Александр Сeргеевич Пушкин

 

 

„Я вас любил: любовь ещё, быть может ...“

 

Я вас любил: любовь ещё, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

 

 

„Lubowach Was: a duša kšajźu cujo ...“

 

Lubowach Was, a duša kšajźu cujo

Až lubosć hyšći dozgasnuła njej´;

Daś wona Was jan hyšći małko gnujo;

Ja njok Was z nicym wobtužowaś dlej.

Lubowach Was bźez słow a bźez naźeje,

Pak z njedowěru, pak ze tšuchłosću;

Lubowach Was, a za mnu druge deje

Was tak ak ja lubowaś z pšawnosću.

 

 (Přeložil Měto Pernak, viz str.       .)

 

 

Miloval jsem vás ...

 

Miloval jsem vás; moje láska ještě

ne zcela - možná - zhasla v srdci mém.

Ať nijak ale nestojí vám v cestě;

ne, zarmucovat vás, to nechtěl jsem.

Miloval jsem vás, mlčky, beznadějně,

žárlivý ostych štval mě napořád;

miloval jsem vás, dej vám Bůh, ať stejně

vroucně a něžně jiný vás má rád.

 

(Přeložil Emanuel Frynta.)

Noviny

 

Z domova

                     

Demonstrace bez incidentů

Demonstrace proti odtěžení Rogowa pořádaná Spolkem česko-lužickým proběhla 1. VII. 2000 v Praze. S početným policejním doprovodem vykročil průvod po první hodině odpolední od Lužického semináře, tradičního střediska česko-lužické vzájemnosti, k velvyslanectví Spolkové republiky Německa. Jsouce vybaveni lužickosrbskými prapory, dvěma transparenty a kolečkem s briketami došli protestující za provolávání hesel před Lobkovický palác, kde v počtu více než třiceti vyslechli projev předsedy SČL Richarda Bígla (odkaz na znění viz www.ff.cuni.cz/~bigl/eko/praha.htm ), který mimo jiné odsoudil hospodářský růst vyspělých států založený na vykořisťování přírody. Liberecký člen SČL Jaroslav Valenta pak jako dar „chudému“ Německu vysypal před bránu zastupitelského úřadu symbolickou hromádku hnědého uhlí. Shromáždění tvořené kromě Pražanů především účastníky z Ústí nad Labem a Hořic v Podkrkonoší se pak v klidu rozešlo. V neoficiálním rozhovoru zpravil berlínský člen SČL Timo Meškank přítomného velvyslance o smyslu akce a předal mu poslední číslo Věstníku. Hagen Lambsdorff poděkoval za pokojný průběh demonstrace před svým úřadem, o níž podá informaci do Berlína.                  

Richard Bígl

 

Učitelé na Moravě

Velikonoční úterý (25. 4.) se lužickosrbští učitelé - senioři vypravili autobusovým zájezdem na Moravu, která je Srbům svým vnitřním charakterovým ustrojením tolik blízká. Zájezd vedl p. Beno Kućank spolu s paní učitelkou Hańžou Winarjec-Orsesowou. První zastávkou na cestě byl Žďár nad Sázavou s prohlídkou zámku-kláštera (a Muzea knihy) a především chrám sv. Jana Nepomuckého na nedaleké Zelené hoře, který je architektonickým skvostem z dílny geniálního J. B. Santiniho, zařazeným do chráněného seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. V Předklášteří navštívili přemyslovský královský monastýr Porta coeli, kde obdivovali jedinečný portál románsko-gotického chrámu, vzpomněli lužických sester donedávna v klášteře žijících. Ke krátké besedě se zdrželi v Tišnově, městě pod horou Květnicí, a cílem prvního dne bylo Brno. Ráno je opustili a putovali do Uherského Hradiště a po prohlídce tamního chrámu a Národopisného muzea Slovácka zavítali na Velehrad. Osloveni barokní velehradskou bazilikou a slovanskou atmosférou Velehradu, jehož pravidelnými návštěvníky Lužičtí Srbové jsou (milénium příchodu soluňských bratří na Moravu 1863 inspirovalo na Velehradě M. Hórnika k založení Towarstwa swj. Cyrila a Metoda a k vydávání dodnes vycházejícího týdeníku Katolski posoł), se vraceli k domovu. Únavu z bohatých duchovních dojmů pomohlo rozehnat posezení ve vinném sklípku s písničkou a hlavně s ochutnáním tekutých pokladů slunce, které se v jihomoravském slováckém „podzemí“ skrývají. Poslední den patřil opět Brnu a prohlídce jeho pamětihodností. - Ve stopách učitelů na Moravu také putovali členové předsednictva Towarstwa Cyrila a Metoda. Cílem i jejich cesty byl především Velehrad. Již 4. 7.  navštívili velkomoravské hradiště v Mikulčicích u Hodonína - patrně hlavní město Velké Moravy (innefalibilis munitio Rastislai) a večer se s dvaceti tisíci posluchačů soustředili na melodie velkého koncertu před velehradským chrámem. Druhého dne (5. července) prožili bohoslužbu národní pouti s českými a moravskými biskupy. Mezi četnými hosty koncelebroval (=spolusloužil) i současný předseda TCM radworský farář Šćěpan Delan, který tyto poutníky vedl.

Josef Šindar

 

Podvečera lužickosrbské poezie v Brně 8. června se mohli zúčastnit přátelé Lužice i poezie samé, kteří se nechali pozvat sdružením křesťanských umělců Sursum corda. Přítomen byl i překladatel a básník Josef Suchý, který podvečer uvedl. Přítomní v závěru vyslechli rovněž krátkou informaci o minulosti i přítomnosti Lužických Srbů a jejich kultury.

Josef Šindar

 

Serbske ewangelske towarstwo uspořádalo 14.-19. srpna 2000 dětský náboženský týden v českých Herlíkovicích.

 (PB 2000/7, J-a)

 

Z Horní Lužice

 

Letní kurs se vydařil

Ve dnech 17.7. - 4.8.2000 se uskutečnil v areálu budyšínského Serbského gymnazije další z úspěšných prázdninových kurzů lužické srbštiny. Měl jsem to štěstí, že jsem ho také mohl zúčastnit. Během necelých tří týdnů toho kurzisté mnoho zažili a jistě si všichni odvezou plno krásných zážitků. Rovněž byla navázána  nová přátelství, a to nejen mezi kurzisty samými, ale i mezi kurzisty a Lužickými Srby. Mnozí doufají, že se sem za dva roky vrátí. Na kurz se přihlásilo více než sto zájemců, kapacita Serbského institutu však umožnila přijmout pouze polovinu (přesně 55). Mezi účastníky bylo lze nalézt osoby různých povolání z 18 zemí, k nim patří i "exotičtí" lingvisté z Japonska, USA, Islandu, Finska, Velké Británie, Slovinska, Bulharska, Makedonie, Jugoslávie, Chorvatska, Ukrajiny, Běloruska, Ruska atd. Největší ohlas měl kurz u našich polských sousedů - 13 osob, taktéž se dostavilo pět Čechů. K významným účastníkům kurzu patřili profesoři slavistiky mnoha slavných univerzit, ale také umělci - např. běloruský básník алекс расанаў či srbský malíř a kreslíř Dragan Bosnić.

Účastníci byli rozděleni do skupin - začátečníci, pokročilí a velmi pokročilí v hornolužické srbštině a pro pět zájemců se otevřela také dolnolužická srbština pod vedením Dr. Anji Pohončowé (dříve vedl Manfred Starosta). Jazykové lekce trvaly dopoledne tři hodiny, pak následovala hodinová přednáška ze všech oborů týkajících se srbské Lužice. Po obědě pokračovaly fakultativní kurzy - úvod do dolnosrbštiny, literární čtení a srovnávací kurz horno- a dolnosrbštiny. Výuka byla velmi náročná jak pro kurzisty, tak také pro lektory. Na večer byl vždy připraven nějaký program, např. seznamovací večírek, přijetí u předsedy Domowiny, koncert, setkání se skladatelem Janem Cyžem, literární čtení a diskuze ve Smolerjec kniharnji, návštěva u malíře Jana Buka v Njebjelčicích, promítání srbských filmů, hudební večery, neformální návštěva a večírek u předsedy Domowiny J. Nuka v Radworu. K tomu je třeba přičíst mimořádně povedené výlety do Dolní Lužice (Dešno, evangelická mše tamtéž, Bórkowy, jízda v "błóśańskich tšugach" v Blatech na člunech, Serbski dom v Chotěbuzi), do katolické Lužice (Wotrow, Róžant, Kulow, Sulšecy s příjemným slovanským tanečním večírkem) a snad u účastníků nejoblíbenější výlet do Lužice střední (Radwor, Rowno se zpěvem skupiny Kantorek, jež nám také vyprávěly o rozbíhajícím se projektu Witaj v Rovném, Slěpo, Stróža a návštěva rodného domu Měrćina Nowaka - Njechorńského v Njechorni).

Závěr kurzu patřil slavnostnímu zakončení v Serbském muzeji na Ortenburgu a neformálnímu večírku v jídelně gymnázia, kde účastníci ve svých krátkých představeních předvedli své znalosti lužické srbštiny a zážitky a dojmy z uplynulých dní. Je třeba podotknout, že mnozí byli zklamáni z katastrofální situace v Dolní Lužici, o níž věděli jen málokteří (Dolních Srbů hovořících srbsky je prý už maximálně čtyři tisíce) a také o postupujícím poněmčování  katolické mládeže !!! (jejichž řeči již není rozumět, jak plná je germanizmů). A tak všichni vkládáme naděje do Witaj - projektu, jehož sponzory se mnozí stali zakoupením trička s nápisem WITAJ na zádech a s trojbarevným lipovým listem na hrudi (za 15,- DM; 3,-DM jdou na podporu Witaj - programu)

Závěrem bych chtěl poděkovat Serbskému institutu a zvláště organizátoru dr. Franci Šěnovi a ostatním za krásný, přínosný a velmi poučný kurz lužického jazyka a kultury.

Jaroslav Valenta

                                                

Změny v LND

PhDr. R. Thiemannowa, vedoucí Smolerova knihkupectví, připomíná 42. výročí vzniku Ludowého nakładnistwa Domowina (dále LND). To působilo od 1. 7. 1958 jako jediné a jednotné lužickosrbské nakladatelství. V jeho stanovách bylo zapsáno: „LND zodpovídá za vývoj a vydávání veškeré lužickosrbské literatury, počítaje v to literaturu pedagogickou a literaturu v německém jazyce týkající se lužickosrbské problematiky. V LND vycházejí všechny lužickosrbské noviny a časopisy povolené příslušnými úřady ...“. Dr. R. Thiemannowa podotýká, že mnozí Lužičtí Srbové i Němci toto poslání považovali a dosud považují za užitečné a viděli v něm splnění snů lužickosrbských nakladatelů, novinářů a spisovatelů minulosti. LND za 42 let trvání (1958-2000) vydalo na 3400 knižních titulů, pravidelně vycházely noviny a časopisy. - Nyní z rozhodnutí rady Załožby za serbski lud (21. 6. 2000) bude dosavadní nakladatelství rozděleno na několik částí. LND zbude jen vydávání krásné a vědecké literatury. Ostatní činnosti budou vykonávat instituce jiné.  

 (SN 30. 6. 2000, J-a)

 

Konferenci Grafikar, spisowaćel, publicist a kulturnik Měrćin Nowak-Njechorński uspořádal 16. 6. 2000 Lužickosrbský ústav a MS v Budyšíně ke stému výročí umělcova narození (Njechorń 13. 6. - 6. 7. 1999). Na konferenci bylo předneseno 14 přednášek. Ty přinesly nové skutečnosti z Nowakova života a díla a nové pohledy na tvorbu literární i výtvarnou. K výročí byla v Lužickosrbském muzeu uspořádána výstava (14. 5. - 29. 10. 2000), která zájemcům zpřístupnila velkou část (asi 300 exponátů) umělcovy pozůstalosti (v majetku muzea je asi 900 děl). K výstavě sestavila její autorka Christina Boguszowa bohatě ilustrovaný katalog.

 (J-a)

 

Gabriš Nawka byl 10. 6. 2000 vysvěcen v Drážďanech na kněze. První své bohoslužby (dvojjazyčné) konal 11. 6. v budyšínském děkanském chrámu. Jeho prvním kaplanským místem bude Kamjenc. G. Nawka, vnuk slavného učitele Michała Nawky, bude na dlouhá léta poslední nový lužickosrbský duchovní, protože nyní žádný jiný Lužický Srb katolické (ale ani evangelické) bohosloví nestuduje. Novému duchovnímu, kterého osobně známe z jeho návštěv Prahy, přejeme spokojenost a úspěch v práci.  

(PB 2000/7, J-a)

 

Z Dolní Lužice

             

Goldoniho Mirandolína, nastudovaná Nimsko-serbským ludowým źiwadłem slavila v Chotěbuzi velké úspěchy. 11. května ji navštívilo více než 150 žáků Dolnosrbského gymnázia, z nichž někteří si chválili herce, jak dobře zvládli dolnosrbštinu.

                      

Žylowské srbské sdružení se jmenuje Pśeza. Helmut Winkelman přišel s myšlenkou, aby toto sdružení předvedlo pśezu živě, tak jak kdysi bývala. S velkým úspěchem ji členové spolku představili v místním hostinci za účasti 200 návštěvníků.

                            

Jak nás informuje pilný dopisovatel do Nowého Casnika Wolfgang Wajs, v Gubině, kde v současné době bydlí, se do r. 1690 kázalo srbsky.

(NC21, bm)

                             

První konference o srbské hudbě se konala v Chotěbuzi od 19. do 21. 5. Stěžejní referát přednesl Detlef Kobjela. Nechyběli ani zahraniční účastníci z Ruska a Česka.

                           

Opět a opět Mirandolína. Brjazyna, Slěpo, ohlasy z chotěbuzského gymnázia, kde někteří žáci si pochvalují, jak dobře všemu rozuměli. Např. Jan Měškank, Damian Malotka.

                                               

Ochotnické divadlo v Hochoze připravuje nahrávku Jagara Bagoly na video.

                                                

Dolnosrbský církevní zpěvník před dokončením? Podle sdělení Wernera Měškanka již 300 ze 340 písní je v počítači.

                          

Dr. Fr. Vydra informuje, jak to bylo se staroměstským orlojem, zničeným v posledních dnech války německou zvůlí.

 (NC22, bm)

                           

V hlavním sídle Organizace spojených národů v New Yorku se konala konference národních menšin z celého světa. Za Lužické Srby přednesl referát Heiko Kozel, který promluvil srbsky, což bylo poprvé, kdy tento slovanský jazyk zazněl na tak vysokém fóru.

                    

Večer Mata Kósyka připravují v jeho rodišti Wjerbně. Iniciativy se ujal hostinský Peter Franke spolu se Siegfridem Ramothem a Heinrichem Kósykem.

                                  

V rozhovoru děda s vnukem se mladý Juro Nowak, vyrůstající v Lublani, dozvídá, co jeho děd Herbert Nowak na pouti tímto světem zažil. (Pokud vím, obě děti i slovinská manželka Mata Nowaka umějí dolnosrbsky. Pozn. B. M.)

 (NC24, bm)

 

Měto Nowak-Njechorński patří bezesporu mezi ty nepříliš hojné Hornosrby, kteří se intenzivně zajímali o Dolní Lužici a kteří ji podrobně znali. A tudíž výrok tohoto mistra pera a štětce: „Cu słužyś jano jadnej wěcy - tomu serbskemu“ je zcela namístě. Dolní Lužicí probíhají vzpomínkové oslavy k 100. výročí jeho narození.

 (NC25, bm)

 

120letého trvání Maśice Serbské vzpomněl 17. 6. její předseda Měto Pernak, gymnaziální profesor z Berlína; Krom velkých úspěchů, které Maśica měla na poli národní kultury, se rovněž s uznáním zmínil o posledním žijícím členu předválečné Maśice - faráři H. Nowakovi.

 (NC27, bm)

 

Na chotěbuzském gymnáziu letos absolvoval 61 student.

 

Mohutné slavnosti srbské kultury proběhly ve Slěpém ve dnech 29. 6. - 2. 7. Zúčastnily se jich krom domácích souborů i soubory z celé Lužice. Na 110 skupin a souborů účinkovalo ve 30 programech. Poprvé vystoupily i děti z jeslí Witaj.

 (NC28, bm)

 

 

Z ciziny

 

Opolská pobočka Towarzystwa Polsko-Serbołużyckiego byla založena 21. IX. 1999 na půdě místní university. Předsedou se stal její prorektor prof. Leszek Kuberski. Universita v Opolí vydává řadu nejnovějších dějin slovanských jazyků, v jejímž rámci vyšel svazek věnovaný lužické srbštině. Zakladatelé pobočky se shodli na tom, že „v oblasti s takovým intelektuálním potenciálem, jaký má Opolsko, se náležitě propagovaná lužickosrbská hudba, literatura, výtvarné umění a historie jistě setkají s velkým zájmem“. „Lužičtí Srbové nemají vlastní státnost“, napsal ve zprávě ze zasedání zakládající místopředseda Piotr Pałys, „mravní povinnost podpory jejich snah o zachování svébytnosti tedy spadá na jejich nejbližší slovanské sousedy a pobratimy“.

  (ZŁ 29, s. 148-9, R-l)

 

Knihy

 

Podstupimske pśinoski k Sorabistice

/Potsdamer Beiträge zur Sorabistik

je ediční řada vydávaná od r. 2000 Institutem pro slavistiku postupimské univerzity. Uveřejňuje vědecké příspěvky o jazyce, literatuře, didaktice, dějepisu, kultuře a foklóru Dolnolužických (popřípadě i Hornolužických) Srbů . Jednotlivé svazky vycházejí nepravidelně. Mají přispět k vědecké výměně myšlenek o dané tématice. K vydání prvního sešitku (73 s.) dalo podnět mezinárodní sympozion Johannes Bocatius (Jan Bok) - dolnolužickosrbský Evropan z Wětošowa, konané 11. 9. 1999 v německo-lužickosrbském kostele ve Wětošowě v Braniborsku. Přednášky tam proslovené obsahuje tento první sešit (za redakce Petra Kosty a Madleny Norbergové). Najdeme tu pojednání o Dolní Lužici v 16. a 17. stol. (P. Kunze), o wětošowském nářečí (H. Faska), o náboženských postojích Bokových (Doris Teichmann), o Bokově činnosti za českého stavovského povstání (Ľudovít Petraško), o Bokově latinském (Peter Kosta) a německém (M. Norbergová) básnění. Brožura, vytištěná německy, je zakončena tabulkou životopisných dat a tabulkou Bokových děl.           

 (J-a)

 

Aleksandr Sergejewič Puškin (1799-1837)

Wubrane basni we dwěma rěcoma. Posćonk k 200. narodnemu dnju basnika. Z rusojskeje do serbskeje rěcy pśenjasł Měto Pernak. - Podstupimske pśinoski k Sorabistice/Potsdamer Beiträge zur Sorabistik Nr. 2 • 2000. Hrsg. von Peter Kosta und Madlena Norberg. 176 s.

   Překladatel, ředitel gymnázia v. v. a nyní předseda dolnolužického odboru MS (jehož známe nejen z publicistických příspěvků do časopisů, ale i jako překladatele básní z francouzštiny - např. Guillauma Apollinaira a Charlesa d´Orléans, viz např. R 1974 s. 423, R 1973 s. 27, R 1988 s. 150 - a ruštiny - např. Nikolaje Doriza, viz R 1990 s. 177), uvedl tento svůj výbor překladů 61 básně do dolnolužickosrbského jazyka vstupním výkladem o dřívějších překladech ruského klasika do horní a dolní lužické srbštiny i upozorněním na obtíže při této práci. V doslovu pak seznamuje čtenáře s Puškinovým životem a rozebírá jeho básnění. Kniha je dvojjazyčná - vedle ruského originálu je dolnolužický překlad. 

   Ideově překlady dobře vystihují originál, i když se ho M. Pernak nedrží otrocky slovo od slova. Jeho vyjadřování je podřízeno zákonitostem jazyka, do něhož překládá, takže si čtenář ani neuvědomuje, že nečte původní lužickosrbské básně. To je přednost této práce. - Formálně složité strofické útvary lze překládat dvojím způsobem. Nedržet se originálního schématu a překládat volně, k formě nepřihlížet. Druhá možnost je vystihnout i formu originálu. Tento druhý, nesnadnější způsob si zvolil M. Pernak. Jeho přetlumočení formálně odpovídá originálu jak počtem slabik ve verši, tak druhem metra a schématem rýmů. Jen občas bývá rým originálu nahrazen v překladu asonancí. To však odpovídá tradici lužickosrbské poetiky.

   Pro názornost srovnejme báseň Lubowach Was: a duša kšajźu cujo ... (viz titulní stránku tohoto čísla ČLV; vedle toho tam uvádíme i české přebásnění E. Frynty).

 

Ruský originál:                                                        Dolnolužický překlad:

                                                                                                                                                                                                

È-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ    A  ž dvojslabičný             - È Èï- Èï- Èï- Èï- È     A  ž dvojslabičný

È-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ-         b  m jednoslabičný         È -ïÈ -ïÈ -ïÈ -ïÈ -         b  m jednoslabičný

È-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ    A  ž dvojslabičný             È -ïÈ -ïÈ -ïÈ -ïÈ -ïÈ    A  ž dvojslabičný

È-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ-         b  m jednoslabičný         È -ïÈ -ïÈ -ïÈ -ïÈ -         b  m jednoslabičný

È-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ    C  ž dvojslabičný             - È Èï- Èï- Èï- Èï- È     C  ž dvojslabičný

È-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ-         d  m jednoslabičný         È -ïÈ -ïÈ -ïÈ -ïÈ -         d  m dvojslabičný

È-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ    C  ž dvojslabičný             - È Èï- Èï- Èï- Èï- È     C  ž dvojslabičný

È-ïÈ-ïÈ-ïÈ-ïÈ-         d  m jednoslabičný         È -ïÈ -ïÈ -ïÈ -ïÈ -        d  m dvojslabičný

 

 

 

Vysvětlení značek: ž - ženský rým [s poslední rýmovanou slabikou nepřízvučnou], označuji velkým písmenem; m - mužský rým [s poslední rýmovanou slabikou přízvučnou], označuji písmenem malým; obloučkem označuji slabiku nepřízvučnou, pomlčkou slabiku přízvučnou (i když to není u veršů sylabotónických obvyklé), stopy odděluji svislou čarou.

 

Počet slabik v originálu i v lužickosrbském překladu je stejný. V obou zněních se pravidelně střídají (o výjimce viz níže) šestistopé jambické verše neúplné (liché verše) s pětistopými jambickými verši úplnými (verše sudé). Rým je střídavý, u lichých veršů ženský (dvojslabičný), u sudých mužský. Formální odchylky lužickosrbského překladu od originálu: 6. a 8. verš překladu končí mužským rýmem dvojslabičným (na rozdíl od originálu, v němž je mužský rým jednoslabičný). V této věci bychom mohli považovat překlad za „vylepšení“ originálu. - Verš 1, 5 a 7 překladu začíná přízvučnou slabikou (tedy schéma  -ÈÈï-Èï-Èï-Èï-È), což narušuje vzestupný rytmus ostatních  veršů i originálu. Ale s odchylkou tohoto druhu se setkáváme i v české poezii, protože užívat jambu v jazycích s přízvukem na první slabice slova (jako je lužická srbština nebo čeština) je obtížnější než v ruštině. Ostatně při přednesu verš 5 a 7 je možno pociťovat jako vzestupné díky tomu, že větný přízvuk je na jejich konci (... bźez słow a bźez naźeje; ... a za mnu druge deje ...). J. Hrabák takové verše nazývá "sylabotónickými verši nestopovými jambického spádu" (J. Hrabák, Úvod do teorie verše - SPN Praha 1956, s. 84).

   City a myšlenky originálu přetlumočil překladatel odpovídajícím způsobem, zejména první čtyři verše. Verš 5-8 mi však přece jen zní v ruštině poetičtěji (vinou posledního slova v 6. a 8. verši). - K podobným výsledkům bychom dospěli rozborem ostatních přeložených básní. Knížka je tedy důkazem životaschopnosti a pružnosti dolní lužické srbštiny. Není maličkost překládat z jazyka tak bohatého a literárně propracovaného, jako je ruština, do jazyka s uměleckou tradicí kratší a chudší. Jak dolní lužická srbština, tak překladatel v této zkoušce obstáli na výbornou. Blahopřejeme. Vydání knihy bude  literární historie bezpochyby hodnotit jako jeden z nejvýznamnějších počinů popřevratové dolnolužické literatury (podobně jako se hodnotí v české literární historii Jungmannovy překlady F. R. Chateaubrianda a J. Miltona).

   Kniha je vytištěna pečlivě, překlep jsem našel jen jeden: na s. 18, řádek 8 místo  В колодез má být В колодец.                                                                                                                           

 Jiří Mudra

 

 

 

Měrćin Nowak-Njechorński, Grafiske tworjenje

/ Das grafische Werk, LND/Domowina-Verlag Budyšin 2000

   K letošnímu 100. výročí narození tohoto známého lužickosrbského malíře vydalo nakladatelství Domowina v Budyšíně obdivuhodný, velmi obsáhlý katalog jeho děl s podrobným životopisem umělce. Od 14. května do 29. října 2000 je v Srbském muzeu otevřena výstava Nowakových prací a katalog je nezbytným doplňkem pro ty, kteří se chtějí hlouběji seznámit s výtvarnou tvorbou, ale i dalšími okruhy jeho mnohostranného kulturního působení, Text je důsledně dvojjazyčný, neboť se očekává, že publikace najde své čtenáře a uživatele i mezi zájemci, kteří hornolužickou srbštinu aktivně neovládají.

   Kniha má formát A4 a je v ní 192 stran. Autorem textové části je Marija Měrćinowa, podrobný seznam celkem 1296 děl sestavila s nesmírnou důkladností Christina Boguszowa, reprodukce obrazů pořídil Jürgen Matschie a za celkovou grafickou úpravu celé této pozoruhodné publikace zodpovídala Iris Brankačkowa.

   Textová část zaujímá 60 stran a přináší mnoho méně známých detailů z Nowakovy biografie. Do textu jsou zařazeny dobové fotografie i černobílé reprodukce jeho kreseb.

   Za textovou částí následuje 60 stran barevných příloh, které dokumentují jednak různé vývojové fáze umělcovy činnosti, jednak tématickou rozmanitost jeho díla.

Celých 53 stran zaplňuje seznam evidovaných Nowakových děl (dřevoryty, perokresby, akvarely atd.) s uvedením názvu, formátu, doby vzniku, použité výtvarné techniky a místa, kde se originál díla nachází. Weronika Cwarowa (Zwahr) doplnila publikaci seznamem výstav, ať už samostatných (23) nebo kolektivních. Stojí jistě za zmínku, že kromě oblasti Lužice a celého území bývalé NDR vystavoval Nowak také u nás v Čechách (Praha, Náchod, Hodonín, Turnov aj.). Jeho obrazy zhlédli zájemci také v Paříži, Lublani, Záhřebu, v Lodži, v Moskvě i v dalekém gruzínském Kutaisi.

   Katalog v závěru připomíná mnohostrannost využití výtvarných prací lužickosrbského malíře. Vedle obrazů jde velmi často o knižní ilustrace (protyky, časopisy, noviny), pohlednice s folklorními motivy (např. série ilustrací k lidovým písním), divadelní programy, pozvánky, obaly na gramodesky i dětské karetní kvarteto. Nowakovo nadšení pro sokolské hnutí dokumentuje vedle fotografií i portrét Mir. Tyrše z roku 1932. Ve 30. letech vyšly v Brně dvě knihy s ilustracemi M. Nowaka, a to Slovanské pohádky a Pohádky o zvířatech.

   Svou obsáhlostí a grafickou úpravou patří tento katalog nesporně k nejkvalitnějším tiskovinám tohoto druhu, jaké kdy byly v Lužici vydány. Chronologické řazení ukázek z Nowakova díla v obrazové části katalogu umožňuje zjistit, že svůj typický symbol, jímž místo podpisu své kresby označoval (lipový lístek v kroužku), začal používat poprvé již v roce 1923. V polovině 20. let se také vyhraňuje jeho výtvarný projev, který pak můžeme sledovat i v jeho pozdějších dílech (nápodoba dřevorytu formou perokresby).

   Katalog se opravdu vydařil a důstojným způsobem připomíná bohatost výtvarného díla, které je v nebývalém rozsahu vystaveno v prostorách Srbského muzea.                                             

 František Vydra

 

Očima Antje Krawcojc

 

Dolnolužický jazyk na veřejnosti

„Ach, ubohý srbský lide! Nepoznáš-li brzy, co slouží tvému dobru, pak přijde den, a stojí už přede dveřmi, kdy se ti vezme i to, co ještě máš.“ Už v roce 1853, před skoro půldruhým stoletím, chtěl známý dolnolužický učenec a farář Jan Bjedrich Tešnaŕ přimět Srby, a zvláště ty dolnolužické, k tomu, aby dbali o svůj národ a jazyk s vírou ve „spravedlivou věc“. Podotýkám, že Tešnaŕ měl tehdy kolem sebe ještě živý lužickosrbský lid. Proto také mohl vyhlásit svoje Serbske słowa serbskim wutšobam.

Jenže co když už nemáš posluchače své řeči, kteří tvému jazyku rozumějí a hovoří jím, kteří mají srbská srdce? Je to ona situace, kdy si čas vzal to, co Srbové ještě tenkrát měli? Přitakávám, protože každý den cítím, že dolnolužický jazyk již kolem nás není. Probudíš se a nikde neslyšíš dolnolužického slovíčka. Spěcháš do práce a i tam se všude mluví německy. Setkáš se s přáteli, mluvíš německy, německy se bavíš a směješ. A jedeš-li domů, do tvojí srbské domoviny, ani tam už s tebou nikdo srbsky nerozpráví, poněvadž tam už nikdo srbský jazyk v běžném styku neužívá, ať je to v rodinném kruhu, v práci, se sousedem nebo s ostatními lidmi na vsi. Dneska musíš opravdu pilně pátrat po lidičkách, po těch drobných a starých, ještě mluvících, jestliže chceš rozveselit svoje uši znělými zvuky naší dolnolužické řeči.

Zajisté se mnozí lidé na srbském venkově nadchnou pro náš krásný, nádherný dolnolužický kroj, pro ty velké a veselé svátky a zvyky a zajisté jsou tu a tam mezi těmi nastrojenými a slavícími lidmi ještě čisté a věrné srbské duše, jež vládnou srbským jazykem jako mateřským, ale většina jediného srbského slůvka nehlesne. Proč? Protože dolnolužického jazyka už na veřejnosti není. Němčina je dnes mateřským jazykem mladých lidí v tenkrát ještě čistě dolnolužických vesnicích. A jelikož jsou srbské vesnice v Dolní Lužici už zcela poněmčeny, s výjimkou hrstky těch, kteří srbské mluvě zůstali věrni, narůstají i tam problémy s jejím osvojováním. Školky a školy v celé Dolní Lužici se pilně starají o to, aby srbství a hlavně dolnolužický jazyk vštípily dětem, žákům a zájemcům o tuto řeč a kulturu do již německého srdce. To činí problémy. Je mnoho snaživých učitelů srbštiny, kteří ji už nemají jako mateřský jazyk. Ovládli ji teprve ve škole, tak dobře, jak jen to šlo, aby mohli předávat dalším alespoň nejzákladnější mluvnická pravidla a slovní zásobu. Může však být slovanština řečí krásnou a živou, když člověk ovládá jen její kostru? Další a s tím souvisící problém je pak všední uplatňování a využívání toho, co se žáci každý den ve škole naučí. Hned po těch pár „srbských minutkách“, v nichž slyšeli, četli, psali a mluvili úlomky té jazykové kostry, ženou zase domů, ven do svého německého a poněmčeného světa, kde to, co se naučili, nemohou používat, upevňovat, rozvíjet. Vše o lužické srbštině a srbství je zapomenuto, jazyk zůstane neživý. Není-li už doma nebo v každodenní osobní společnosti nikoho, kdo by s nimi mluvil v srbské řeči, nemohou si ověřovat správnost a čistost svých jazykových znalostí a dovedností. Často slyšíš a čteš, jak se stále více do dolnolužického mluvení a psaní zahnizďují malé chybičky. Do jazyka se zbytečně vryjí jen proto, že běžné používání jazyka, běžné mluvení a povídání rodilými mluvčími se už nikde nekoná, ať je to ve škole (jiných předmětech), ve městě, na venkově, ba ani ve vlastní srbské rodině.

Ptáme se nyní, tak jako mnohokrát v minulých dobách, proč národ ztrácí svůj jazyk a tím i život. Odpověď je stále tatáž: historický vývoj Srbů, jejich potlačování, čas fašismu, teď ještě plánované zkrácení státní podpory a tak dále... Skoro to vypadá tak, jakoby si Srbové všímali každého pochybení jiných a cizích, jen ne sebe. Musíme též přihlédnout k tomu, jak se vůbec vyvíjely jazyky v minulosti, jak se proměnil jejich význam nejen v Evropě, ale na celém světě. Je ještě tak velký při pohledu na současný hospodářský a společenský vývoj? Nepozdvihla se angličtina dávno na celosvětový jazyk hospodářství a společnosti? Také to s ohledem na budoucí globální rozvoj není nic špatného. Proto se nedivme, že náš dolnolužický jazyk, tak jako jiné jazyky, už dnes nemá takovou vážnost, která by budoucí pokolení motivovala k jeho horlivému učení. Avšak právě tak, jako anglický jazyk ukazuje svou užitečnost a potřebnost v budoucnosti, musíme i my, zbylí Srbové, ukázat perspektivy našeho jazyka. Takové perspektivy, které dají příštím generacím užitek a prospěch z jeho ovládnutí. Práce je v Srbích až až a nedostatky jsou veliké. Mina Witkojc jednou pravila:„Náš lid je cizími zaslepen a ve všech cizí vidí. Je v tak hlubokém spánku, že již nemá síly k vlastnímu probuzení. Někdo musí přijít a k životu jej zavolat.“ A já pravím, někdo musí přijít a otevřít dobré a užitečné perspektivy. V Dolní Lužici už není žádný srbský lid k probuzení, ale naše budoucí žně, na něž jsme si teď zaseli (srbské mateřské školy úspěšného projektu Witaj - v září 2000 můžeme po prvé přivítat dvoujazyčné žáky v srbské základní škole), náš budoucí lid, musejí být vydatné.

Přeložil (R-l).

 Autorka studuje učitelství lužické srbštiny a němčiny na lipské universitě.

 

 

 

Odjinud

 

Kde se o nás mluvilo

Několik dní před naší demonstrací kontaktovala Richarda Bígla novinářka z ČTK, aby mu položila několik otázek; o demonstraci jsme informovali i televizní stanici TV3.

TV3 (1.7.2000 19:00, 22:00, 24:00) v pořadu Metropolitní expres:Nechceme Evropu z uhlí a oceli, chceme žít v Evropě lidí a přírody,“ skandovaly dnes odpoledne dvě desítky demonstrantů před německým velvyslanectvím. Akcí chtěli členové Spolku česko-lužického vyjádřit nesouhlas s úmyslem braniborské vlády zbořit kvůli těžbě uhlí dolnolužickou vesnici Rogow. Protestní pochod se obešel bez incidentů.

Špígl (3.7.2000 údajně ze servisu ČTK) v článku Demonstrovali za Lužické Srby: Kolem 50 lidí přišlo na sobotní pražskou demonstraci, kterou uspořádal Spolek česko-lužický (SČL) na podporu dolnolužické vesnice Rogow, jejíž existenci ohrožuje těžba hnědého uhlí. Protest vyvrcholil před německým velvyslanectvím na Malé Straně, kde protestující před vchodem vysypali malou hromádku hnědého uhlí. Po skončení své akce ji sami odstranili, protest se obešel bez problémů. Demonstrace začala po poledni poblíž Karlova mostu před Lužickým seminářem, kde již na počátku 18. století vznikla kolej pro lužickosrbské studenty. Odtud se protestující přesunuli pěšky k asi dva kilometry vzdálenému německému velvyslanectví, kde akci zakončili proslovy. Při pochodu po Malé Straně a také před velvyslanectvím skandovali heslo: „Zbourejte si Berlín, Rogow musí zůstat!“ Místo slova Berlín také několikrát použili jméno Postupim, Brusel a Štrasburk. Protestující též nesli transparenty, například s nápisem: „Berlín se buduje, Lužice plundruje.“ Hromádku hnědého uhlí, kterou před ambasádou vysypali, vezli demonstrující po celou dobu v čele svého průvodu v zednickém kolečku. Na celou akci dohlíželi uniformovaní policisté a městští strážníci, ale proti protestantům nezasáhli. Demonstranti chtěli svojí akcí upozornit na spor dolnolužické vesnice Rogow s braniborskou vládou a uhelnou společností Laubag, která chce na místě vesnice zřídit těžební jámu. Představitelé SČL přitom upozorňují, že podobným způsobem bylo jen ve 20. století zničeno 77 lužickosrbských obcí. Národ Lužických Srbů dnes tvoří asi 45 000 až 100 000 obyvatel, kteří žijí v Lužici v Německu. Původní osídlení potomků Polabských Slovanů zasahovala z Polska do východního Německa, severních a východních Čech, na severní Moravu a Slovensko a na západní Ukrajinu.

ČRO 1 Radiožurnál: redaktor ČRO1 uskutečnil laický rozhovor s Richardem Bíglem a Radkem Čermákem, bohužel, zřejmě kvůli dlouhým živým vstupům z právě probíhajícího Všesokolského sletu, reportáž nakonec nebyla odvysílána.                         

(rad)

 

Mercator Media Newsletter, č. 4

o         tři rozhlasové stanice (Radio Occitania ve Francii, Sisu Radio ve Švédsku a Omrop Fryslân ve Frísku) jsou zapojeny do projektu internetové stránky, která má zprostředkovávat jejich programy a další informace v nejrůznějších evropských jazycích a zajistit tak přístup k nim i uživatelům malých jazyků, zvláště pokud nemohou poslouchat jejich vysílání. Stránka by měla být v provozu od r. 2002. Další informace: kontakt v redakci;

o         katalánská internetová společnost Vilaweb publikovala studii o jazycích užívaných na internetu; adresa: http://cyberatlas.internet.com/big_picture/demographics/article/0,1323,5901_408521,00.html

o         ve Walesu vyšla příručka pro zpracování titulků u filmů. Je hodnocena jako příspěvek ke standardizaci v této oblasti také směrem k málo užívaným jazykům;

o         rakouská vláda nechce dále podporovat minoritní rozhlasové stanice. Čtyřjazyčná stanice Antenne 4 (vysílá německy, romsky, maďarsky a chorvatsky), dvojjazyčné Radio Agora (německy a slovinsky) a slovinské Radio Korotan (dvě poslední mají společnou licenci a střídají se o vysílací čas) dostávaly v letech 1998 a 1999 ročně 15 mil. šilinků a podpora byla zamýšlena jako trvalá, současná vláda však tvrdí, že šlo o dotaci do začátku. Pokud v posledních týdnech nedošlo ke změně, Antenne 4 předpokládala, že bude musit ke konci července ukončit vysílání. (Haider přešel od slov k činům – pozn. rad)             

Zuzana Sklenářová

 

Sokołske listy 7/2000/č. 3 (SN 16. 6. 2000)

otiskují dopisnici s fotografií z r. 1920, vydanou SPL s trojjazyčným nápisem (č., ls., fr.) „Serbja na VII. wšosokołskim zlěće w Prazy“. Fotografie zachycuje 9 žen (z toho 5 Dolnolužičanek) a 9 mužů (Jan Skala, Herman Šleca, Mikławš Krječmar). Dopisnici našel v pražském antikvariátě Jurij Łušćanski a věnoval ji Serbskému Sokołu. Redakce uvítá zprávy, kolik Lužických Srbů (a kdo) se zúčastnilo všesokolských sletů v Praze (1920, 1926, 1932, 1948, 1994). - Zároveň Lužickosrbský Sokoł sděluje, že letos nemohl vyslat reprezentativní delegaci, protože právě ve dnech pražského sletu pořádali lužickosrbský sjezd ve Slepém. Do Prahy přijeli jen jednotlivci. - U příležitosti 100. narozenin malíře a spisovatele je tu otištěn článek Měrćin Nowak-Njechorński horliwy sokoł (autor M. Krawc) a K połstatym posmjertninam Franca Natuša (autor L. Zahrodnik). Časopis končí písničkou Koparska sława od W. Měškanka. (Ten napsal r. 1982 na zakončení studia diplomovou práci Zur Geschichte der Sokołske Listy [1920-1933].)   

 (J-a)

 

Český rozhlas, stanice Praha,

pořad Dobré jitro 5. 7. 2000 vedl opět po delší době Mirek Kovářík. Část pořadu věnoval Lužici. Zmínil se o dvou severočeských střediscích styků s Lužickými Srby. Je to Varnsdorf, kde působí básník, překladatel a horlivý pěstitel česko-lužickosrbských styků Milan Hrabal. Jeho zásluhou vzniklo v městské knihovně lužickosrbské oddělení a probíhá tam i část Svátku lužickosrbské poezie. Druhé místo je Chrastava. Tam ředitel muzea Dr. František Vydra všestranně šíří znalosti o Lužických Srbech, napsal např. i knížku Tonoucí ostrovy. O velikonočním zájezdu do Lužice, jím vedeném, M. Kovářík také mluvil.

 (J-a)

 

Brněnská rozhlasová stanice Proglas

i nadále pamatuje na Lužici! Po další „pouti“ za Lužickými Srby, tentokrát do pražského malostranského Lužického semináře, ve vysílání 28. května „vypravila“ své posluchače do západní části Horní Lužice, aby je seznámila se současnou tíživou problematikou v základních školách. Pořady pravidelně provází i poetické slovo básníků a zpěvy známých souborů Meja a Lipa. 9. července v okruží svátku cyrilometodějského mohli posluchači vyslechnout hru Józefa Nowaka Smrt sv. Cyrila, upravenou pro rozhlas.                

 Josef Šindar

 

 

P O L A B Š T Í    A   B A L T Š T Í   S L O V A N É   ( 17 )

Vilém Václav Kremer

 

Smrt krále Jindřicha Gotšalkovce znamenala opět zhoršení všeobecné situace ve státě bodrckém. Dědici Jindřichovými se stali jeho dva mladí synové Svantopolk a Knut. Tu stará vášeň a slovanská nesvornost zase slavila své triumfy. Oba dědicové se nedohodli a každý z nich chtěl být vladařem. Spor o tom, kdo z nich má vládnout celým dědictvím, vyvrcholil v otevřený boj obou bratří. Za těchto bojů, kdy hynul zase stát i národ, dal starší Svantopolk roku 1127 zabít svého bratra a zmocnil se sám vlády nad všemi Bodrci. Ale Lutice již nezvládl a ti se od něho odtrhli, když byl v boji poražen od Ránů, a tím se odtrhla od jeho říše i Rujana. Ale již roku 1129 byl sám zavražděn a nedlouho po něm zemřel i jeho nedospělý syn Zvenko. Těmito vymřel i celý panující rod Gotšalkovců.

Země stála před otázkou, kdo bude králem. V zemi byli sice dva uchazeči o trůn, oba Slované, z nichž jeden, Pribyslav, panoval jako údělný kníže ve Vagrii, a druhý, Niklot, který obdobně panoval v krajinách východních. Ale s pomocí Němců, kterým velmi draze zaplatil velkou sumou peněz, dostal se k moci v Bodrcku dánský princ Knut Lavard, který zajal obě knížata a sám se prohlásil králem bodrckým. Tehdy se začíná objevovat označení krále slovanského. Jaká to ironie, když Slovanstvo bylo zde již na ústupu. V ten čas opláceli Slované stejným způsobem Dánům, kteří plenili bodrcké pobřeží. Počali plenit břehy dánské. To bylo právě v době, kdy v Bodrcku nastal boj o vládu. Zmíněný dánský princ Knut Lavard však s úspěchem odrazil útoky Slovanů a za jejich krále ho korunoval nový německý král Lothar, který roku 1125 vystřídal na tomto trůně zemřelého císaře Jindřicha V. Lothar, označený jako III., byl dříve vévodou saským, znajícím dobře rozhárané poměry na dvoře posledních Gotšalkovců. Dlouho však nekraloval Lavard v Bodrcku. Na jeho úspěch žárlil syn dánského krále Nielsa čili Mikuláše Magnus, který nakonec Lavarda roku 1131 zavraždil. Tato vražda měla za následek po vítězném slovanském postupu na dánském pobřeží i revoltu v Dánsku, která svrhla z trůnu Mikuláše a dosadila na dánský trůn bratra zavražděného Lavarda Erika II.

Na východ od Bodrcka za řekou Odrou se v ten čas usadili Poláci, tehdy vedeni knížetem Boleslavem, zvaným Křivoústým, který ovládl Pomořany. Také do těchto dob spadá i křesťanská misie bamberského biskupa Oty, potomního svatého, který prošel jako misionář ve stopách kdysi pražského biskupa Vojtěcha Čechami, navštíviv zde zejména klášter kladrubský a Prahu, a to dokonce dvakrát, na cestě na misie i za rok na cestě zpět do Bamberku. Ota kázal křesťanství u Pomořanů v letech 1124 až 1125 a přitom založil nové křesťanské kostely ve Volyni a Štětíně, zde na místě, které bylo uctíváno pohanskými Pomořany jako místo boha Triglava. Jeden z jeho jím zde postavených kostelů byl zasvěcen sv. Vojtěchu. Do Pomořan se biskup Ota vypravil po své prvé misijní cestě znovu roku 1128. Zde pak založil kostely i v Kammině, Kolobřehu a Bělehradě, jakož i biskupství ve Volyni. Ve své misijní činnosti v Pomořanech měl velkou podporu od Boleslava, knížete polského, i od místního knížete Vratislava Pomořanského, který padl ve válce vedené roku 1128 až 1136, kdy po něm následoval jeho bratr Ratibor.

Po zavraždění Lavarda v Bodrcku se zmocnili vlády opět Pribyslav a jeho synovec Niklot. Oba pak se ujali zase svých dřívějších údělů. Ale jejich vláda nebyla klidnou. Opět vyvstávalo nebezpečí německého vpádu, zejména tehdy, když se na slovanském pohraničí ujali moci dočasní držitelé marek. Významným nepřítelem lutických Slovanů se v ten čas stal držitel Severní marky Albrecht I., řečený Medvěd čili Sličný. Tento markrabí, zakladatel rodu Askaniů, potomních vládců Braniborska, se osvědčil ve službách nového německého panovníka Lothara III., s nímž táhl proti českému knížeti Soběslavu I., kdy bylo vojsko Lotharovo hanebně poraženo v bitvě u Chlumce v Krušnohoří roku 1126. V této bitvě byl Albrecht dokonce zajat, ale byl českým knížetem propuštěn. Za zásluhy, kterých si získal při prvním Lotharově tažení do Itálie roku 1132, byl Lotharem odměněn správou Severní marky, kterou se pak snažil všemožně rozšířit ve svůj prospěch. Již roku 1136 postoupil stodoranský kníže Přibyslav, jenž byl pokřtěn na jméno Jindřich, synu Albrechtovu krajinu zvanou Suchá, dnešní Zauche. Tím se pomalu ale jistě připravovalo poněmčování střední oblasti obývané polabskými Slovany.

Jižněji položená oblast srbská již dodýchávala ve spárech německých, které ji objímaly již delší dobu. Jediný úsek této srbské krajiny v Lužicích, kde ještě žil slovanský lid, byl v držení po krátkém období polské a potom české vlády, po slovanském povstání zase v moci rodu pánů z Grojče, a sice v osobě Wiprechtova syna Jindřicha. Roku 1135 si Lužici obojí podmanil Konrád Wettinský, markrabě míšeňský, který dostal Lužici Dolní po Albrechtovi Medvědovi. Tento totiž roku 1131 při pronásledování lutických povstalců se zmocnil Dolní Lužice. Do těchto časů také spadá i další tahání se o tyto země, neboť Budišínsko a Zagost obsadil roku 1136 český kníže Soběslav I., vykonávající vládu v Horní Lužici jako lénu říše německé v osobách svých nástupců do roku 1254, zatímco Dolní Lužice příslušela k Míšni až do roku 1304. Je to období těžkých sporů o tyto země, které nikterak neprospívaly slovanské věci, ač vytvářely pestrý obraz tehdejších dějin lužických. Toto období bylo obdobím počátků těžké germanisace lužické země.

Vláda Lothara III., známého právě pro bitvu u Chlumce v Čechách, se již chýlila ke svému konci, když donutil Lothar i polského knížete Boleslava Křivoústého k zaplacení 12 roků dlužného poplatku říši a když mohl Boleslav rozšířit svoji říši polskou o Pomořany a Rujanu za cenu přijetí těchto území jako lén říšských. Tedy i na severu krajiny slovanské položila svoji ruku německá moc, která, i když nikoli ihned, ale v podobě léna, okupovala poslední svobodné území slovanské.

Již roku 1137 zemřel Lothar III. a na jeho místo nastoupil kdysi Lotharův protikrál v letech 1127 až 1135, potom jeho spojenec, Konrád III. v roce 1138. Poněvadž celé období Konrádovy vlády bylo vyplněno jednak spory s Jindřichem Pyšným, vévodou saským a bavorským, jednak nešťastnou účastí Konrádovou na druhé křížové výpravě do Svaté země v letech 1145 až 1149, nezasahoval tento přímo do dějin polabských Slovanů, ponechávaje výboje proti nim přímým sousedům slovanským, Albrechtovi Medvědovi vzhledem k Luticům a Adolfovi Holštýnskému a Jindřichovi Lvu vzhledem k Bodrcům. Již roku 1137 pustošil některé lutické kraje Albrecht, který zabrané území ihned kolonisoval německými osadníky. Zatímco moc Albrechtova byla za vlády Konrádovy již pevnou, moc Adolfova, který byl leníkem saského vévody Jindřicha Pyšného, se na čas otřásla. Tehdy totiž ztratil své země Jindřich Pyšný. Když však mezitím ve válce z toho povstalé Jindřich Pyšný zemřel, dostalo se Sasko přece jen synu Jindřichovu, též Jindřichovi, zvanému Lev, který stejně ostře postupoval proti Slovanům jako jeho otec a jako Adolf Holštýnský, který roku 1143 byl znovu dosazen do území Vagrie, obývané slovanskými Obodrity. Zde již roku 1139 byl holštýnskými Němci dobyt hrad Ploňanů a v roce 1140 i slovanský ostrov Femern. Když roku 1139 zbořili Vagrové město Ljubici, kdysi sídlo Jindřicha Gotšalkovce, přestěhovali se obyvatelé do nového města Bukova, kde stávala kdysi tvrz Obodritů. Na místě tohoto města vybudoval Jindřich Lev město Lübeck, které se stalo středem poněmčovacích snah. Germanisace zde rychle postupovala právě přičiněním hraběte Adolfa Holštýnského, který byl v tom směru podporován šlechtou i duchovenstvem. Tehdy sem byli kolonisováni přistěhovalci z Holštýnska, Vestfálska, Holandska a Flander. V ten čas působil na území Vagrie misionář Vecelin, uctívaný později jako místní světec. I zde se slovanské území stále a stále zmenšuje. Vagrové obývali již pouze přímoří a platili saskému vévodovi roční poplatek zvaný vojvodnica. Na Slovany kdysi sídlící v Bavorsku v té době již jen upomíná jméno některých osad, jak roku 1142 připomíná jméno premonstrátského kláštera ve Windbergu. V roce 1143 bylo území ovládané knížetem bodrckým Pribyslavem již v rukách německých, a to Adolfa Holštýnského a Jindřicha Lva. Jedině území knížete Niklota a Rány bylo ještě svobodné.

Ale to již zase nová rána se přihnala i na tyto zbytky slovanské země. Příčinu k ní zavdala nová a v pořadí druhá křížová výprava do Palestiny, Svaté země. V roce 1144 byla dobyta mosulským sultánem Imád-uddínem Zengím Edessa, prvý státeček křesťanský vzniklý z prvé křížové výpravy před padesáti lety konané. Pád Edessy znamenal předzvěst rychlého zničení dalších, zejména království Jerusalémského, v němž byla posvátná místa narození, života a hrobu Kristova. Evropa se při zprávě o pádu Edessy otřásla. Ihned nastalo nové nadšení k vykonání druhé křížové výpravy, jež měla ochránit, případně vyrvat z rukou mohamedánů tato posvátná místa. Myšlenka nové velké výpravy vznikla v hlavě asketického mnicha a žhavého kazatele Bernarda z Clairvaux. Ten přesvědčil papeže Eugenia III. o nutnosti takové výpravy. Výsledek jeho nadšení se záhy projevil i mezi různými panovníky evropskými, mezi které přistoupil v roce 1146 i římský císař a německý král Konrád III. Bernard plamenným vyzváním přiměl i českého knížete Vladislava II. počátkem roku 1147 k připojení se k této výpravě. S knížetem se připojil i olomoucký biskup Jindřich Zdík. Odchod celé výpravy se stanovil na dobu co nejkratší. Ale než došlo k odchodu, nastaly jiné události. Zdík byl sám povzbuzen osobním listem papežovým, v němž však již nebyla schválena snaha táhnout do boje v Asii, ale na místo zcela jiné. Koncem dubna 1147 vyšel hlas ze Saska, hlas vedený nejen myšlenkou hlásání kříže mezi pohany, ale i skrytou touhou německou vedoucí k podrobení polabských Slovanů. To však iniciátoři křížové výpravy do Palestiny nepostřehli. I ti viděli jen pohany, které nutno obrátit na víru křesťanskou, nebo zničit pro jejich pohanství. Pro tehdejší křesťanskou Evropu bylo kulturně i politicky neúnosným, aby téměř v jejím středu existoval národ a stát, který by vyznával ideologii pohanskou. Pohanskými byli, ale již jen částečně, někteří polabští Slované. Sasové toho využili ve svůj prospěch a vylíčivše zálabské Slovany jako ukrutné pohany, dosáhli částečné změny plánu křížové výpravy tak, že jen větší část měla táhnout do Palestiny - kde později, jak víme, skončila úplným fiaskem - část pak měla být, a skutečně také byla, obrácena na tak zvanou křížovou výpravu slovanskou. Nadšení pro křížovou výpravu bylo tak silné, že nepostřehlo sobecký zájem saský a prostě naletělo na vějičku nastraženou Němci. I sám nadšený hlasatel křížového tažení k osvobození svatých míst Bernard schválil tento druhý úmysl provedení „křížové“ výpravy proti slovanským pohanům. Vida přípravy tohoto tažení, nečekal bodrcký kníže Niklot, který si zatím naklonil hraběte Adolfa Holštýnského, jenž se stal jeho přítelem. Dav mu výstrahu, zmocnil se města Lubeku a poplenil celou Vagrii, aniž ublížil statkům Adolfovým. Tím nebylo možno vyslat na výpravu do Palestiny z Vagrie žádného muže. Obě výpravy, palestinská i slovanská, se počaly v červnu roku 1147 scházet a slovanská vytrhla ve dvou proudech v červenci. Palestinská výprava vytrhla až později. Protislovanští křižáci byli na rozdíl od palestinských ozdobeni křížem vztyčujícím se na kruhu. Provázeni byli početným sborem knížat, biskupů a opatů. Proti Bodrcům velel křižákům Jindřich Lev, vojskům vedeným proti Luticům velel Albrecht Medvěd. Tedy dva ukrutní slovanobijci. Z náboženského zápalu Zdíkova - aniž můžeme tu mluvit o nějakém národním či národnostním zájmu - vstoupil tento do řad bojovníků za vítězství kříže. Co jej přimělo, že v poslední chvíli se přidružil k bojovníkům protislovanským, není možno přesně rozhodnout. Bylo to jeho stáří či co jiného? Ale rozhodně viděl ve své účasti záslužný čin, který oslaví jméno Kristovo. Pro Zdíka bylo i milé, že se této výpravy účastnil i jeho přítel opat Wibald ze Stablo. Prvním cílem vojska Jindřicha Lva, které si pro svoji malou početnost nemohlo troufat na větší akce, byl pevný hrad Bodrců Dubín. Zde však vojsku Jindřichovu pomohla dánská posila, která byla dosti mocná. Bodrci statečně odolávali obléhajícím nepřátelům. Hrad byl pevný, neboť byl nedávno Niklotem zpevněn. Také obleženým přišla na pomoc i silná posila lutických Ránů. Při bojích utrpěli Dánové značné ztráty. Proto když viděl Jindřich Lev marnost boje, umluvil s Bodrci mír s podmínkou, že se mají pokřtít, budou-li jim posláni věrozvěstové. Na to Sasové odtáhli. Také silné skupině Albrechta Medvěda, v níž byl i míšeňský markrabí Konrád Wettinský a také náš český Jindřich Zdík s pražským děkanem Jindřichem a Měšek Starý, kníže polský, se nevedlo dobře. Na cestě sice tato výprava pálila a loupila, jak to žádal tehdejší válečný „mrav“, zničila cestou hrad Malchov a tamní sousední pohanský chrám a zarazila před pevným hradem Dyminem. Ale také zde nebylo možno se nadít nějakého úspěchu. Mnozí z obléhajících odcházeli z ležení, mezi nimi i Zdíkův přítel opat Wibald. Tak celá tato výprava končila krachem. Aby přece jen se výprava nevrátila domů bez nějakého vnějšího úspěchu, připadl Albrecht Medvěd na plán dalšího tažení. Bylo-li prvé tažení mylné, bylo toto další tažení, k němuž se jeho účastníci opět rozdělili na dvě skupiny, přímou ostudou. Skupina vedená Albrechtem, ve které byl i Jindřich Zdík a polská pomoc, přitáhla před hradby města Štětína. Veliké však bylo překvapení krvežíznivých Němců a jejich spojenců, když tito křižáci uviděli na věži hradního kostela kříž a také na hradbách stáli obležení pod znamením kříže. Ostuda a hanba křižáků se zvětšila, když do jejich tábora přišel jménem obležených sám biskup Albert, dosazený před lety samotným biskupem Otou Bamberským, a když uslyšeli z jeho úst slova na adresu obléhajících křižáků, že přišli-li tito šířit víru, že není třeba ji šířit mečem, ale kázáním biskupů. Pomořanský vévoda Ratibor s biskupem Albertem smluvil s křižáky mír. Tak skončila tato ostudná výprava pro Němce s velkými ztrátami a bez zdaru,„neboť bylo přenesnadné dojíti dobrého konce, kde neběželo o při Boží“, jak napsal český kronikář a současník Vincencius.

Štětín byl v ten čas městem vévodství Pomořanského. Z jeho obležení křižáky jsme viděli, že to bylo město již plně křesťanské, které mělo své kostely i řádnou církevní organisaci, které dal základ bamberský biskup Oto. Biskupství bylo i ve Volyni, bývalé to osadě Vikingů, s níž souviselo město Vineta. Toto město bylo neustále středem útoků dánských, protože to bylo významné středisko obchodní a křižovatka různých národů i místních Slovanů. Roku 1172 byla Volyň zničena dánským králem Valdemarem a tehdy bylo biskupství, potvrzené ještě roku 1140 papežem, přeloženo do Kamminu. Také na Uznojemu byl roku 1150 založen klášter grabovský. Byly tedy Pomořany zemí křesťanskou, která dočasně ovládala i území lutických Dolenců a Ratarů, a nebyly v době zmíněné křížové výpravy již pohanskou. Bylo proto ono křížové tažení proti Štětínu opravdovou ostudou a bylo pouhou troufalostí krvežíznivého Albrechta Medvěda.

Avšak ani tato ostuda nezabránila tomu, aby se moc Albrechtova nerozšířila na úkor Slovanů. V roce 1150 dostal od císaře Konráda III. lénem i marku Braniborskou, kde zaváděl nejen německou kolonisaci, ale pod rouškou pokřesťanění i germanisoval celé krajiny, jako Došansko, které tehdy také získal pod svoji moc. V jeho moci byla i na pravém břehu řeky Sprévy ležící původní rybářská osada Luticů Berlín, kterou záhy poněmčil. Ještě v roce 1150 měli Lutici několik svých kmenových knížat, jak to připomíná zpráva o svolání sjezdu knížat do Merseburka císařem Konrádem III. spolu s českým knížetem Vladislavem II., knížaty polskými a saskými. Ale žádný z knížat se na sjezd nedostavil.

Výše v tomto vyprávění jsme opustili obě bodrcká knížata Pribyslava a Niklota a pouze jsme viděli statečného Niklota odrážejícího útoky Němců a velké křížové výpravy, která ztroskotala před bodrckým hradem Dubínem. Niklot byl zde sice vítězem, ale aby si zajistil klid před Sasy, slíbil jim dávat roční poplatek. Ale již v roce 1140 bylo knížectví Pribyslavovo v rukách Němců. Zbylo tedy knížectví Niklotovo. Ale to také nemělo klid. Nejprve to byla ona zmíněná křížová výprava a v roce 1151 bylo to pozdvižení lutických Črespěňanů proti němu, které bylo neúspěšné a Črespěňané byli donuceni k poplatku. Dočasně se ještě knížectví Niklotovo udrželo, ač klidu tam dosaženo stále nebylo.

V území braniborském v okolí města Braniboru vládl ještě Pribyslav, který roku 1151 zemřel. Vdova po tomto knížeti křesťanu, který měl též křticí jméno Jindřich, jménem Petruše vydala město Albrechtu Medvědovi. Ale tuto zradu na krátko odčinil Jaczo čili Jacek Kopanický, příbuzný zemřelého knížete, ale již roku 1157 se města opět zmocnil Albrecht. Tím byli Lutici Albrechtem úplně ve své střední části podmaněni. Nastalo pak zavádění německých zvyklostí, vysazovány německé osady a hrady a země se začala úplně poněmčovat.

Posud němectví vzdorovalo území Niklotova Bodrcka s částí přímořských Veletů, ostrov Rujana a sousední Pomořany za Odrou s ostrovy Uznojem a Volyň. Ale i tu jsou Slované tísněni doma Němci, při moři Dány a také Poláky, zejména v Pomořanech, a proto není divu, že počínají se živit i námořním lupičstvím. Přístavy na Femernu a Rujaně se pomalu, ale jistě mění v pirátská hnízda.

V těchto dobách panoval v Německu roku 1152 zvolený král a od roku 1155 i římský císař Bedřich, zvaný Rudovous, čili Barbarossa. Jeho vláda je znamenána jako nejsilnější období německého středověkého rozpětí, které však chtělo stavět na základech, jaké dal říši kdysi Karel Veliký. Není účelem této práce příliš se obírat událostmi vlastního Německa, a proto se omezujeme pouze na konstatování, že Bedřich I. byl skutečným pokračovatelem těch, kteří i ve směru politiky východní - i když více věnoval pozornosti poměrům italským - se snažili rozšířit německou moc do území dosud slovanského. V roce 1157 při Bedřichově tažení do Polska stála pomořanská knížata na straně polské. V ten čas byl knížetem horního Pomořanska Boleslav, knížaty dolního Pomořanska Bohuslav a Kazimír, synové Vratislavovi. Přímořští Slované pak byli nuceni neustále odrážet útoky Dánů, kteří činili nájezdy na slovanské pobřeží. V roce 1157 bylo dokonce zničeno 1150 slovanských lodí u norského pobřeží. Zatím v Niklotově Bodrcku nenastal klid. Nová vzpoura Črespěňanů a Kyčanů byla potlačena za pomoci Adolfa Holštýnského, který se na své statky před časem vrátil. Ale Jindřich Lev získal znovu město Lubek, kam přeložil biskupství ze Stargradu. Jindřichovi se podařilo pokořit odbojnou šlechtu, a tak jeho moc značně vzrostla. V bojích s Niklotem, jehož stát se stále zmenšoval výboji, konečně roku 1160 zvítězil úplně, když Niklot statečně padl jako poslední slovanský obodritský panovník. Moc Jindřicha Lva tím neobyčejně vzrostla.

Také moc druhého slovanobijce Albrechta Medvěda byla veliká. Němci po zabití Niklotově získali naráz celé východní Bodrcko a stáli tak přímo u břehů Rujany. Západní část Bodrcka, zejména Vagrie a území Polabanů, se dostala již dříve pod přímou moc saských vévodů. Nyní byla germanisace na vítězném postupu, protože prakticky byli všichni polabští Slované již podrobeni. Pouze Rána ještě vzdorovala. Bodrci však se ještě úplně nevzdali. Boje pokračovaly. Při nich pomáhal Adolf Holštýnský Jindřichu Lvovi, který bojoval proti pozůstalým synům Niklotovým Přibyslavovi a Vratislavovi. Válečné štěstí ještě přálo Bodrcům. V bitvě u Verchen roku 1164, v níž zvítězil Přibyslav Bodrcký, padl i Adolf Holštýnský. Jindřich Lev se ukázal ještě tolik milostivý, že dovolil, aby Vratislav a Pribyslav se vrátili do svého knížectví, ovšem pod svrchovaností saskou. Když pak chtěli se zmocnit dědictví po otci, dal Jindřich Vratislava oběsit a Pribyslava vyhnal. V roce 1167 však znovu dal krajinu zvěřínskou s městem Zvěřínem (dnešní Schwerin) knížeti Pribyslavovi. Ale nebylo to již knížectví bodrcké, ale Slavie, která se záhy nato počala zvát Meklenburskem čili Chyžanskem. A tak vlastně končily dějiny i život původního slovanského státu bodrckého.

Na území dříve slovanském, Slovanů polabských a pobaltských, slovanské slunce zapadalo, aby za krátko zapadlo navždy. Co nedokonali sami Němci, aby poněmčili tyto slovanské národy, to dokonala vzápětí knížata slovanská sama. Bodrcko poněmčili Niklotici, Pomořany Vartislavici a posléze Rujanu její knížata Krutovici. Ránská knížata bojovala ještě roku 1150 statečně proti Dánům, které porazila tak dokonale, že dánský král Svena, aby si naklonil vítěze, věnoval krásnou číši pro svatyni pohanského boha Svantovíta, který byl uctíván v národní ránské svatyni na mysu Arkoně. Ale boj s Dány pokračoval. Přestože prvá výprava v roce 1159 se Dánům nepodařila, vedl ji král Valdemar s biskupem Absolonem, druhá výprava dánská téhož roku zpustošila poloostrov ránský Vitov. V následujícím roce slíbili již Ránové roční poplatek. V roce 1164 ránský král Tetislav získal v boji proti Obodritům část pevninského pobřeží v zemi Črespěňanů. Když Ránští odepřeli poplatky Dánům, vznikla nová válka, která vyvrcholila v roce 1168, když se s Valdemarem, králem dánským, spojila proti Rujaně i pomořanská knížata Bohuslav a Kazimír. Tehdy dne 15. června zaútočila tato spojená vojska na obleženou Arkonu, nejposvátnější místo Ránů, kde byla velesvatyně pohanských Slovanů, zasvěcená bohu Svantovítovi. Pomocí ohně byla posléze svatyně dobyta a Ránové, v čele s králem Tetislavem a jeho bratrem Jaromírem, se poddali vítězným Dánům, přijavše od nich křesťanství. Modla Svantovítova byla vydána a zničena a poklad Svantovítův byl odvezen do Dánska. Mimo to se Ránští zavázali pomáhat Dánům v jejich výbojích a uznali i roční daň do Dánska. Od té doby se dánští králové nazývali též králi slovanskými. Ačkoli trvala ještě nadále samostatnost Rujany, ovšem pod svrchovaností dánskou, byl tím učiněn již konec všem polabským a baltským Slovanům. Poddanství Ránských nebylo ještě tak tíživé jako poddanství pod Němci, do jakého se dostali Bodrci, Lutici na pevnině a Srbové.

Slovanské slunce nyní zapadlo úplně za obzor a na pevnině se v bolestné agonii svíjí poslední slovanské duše lutické a bodrcké a dodýchává i národ srbský, jehož poslední odnož se pod vlivem českým a polským dosud zachovává jako poslední květ polabského slovanství v Lužici. Je nenávratně konec většině polabských a baltských Slovanů a nad jejich hroby vyvstává nový národ, který zde Slovany zničil, národ německý.

Pro tisk připravil (R-l), příště roky 1170 - 1790.

                            

Letopis

 

Dva lužičtí Odysseové tohoto století

Josef Šindar

 

Julius K. M. Riota

   6. května 2000 ve Waianae na Havajských ostrovech zemřel ve stáří 99 let řeckokatolický farář dr. Julius K. M. Riota. Jeho život je poznamenán pozoruhodným putováním.

   Narodil se 22. dubna 1901 v Drážďanech. Otec architekt byl francouzského původu a po letech studií založil v tomto městě nad Labem rodinu. Matka J. Rioty byla srbského původu, avšak srbsky už hovořit nedovedla. Jen babička něco málo podržela v paměti a probudila až v letech dospívání ve vnukovi srbské povědomí. Začal se srbsky učit, a protože po matce byl křtěn v luterské církvi, začal studovat i evangelickou teologii, a to proto - jak sám svědčí - aby mohl později působit mezi Lužickými Srby ... I on se zapojuje do srbského sokolského hnutí, přátelí se s uvědomělými Srby - s učitelem Michałem Nawkou z Radwora, který mu pomáhá prohlubovat znalosti srbštiny.

   Po studiích od r. 1926 působí jako evangelický farář v Rakecích a pěstuje horlivé kontakty s blízkými katolickými farnostmi. Však také Rakecy byly evangelickou farností, která až do r. 1938 byla ze 75 až 80% srbská! Ovšem už za výmarské republiky je veden na listině „der Verdächtigen“. Na jaře r. 1944 s „nežádoucími elementy“ (osobami položidovského původu, cikány atd.) je poslán na nucené práce do Francie. Nepobyl v ní dlouho, protože brzy po vylodění spojeneckých vojsk se mu podařilo utéci do Velké Britanie, v níž pobýval do konce roku 1947 převážně v jednom duchovním semináři blízko Cochesteru (Essex). Pak odcestoval opět do Francie, do Belgie (žije v klášteře benediktinů v Chevetogne, kteří pěstují východní slovanskou liturgii) a v Holandsku. Odtud se ubírá do Kanady, ve které 1951 přijímá svěcení na katolického kněze východního obřadu. Do r. 1956 působí jako misionář v severních kanadských končinách, od tohoto roku pracuje na biskupství v Torontě, ale pastoračně pečuje i o slovenské věřící.

   J. K. M. Riota se uplatňuje také na vědeckém poli srbských dějin a srbského jazykozpytu. Z těchto oborů koná i přednášky zejména v letních kurzech na univerzitě v Montrealu. V r. 1959 nákladem Německé akademie věd v Berlíně vychází jeho kniha Die obersorbische Agenda von 1696, která obsahuje 225 stran.

   V r. 1975 odchází působit opět jako misionář... Opouští Kanadu a rozvíjí novou činnost na Havaji. Až do r. 1996 zastává službu faráře ukrajinskokatolické církve ve Waianae. Volné chvíle věnuje také entomologii a sklízí uznání své badatelské práce i v tomto přírodovědném oboru. Jeho dopisy, které po léta posílal domů (především písmáku Mikuláši Koklovi do Sernjan) svědčí o tom, že i on své „dny v dálce“ prožíval rovněž s tlukoucím srbským srdcem. Kruh jeho putování se uzavírá až věčností...                               

 

Jurij Brězan

   Když před 17 lety vyšel v češtině první lužickosrbský román Marje Młynkowé Dny v dálce (v překladu J. Vláška v nakladatelství Svoboda 1973), připsaný spisovatelčinu otci, který je i tragickým hrdinou této knihy, a podepsaný psal k tomuto vydání recenzi, zmínil se, že knihou se míhá velice živelná postava radikálního Srba, uvědomělého pražského bohoslovce, jehož životní osudy poskytují rovněž bohatou látku k románovému zpracování.

   Tím rázným bohoslovcem, nesmlouvavým Lužickým Srbem, byl Jurij Brězan, od jehož narození uplývá 6. září rovných 100 let. Jeho rodištěm byly Ralbicy, ves, která si stále uchovává poměrně ryzího srbského ducha. Rodinné zázemí, otcův krám a hostinec, jako by předurčovaly životní dráhu syna Jiřího - učí se obchodníkem. Naštěstí i neštěstí velice krátce, protože už jako osmnáctiletý musí poznat tíhu 1. světové války na francouzské frontě. Po válce pracuje v sekretariátu Arnošta Barta v Srbském národním výboru až do jeho rozpuštění. Pět let nato je zaměstnán v kaolinovně nedaleko Rakec. Úspěšně postupuje až na místo prokuristy závodu. Jméno si získává i mezi srbskou mládeží jako nadšený srbský Sokol a divadelník.

   Ve zralém věku zakouší vnitřní povolání ke kněžské službě a ve 24 letech začíná studovat na francouzském gymnáziu ve švýcarském Friburgu, kde roku 1931 i maturuje. Ve Friburgu je častým hostem u Michała Handrika-Ćěsly, rodáka z Radwora, který proslul na mezinárodní úrovni jako umělecký knihař. Z jeho živých kontaktů s Lužicí roste i mladý Brězan. Po maturitě Jiří vstupuje v Lucemburku do kláštera a začíná studovat bohosloví. Dává se cestou, kterou kráčelo tolik studentů před zrušením malostranského Lužického semináře - studuje totiž v Praze. Kromě teologie navštěvuje i přednášky pražských sorabistů (J. Páty, M. Krječmara), v letech 1934-35 je „starším“ studentského spolku Serbowka. Po vysvěcení začíná působit na Teplicku v Dubí v roce 1936. Při cestách do Lužice pranic se netají se svými názory na Hitlera a nacizmus. Není divu, že začíná být ostře sledován a domů „do Serbow“ už nemůže. Své rázné protifašistické smýšlení dává najevo v Čechách i gestem vstupu do Československé armády. Při záboru pohraničních oblastí, životně ohrožen, prchá do Prahy a je nucen se skrývat v rodině uvědomělé Srbky Marie Grafové (která byla pak až do konce války vězněna v Ravensbrücku). Po okupaci republiky na naléhavá doporučení a rady přátel odjíždí v železničářské uniformě do Polska, kde začíná působit v klášterní škole svého řádu. Gestapo však po něm slídí dále a po napadení Polska a vypuknutí 2. světové války nezbývá než prchat dále. V posledních okamžicích se svými žáky opravdu doslova utíká přes Slovensko do Budapešti. Tam na anglickém konzulátě se mu podařilo zajistit pasy, které je krátce v Maďarsku chrání, ale musí putovat dále do Jugoslávie, kde Poláci teprve získávají politický azyl. Cesta Brězanova pokračuje. I v Itálii je sledován fašistickým režimem, a proto odjíždí nemocný a zbědovaný nákladní anglickou lodí do Latinské Ameriky a tam nachází konečně klid. Extrémní vedra v Argentině jsou však zdrojem mnoha zdravotních potíží. Přesto působí duchovně mezi slovanskými a zejména českými emigranty a vyvíjí charitativní činnost. Pole jeho působnosti se šíří až do Paraguaye a Uruguaye, do jejíhož hlavního města Montevidea přesídlí.

   Zde na okraji poznamenáváme, že hodně později dr. Jurij Młynk, manžel jeho neteře, získal informace o tom, že J. Brězan ani v daleké Jižní Americe na Lužici nezapomínal a psal o ní i do českého krajanského tisku. Podařilo se nám v roce 1974 opravdu získat časopis Velehrad, ve kterém před teheránskou konferencí informuje o situaci Lužických Srbů za naciolnálsocializmus výzvou ke spojencům, aby ze zřetele nepouštěli ani malé národy.

   Z rozhodnutí svých představených se Jurij Brězan po válce vrátil do Evropy a ujal se opět duchovní správy v Dubí - ovšem už s vážným zdravotním postižením. Mohl konečně opět navštívit svou „domiznu“ i svou „maćerku“. Odyssea lužickosrbského vlastence skončila. Životní kruh se uzavřel. Bohužel příliš brzo. 16. září 1948 zemřel a byl za velké účasti zvláště severočeských Lužických Srbů pohřben po boku svého mladého řeholního spolubratra, lidového básníka Pavla Wićaze-Chrósćanského.

   Třebas osudy tohoto výjimečného Srba literárně zpracovány nebyly, přece si vděčné vzpomínky zaslouží. Jemu do úst jeho neteř - spisovatelka M. Młynkowa ve svém jmenovaném románu vložila slova plynoucí až z jeho horečnatě planoucího srdce: „Být Srbem, být Srbem..., to je jako nebe. A pro nebe udělám všechno... Za Lužici se dám třeba zabít!“                                 

 

Přećel Serbow dr. Bohumil Hórniček 70 lět

   Njedawno, 1. meje, woswjeći w Opawje mnohim Serbam znaty přećel serbskeho ludu dr. Bohumil Hórniček swoje sydomdźesaćiny. Składnostnje tutoho jubileja je hódnje, na někotre jeho skutki a dźěła za nas Serbow pomyslić.

   W serbskej protyce z lěta 1985 pisa sam w nastawku Łužica z wočomaj Čecha, kak je so ze Serbami, z jich literaturu, kulturu a nałožkami zeznał. Pisa tam, zo je so w lěće 1958 wobdźělił prěni króć z druhimi čěskimi přećelemi na zajězdźe do Łužicy, hdźež zeznajomi so mjez druhimi Serbami tež z njeboh dr. Jurjom Młynkom. W samsnym lěće studowach na Karlowej uniwerziće slawistiku, jakož so tehdy za mnu wěsty Bohumil Hórniček prašeše a mje tež skónčnje zetka. Tak spřećelich so tehdy hnydom z tutym sympatiskim a zahoritym přećelom Serbow. Wot toho časa traje naju přećelstwo hač do dźensnišeho.

   W Brnje bě studował w powójnskich lětach nimo farmaceutiskich wědomosćow tež cuze rěče. Bě to předewšěm prof. Kyas, kotryž je jeho za našu serbsku rěč zahorił, lubosć k našemu serbskemu narodej zbudźił, štož je čas žiwjenja pola njeho trało a hišće dale traje. Je potom sam so ze serbskej literaturu dale zaběrał a sej tež serbsku rěč tak derje přiswojił, zo móže dosć derje serbski powědać. Z tutymi znajomosćemi je wjele razow přewodźał čěske chóry do Łužicy, hdźež je za nich programy serbsce připowědźał. Nichtón njeje jemu při tym pomhał. Wšo je sej sam nadźěłał. Podobnu aktiwitu je wuwiwał při rozšěrjenju znajomosćow wo Serbach mjez čěskim ludom. W šlezyskim muzeju w Opawje je zhromadnje z dr. Antoninom Satku we 80. lětach wjacore přednoški wo Serbach a jich literaturje organizował a přednošował. Na nich je wužiwał originalnu serbsku literaturu. Wosebje zalubował je so do serbskeho humora, kotryž je prof. Pawoł Nedo hišće zhromadźił a wudał.

   Na dalšich zarjadowanjach je rěčał wo serbskich hodownych spěwach, je pokazował swětłowobrazy wo najwšelakorišich kónčinach Łužicy. Tež při wopytach a kulturnych programach serbskich kulturnych skupin w Čěskej a na Morawje je stajnje čěskich připosłucharjow wo Serbach informował.

   We wobłuku mnohich zajězdow čěskich skupin do Łužicy a do Budyšina je čerpał z kontaktow, kiž měješe ze Serbami, a z wosobinskich wopytow we Łužicy a móžeše tuž jara wobšěrnje rozkłasć swojim čěskim skupinam nimo stawiznow tež dźensniše žiwjenje Serbow w němskim staće.

   Za njeho běchu stajnje najrjeńše a najpłódniše dožiwjenja, hdyž smědźeše so zwjetša priwatnje wobdźěleć na mnohich festiwalach serbskeje kultury w Budyšinje, w Ralbicach a druhdźe. Hordźe spomina na wjacore jutrownički w Serbach, hdźež přihladowaše ze swojimi přećelemi serbskim křižerskim procesionam. Jedyn z poslednich wjerškow we Łužicy bě za njeho wobdźělenje na II. mjezynarodnym folklornym festiwalu 1999 w Chrósćicach. Rjana a dobra serbska atmosfera zawostaji pola njeho dosć pozitiwny zaćišć.

   W běhu nětko wjac hač 40 lět je přećel Serbow dr. Bohumil Hórniček dožiwił tež wšelake dalše kulturne programy kaž předstajenja oratorijow Nalěćo a Serbski kwas, předstajenja Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła a lajskich dźiwadłowych skupin a chórow. Rady so dopominaše na wopyty w serbskich šulach, wosebje w Ralbicach. Sam k tomu praji: „Wšitko tam dycha z nowosću, z čistotu, na wšěm je widźeć starosćiwa ruka tych, kotřiž su šulu wudebili. Ale najwažniše je, zo wěmy, tuta šula je woprawdźe serbska. Tajkich by dyrbjało wjac być.“ W tutym wokomiku wěrješe, zo je přichod serbskeho ludu zawěsćeny. Tola wšelke tajke optimistiske dožiwjenja njezamazachu pola njeho zaćišć, zo najebać wšeho narod serbskeho ludu woteběra, Serbow, kiž serbsce rěča, bywa  přeco mjenje. To pohnu jeho k wuprajenju tehdy w swojim nasrtawku: „Stawizniski nadawk małeje ličby Serbow jako nošerjow twórcow swojorazneho narodneho a kulturneho žiwjenja njemóže nichtó za Serbow přewzać.“

   Z tym zwurazni přeće, zo bychmy hišće bóle so prócowali wo zachowanje swojeje narodnosće a wjace za budźenje narodneho wědomja a za hajenje a nałožowanje serbskeje rěče činili. W tutym nastupanju je jubilar někotremužkuli Serbej z přikładom. Tež jeho prócowanja wo nawjazanje a wudźeržowanje dobrych kontaktow mjez Maćicu Serbskej a Maticu Šlezskej, kotrež wón sylnje podpěruje, leža na podobnej runinje.

   K jeho lětušemu jubilejej přeju jemu, tež w mjenje mnohich znatych Serbow, zbožo, krutu strowotu a wosebje wjele dalšich wuspěchow na dobro našeho serbskeho ludu.

Jurij Šołta, Nowa Wjeska

 

Zemřel M. I. Semirjaga

   Teprve v těchto dnech nám došla smutná zpráva, že na jaře zemřel Michail Ivanovič Semirjaga, DrSc., ruský historik, univerzitní profesor (* 1922). Zesnulý začal studovat dějiny na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova, v důsledku války však studium dokončil až v r. 1950. Po skončení války pobýval služebně ve východním Německu. Tam poznal Lužické Srby, zamiloval si je a navštívil řadu jejich obcí. Na základě tohoto poznání napsal svou diplomovou a pak kandidátskou práci. V r. 1955 vydal vědeckopopularizační knížku Лужичане (Издательство Академии Наук СССР Москва Ленинград 1955, 190 с.) - první sovětskou všestrannou podrobnější (spisovatel uvádí 34 díla, z nichž čerpal) monografii o Lužických Srbech. Vyložil v ní lužickosrbské dějiny (v kapitole o Lužických Srbech po osvobození 1945 čerpal nejen z archivních pramenů, ale využil i osobních poznatku z pobytu v Lužici), materiální kulturu (stavitelství, odívání), rodinné obřady i svátky a duchovní kulturu (hudbu, literaturu, divadlo, výtvarné umění, školství). Přestože je knížka ideově poplatná své době, přinesla tehdejším čtenářům dobře poučeni (zejména v kapitolách o kultuře) o Lužických Srbech. Práce je doplněna 24 obrázky a mapkou Lužice. - M. I. Semirjaga se kromě lužickosrbské tématiky zabýval také politickými dějinami druhé světové války, zejména účastí Slovanů v ní. Poslední práci zesnulého je publikace Как мы управляли Германией (1996) - vzpomínky (doplněné studiem archivu) na spisovatelův pobyt a práci v Sovětské vojenské správě ve východním Německu v prvních poválečných letech. M. I. Semirjaga byl jedním z prvních sovětských propagátorů Lužických Srbů. Čest jeho  památce.

(J-a)

 

        Zápisník

           

Lužičtí Srbové vystoupí na festivalu v Jičíně

Ve dnech 11. - 16. září proběhne již 10. jubilejní ročník kulturního festivalu Jičín - město pohádky, tentokrát pod patronací ministra kultury ČR. V jeho programu budou letos ve větší míře zastoupeny pohádky jiných národů a ve čtvrtek 14. září v rámci Dne minorit vystoupí také Lužičtí Srbové. Původně měla vystoupit kulturní skupina ze školy v Chrósćicích, nakonec ale bylo rozhodnuto, že do Jičína přijede Serbske dźěćace dźiwadło z Budyšína. Toto divadlo vzniklo zhruba před 40 lety, zprvu pod vedením české režisérky Lenky Cmuntové, později pod vedením srbské divadelnice Hanky Mikanowé. Dnes je toto divadlo přidruženo k Německo-srbskému lidovému divadlu (NSLDź) Budyšín a děti hrají pod uměleckým vedením Jana Mahra. V Jičíně vystoupí dne 14. 9. 2000 od 15 hodin v Masarykově divadle devět dívek a šest chlapců  s hrou od Jěwy-Marje Čornakec Kuzłarski kłobuk. Tuto hru napsala autorka podle své knihy Matej w štwórtej dimensiji. Hra měla premiéru v druhé polovině května t. r. na jevišti NSLDź v Budyšíně. Hlavní hrdiny Mateje a Jadwigu zde představovali Jakub Gruhl  a Magdalena Stübnerec. Kuzłarski kłobuk bude i v Jičíně předveden v horní lužické srbštině. Na toto představení jsou srdečně zvány nejen děti, ale všichni příznivci tohoto malého a nám velmi blízkého slovanského národa.

PhDr. Jan Tomíček, Hořice v Podkrkonoší

 

 

 

Česko-lužický věstník

 

Vychází ročně v deseti číslech a jednom dvojčísle v nákladu 220 výtisků · Cena 10,- Kč

Vydává Spolek česko-lužický http://www.ff.cuni.cz/~bigl/clv.htm

Vedoucí redaktorka: Mgr. Zuzana Sklenářová, Vinohradská 34, 120 00 Praha 2, tel. 02/242 565 77, e-mail: Sklenarova@sascr.cz

Zástupce: Jaroslav Valenta ml., Lounská 514/21, 460 07 Liberec VII, e-mail: jvalenta@centrum.cz

Redaktoři: Richard Bígl, tel. 02/855 26 34 · Radek Čermák, tel. 0606/877 827, e-mail: radek.cermak@email.cz · Bohumil Malotín, tel. 02/53 83 77 · Jiří Mudra, tel. 02/58 111 62

Styčná adresa Spolku česko-lužického: předseda Richard Bígl, Zelenohorská 17, 181 00 Praha - Bohnice, e-mail: biegl@email.cz

Roční předplatné: ČR 100 Kč, zahraniční 180 Kč (10 hr) bankovním převodem (konst. symbol 558, var. symbol 2) na účet ČSOB (Poštovní spořitelna) č. 151 855 890/5100 nebo poštovní poukázkou na adresu pokladníka: Ing. Petr Sikora, Okružní 857/12, 734 01 Karviná-Ráj, tel. do bytu 069/634 66 43, do zaměstnání v pondělí 069/63 043 62; Lužičtí Srbové ze SRN též přes wotrjad za zjawnostne dźěło Domowiny, Budyšin

Články a zprávy zasílejte na adresu vedoucího redaktora nejlépe na disketě v textovém editoru Write (koncovka WRI, disketu vrátíme) nebo napsané na stroji. Redakce se neztotožňuje vždy s názory autorů. Za věcnou a jazykovou stránku i pravopis příspěvků si odpovídají příslušní autoři. · MK ČR 6880 · ISSN 1212-0790

Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., odštěpným závodem Severní Morava, č. j. 2269/98-P/1 ze dne 29. 9. 1998