po celý život. Pro její zájmy měl velké pochopení její manžel. Žáci ji milovali, brzy je získávala k velmi záslužné činnosti. Nacvičovala pásma lužickosrbských a českých písní. Její pěvecký soubor vystupoval potom na různých místech (členských večerech Sekce pro studium lužickosrbské kultury v Národním muzeu, národopisném muzeu, a při různých slavnostních příležitostech v Satalicích aj.). První kontakt byl navázán mezi pionýry školy v Bošecích u Budyšína a v Satalicích již v roce 1957. Žel k plánovanému setkání obou škol v Hřensku nedošlo. Lužickosrbští pionýři mávali na vzdálenost 40 metrů z lodi našim pionýrům, kteří stáli na břehu Labe těsně u hranic. Výpravu lodí vedl tehdejší řídící učitel, básník a spisovatel Jan Lajnert. V následujících dnech přijel srbským autobusem do Prahy a zavítal i do školy v Satalicích. S nadšením vyslechl nacvičené pásmo písní a to mu dodalo novou chuť do práce na rozvíjení vzájemných přátelských vztahů. Přátelství a návštěvy mezi Škochovými a Lajnertovými trvalo až do smrti básníkovy 14. 11. 1974. Ale Škochovi se přátelili i s učitelskou rodino u Rajšů a rodinou Brankačků. Vzájemné styky narušilo teprve těžké onemocnění Jarmily Škochové, které jí znesnadňovalo pohyblivost. Těžký úděl jí usnadňovaly její děti. Dcera Jarmila a syn Vít ji vozili autem na milovanou Moravu, ale i na Slovensko. Jarmila cestovala ráda, dvakrát se vypravila na Rujanu, aby putovala po tamějších slovanských památkách. Odevšad psala nadšené dopisy plné poezie, lásky k přírodě, k lidem a vlasti. Lužickosrbské písně si zpívala přes své utrpení do poslední chvíle života. Ráda četla srbské noviny, protyku a poslouchala nahrávky s lužickosrbskou tematikou. Díky svému obdarování dokázala i ve skromných poměrech odvést velký kus práce na prohloubení přátelství s milovanou Lužicí.

Jozef Mach