Jan Kito Post

Za zalate góle kupaŕa Mjertyn Plašna

Chto by gronił na droze

tomu nanoju tu powěsć,

až wón doma na proze

buźo zmakaś taku nowosć,

až jog‘ luba źowcycka

jo se jomu zalała?

Chto kśěł tu ból hopisaś,

kótruž ta mama mějašo,

gaž to góle dejašo

južor humarłe hupytaś?

Lubše, kenž tuder stojśo,

ńej to ból hušej [w]šogo?

Doch pak kaku tužycu

cośo wy dla mě nět nosyś?

Lěc to śěło we kašću

musyšo do zemje stawiś?

Gaž duša we wjaselu

[w] ńebju jo pśi Jezusu.

   

Za utopené dítě Mjertyna Plašny, chalupníka z ostrovů

Kdo pak otci smutnému

povědět sobě pospíší,

že přijda k domu svému

hroznou novinu uslyší,

že jeho dcera milá

jemu se utopila?

Kdo pak může to vypsat,

co máti za bol zkusila,

když to dítě musila

právě umrlé uhlídat?

Pohleďte, znejmilejší,

znáte-li bolest větší?

Jaký pak v žalosti své

smutek za mě nosit chcete,

třeba to tělo mrtvé

v rakvi do hrobu kladete?

Moje duše v nebi je,

s Ježíšem se raduje.

(Překlad Z. Sklenářová; kupaŕ: kupa = ostrov, Bórkowy-Kupaŕska gmejna, něm. Burg-Kauper, je část Borkow vzniklá v novověku na ostrovech mezi rameny Sprévy)

 

Katolická Lužice v době úřadování míšeňského biskupa Christiana Schreibera (1921–1930)

Timo Meškank

 

1. Znovuzřízení biskupství míšeňského v roce 1921

Dne 24. června 1921, na den svatého Jana Křtitele, si Budyšín slavnostně připomněl sedmisté výročí založení kapituly sv. Petra. Biskupství míšeňské během reformace katolická církev ztratila. Poslední biskup, Jan IX. z Haugwitz, uzavřel v roce 1559 se saským kurfiřtem Augustem smlouvu, v níž svolil k provedení reformace na svém území.1 Předtím zřídil v Lužicích katolickou administraturu. Děkanu budyšínské kapituly Johannu Leisentritovi připadl nyní těžký úkol postarat se v právně složitých politických a církevních poměrech o zbytek katolické obce. Podařilo se mu vnitřně obnovit lužickou katolickou církev a zachovat nezávislost na saských protestantech. V roce 1570 administrátor Leisentrit ve Vídni úspěšně dokončil vyjednávání s císařským dvorem a papežským nunciem Melchiorem Bigliou. Listinou ze dne 24. května 1570 prohlásil nuncius, že přejde veškerá pravomoc míšeňského biskupa na děkana a budyšínskou kapitulu. Trvající příslušnost Lužice k české koruně a z toho vyplývající orientace na Prahu a Vídeň dodávaly v následujících staletích katolickému ostrůvku vědomí, že náleží ke světové církvi. Také po tradičním recesu z r. 1635, po němž obě Lužice připadly saskému kurfiřtovi, vyhradil si rakouský císař nejvyšší ius protectionis v náboženských záležitostech. V tak zvaných saských dědičných zemích došlo ke změně církevní správy roku 1763 zřízením apoštolského vikariátu saského. Již počátkem 19. století načrtl budyšínský kapitulní děkan a apoštolský administrátor Lužice Franc Jurij Lok plán ke zřízení jednotného zemského biskupství. Tento záměr však nebyl podpořen státem ani církví. Avšak zesílení katolictví koncem 19. století a obtíže jednotné správy stále více ukazovaly potřebu sjednocení obou pravomočních obvodů. Jelikož říšská ústava z roku 1919 osvobodila od vrchního státního dozoru i katolickou církev v Sasku, chopil se poslední ordinář apoštolského vikariátu saského a administratury lužické titulární biskup Dr. Franz Löbmann znovu plánu na zřízení jednotného zemského biskupství. 2 V jubilejním roce 1921 ohlásil nakonec papež Benedikt XV. apoštolskou konstitucí Sollicitudo omnium ecclesiarum3 obnovení biskupství míšeňského jako exemptního, tj. Římu přímo podřízeného. Vzniklo zrušením a sjednocením na všecky časy prefektury lužické (cca 15 000 věřících) a apoštolského vikariátu saského (cca 200 000 katolíků). Za sídlo nové diecéze a jejího biskupa byl určen Budyšín, ústavní kapitula sv. Petra v Budyšíně byla povýšena na chrámovou a řízení diecéze až do ustanovení biskupa uloženo tehdejšímu děkanovi kapituly, Jakubu Skalovi. Provedením všeho toho byl pověřen apoštolský nuncius v Německu Eugenio Pacelli. Dne 26. června 1921 prohlásil oficiálně ve slavném chrámě budyšínském biskupství míšeňské za obnovené.

Obnovení míšeňského biskupství však nebylo čistě církevní záležitostí. V záznamu referenta pro otázky Vatikánu v berlínském ministerstvu zahraničních věcí byly už v červnu 1921 formulovány tři požadavky vlády ve věci biskupství míšeňského na nuncia Pacelliho: ”1. Trvalé zajištění německé majority v kapitule. 2. Zrušení Lužického semináře v Praze do pěti let 4. […] 3. Záruka, že saské biskupství bude přičleněno jen k německému arcibiskupství, nikoli k zahraničnímu (Praha).” 5 Mělo to být ráznou odpovědí na lužickosrbské hnutí ohrožující stát. Už v březnu 1921 zalarmoval německý ochranný svaz Deutscher Schutzbund, jenž od roku 1919 zastupoval jako politický vrcholový svaz zájmy Němců v pohraničí a cizině, říšské ministerstvo vnitra: ”[…] jak jsme se však z dobře zpraveného zdroje dověděli, je Bart [jeden z vůdců lužickosrbského národního hnutí po první světové válce] ve spojení s budyšínským katolickým klérem a při svých agitačních cestách je podporován budyšínskou kapitulou.” 6 Toto sice okresní hejtmanství v Budyšíně na dotaz nepotvrdilo, ale německý ochranný svaz přesto zůstal při svém tvrzení, že prelát Skala srbské hnutí nepřímo podporuje, což bylo považováno za zvláště nebezpečné. Aby vyloučil další zneklidnění Srbů, trval nuncius Pacelli na tom, aby byla všechna jednání o znovuzřízení biskupství držena v tajnosti.

Titulární biskup Dr. Franz Löbmann zemřel koncem roku 1920. Katolíci lužickosrbské národnosti nyní doufali, že současně se znovuzřízením biskupství míšeňského bude prvním biskupem jmenován Lužický Srb (případně kapitulní děkan Skala). To však bylo oficiálními místy již předem vyloučeno. Ukazují to jednání mezi nunciem Pacellim a vratislavským kardinálem Adolphem Bertramem. 7 Kandidáty pro biskupský stolec byli vratislavský a paderbornský kanovník, králův zpovědník, jakož i páter redemptorista Joseph Watzl z Filipova (Čechy). Posledně jmenovaný byl papežským dvorem pověřen přípravou budyšínských výročních slavností. Třebaže nebyl říšským Němcem a patřil mezi vyložené odpůrce Srbů – v souvislosti s prodejem pražského Lužického semináře se k němu vrátíme – byl pro tento úkol považován za vhodného. Nejsa občanem Říše nakonec jako kandidát na biskupa odpadl a volba padla na správce fuldského kněžského semináře Dr. Christiana Schreibera. Dne 12. srpna 1921 byl jmenován nyní 42. biskupem míšeňským a 18. září téhož roku v biskupském chrámě nastolen.

Katoličtí Lužičtí Srbové přivítali nového vrchního pastýře v důvěře, že bude hájit zájmy všech katolíků bez rozdílu národnosti. 8 Ve své nástupní řeči slíbil biskup Schreiber, věren svému heslu ”In caritate Dei” (V lásce Boží), že bude všem krajanům věrným přítelem a dobrodincem. Avšak už brzy se mělo ukázat, že pravdu měl nuncius Pacelli, když se vyjádřil: ”[…] Vatikán vyšel v obsazení biskupského stolce saským přáním do té míry vstříc, že jmenoval biskupem nejen říšského občana, nýbrž dokonce plnokrevného Němce. 9 Počátkem srpna 1922 proniklo pozvolna na veřejnost, že vedení biskupství usilovalo prodat Lužický seminář v Praze. Zmocněn k tomu byl již jmenovaný páter Watzl.

2. Prodej Lužického semináře v Praze

Podle názoru vedení biskupství nebylo lze Lužický seminář v Praze dále udržovat. Vedle finančních obtíží podnítilo rozhodnutí prodat jej především protikatolické reformační hnutí ”Pryč od Říma” v Československu. Jelikož bylo mezitím československou vládou uzavřeno také německé gymnasium na pražské Malé straně, nebylo vzdělávání německých seminaristů pokládáno za dostatečně zajištěné. Mimo to bylo možno se při rozhodnutí odvolat na oficiální linii Vatikánu, dle níž nesmělo žádné biskupství vydržovat kněžský seminář v zahraničí. Až do zřízení vlastního semináře měli být katoličtí bohoslovci Saska vyučováni buď ve Vratislavi nebo ve Fuldě.

Při návštěvě lužickosrbských dětí v Praze v létě r. 1922 páter Watzl odepřel skupině přenocování v Lužickém semináři. Tento staroslavný dům sloužil od r. 1728 na základě nadání bratří Šimonů z Ćemjerc u Budyšína jako výchovný ústav Římu věrného duchovenstva k zachování a posílení katolické církve v Horní Lužici. 10 Seminář stál pod záštitou Habsburků, kteří byli až do roku 1635 pány nad obojí Lužicí. Lužickým Srbům se stal seminář brzy symbolem, neboť v Praze vzdělaní studenti tvořili vědecký, kulturní a politický potenciál, který po staletí výrazně přispíval k zachování srbství. Jazykového vzdělávání v lužické srbštině se chovancům dostávalo v semináři, protože na pražských školách byli vyučováni latinsky a později německy. Vedle své mateřštiny se však mladí Srbové věnovali rovněž jazykům a kulturám ostatních slovanských národů. Jaké kladné odezvy na svou činnost se dočkal spolek seminaristů Serbowka (založen 1846), ukazují četné návštěvy slovutných českých, slovenských, polských a ruských státníku, učenců a básníků v Lužickém semináři. Tato mezislovanská setkání dodávala jak kulturním, tak i národním snahám Lužických Srbů cenné, nepostradatelné impulsy. 11 Jasně to potvrdila slova pátera Watzla na jednání okresního hejtmanství budyšínského (lužickosrbského oddělení) 15. ledna 1923, že měl za úkol prodat seminář v neposlední řadě z tohoto důvodu: ”Mnoho kněží zde vzdělaných vrací se vysloveně s úmyslem státi se lužickosrbskými, a tudíž slovanskými národními hrdiny. Takový kněžský nacionalismus naprosto neprospívá záměrům a účelům katolické církve. 12 Zemský správní výbor země České se sídlem v Praze zakoupil budovu Lužického semináře od knihovní majitelky, budyšínské kapituly, podle smlouvy z 12./16. října 1922 za 785 000 korun československých. Převzetí domu však narazilo na velké překážky. ”Zemská správa politická, jako nadační úřad, hájila stanovisko, že dům čís. pop. 90 v Praze III nutno považovati podle zřizovací listiny ze dne 12. února 1724 za část základního jmění nadání zřízeného P. Jiřím Šimonem pro 12 chudých mladíků římskokatolického náboženství pocházejících z Lužice, a že tedy nadační správa nebyla oprávněna jej bez svolení nadačního úřadu zciziti.” 13 Z tohoto důvodu se hledalo řešení soudní cestou. Po dlouholetém sporu byla nakonec přijata dohoda, že budyšínská kapitula dostane z kupní ceny částku 400 000 Kč jako úhradu nákladů vynaložených na seminář. Zbytku kupní ceny mělo být jako kmenového jmění nadále užíváno ve smyslu nadačního záměru. Až do konečného rozbití Československé republiky nacistickým Německem v roce 1939 se tak každoročně vypisovalo několik stipendií pro lužickosrbské katolické studenty z Lužice. Páter Watzl vyjádřil v již výše zmíněném jednání okresního hejtmanství budyšínského svou lítost nad tím, že nyní [československá] vláda, duchovenstvo a škola vydržují a vzdělávají lužickosrbské chovance v Praze penězi, jež jsou upírány budyšínské kapitule. 14 Teprve po urovnání právní pře mohla být budova Lužického semináře 2. června 1924 definitivně předána zemskému správnímu výboru.

Avšak nejen proti počínání pátera Watzla samého se obracela rostoucí nespokojenost Lužických Srbů, brzy se stal i biskup Schreiber cílem prudkých útoků. ”Může býti německý biskup vůdcem katolických Lužických Srbů?”, ptalo se několik budyšínských farníků 9. září 1922 v dopise lužickosrbskému deníku Serbske Nowiny. Schreiberovi vytýkali, že neumí jediného slova lužickosrbsky a že ani při biřmování lužickosrbských dětí nepovolil kázání v jejich mateřštině. Dále varovali před tím, aby i u katolických Lužických Srbů nebylo užito téhož systému germanizace, který už silně spoutal lužickosrbské evangelické bratry v Prusku. V Chrósćicích se den poté konalo početně navštívené protestní shromáždění lužickosrbských katolíků, jež schválilo čtyři resoluce. Daleko nejrozsáhlejší se obracela na Jeho biskupskou excelenci s prosbami:

1. aby Lužický seminář v Praze zůstal zachován přinejmenším lužickosrbskému katolickému lidu […]. Jsme připraveni pro jeho zachování přinést jakoukoli oběť.

2. aby sestavením nových stanov zůstala ohrožená práva lužickosrbského katolického lidu při budyšínské kapitule […] chráněna a na věčné časy zachována.

3. aby se lužickosrbský lid skrze vystupování pana p. Watzla, Srbům nepřátelské, svému biskupovi neodcizil a […] jmenovaný pán byl brzy poslán do svého kláštera […].

4. aby také lužickosrbským duchovním bylo právnickým studiem umožněno převzít takové a podobné úkoly [jako nyní vykonává p. Watzl].

5. aby redakci Katolského Posoła převzal na plný úvazek jeden duchovní a za tím účelem bylo znovu obsazeno místo kaplana při srbském kostele [v Budyšíně]. 15

6. aby byla lužickosrbským duchovním přiznána táž práva na práci ve prospěch jejich národa jako má duchovenstvo německé. 16

Další protestní listy byly vyslány nunciu Pacellimu do Mnichova, provinciálu redemptoristů ve Vídni a budyšínské kapitule. Nunciu Pacellimu byla adresována prosba, aby místo generálního vikáře, který působil jako zástupce biskupského ordinariátu, obsazoval vždy Lužickým Srbem. Vídeň a Budyšín byly požádány, aby byl páter Watzl pro svou škodlivou činnost obratem odvolán z Lužice.

Rok poté však jeden čtenář konstatoval v Serbských Nowinách: Nic se nezměnilo! Naopak, biskup pokračuje ve své politice, ba i děkan Skala už káže dohromady lužickosrbsky a německy. ”Náš pan biskup nám dal odpověď, která nám bude věčně zníti v uších. Náš biskup. Náš??” 17

3. První synoda biskupství míšeňského v roce 1923

Ještě koncem září 1922 bránil děkan Skala v článku Katolského Posoła co nejrozhodněji vedení biskupství, obzvláště biskupa Schreibera. Jeho Slovo k porozumění a upokojení18 mířilo proti dopisům v Serbských Nowinách. Pokusil se dokázat, že kvůli panujícím inflačním poměrům v Německu již nelze Lužický seminář v Praze udržet. Mimo to se mu politické a církevní poměry v nové Československé republice pod prezidentem Tomášem G. Masarykem zdály podezřelé. Pražská církevní politika, jež vrcholila v podpoře nově založené Československé církve (husitské) a v zavedení památného dne mistra Jana Husa na 6. července, která zrušila dvoudenní církevní svátky a pod záminkou, že musí odstranit politický katolicismus zdiskreditovaný pro jeho loajalitu k habsburské monarchii, přispěla k povšechné újmě náboženské činnosti, vzbudila přirozeně značné pohoršení katolických věřících. Také cisterciácký mnich páter Michał Rab líčil v řadě článků19 lužickosrbským věřícím situaci církve v sousední zemi v nejčernějších barvách. V roce 1925 dostoupily spory mezi Vatikánem a československou vládou svého vrcholu, když u příležitosti oslav k uctění českého národního hrdiny Jana Husa přerušil Vatikán diplomatické styky s ČSR a papežský nuncius opustil Prahu. Teprve začátkem roku 1928 mohl být podepsán nový modus vivendi. V Sasku na tyto události reagovalo katolické církevní vedení tím, že v roce 1926 zakázalo lužickosrbskému tělocvičnému spolku Sokoł, aby se na mezinárodním sokolském sletě v Praze účastnil možné Husovy oslavy. Tělocvičným jednotám lužickosrbských katolíků bylo dokonce doporučeno vzdát se jména Sokoł a přijmout nějaké vhodnější20. To však Sokolové striktně odmítli.

Lužickosrbské katolické duchovenstvo se stále snažilo stavět se loajálně za své církevní vedení. Jeho úsilí však utrpělo těžkou ránu na první diecézní synodě míšeňského biskupství, konané od 24. do 27. července 1923 v klášteře Marijina Hwězda. Synodě byl dán trojí úkol: ”Měla za prvé sloužit vlastnímu posvěcení, osvícení a povzbuzení, sjednocení a upevnění; za druhé měla duchovní správu přizpůsobit zkušenostem minulosti, potřebám přítomnosti a úkolům budoucnosti; a za třetí měla pro rozvoj biskupství najít ještě chybějící vnitřní uspořádání a dotvořit je navenek.” 21 Odborné vedení synody bylo svěřeno páteru Watzlovi, jenž si nenechal ujít příležitost k otevřenému napadání a osočování lužickosrbských duchovních. K vrcholu a neslýchanému skandálu došlo tehdy, když bylo při předčítání rozsáhlého usnesení o tisku paušálně odsouzeno celé lužickosrbské novinářství. Děkan Skala, předseda Towaŕstwa swj. Cyrilla & Metoda, a tedy osoba odpovědná za vydávání lužickosrbského katolického písemnictví, byl do té míry zneuznán, že i podrobné memorandum adresované Jeho biskupské milosti mu sotva mohlo vrátit dobré jméno. Po synodě byl sepsán protestní list lužickosrbských kněží a přes nuncia Pacelliho zaslán papeži Piu XI. Protest obsahoval následující tři body:

1. Nebyl brán zřetel na kánony Codexu Iuris Canonici,

2. nebylo dbáno právní formy a

3. synoda probíhala ve znamení nepřátelského německého nacionálního výpadu proti lužickosrbskému lidu.

Synoda postavila lužickosrbské duchovenstvo před hromádku popela: Lužický seminář v Praze byl s konečnou platností prodán, lužickosrbské území duchovní správy roztřetěno (arcipresbyteriát Kamenec, Budyšín, Lubij) a lužickosrbská mariánská farnost v Budyšíně ještě ke všemu sloučena s obnovenou kapitulní farností. Konference lužickosrbských duchovních směla (zatím) dále existovat, byla však držena pevně na uzdě: 1. Kamenec a Hajnicy byly vyloučeny, 2. konference si nesměla jako dosud sama volit předsedu, 3. biskupovi měl být pokaždé zaslán německý zápis, 4. konference byla povolena jen do dalšího rozhodnutí. 22 V neděli po synodě se páter Watzl v kostele kláštera Marijina Hwězda rozloučil ve svém (německém) kázání s lužickosrbskými věřícími slovy: ”Moje rocheta je bílá. To nebylo po prvé, co se proti mně psalo. Já se nebojím nikoho. Neuškodilo to mně, nýbrž Vám. 23 Jeho poslání v Lužici tím skončilo.

4. Zřízení nového kněžského semináře ve Smochćicích u Budyšína

Dne 10. května 1927 mohl biskup Schreiber po zdlouhavých přípravných pracích vysvětit smochćický kněžský seminář. Po prodeji Lužického semináře v Praze se nejprve plánovalo použít výtěžek ke stavbě kněžského semináře a gymnaziálního konviktu v Budyšíně. Jelikož se však vyskytly finanční potíže, rozhodlo se o nákupu a přestavbě rytířského statku ve Smochćicích. V roce 1923 se rozběhla jednání mezi biskupským ordinariátem v Budyšíně a vládami Německé říše, jakož i Svobodného státu saského o finanční podpoře ze strany státu. Obě vlády byly ochotny poskytnout peněžní prostředky jak z důvodů zahraničně politických – vzorná menšinová politika – tak i vnitropolitických – potlačení iredentistického lužickosrbského hnutí. Ordinariát míšeňského biskupství obdržel od státu v letech 1924 až 1927 celkem 130 000 říšských marek, z toho 80 000 RM jako nevratný příspěvek. 24 Ve své zahajovací řeči biskup Schreiber podtrhl, že nový seminář pokládá za pokračování semináře pražského, a proto přejal staré jméno Seminarium ad St. Petrum. Avšak většina katolických Lužických Srbů chápala smochćický seminář ne jako pokračování pražské tradice, nýbrž jako další poněmčovací prostředek. Brzy se v lužickosrbském tisku objevily první kritické názory: ”Nynější úprava [studia] nebude lužickosrbským theologům nikdy tím, čím byl lužickým studentům ústav [Lužický seminář v Praze] založený dvěma lužickosrbskými bratry. 25 A ještě ostřeji to formuloval čtenář pod pseudonymem Diogenes: ”Smochćicy jsou vesnice poněmčená wulkowjelkowskou školou a rytířským statkem a k tomu ještě evangelická. Kdyby byl seminář v katolické vsi, bylo by to více po právu. Jenže tento seminář bude přispívat ke germanizaci katolických Lužických Srbů. Přeložení do Lužice je tak největší újmou našemu lidu. 26 Za nového správce semináře byl určen farář Hugo Hain. Biskup Schreiber zdůraznil 22. března 1927 na jednání budyšínského okresního hejtmanství, že se úspěšně bránil tomu, aby měl v kněžském semináři Lužického Srba jako správce. 27 Poslední představený Lužického semináře v Praze Dr. Józef Jakubaš byl sice v roce 1923 vyslán na studium do Říma, ovšem po návratu ustanoven duchovním pastýřem v Drážďanech. Mezi čtyřmi dalšími učiteli nového semináře byl scholastikus Jurij Hejduška jediným Lužickým Srbem. Byl pověřen výukou lužické srbštiny a polštiny – právě němečtí, národně spolehliví chovanci se měli učit polštině, aby uspokojili potřebu polsky hovořících kněží pro tuto silnou národnostní menšinu v Německu – a zároveň ustanoven předsedou majetkové správy. Tím byla Lužickým Srbům demonstrována vstřícnost. Ve Smochćicích, biskupském zařízení, nebylo ovšem tradičního používání lužické srbštiny jakožto církevního jazyka, takže o všech nedělích a svátcích byla konána německá bohoslužba, ačkoliv většinu návštěvníků kostela tvořili Lužičtí Srbové. Rovněž všichni zaměstnanci semináře byli Němci.

V následujících letech se biskupu Schreiberovi nesplnila naděje ve věci splacení půjčky. Měl v úmyslu také ji proměnit v příspěvek saské vlády. Žádost biskupského ordinariátu byla odmítnuta i po uchopení vlády nacionálních socialistů v Německu. V této souvislosti je zajímavé, že biskupské vedení, zdůvodňujíc stornování půjčky, podtrhuje účel zřízení kněžského semináře: ”Biskupský ordinariát byl po politickém převratě roku 1918 nucen vzdát se Lužického semináře v Praze, sloužícího vzdělávání kněží diecéze, aby tento vymanil z vlivů česk[oslovensk]é vlády a zřídil v Budyšíně nový seminář na německé půdě a své kněze vychovával v německém duchu. 28 Roku 1937 pak bylo ze strany biskupa saské státní kanceláři v Drážďanech sděleno, že před časem poskytnuté finanční prostředky včetně úroků jsou plně splaceny.

5. Dosazení německého faráře do lužickosrbského kostela v Budyšíně

Ujišťuji Vás, že je mou pevnou vůlí, […] přijít k vám v obětavé lásce a pracovat jako katolický biskup a Němec. 29 Zvláště na závěrečné slovo biskupa Schreibera, pronesené na 3. saském katolickém dni r. 1921 v Budyšíně, si katoličtí Lužičtí Srbové vzpomněli znovu 14. srpna 1927, kdy bylo v biskupském chrámě a farním kostele Panny Marie zvěstováno poselství: Od 1. září budou v Budyšíně zřízeny opět dvě farnosti, scholastikus Hejduška je povolán za faráře biskupského chrámu a Willibrord Sprentzel za vrchního pastýře lužickosrbského kostela. Toto oznámení rozpoutalo dosud netušenou bouři nevole. V rozporu se skutečnými potřebami a tradicí, jakož i s mravním a formálně právním nárokem katolických Lužických Srbů ustanovil biskup Schreiber ve farním kostele Našeje lubeje knjenje duchovního ovládajícího jen němčinu. Kostel sloužil po staletí lužickosrbským věřícím Budyšína a okolních vsí, všichni faráři mluvili německy a lužickosrbsky. To už teď nemělo platit?

Týden po vyhlášení nového zřízení se v Budyšíně konalo první protestní shromáždění. Stejně jako v roce 1923, po první biskupské synodě, byla i tentokrát odpověď záporná. Biskup Schreiber byl ve svém postoji posílen děkanem Alexandrem Hartmannem, který vyjádřil mínění, že všichni Lužičtí Srbové rozumějí přece i němčině. ”Farář v Budyšíně nemusí mluvit řečí svých farníků, protože farníci jsou tu patrně kvůli němu 30, napsaly poté sarkasticky Serbske Nowiny a konstatovaly, že při vyhlazování lužické srbštiny si katolická církev podala ruku s evangelickou. Pro uvedení německého faráře bylo vydáno heslo: Žádný Lužický Srb se ho nesmí zúčastnit!

Též v Chrósćicích se znovu demonstrovalo. Biskupova odpověď na schválené protestní rezoluce, otištěná 25. září v deníku Sächsische Volkszeitung a 1. října v časopise Katolski Posoł, byla nic neříkající. Biskup Schreiber nabádal k pokoji a rozhodnutí o novém uspořádání odůvodnil tím, že silným přílivem ”Nesrbů” do Budyšína se oproti dřívějším časům vytvořily změněné poměry. Mimo to tvrdil, že se pouze žádá, aby farář ke svým osadníkům hovořil jazykem, kterému rozumějí. To však jednoznačně odporovalo zásadě platné v katolické církvi: ”Věřící mají býti pastorováni ve své mateřštině.” 31 A nedostatek lužickosrbských duchovních tehdy vpravdě nebyl. Jen v roce 1927 jich patnáct působilo v německé diaspoře. ”Naproti tomu pro budyšínskou farnost, kde by mohli sloužit svým rodákům – i Němcům, pro ni se neshledávají hodnými. 32 Rok po událostech kolem obsazení farního místa při lužickosrbském kostele v Budyšíně zveřejnil Výbor na ochranu náboženských a národních práv katolických Lužických Srbů brožuru Saský biskup Dr. Schreiber a katoličtí Lužičtí Srbové. Příspěvek k dějinám obnoveného biskupství míšeňského, Budyšín 1928. Předmětem pojednání byla menšinová politika biskupa Schreibera od znovuzřízení biskupství. V orgánu Svazu národních menšin Německa Kulturwehr dospěl vedoucí redaktor Jan Skala k následujícímu závěru: ”Vzhledem k tíživým skutečnostem, jež brožura katolických Lužických Srbů uvádí, ztrácí německý katolicismus jakékoliv právo i jakoukoliv možnost protestovat proti případnému zneužívání, jež »nacionalistická státní politika provádí s katolickou církví v jiných zemích«.33 Zároveň oznámil, že brožura si najde cestu k vedoucím a odpovědným místům katolické církve ve všech zemích – aby boží a přirozené právo bylo postaveno nad nacionalistické právo státní.

6. Biskup Schreiber a jeho nástupci mezi politickými proudy své doby

V roce 1929 byl ratifikován konkordát mezi Pruskem a Vatikánem, jenž předpokládal zřízení berlínského biskupství. K všeobecnému překvapení byl za apoštolského administrátora nově zřizovaného biskupství povolán míšeňský biskup Dr. Christian Schreiber. Noviny Berliner Börsen-Zeitung z 28. září 1929 ocenily Schreiberovu práci v Sasku: ”Ve službě pohraničnímu Němectvu si Dr. Schreiber získal zásluhy, které nesmějí býti zapomenuty. […] Uvolnil spojení s pražským arcibiskupstvím, prodal tak zvaný Lužický seminář a vychovává klérus podle svých zásad na německých školách, na německých universitách a ve svém německém kněžském semináři. Za to jsou mu nejširší kruhy, pro které je německá myšlenka opravdu důležitá, ze srdce vděčny. 34 Současně mu byl popřán stejný úspěch v menšinové práci v biskupství berlínském, jež zahrnovalo četné polské osady v diaspoře, jakož i Berlín sám s asi 30 000 katolickými Poláky. Avšak polská menšina zde byla početnější a lépe organisovaná než Srbové v Lužici. Kromě toho se ve své práci mohli Poláci dovolávat pruského školského ustanovení, jež byl nucen respektovat i biskup Schreiber. Publicista Jan Skala mu na to prorokoval v časopise Kulturwehr: ”Stalo-li se již v Sasku postavení Dr. Schreibera ponenáhlu – a to z církevně mocenských důvodů – neudržitelným a jeho přeložení proto dříve nebo později pravděpodobným, tak by se na jeho novém působišti dostavily bez pochyby daleko vážnější obtíže, jestliže by měl v úmyslu spravovat své biskupství toliko nebo převážně ve smysle úkolu »pohraničně německého« místo katolického. 35

Nástupcem biskupa Schreibera byl určen kapitulní kanovník z Freiburgu im Breisgau Dr. Conrad Gröber. Jeho nastolením v kapitulním kostele budyšínském 15. února 1931 byl ukončen přechodný stav, který pro vedení míšeňského biskupství trval od povolání biskupa Schreibera nejprve za apoštolského administrátora a nakonec za biskupa berlínského. Po svém uvedení do úřadu se nový biskup vyjádřil, ”[…] že Lužické Srby zná, četl o nich a ví, že jsou velmi dobře sdruženi. Je přesvědčen, že s nimi bude žíti v nejlepší shodě 36. Hledání této shody bylo nevyhnutelné už proto, že biskup Gröber byl vystaven nejprudším útokům oficiálního deníku saských národních socialistů Der Freiheitskampf. Ve své závěrečné freiburské řeči varoval Gröber před nebezpečími pro roztroušené katolíky, které spočívá v osamocení uprostřed jinak smýšlejícího prostředí, v Sasku též v síle vysloveně protikatolických činitelů – především volnomyšlenkářských spolků a evangelického svazu. Der Freiheitskampf komentoval tyto věty ve svém vydání z 2. února 1931 pod senzačním titulkem: Biskup vyhlašuje Sasku válku. Protestanti jsou »nepřátelské masy«. Katolické církvi tím vyrostl nový, silný protivník. Stalo se příkazem doby upevnit vlastní řady. ”Katolíci Saska […] se proti tomuto protikatolickému štvaní »oficiálního« národně socialistického tisku semknou jako zeď kolem svého biskupa. Licoměrnému ujišťování nacionálně socialistických řečníků, že jejich strana jest »konfesionálně neutrální«, nebudou moci po těchto výkonech »Freiheitskampfu« katolíci v Sasku věřit! 37 Katoličtí Lužičtí Srbové byli ochotni se za svého biskupa postavit. ”Bohužel musíme přiznat, že naše lužickosrbské katolické obyvatelstvo utrpělo v minulém desetiletí velkou škodu. My však nechceme tuto bolestivou a strašnou ránu znova otvírat, pouze to dnes jen s největší lítostí konstatujeme, v jisté naději, že se vrátí upřímná láska a důvěra, které dříve vždy náš lid spojovaly s jeho biskupem. 38 Gröber lužickosrbské věřící nezklamal, nýbrž je naopak utužil v setrvání při ideálech otců. Ještě nikdy nekázal německý biskup tak, jak nový vrchní pastýř na svátek Navštívení Panny Marie dne 2. července 1931 v poutním kostele v Róžantě. ”Chce-li náš národ přetrvat, a pan biskup uznal naše právo na existenci ze svatého místa, pak musí býti pevnější než národ, který je usídlen v miliónech kolem a ze všech stran ho obklopuje, pak musí býti náš národ zdravější, pak musí býti náš národ zbožnější, pak musí býti náš národ počestnější. 39

Odvolání biskupa Schreibera do Berlína nezarmoutilo:”[…] lužickosrbští katolíci saské Lužice nemají důvodu nad tím truchliti, neboť tak se otázka jejich boje za právo a spravedlnost vyřešila nejpříznivěji. Nezvítězila politika poněmčování a nivelizace lužickosrbských národních práv, s níž se v průběhu devíti let za vrchního pastýřství míšeňského biskupa proti katolickým Lužickým Srbům jednalo a postupovalo, – ne, zvítězila, jako vždy, lužickosrbská loajalita a křesťanská pokora lužickosrbských katolíků, již nyní s velkou důvěrou hledí do budoucnosti […].40 Doba působení biskupa Gröbera v míšeňském biskupství (do r. 1932) však trvala jen krátce. Jeho nástupci v biskupském úřadě Dr. Petru Leggemu vyrostl těžký úkol vést katolickou církev v Sasku, a tím i katolické Lužické Srby, přes mělčiny národně socialistického panství v Německu.

Úřadování biskupa Schreibera připadlo do doby, kdy se Lužičtí Srbové pokoušeli hájit článkem 113 výmarské říšské ústavy svá práva jako národnostní menšina v meziválečném Německu. Požadavky kulturní autonomie, případně vlastního svobodného státu lužického, které byly po první světové válce vzneseny z lužickosrbské strany, poznamenaly politiku říšské vlády a vlády Saska vůči Lužickým Srbům. V roce 1920 byla založena tak zvaná Wendenabteilung se sídlem v Budyšíně – výkonný orgán k prosazení státem stanovených cílů: ”Posílení práce pro němectví v lužickosrbských končinách a účinná ochrana před nebezpečím lužickosrbského iredentismu ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Dalekosáhlá podpora širokého vysvětlování velezrádného charakteru všech lužickosrbských národních snah, […]. Rozkrytí každého lužickosrbského národního vědomí jako říši nepřátelského. Podpora rozplynutí Lužických Srbů v Němectvu. 41 Aby se dosáhlo těchto záměrů, byla do věci zapojena také katolická církev. Jednání o slibovaném říšském konkordátě byla státem využita k tomu, aby se ve vztahu k Římu prosazovaly nacionální zájmy. Církevní vedení vyjádřilo v zásadě ochotu posilovat postavení Němectva ve všech pohraničních oblastech. 42 To muselo negativně zapůsobit též na situaci Srbů v Lužici. Tkví v povaze věci, že za to byla lužickosrbskými věřícími přisuzována odpovědnost biskupu Schreiberovi – byl to přece on, kdo skrze své stěžejní místo vrchního pastýře míšeňské biskupství reprezentoval. Pozadí událostí a cíle oficiální politiky lze rekonstruovat teprve dodatečně. Úlohu a vliv biskupa Schreibera to sice relativizuje, avšak v zásadě nezpochybňuje.

Z německého jazyka přeložil Richard Bígl.

Poznámky:

1 Viz Seifert, Siegfried, Meißen – Bautzen – Dresden. Drei Stationen der Geschichte des Bistums Dresden-Meißen. In: Römische Quartalsschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte [Rom, Freiburg, Wien] 79 (1984) 1–2, s. 12–36.

2 Fischer, Hans-Friedrich, Die Wiedererrichtung des Bistums Meißen 1921 und ihre Vorgeschichte, Leipzig 1992; viz též Kilank, Rudolf, Zur Wiedererrichtung des Bistums Meißen im Jahre 1921. In: Lětopis Instituta za serbski ludospyt [Bautzen] 43 (1996) 2, s. 22–32.

3 Viz Urkundenanhang. In: Strehler, Adolf, Christian Schreiber. Das Lebensbild eines Volksbischofs, 2. Aufl. Berlin 1934, s. 102–108.

4 Výmarská říšská ústava z roku 1919 pravila v článku 137, odst. 2 mezi jiným: Slučování náboženských společenství uvnitř říšského území nepodléhá žádným omezením. Toto a článek 149, odst. 3 Bohoslovecké fakulty na vysokých školách zůstávají zachovány opravňovalo pažadavek vzdělávání kandidátů na kněžský úřad v hranicích Německé říše.

5 Schiller, Klaus J., Materialien zur Erneuerung des Bistums Meißen 1921-1923. Dokument 3 Aufzeichnung, betreffend Bistum Sachsen (Meißen). In: Lětopis [Bautzen] B7 (1960), s. 254 n.

6 Mětšk, Frido, Aktiwnosć knježerstwowych instancow t. mj. Wajmarskeje koalicije přećiwo Serbam w nadawku organizowaneho militaristisko-rewanšistiskeho junkarstwa. Dokument 1 Donošowanske pismo organizacije ”Deutscher Schutzbund” na mócnarstwowe ministerstwo nutřkowneho […]. In: Lětopis [Bautzen] B6 (1959), s. 509.

7 Viz Die katholischen Sorben seit der Wiedererrichtung des Bistums Meißen (1921–1973). Dokumentation, [Manuskript] Bautzen 1973, Beleg 6. Totéž.: Kilank, Rudolf, Zur Wiedererrichtung des Bistums Meißen im Jahre 1921. Dokument 1–7, tamtéž, s. 27–32.

8 Zapokazanje noweho Mišnjanskeho biskopa dr. theol. et phil. Křesć[ana] Schreibera. In: Serbske Nowiny [Budyšin] 80 (pó. 19.9.1921) 217, s. 2.

9 Schiller, Klaus J., Materialien zur Erneuerung des Bistums Meißen 1921–1923. Dokument 12 Bericht des sächsischen Gesandten in München vom 20.10.1921, tamtéž 262.

10 K dějinám lužického semináře v Praze viz též Handrik, [Jurij,] Stawizny Serbskeho Seminara w Prazy. In: Časopis Maćicy Serbskeje [Budyšin] LXXXIII (1930), s. 3–22.

11 Wendisches Seminar in Prag. In: Salowski, Martin, Kilank, Rudolf, Schmidt, Peter, Katholische sorbische Lausitz, Leipzig 1976, s. 95–100.

12 Schiller, Klaus J., Materialien zur Erneuerung des Bistums Meißen 1921–1923. Dokument 9 Bericht über die Besprechung der Wendenfrage, tamtéž, s. 259 n.

13 Morávek, Antonín, Lužický seminář 1726-1924, Praha 1924, s. 3.

14 Schiller, Klaus J., Materialien zur Erneuerung des Bistums Meißen 1921–1923. Dokument 9 Bericht über die Besprechung der Wendenfrage, tamtéž, s. 260.

15 Lužickosrbský kaplan při lužickosrbském kostele v Budyšíně byl tradičně vždy zároveň redaktorem časopisu Katolski Posoł.

16 Dodawk k protestowanskej zhromadźiznje w Khrósćicach. In: Serbske Nowiny [Budyšin] 81 (so. 16.9.1922) 215, přiłoha s. 1.

17 Memento! In: Serbske Nowiny [Budyšin] 82 (wu. 4.9.1923) 204, s. 3.

18 Skala, Jakub, Słowo k dorozemjenju a pokojenju. In: Katolski Posoł [Budyšin] 60 ([30.9.]1922), s. 237–239.

19 Rab, Klem[ens] M[ichał], Wobrazki z politiskoho a cyrkwinsko-nabožniskoho (katolskoho) žiwjenja w Čechach. In: Katolski Posoł [Budyšin] 60 ([21.10.]1922), s. 250–253; ([28.10.]1922), s. 257–258; ([4.11.]1922), s. 262.

20 Viz též Skala, Jan, Die Kirche gegen die Minderheiten. In: Kulturwehr [Berlin] 2 (1926), s. 324–326.

21 Strehler, Adolf, Christian Schreiber, tamtéž, s. 36.

22 Schiller, Klaus J., Materialien zur Erneuerung des Bistums Meißen 1921–1923. Dokument 36–37 Protest gegen die Diözesansynode des Bistums Meißen sowie Brief des Pfarrers Jurij Delan in Storcha an Mikławš Krječmar, der die Umstände des ”Protestes” näher erläutert, tamtéž, s. 282–291.

23 Zapósłane. In: Serbske Nowiny [Budyšin] 82 (srj. 1.8.1923) 175, s. 3.

24 Schiller, Klaus J., Zur sorbenfeindlichen Zielsetzung bei der Errichtung des Priesterseminars in Schmochtitz bei Bautzen 1927. In: Lětopis [Bautzen] B9 (1962) 2, s. 82–92.

25 Dalše duchowne škodowanje Serbow. In: Serbske Nowiny [Budyšin] 86 (wu. 23.8.1927) 196, s. 3.

26 Dalše njesłyšane ludanje Mišnjanskeho biskopa. In: Serbske Nowiny [Budyšin] 86 (štw. 29.9.1927) 228, přiłoha s. 1.

27 Schiller, Klaus J., Zur sorbenfeindlichen Zielsetzung, tamtéž 99, poznámka 92.

28 Tamtéž, s. 90, poznámka 54.

29 Schiller, Klaus J., Materialien zur Erneuerung des Bistums Meißen 1921-1923. Dokument 11 Bischof Dr. Schreiber auf dem 3. Sächsischen Katholikentag am 25.9.1921. In: Lětopis [Bautzen] B7 (1960), s. 262.

30 Dalše duchowne škodowanje, tamtéž, s. 3.

31 Grentrup, Theodor, Nationale Minderheiten und katholische Kirche, Breslau 1927, s. 61.

32 Dalše njesłyšane ludanje, tamtéž, přiłoha s. 1.

33 Skala, Jan, Discite, moniti! Deutscher Katholizismus und Minderheiten. In: Kulturwehr [Berlin] 4 (1928), s. 293.

34 Der neue Bischof von Berlin. In: Berliner Börsen-Zeitung [Berlin] 75 (Sa. 28.9.1929) 453, S. 1.

35 Pressestimmen. In: Kulturwehr [Berlin] 5 (1929), s. 446.

36 Inthronisacija najdostojnišeho knjeza biskopa dra. Konrada Gröbera w tachantskej cyrkwi w Budyšinje, njedźelu, 15. małeho róžka 1931. In: Serbske Nowiny [Budyšin] 90 (pó. 16.2.1931) 39, s. 3.

37 Eine Abrechnung. Anlässlich der Fortsetzung der Hetze des ”Freiheitskampfes” gegen Bischof Gröber. In: Sächsische Volkszeitung [Dresden] 30 (So. 8.2.1931) 33, s. 2.

38 Nowy Mišnjanski biskop dr. Konrad Gröber. In: Katolski Posoł [Budyšin] 69 ([21.2.]1931), s. 59.

39 Katolscy Serbja witaja knjeza biskopa. In: Katolski Posoł [Budyšin] 69 ([4.7.]1931), s. 211.

40 Prěni biskop Barlina. In: Serbske Nowiny [Budyšin] 89 (wu. 2.9.1930) 204, přiłoha s. 1.

41 Statutenentwurf des Kreishauptmanns von Nostitz-Wallwitz für die Wendenabteilung vom 21.1.1920. In: Mětšk, Frido, Bestandsverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs in Bautzen III. Das Depositum Wendenabteilung, Bautzen 1967, s. 159.

42 Lužice, Gdaňsko, Sársko aj. Viz k tomu Ruppel, Edith, Zur Tätigkeit des Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft [Berlin/Ost] 7 (1959), s. 297–317.Do Lužice na kole

Petr Sikora

 

Cestování vlakem nebo autem je zpravidla rychlé a je vhodné pro přemístění z místa na místo. Pokud chceme poznat krajinu a její pamětihodnosti důkladně, potom je určitě lepší putovat pěšky. Chce-li však turista poznat více, je nejlepší vyrazit na kole. V současné době má cyklistika zelenou, kolo nezamořuje životní prostředí, dostane se i do míst, která jsou autům přísně zapovězena. Rozvoj cykloturistiky vede k výstavbě cyklostezek, rozvoji navazující infrastruktury (ubytování, restaurací a různých dalších služeb). Nejinak je tomu v Euroregionu Nisa, zejména v jeho lužické části mají cyklotrasy hustou síť, která navazuje na celostátní síť hlavních tras, ze kterých odbočují různé místní cesty k zajímavým místům a památkám.

Naši cyklisté zatím mohou svým německým (a lužickým) kolegům jen tiše závidět. Přesto i v naší části euroregionu jsme učinili první kroky k budování cyklotras a k jejich navázání na trasy v Horní Lužici. K nově otevřeným trasám patří Pohodová z Hejnic do Andělky a Pašerácká spojující Andělku s Hrádkem nad Nisou. Tyto cesty spojují nejkrásnější místa na Frýdlantsku a Hrádecku. Delší a náročnější Pašerácká zavede turisty na dvou místech na území Lužice, v Hartavě z ní vybíhá trasa po starých důlních dílech z Hrádku nad Nisou do Žitavy. Z Hrádku vede také trasa do Liberce, na kterou navazuje pět nových žlutě značených cyklistických tras. Trasy na Liberecku o celkové délce 150 kilometrů by měly navázat na hustou síť tras v okolí Bogatynie, kterou plánují Poláci.

K zajímavým trasám v Lužici patří ta, která vede podél Sprévy a umožní nám navštívit Šěrachow. Toto městečko leží na staré České stezce k Rumburku a Sasku připadlo až v roce 1809 za napoleonských válek, což bylo definitivně stvrzeno dohodou mezi Rakouskem a Saskem v roce 1845. V Šěrachowě, kde působil na přelomu 18. a 19 století proslulý loupežník Český Venca, se nachází několik lidových památek a především překrásný katolický barokní kostel Panny Marie se sochami českých světců, kde se každoročně koná výstava betlémů. Ze Šěrachowa už není ani na kole daleko do hlavního města Lužických Srbů Budyšína. Rozepisovat se o Budyšíně v tomto časopise by bylo ”nošením dříví do lesa” … Zmiňme se alespoň o nedaleké obci Mały Wjelkow, která byla kdysi misijním střediskem českých bratří, kteří sem přišli z Ochranowa. Nyní je tato obec známá především neobvyklým zooparkem betonových druhohorních ještěrů.

Pokud se do Lužice vydáme z Liberecka, tak se nám nabízí trasa Liberec - Ojvín (Oybin), která má přibližně 30 kilometrů. Lázně Ojvín leží v krásné krajině obklopené skalami, kde se tyčí pozůstatky českého gotického hradu a kláštera. Na kole se z Liberce můžeme samozřejmě dostat také do neméně zajímavého lužického města Zhořelec, které je nyní rozdělené mezi Německo a Polsko.

Důležitou pomůckou na cestách Lužicí je ”stará dobrá” publikace Sasko a Lužice nedávno zesnulého pana doktora Zdeňka Boháče, která obsahuje také mapku (dnes již poněkud zastaralou) mototuristických a cykloturistických tras Saska a Lužice. Každému se asi nepoštěstí sehnat výpravnou brožuru Cyklistika v regionu Horní Lužice, kterou v češtině vydal Turistický svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko. Tato knížka podrobně popisuje pět důležitých tras v Euroregionu Nisa. Informace najdeme také v českých mapách a cyklistických časopisech, zejména ve výpravném barevném měsíčníku Cykloturistika.

Závěrem je vhodné dodat, že na cyklistických hraničních přechodech v Hartavě a Andělce neplatí omezení malého pohraničního styku (mohou je tedy využívat všichni občané České republiky).

Šťastnou cestu!

 

Literatura:

M. Turek, K Lužickým Srbům, Cykloturistika 6/2000

L. Kobera, Nové cyklostezky spojují nejhezčí oblasti regionu, Mladá fronta DNES (Liberecký kraj) 29. 5. 2001

Z. Boháč, Sasko a Lužice, Olympia 1989 

Noviny

 

Z domova

Lužickosrbské knihy na knižním veletrhu

Na knižním veletrhu na Výstavišti v Praze 10. - 13. 5. 2001 vystavovalo i budyšínské nakladatelství LND. Celá jedna stěna stánku byla věnována knihám Jurije Kocha v souvislosti s jeho autorským čtením. To se konalo 11. 5. v malém přednáškovém sále. Spisovatele představila ředitelka nakladatelství Ludmila Budarjowa, krátce charakterizovala jeho tvorbu a posluchačům rozdala informační leták s životopisnými údaji. Potom přečetl Mgr. R. Bígl ukázku z českého překladu Kochova románu Sestup z hor snů (1989, Nawrót sonow) a autor tutéž část v originále. J. Koch pak několika slovy přiblížil posluchačům svou nejnovější knížku Koče slěbro. Wjesoły dyrdomdejski roman za młodych ludźi, který vyšel koncem minulého roku, a přečetl z něj dvě ukázky. Mezi návštěvníky tentokrát převládala mládež, zejména posluchači UK. Byl tu i Čechoameričan, který se pomocí příruček natolik naučil lužické srbštině, že mohl pro muzeum v obci Serbin v Texasu (kam se v 19. stol. vystěhovalo větší množství Lužických Srbů) překládat údaje z knihy T. Malinkové K brjoham nadźije. V diskusi se návštěvníci zajímali o to, do jaké míry odpovídají postavy, místa a příhody v novele skutečnosti. Spisovatel vysvětloval, jak obměnil např. místní jména. Kdyby se totiž držel přesně skutečnosti, vznikla by reportáž, a ne román. Poukázal též na to, jak touto prózou usiluje i vzbudit zájem o ochranu životního prostředí. Posluchači ocenili i Kochův umělecký jazyk a ti, kteří už knížku přečetli, uváděli i příklady na spisovatelovo umělecké vyjadřování. Potěšilo nás, že na Kochovo čtení přišel i PhDr. Sáva Heřman, CSc., prof. slavistiky na FF UK.

Po čtení se posluchači odebrali do stánku LND a tam se pokračovalo v diskusi a autor podpisoval své knihy a návštěvníci si prohlíželi vystavené knížky, bylo jich na 80. Každý tam našel podle svého zájmu dětské knížky, básně, povídky, romány, učebnice, vědecká jazykovědná nebo dějepisná díla, učebnice. Při rozhovorech se spisovatelem jsme se dozvěděli, jak tuze je zaneprázdněn ve sdělovacích prostředcích (v lužickosrbském rozhlase a lužickosrbské televizi), takže na vlastní tvůrčí práci mu bohužel zbývá času jen velmi málo.

Že je knížka zajímavá a napínavá, ukazuje i skutečnost, že už je polovina nákladu rozebrána.

J-a

Jan Rawp zazněl ve Filipově

V pátek dne 25. května t. r. se konal v bazilice Panny Marie ve Filipově u Rumburku koncert duchovní hudby. V podání Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa, Severočeské filharmonie Teplice a sólistů, za řízení dirigenta Josefa Zadiny z České Lípy, byly provedeny Biblické písně A. Dvořáka, Esej pro housle a orchestr Jana Rawpa, Missa solemnis Karla Černického a Dvořákovo Te Deum.

Zařazení Rawpovy Eseje jako jediné skladby 20. stol. mezi klasiku století devatenáctého bylo dramaturgicky odvážné a přínosné. Dvě stě sedmdesát posluchačů ze širokého okolí po obou stranách hranic odměnilo Esej a její interprety spontánním potleskem. Potvrdilo se, že Rawpova hudba může být uváděna bez obav z jejího nepochopení.

Ti. kdo pamatují provedení Eseje v Hradci Králové (září 1999, sólo Jana Herajnová, doprovod Hradecká filharmonie) – za přítomnosti autora – byli potěšeni kvalitativním skokem. Teplická filharmonie byla dobře připravená, hrála s adekvátním ponorem, její výkon byl přesvědčivý. Dirigent promyšleným vedením, tempy a hlavně citlivou dynamikou pomohl publiku pochopit hloubku díla. Na sólistce Janě Herajnové bylo vidět, že ke skladbě emocionálně přilnula. Náročný houslový part přednesla technicky bezvadně, ale v žádném případě rutinně. Pro její výkon nelze nalézt výstižnější vyjádření, než že hrála se zanícením, které bylo strhující.

Tištěný program obsahoval základní informace o osobě Jana Rawpa. Koncert ve Filipově tak přispěl k dalšímu rozšíření povědomí o vysoké úrovni lužickosrbské kultury.

Robert Krejcar

 

 

Z Horní Lužice

 

V Kamjentném domě v Budyšíně četla svou lyriku 6. dubna studentka budyšínského gymnázia Hanka Jenčec. Literární hnutí v Lužici produkuje stále nové autory, což povede jistě k většímu tvůrčímu úsilí, otázkou však je, kterak nahlížet na velmi nízký věk autorů, zveřejňujících prvotinu.

(R 5/51) rad

5. dubna navštívil Budyšín nový generální konzul Milan Dufek, aby se setkal s nejvyššími lužickosrbskými představiteli.

(R 5/51) J-a

 

Z Dolní Lužice

 

Budyšínské loutkové divadlo prvně v dolnolužičtině

Budyšínské německo-lužickosrbské lidové divadlo (NSLDź) představilo hru Pětš a wjelk Sergeje Prokofjeva v chotěbuzském divadle Piccolo. Jde o jejich první loutkovou divadelní hru v dolnolužičtině. Tato hra vzbudila u dětí velký ohlas, zvláště těch z WITAJ-školek, protože měly možnost slyšet, že také druzí lidé hovoří lužickosrbsky. Nejlépe hře rozuměly děti z vyšších tříd základních škol, kde se dolnosrbštině vyučuje, a samozřejmě děti z WITAJ-školek. Dr. Trudla Pösselowa z NSLDź slíbila, že každý rok nastudují alespoň jedno takové představení v dolnolužické srbštině.

(NC 11) jv

Rozruch v Dolní Lužici způsobila informace, že dvě chotěbuzské vychovatelky z mateřských školek, které se právě účastní intensivního kursu dolnolužičtiny, budou propuštěny. Nebudou tak moci působit v dalších nových WITAJ-školkách. Země Braniborsko se totiž rozhodla propustit 130 vychovatelek. Domowina proti tomuto postupu ostře protestuje.

(NC 11) jv

Na škodu německého jazyka?

Titulek článku H. Adama, ve kterém se autor pozastavuje nad názory německých činitelů, které zazněly v diskusi o budoucnosti braniborského školství v budově braniborského sněmu. Jistá pracovnice z nejmenovaného ministerstva popudila zástupce lužických Srbů požadavkem, aby se ve WITAJ-školkách děti hlavně naučily pořádně německy a aby celé hnutí na revitalizaci dolnosrbštiny (pozn. jv: zatím dost úspěšně se rozbíhající) nebylo na škodu německého jazyka. Zapomněla přitom na nesporné přínosy dvojjazyčnosti pro jednotlivce a na to, že jde o Lužické Srby a ne o Němce (pozn. jv: v Dolní Lužici je asi 10 000 Lužičanů, kteří se hlásí k lužickosrbskému původu, ale tímto jazykem již nehovoří, a na ně a jejich potomky je především zaměřen projekt revitalizace dolnolužické srbštiny).

(NC 17) jv

Úspěšná premiéra Maryši v dolnosrbštině se uskutečnila 20. dubna v Hochoze pod vedením režiséra Z. Černína z Brna. Hra vzbudila velký ohlas mezi dolnolužickými Srby, kteří nejsou s autory Mrštíky obeznámeni. Přesto hra svou tematikou a provedením oslovila nejširší publikum. Hrálo se v rámci turné NSLDź po Dolní Lužici.

(NC 17) jv

Z ciziny

Severní Frísové vstávají ze židle…

Málokdy se do médií dostanou i zprávy ze severního Fríska. V časopise Nordfriesland si hlavní přispěvatel klade otázku, zda má smysl udržovat fríské tradice. ”Pro mě i pro mnoho jiných je vlastní jazyk specifickou součástí identity,” odpovídá si. Koncem sedmdesátých let nastalo ve Frísku oživení. V osmdesátých letech se rychle rozvíjí menšinové školství včetně jazykových škol pro dospělé a mateřinek. Vyšel také nový církevní zpěvník s 870 stranami, se kterým přišla vlna národního nadšení. Rozhlasové vysílání je ale chabé, v přepočtu pouhé tři minuty týdně. Frísové jsou si vědomi existence lužickosrbské menšiny na druhé straně státu a považují ji za vhodného partnera k prosazování práv. Frísové zvouce se kulturním bohatstvím prosazují větší užívání svého jazyka na veřejnosti: žádají dvojjazyčné nápisy, užívání fríštiny ve styku s úřady a při bohoslužbách a v kultuře. Za tímto účelem vznikl Svaz severofríských obcí.

Velkým podnětem a uznáním byla jistě Charta regionálních a menšinových jazyků. Její přijetí podnítilo i snahy dánské menšiny ve spolkové zemi Šlesvicku-Holštýnsku. I Dánové požadují dvojjazyčnost na veřejnosti při uskutečnění nově přijatých zásad. Tím je pro ně mj. dvojjazyčný úřední styk, který se snaží prosadit ve spolupráci se zemskou vládou.

(Rozhlad 4/51) rad

VIII. všeslovanský sjezd se uskutečnil počátkem dubna v Moskvě. Před skoro tisícem delegátů načrtl poslanec saského sněmu Heiko Kozel problémy svého národa. Účastníkům předložil rusky psanou studii o aktuálních otázkách národního života, jako jsou následky krácení prostředků nebo hrozící uzavření lužickosrbských škol. Sjezd se rozdělil do dvaceti pracovních skupin, poslanci parlamentů, kteří vytvořili své sdružení, byli oficiálními hosty ruské dumy.

(SN 71) R-l

Okrúhly stôl Slovanská vzájomnosť se jmenovalo jednání 7. - 10. 6. v Martině, na něž Odbor mladých matičiarov pozval zástupce a členy mládežnických organizací ze západoslovanských zemí. Na přípravě schůzky tří desítek slovenských, polských a českých mládežníků se podílel Slovanský výbor České republiky, který také vedl pětičlenné poselstvo z Čech. Kulturní program dvou dní, po něž čeští delegáti pobývali na Slovensku, obsahoval prohlídku příměstského skansenu s průvodkyní, přednášku o dějinách Matice slovenské, návštěvu Slovenského národního literárního musea s průvodním slovem filoložky slovanského směru a procházku městem včetně Národního hřbitova. Samostatnému rokování předcházel pozdrav a beseda s předsedou Matice Jozefem Markušem, který konstatoval, že česko-slovenské vztahy jsou lepší než 31. 12. 1992. Vzorem západoslovanské spolupráce je mu Skandinávie. Pro případ vstupu do Evropské unie upozornil na fakt, že hranice mezi národy zmizí a jedině jejich kultury zabezpečí, abychom zůstali, jak doslova pravil, lidmi. Připomněl také Štúrův zájem o Lužické Srby. Jejich neúčasti na jednání mnozí účastníci želeli a jeden Polák dokonce otevřeně vyslovil své zklamání a mimo zasedání alespoň požádal předsedu SČL o pronesení několika slov v neznámém jazyce. Jednání bylo poznamenáno názorovou propastí mezi obhájci a odsuzovateli společného státu Čechů a Slováků, mezi levičáky a pravičáky. Myšlenka slovanské vzájemnosti a prostá ohleduplnost ji jen stěží překlenuly. Zejména otázka Československa vzrušila nejeden hlas. Závěrečné usnesení se přesto podařilo přijmout. Jeho nejkonkrétnějším bodem je požadavek zrušení visové povinnosti mezi slovanskými státy.

Richard Bígl
Knihy

Měto Pernak, Jan Kito Post (1811-1887). Kantor a ceptaŕ w Bórkowach. Z jogo žyw´eńa a statkowańa pśi gozb´e jogo 190. narodnego dńa. - Maśica Serbska. W Barlińu 2001, 99 s.

Knížka obsahuje důležité pojednání od M. Pernaka Der wendische Kantor Post – ein bedeutender Burger (s. 29-34). Spisovatel v něm seznamuje čtenáře s Borkowy, uvádí badatele, kteří se o ně (a o Błota) zajímali (Rudolf Virchow, Willibald von Schulenburg, Georg Sauerwein) i borkowské pracovníky, širší veřejnosti méně známé. K nim patří kantor a učitel J. K. Post. M. Pernak pojednává o jeho spolupráci s J. A. Smolerem. (Smolerovy Pěsnički obsahují na 500 písní, z toho 200 dolnolužických, z nich 66 pochází z Borkow a zapsal je ponejvíce J. K. Post.) J. K. Post byl družné, veselé povahy, chodíval na přástky, ještě 66letý při takové příležitosti zazpíval svou písničku. Jeho písně tohoto druhu však nejsou nikde zaznamenány. Zato jedinečná pro dolnolužické básnictví je sbírka pohřebních písní (Zakopowarske kjarliže), vydaná autorem okolo r. 1846. Do té doby se v Dolní Lužici zpívaly výhradně kostelní písně přeložené z němčiny. Postovy pohřební písně (celkem 9, některé o jedné strofě, nejdelší má strof 14; strofy některých písní jsou 8veršové, jiných 6veršové) jsou básníkovy původní a byly složeny ke konkrétním tragickým úmrtím v Borkowech (např. Za gole kupaŕa Grěšow spisane, Za chóru njeźelnicu, kótaraž ńamóžo byś pśi zakopowańu aj.). Všechny tyto pohřební písně otiskl (s. 47-99) vydavatel jako faksimile, v přepisu do latinky i v německém překladě.

Brožura obsahuje kromě toho Postovu podobiznu, fotografii błotské delegace u císaře, německý překlad článku z časopisu Łužica o návštěvě K. A. Jenče u J. Posta, Surowinowu píseň zazpívanou lužickosrbskou deputací německému císaři 1878, Surowinovu pozdravnou báseň Postovi k 50. narozeninám (v originále i v německém překladu), článek E. Steffen, Mein Vorfahre Johann Christian Post (s. 17-25), Postovu báseň Naźeja (faksimile rukopisu, přepis do latinky a německý překlad), borkowské lužickosrbské národní písně sebrané J. Postem a otištěné ve Smolerově sbírce 1843.

Knížka je důležitá i proto, že v dosavadní literatuře se o Postovi dočítáme jen velmi málo. Neuvádí ho R. Jenč, Stawizny serbskeho pismowstwa I, II, 1954, 1960 ani F. Mětšk, Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa, 1982. A. Frinta (Lužičtí Srbové a jejich písemnictví, 1955) má o něm jen kratičkou zmínku (s. 176, 179). Jedině Nowy biografiski słownik (1984) mu věnuje stať na půl stránky.

Jiří Mudra

Serbska Łužica we Lwowje. Katalog. - Сербська Лужиця у Львовi. Каталог.

Tento katalog, uspořádaný Margaritou Krivenkovou (Маргарита Кривенко) a kol. a pшehlйdnutý prof. Volodymyrem Motorným, obsahuje seznam lužickosrbských knih a knih s lužickosrbskou tematikou, které jsou ve čtyřech veřejných a v pěti soukromých osobních knihovnách lvovských vědců nebo spisovatelů. Knížka vyšla u příležitosti 50. výročí Lužickosrbského institutu v Budyšíně, 745. výročí založení města Lvova a 340. výročí založení tamější univerzity. Brožura je jednou z publikací, které vznikly jako výsledek styků mezi sorabisty lvovské univerzity a budyšínským Serbským institutem, trvajícími skoro čtvrt století. Je určena vědcům slavistům, vysokoškolákům, knihovníkům a dalším zájemcům o Lužici a slovanskou vzájemnost. Je rozdělena do tematických oddílů: 1. Přírodní vědy (matematika, zeměpis); 2. Společenské vědy (dějepis, národopis, politika, národní hospodářství, právo, kultura, výchova); 3. Humanitní vědy (jazykověda, literatura, umění, náboženství); 4. Krásná literatura, folklór; 5. Díla obecná (bibliografie, informační publikace a sbírky). Celkem obsahuje 1049 položek (u příslušných položek je poznámka, že je v knize připsáno věnování). Na konci knihy jsou připojeny dva abecední rejstříky: pro jazyky užívající latinky a cyrilice.

Před vlastní bibliografií jsou tři články. Pozoruhodné je úvodní pojednání V. Motorného Лужицька книга в Українi, або "три хвилi" в розвитку українскої сорабiстики (s. 13-22). Styky ukrajinsko-luћickosrbskй rozděluje do tří období: 1. Od 40. let 19. stol. do první světové války; 2. 20.-30. léta 20. stol.; 3. od 50. let 20. stol. do doby přítomné. - Oksana Lazorová (Оксана Лазор) v иlбnku Дарчi написи як факти українсько–лужицьких культурних та лiтeратурних взаємин pojednбvб o dedikacích v lužickosrbských knihách darovaných ukrajinským přátelům. - Taras Lučuk ve stati Сорабiстична колекцiя Володимира Лучука ukazuje, ћe literбrní styky se rozrostly zejména od 50. let minulého století, kdy někteří mladí lidé vystudovali u prof. K. K. Trofimoviče a V. A. Motorného. T. Lučuk popisuje pozůstalost svého otce a dělí ji na práce tištěné a na rukopisný archiv básníka Volodymyra Lučuka.

Brožura je užitečná nejen pro lvovské, ale i pro badatele odjinud. Těm by však ulehčilo práci uvedení příslušných signatur knih ve veřejných knihovnách a u knih v soukromých knihovnách odkaz, o kterou knihovnu jde.

Jiří Mudra

Ewa Siatkowska, Studia Łużycoznawcze, Warszawa 2000, 581 s.

Polská jazykovědkyně vydala s podporou vědecké komise fakulty polonistiky Varšavské university sbírku svých sorabistických článků. Dvě třetiny brožované knihy vyplňují práce jazykovědné, šestinu práce z pomezí jiných vědních oborů, závěr patří výboru příspěvků encyklopedického rázu. Profesorčina publikační činnost je dobře patrna na časovém výkaze přetištěných článků z let tisíc devět set osmdesát jedna až dva tisíce. Autorka v úvodě sama upozorňuje na skutečnost, že jisté části textů se opakují, což může při četbě unavovat, nešlo je však vypustit. To, myslím, čtenář u takovéto publikace pochopí. Její účel je zjevný: lépe zpřístupnit kus životního díla roztroušeného po různých časopisech a sbornících.

Namátkou vybírám dvě zajímavosti: Proč se v mluvené hornolužické srbštině často nerozlišují souhlásky č a ć, ačkoli na příklad Wowčerkova mluvnice uvádí, že ć je měkčí než č? Ve srovnání s polštinou, která rozdíl nestírá, nemá horní srbština tvrdou sykavku a měkké ź a ś. Hláskový protiklad č || ć tudíž zaniká nejen proto, že je slabý, ale pravděpodobně i kvůli své ojedinělosti. Autorka dále sleduje zápis hlásek ve starých památkách (Górnołużyckie č || ć w świetle dawnej ortografii). U počátků známých velikonočních jízd křižáků není doložena přítomnost koně. Až do XVI. století sloužili Slovanům v hospodářství voli. Kůň byl zvířetem rytířů, rolníci ho v širším měřítku neměli k disposici. O velikonocích v noci muži zpívajíce obcházeli pole. Po reformaci obřad postupně ve zbytku katolické Lužice přijal novověkou podobu a jinde byl vymýcen. Lutherovo učení zapovídalo nebiblické obřady. Pozůstatkem zaklínání úrody je velký kruh, který jezdci na okamžik utvářejí ve vsi Wotrow. Symbolizuje dávné obcházení polí (Konne procesje na Łużycach i na Śląsku Opolskim).

R-l

Timo Meškank, Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče, Mensch & Buch Verlag, 1. vydání, Berlín 2000, 240 s.

Po třinácti letech od vydání varšavského Indeksu a tergo do dolnożyckiego słownika Arnošta Muki máme konečně také zpětný slovník hornolužický. Ani on nevyšel v Lužici, protože budyšínské nakladatelství Domowina nepovažovalo poptávku po něm - na příklad mezi učiteli - za natolik silnou, aby na jeho vydání vyčlenilo potřebné finanční prostředky. Částečně to lze chápat, když na srbském knižním trhu zeje nejedna povážlivá mezera. Na druhé straně je zpětný slovník standardní lingvistickou pomůckou a nezájem o něj nesvědčí o dobré práci osvětových metodiků. Netoliko význam vědecký, jenž je zjevný při bádání nad slovotvorbou, také význam literární neměl by se přehlížet. Zadá-li vyučující žákům úkol napsat básničku, měl by jim zároveň předložit zpětný slovník. Kdo si neví rady s rýmem třeba na slovo słónco, může pohlédnouti na stranu devadesát osm a z hesel pleco, přeco, lico, stwjelco, łónco, deńco, horco, płuco si sestavit dvojici nejmilejší (Wonka smali słónco, změju brune lico, R-l). Umělecká jakost stojí u školáků stranou, důležitá je práce s jazykem, nenásilné, ba hravé objevování krásy a moci mateřštiny.

Jako základ hesláře posloužil mladému pracovníkovi Lipské university Völkelův Prawopisny słownik, jejž současně doplnil opravenkou. Dále přibral srbská slova z Fasskovy Grammatik a přihlédl též k Deutsch-obersorbisches Wörterbuch z let 1989/91, překladu Písma a Zhromadźeným spisům Ćišinského. Po příkladu písmene ń vyčlenil ze skupiny slov zakončených tvrdými souhláskami b, m, p, r, w jejich měkké protějšky (twar / kowaŕ).

Slovník vyšel za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Ústavu pro sorabistiku Lipské university a Spolku česko-lužického, který projekt navrhl, koordinoval a převzal distribuci knihy pro východní Evropu. Stojí 560 Kč (v EU 46 DM / 23 EUR), členové SČL mají slevu 200 kČ. Kdo se domnívá, že by slovníku neužil, a přesto chce přispět k popularizaci srbské vědy, může naším prostřednictvím knihu věnovat některému spisovatelskému kroužku v Horní Lužici.

Richard BíglOčima Františka Vydry

Velikonoční neděle 2001 v Lužici

Více než třicetkrát uspořádal před lety velikonoční autobusový zájezd do katolické Horní Lužice můj o mnoho starší přítel sklář Petr Hušek ze Železnobrodska. Já jsem zatím zorganizoval čtyři takové zájezdy a poslední z nich se konal letos 15. dubna.

Jak se vydařil? Zpočátku jsem měl obavy, zda se autobus naplní. Poslední dva týdny jsem musil další a další zájemce telefonicky odmítat, neboť kromě 45 účastníků jsem měl v záloze tři další případné náhradníky.

Počasí se letos opravdu pokazilo, a když jsem šel brzy ráno k autobusu, byl jsem skoro jistý, že mnozí kvůli chladnému a deštivému počasí nepřijdou, i když si zájezd zaplatili. Přišli všichni, do jednoho! To mi samozřejmě zlepšilo náladu.

Cestou z Chrastavy do Varnsdorfu jsme projížděli zasněženou krajinou, která připomínala spíše vánoční období. Stará lidová pranostika zelené Vánoce - bílé Velikonoce se vyplnila... A také se znovu neklamně potvrdilo, že neporučíme větru-dešti, jak se nás v minulém režimu snažili přesvědčit.

Každý účastník dostal při placení list s podrobným popisem trasy a maximem informací o Lužických Srbech. Navíc za jízdy kolovaly v autobuse desítky obrázků s vysvětlujícím textem, které měly účastníkům přiblížit dějiny i současný život v Horní Lužici.

Při průjezdu Varnsdorfem byli všichni upozorněni na budovu gymnázia, kde v poválečných letech studovaly stovky Srbů, zmínil jsem se o nedávné slavnosti u příležitosti odhalení pamětní desky malířce Hance Krawcec.

Nikdo do té doby nevěděl, že město Löbau má i staré lužickosrbské pojmenování Lubij a že se v lužickosrbské hymně hovoří o bitvě, ke které zde došlo před mnoha staletími (... bitwu bijachu / horcu, železnu / pod Lubijom wótcojo ...).

Když jsme se blížili k vesnici Bukecy / Hochkirch, upozornil jsem na siluetu hory Čornobóh s poznámkou, že nedaleko odtud se nachází ještě nevysoká hora Běłobóh a že jména obou kopců - dodnes neponěmčená - jsou němými svědky pohanských dob.

První zastávkou bylo podle programu muzeum malíře Měrćina Nowaka ve vesnici Njechorń. Sympatická paní Pinkawina, učitelka v důchodu z nedaleké obce Worcyn, vyprávěla o umělci i jeho díle velmi zajímavě a neskrývala své sympatie k nám, Čechům.

V Budyšíně jsme se prošli starou částí města: Bohatá věž, náměstí, chrám sv. Petra, hřbitov Mikławšk, Ortenburg, most Míru, Srbský dům. V prostorách SKI jsme mohli na vlastní oči vidět při práci lidovou umělkyni, která zdobila kraslice technikou tzv. bosírování. V Budyšíně jsme také sledovali první průvod velikonočních jezdců směřujících do obce Radwor. Jako vedoucí výpravy jsem čas od času zvedl nad hlavu otevřený červený deštník jako orientační bod pro naše účastníky. Svítilo sluníčko a mnozí kolemjdoucí mě zřejmě považovali za recesistu nebo podivína. V té době nikdo z nás netušil, že se odpoledne otevřený deštník stane pro každého z nás nutností, protože začalo drobně, ale hustě pršet.

Odpoledne jsme se vydali do sousedního okresu Kamjenc, kde se nachází většina katolických farností.

Na křižovatce v Zejicích jsme sledovali dlouhý průvod jezdců z Chrósćic, kteří jeli do sousedních Pančic. Byly zde stovky aut s návštěvníky z různých částí Německa. Nepřízeň počasí je neodradila...

Jeli jsme dále do Pančic-Kukowa, kolem kláštera Mariina Hvězda a školy Ćišinského dále do Njebjelčic. Tam právě dorazili jezdci z Wotrowa. Sledovali jsme objíždění hřbitova, společnou modlitbu a odvádění koní do jednotlivých dvorů. Zde jsem se setkal s panem Benediktem Dyrlichem, kterého jsem pak během odpoledne potkal také v Chrósćicích. Doprovázel svého strýce z USA, který chtěl vidět typický lužickosrbský velikonoční zvyk.

Projeli jsme Róžantem kolem poutního kostela do Ralbic. Náš autobus se jen s velkými obtížemi prodíral mezi dvěma řadami osobních aut, které lemovaly cestu v délce více než kilometrové. Přes nepřízeň počasí byla návštěvnost skutečně vysoká. Ani letos se z této náboženské slavnosti nestal jarmark se stánky, i když u nás by zřejmě taková sešlost lidí k tomu lákala. To obrovské množství koní a jezdců (více než čtyři sta!) je zde pokaždé impozantní. Poprvé jsem viděl velikonoční jezdce v igelitových pláštěnkách. Někteří si zvláštním ochranným obalem chránili i cylindry. Většina z našich účastníků viděla poprvé také jedinečný ralbický hřbitov bílých křížů, který je opravdovou raritou. Neopomněl jsem rovněž ukázat místní školu, jejíž existence je v ohrožení.

V Chrósćicích jsme se občerstvili teplým čajem v hosćencu u Dučmanů. Postál jsem také chvíli v upřímném zármutku u čerstvého hrobu svého mnohaletého přítele učitele Jurije Dučmana, s nímž jsem kdysi studoval v Liberci. Shodou okolností byl u Dučmanů na návštěvě farář Pawoł Kmjeć, který také studoval u nás, na severu Čech.

Přes nepřízeň počasí se nám podařilo spatřit a navštívit za ten jediný den leccos, co účastníkům zájezdu pomohlo zaplnit mezeru v jejich vědomostech o nejmenším slovanském národě. K tomu přispěly také mé informace do mikrofonu během jízdy.

A tak se opět téměř půl stovky lidí z mého okolí mohlo přesvědčit o tom, že Srbové dosud žijí. Navíc tento zájezd mohl být i poučnou lekcí o tom, v jak pěkně upravených domcích lze žít i v malých vesničkách, které by v lecčem mohly sloužit jako náš vzor.OdjinudJan Malink, Farar Julius Korla Emil Riota

Pomhaj Bóh 2001, apryl, s. 6

Loni proběhla tiskem (také v ČLV) zpráva o úmrtí faráře J. Rioty (* 22. 4. 1901 v Drážďanech, + 6. 5. 2000 v Honolulu [Waianae]). Protože se o tomto muži psalo už dříve několikrát a zprávy o něm leckdy zněly dost rozporně, uvedeme zde v zájmu pravdy přesnější údaje z článku Jana Malinka.:

Riotův otec byl francouzského původu, katolík. Matka pocházela z Drážďan, mezi předky měla též Lužické Srby. Podle jejího přání byl syn vychován jako evangelík. Když mu bylo 16 let, začal se sám učit lužickosrbsky. Po maturitě studoval bohosloví v Lipsku, Halle a Vratislavi. V r. 1919 se stal členem Matice lužickosrbské. Několikrát se zúčastnil kazatelských seminářů v Hrodźišći (farář Mrózak) a v Budestecích (farář Domaška). 1923/24 se stal předsedou (hłowny starši) lužickosrbského studentstva a byl odpovědný za schadźowanku v Horní Hórce. Když v r. 1924 vykonal první bohosloveckou zkoušku, chtěla ho získat za faráře náboženská obec v Rakecích . Církevní vrchnost však nevyhověla, protože ještě neměl zkoušku na oprávnění být zvolen. Rakečané se však nepodvolili a zamkli kostelní dveře, když měl být místo Rioty ustanoven farářem Rjenč. Boj o Riotu vzbudil pozornost v celém Sasku. Když Riota v r. 1926 ukončil vikariát v obci Canitz, zvolilo ho rakecké církevní staršovstvo za svého faráře. ...

V prvních letech působil Riota v Rakecích jako horlivý Lužický Srb. 1928 vstoupil do lužickosrbského Sokola. Vrcholem jeho lužickosrbského snažení byl domowinský slet 13. 7. 1930 v Rakecích. Tehdy prý nadšeně hlásal: ”Udržet musíme Lužické Srby, udržet, udržet ...!” Zároveň se angažoval ve Wysokocyrkwinském zjednoćenstwu a usiloval o povznesení náboženského života ve své farnosti. V r. 1933 vstoupil do NSDAP a do SA. Mezi lužickosrbskými faráři působil jako ”Německý křesťan” (DC) nejangažovaněji. Lužickosrbské bohoslužby se od r. 1933 občas nekonaly, protože místo nich konal ”polní mše” pro členy SA. 1934 si stěžovali rakečtí Lužičtí Srbové na odstranění katechizmu v lužické srbštině. Při tom se jim dostalo podpory od nového předsedy Domowiny Pavla Neda. Sousedního faráře Malinka v Łazu, s nímž byl do r. 1933 spřátelen, nyní Riota sledoval. Ve třicátých letech zažila rakecká farnost nejsilnější útlum církevního života ve svých dějinách.

18. 3. 1938 byl Riota gestapem zatčen pro přestupek proti paragrafům 175 a 176,3 tehdejšího trestního práva. V říjnu 1938 se zřekl svého farářského postavení v rakecké farnosti a saské zemské církvi. 1941 byl propuštěn z koncentračního tábora. S matkou bydlil v Pušerově mlýně u Husky a pracoval ve skladu AEG v Budyšíně. O Vánocích tajně navštívil evangelické bohoslužby v Husce. Ale brzy navázal spojení s budyšínským děkanstvím a vyjednával o přestupu ke katolické církvi, to však ordinariátní rada Soppa zamítl.

V dubnu 1944 ho povolali do ”Organizace Todt”, která prováděla stavby pro potřeby německé armády. Byl nasazen v severní Francii. Po invazi anglo-amerických vojsk se dobrovolně přihlásil do německé armády, aby mohl, jak později napsal, ”na státní útraty emigrovat”. 25. června se dostal do britského zajetí. V táboře pro vojenské zajatce přestoupil do katolické církve. Pracoval jako tlumočník pro BBC a při převýchově válečných zajatců. Vedle toho navštěvoval seminář pro katolické bohoslovce. Od r. 1947 bydlil dva roky v misionářském domě St. Wendel v Sársku. Odtamtud odcestoval do kláštera benediktinů v Chevetogne v Belgii, kde se pěstovala staroslověnská liturgie. Tam byl vysvěcen na diakona ukrajinské uniatské církve. Tato církev východního ritu uznává vedoucí úlohu papeže, a proto ji ostatní pravoslavné církve neuznávají.

1951 byl Riota povolán do Toronta v Kanadě a tam dostal kněžské svěcení ”sub conditione”, tzn. jenom pro ten případ, že ho ještě nemá (však už byl ustanoven farářem a dostal dodatečné svěcení ”Wysokocyrkwinského zjednoćenstwa”). Působil pak jako duchovní ukrajinské unitářské církve v Torontu a okolí. Od r. 1958 vedl semináře a přednášel o Lužických Srbech na univerzitě v Torontu. 1959 vydal monografii o lužickosrbské agendě z r. 1596. 1964 promoval disertací o germanizaci lužickosrbských farností. Dále se vrátil ke svému zájmu z mládí, k výzkumu motýlů (entomologii), a byl ”ekonomus” biskupství Toronto.

1975 se přestěhoval na Havaj. Ačkoliv mu bylo už 74 let, působil i tam jako duchovní při St. Sophia Ukrainian-Greek-Catholic Church ve Waianae. Vedl mše podle slovanského způsobu obřadů a pastoračně pečoval o 250 rodin. Udržoval spojení s různými Lužickými Srby a jako předplatitel lužickosrbských časopisů (i Pomhaj Bóh) byl informován o lužickosrbském životě. 1996 odešel do důchodu. Zemřel po delším churavění ve stáří 99 let ve Waianae.

Názory na Riotu jsou rozmanité. Nebožtík superintendent Wirth ho považoval za ”démonickou povahu” a nepřál si, aby se o něm v časopisu Pomhaj Bóh psalo. V oficiálním nekrologu jeho poslední farnosti se praví, že byl v době války činný v hnutí odporu. To však v žádném případě nevystihuje skutečnost. Při sestavování vnějších údajů o jeho životě jsem si vzpomněl na slova Písma: ”Budeš nestálý a budeš těkat na zemi.” Je zajímavé, že přežil své čtyři nástupce v rakecké farnosti: faráře Meltku, Uhlmanna, Šołtu a Lazara.

Nechť farář Riota odpočívá v božím míru.

J-a

Slunce zapadlo nad Arkonou

Historický obzor č. 3-4/2001

Martin Pitro a Petr Vokáč uveřejnili pod tímto názvem s podtitulem Severozápadní Slované a jejich náboženství poměrně obsáhlý článek.

Autoři se zaměřili na náboženství Polabských a Baltských Slovanů, neboť právě o něm jsme nejlépe informováni, zatímco zprávy o pohanském kultu ostatních Slovanů jsou jen velmi kusé. Konstatují, že náboženský systém severozápadních Slovanů dosahoval velmi vysokého stupně organizace kultu s četnými chrámy a kněžskou hierarchií. V neochvějné věrnosti pohanství viděli záruku uchování kulturní identity a tím schopnosti úspěšné obrany před nepřátelsky naladěnými křesťanskými sousedy. Snažili se rozvíjet kult tak, aby byl schopen soupeřit s křesťanskou naukou ve smyslu integrace společnosti.

I když jednotlivé slovanské kmeny uctívaly velké množství božstev, často se pod různými jmény skrýval idol se stejnými nebo velmi podobnými atributy a funkcemi. Obtížně je doložitelné tvrzení některých soudobých křesťanských kronikářů, kteří popisují specifickou variantu slovanského polyteismu - henoteismus, kdy věřící při modlitbě k jednomu z bohů pokládá toto božstvo za nejvyšší, stejně jako jejich pokusy o hierarchizaci slovanského panteonu.

V článku se pak autoři snaží rekonstruovat podobu a funkci tří nejvýznamnějších božstev - Svarožice, Triglava a Svantovita.

Svarožic, jedno z hlavních božstev Slovanů, byl považován za syna prapůvodního boha nebeského ohně a světla Svaroga a zprostředkovatele těchto nejzákladnějších podmínek života na zemi. Na počátku 11.století bylo původní jméno nahrazeno jménem Radogost a vystupoval především jako válečný bůh kmene Ratarů. Kultovním zvířetem Svarožice - Radogosta byl bílý kůň, jehož kněží využívali k věštění budoucnosti. Roku 1068 křesťanská výprava dobyla hlavní sídlo slovanského kmene, vyvrátila chrám, kněží byli brutálně povražděni a modla Radogosta vlastnoručně rozsekána samotným vůdcem výpravy biskupem Burchardem, který navíc domů odjel na posvátném koni.

V pomořanském středisku Štětíně byla zbudována velkolepá svatyně Triglava, boha o třech hlavách, popřípadě tvářích, které symbolizovaly moc nad nebem, zemí a peklem. Triglava můžeme považovat za válečné božstvo s hospodářskými funkcemi. Kultovní černý kůň měl zlatem a stříbrem vykládané sedlo, které viselo uvnitř chrámu. Chrámová stavba byla zničena roku 1124 křesťanskou výpravou a její organizátor biskup Ota z Bambergu poslal tři stříbrné Triglavovy hlavy do Říma papeži jako důkaz úspěšné christianizace.

V 1.polovině 12.století dosáhl rozkvětu kult boha Svantovita, jehož hlavní chrám se nacházel v Arkoně na samé severní výspě ostrova Rujana. Jeho význam přesáhl hranice kmene Ránů a jak píše Helmoldova kronika: ”... všechny slovanské kraje tam posílaly roční poplatky, vyznávajíce, že onen jest bůh bohů.” Dokonce i dánský král Sven Grade (1152 - 1157) věnoval pro získání jeho přízně do chrámového pokladu zlatý pohár. K ochraně a šíření Svantovitova kultu sloužila družina 300 jezdců a kněžská vrstva získala takovou moc, že lze v jistých souvislostech hovořit o náběhu k teokracii. Sám Svantovit, tak jako ostatní slovanská božstva, měl antropomorfní podobu s lidskými vlastnostmi jako velká síla a pronikavá moudrost, které však nedosahovaly absolutních mezí, např. tím, že může utrpět porážku s jiným bohem. Jeho atributy byly picí roh, velký meč, sedlo, udidlo a bílý kůň.

Slunce zapadlo nad slovanskými božstvy 12.června 1168, kdy pod náporem křesťanského vojska vedeného dánským králem Valdemarem padla Arkona, chrám byl vyvrácen a král dal vynésti onu prastarou modlu Svantovitovu, která byla uctívána od všeho národa slovanského, a poručil, aby jí byl uvázán na krk provaz a byla vláčena prostředkem vojska před očima Slovanů a rozřezaná na kousky byla uvržena do ohně. A zkazil chrám se všemi posvátnostmi jeho a bohatý poklad vyloupil. A poručil, aby odstoupili od svých bludů, v kterých se narodili, a přijali uctívání pravého Boha.

Článek Martina Pitra a Petra Vokáče je vybaven řadou zajímavých citací a odkazů na prameny a literaturu. Nesmírně záslužný je v tom, že se jím do časopisu určeného především učitelům dějepisu opět dostávají opomíjené slovanské náboženství a mytologie, které jsou dnes módně a uměle nahrazovány mytologiemi smyšlenými nebo nám kulturně vzdálenými.

Vladislav Veselý

Šestijazyčný Sen

Divadelní noviny 10/2001

Jaroslava Suchomelová píše o inscenaci Snu noci svatojánské v nastudování ředitele Městského divadla Brno Stanislava Moši v Budyšíně. Píše, že místní divadlo sice má vlastní soubor, lužickosrbských mluvčích je v něm ale pomálu, režisér si tedy pro roli Titanie vypomohl brněnskou herečkou Zuzanou Kyselovou, která má v cizojazyčných rolích praxi, neboť hrála ve slovenštině, češtině a ukrajinštině, pro postavu tesaře Poříze měl k ruce ale pouze německy mluvícího herce. ”Patrně to jej inspirovalo k nápadu postavit scény řemeslníků na jazykové konfrontaci, a aby toho nebylo málo, přidal ještě další cizojazyčné repliky. Nevídaně tím inscenaci zdynamizoval, zvláště když ji navíc podepřel pregnantní pohybovou partiturou. ... Prostoupit inscenaci rozmanitým pohybem umožnila kovová patrová konstrukce navržená scénografkou Katharinou Lorenzovou. V živém temporytmu a v bezprostředním kontaktu s hledištěm se rychle střídají prostředí i situace, partnerské dvojice i nápadité kombinace gestického a slovního vyjádření. Nad poetičností vítězí ráznost a temperament, v projevu mladých hrdinů a herců převládá věcnost a vtip, obecenstvo se těší z jejich energie, přímočarosti a dravosti.” Poté cizincům dává nahlédnout do aury vznášející se sálem a věnuje se dojmům z okolní reality: ”Vedle elegantních dam bylo v hledišti možno zahlédnout i ženy v krojích, jaké se zřejmě dosud oblékají v několika nedalekých vesnicích. Vedle bezprostředně reagujícího rozesmátého publika seděli lidé, kteří si s první replikou nasadili sluchátka. Maně jsem si vzpomněla na představení českého nebo polského souboru Těšínského divadla, kde je dvojjazyčnost publika naprostou samozřejmostí a na diváckých reakcích je to dobře znát. ... Stejně vlídně jako množství místních občerstvovacích zařízení působí kupodivu i prostory divadla, i když architektonický styl budovy jasně prozrazuje, že vznikla v šedesátých letech, a zřejmě měla být důkazem » enderácké« péče o národnostní menšiny.” Zmiňuje ještě historii uvádění a překladů Shakespearových her na budyšínských prknech, jež mají letos 139letou tradici, tuto hru přeložili Gerald Stone a Pětr Thiemann. Dodává: ”Spolupráce s českými divadelníky si v Budyšíně velmi považují, protože zatím nemají k uvádění náročnějších inscenací dost vlastních sil. Nicméně v mladé generaci zájem o historické kořeny a » jazyk otců« v poslední době zřetelně sílí. Divadlo v lužické srbštině má před sebou patrně zajímavou budoucnost, už proto, že renesance zájmu o lužickosrbskou kulturu se shoduje s trendem podpory národnostních menšin v rámci EU.”

rad

Myslički k stawiznam Serbow

Rozhlad 4/51

Pawoł Nowotny se ve svém článku rozhodl ilustrovat lužické dějiny první poloviny dvacátého století složením několika výrazných momentů do křiklavé mozaiky. Hovoří o mýtickém období největšího pozdvižení v moderních lužických dějinách, čase, který je pro mnohé nadšence dnešní doby obestřen tajemstvím. Nejdříve ukazuje problémy s vyučováním srbštiny za výmarské republiky a poté okleštěnou diglosii nacistické doby. Konkrétněji líčí nástup sovětských správců: ”Knjejstwo na wuchodźe Němskeje přewza sowjetske wójsko. Komandantury tutoho dyrbjachu zežiwjenje a docyła žiwjenje wobydlerstva a wulkeje syły přesydlencow organizować a zawěsćić. Při tym zepěrachu so na tajkich zastupnikow domjaceje ludnosće, kiž so njeběchu po jich zwěsćenjach a měnjenju z fašizmom wopancali. Wěmy wo rozkazu sowjetskeho maršala Konjeva, kiž bě swoje wójska na to skedźbnił, zo we Łužicy słowjanski lud bydli. Njewěm, hač bě tež z wuskutkom tohodle wukaza, zo Budyska komandantura hižo w meji 1945 dźěławosć Domowiny dowoli, zo zasadźi Serbow, přesćěhanych wot fašistow, do wažnych administraciskich funkcijow, zo hižo nazymu w šulach so započa serbske wuwučowanje. Domowina zahiba kulturne dźěło, młodźina so zahori za brigadowanje a nowy natwar wsow a Serbskeho domu. Serbskemu ludej rosćachu mocy, dokelž so čuješe wuswobodźeny a dźeń a bóle runoprawny. Narodne sebjewědomje ćerješe předewšěm młodźinu do rěčnych kursow w Chrósće a do serbskeho wučerskeho wustawa w Radworskim hrodźe.

Potom shrnuje postoje Domowiny těsně po válce a její střízlivé požadavky. Pokouší se vyjasnit postoje sovětů a východoevropských komunistů na schůzce s představiteli Domowiny 21.11.1947, které se autor sám účastnil: ”Pieck powita přitomnych a přepoda słowo Grotewohlej. Na zakładźe Stalinoweje definicije »nacije« rozskuba wón namjet Domowiny za teritorialne rozrisanje serbskeho prašenja. Serbja drje bydla we Łužicy, ale wo zamknjenym sydlenskim rumje njehodźi so rěčeć. Wot Serbow wobydleny teritorij njepředstaja tež žadyn hospodarski jednotny cyłk. Falujetej potajkim hłownej přiznamjeni nacije. Njedźiwajcy zhromadnosće rěče, kultury a stawiznow njeje móžno Serbow jako naciju w zmysle Stalinoweje definicije woznamjenić. Snadź je móžno so na zapřijeće »zbytk luda« – němski Restvolk – dojednać. Runoprawne rozwiće Serbow budźe zakonsce zawěsćene. Statne zarjady budu Serbow rěč a kulturu ze statnymi srědkami spěchować a podpěrać. To so zaruči z wosebitym zakonjom. Dopominam so, zo dóndźe w běhu zdźěła horceje diskusije k tajkej napjatosći mjez dr. Cyžom a Fr. Ebertom (pozn. braniborský předseda SED), zo jimaj W.Pieck přiwoła: »Hdyž chcetaj so bić, dyrbitaj won hić!« Cyž bě so tak roznjemdrił na Eberta, dokelž wón zasakle prěješe, zo su w Delnjej Łužicy hišće Serbja.”

Podpory autonomie se nedočkali ani u polské vojenské mise v Berlíně: ”Što krute wotpokazanje kóždehožkuli teritorialneho rozrisanja serbskeho prašenja – samo tež w zmysle kulturneho samozarjadowanja – woznamjenješe, bě drje P.Nedo najjasnišo sej wuwědomił. Njejsym jeho ženje tak zmotaneho dožiwił. Wón móžeše so lědma hišće na nohomajdźěržeć, bě smjerćblědy. Tež dr. Cyž bě tak roznjemdrjeny, zo móžeše so lědma změrować. Wobaj běštaj sej drje najbóle wědomaj, zo tež w tutej stawizniskej situaciji serbskemu ludej žana šansa za trajne wobstaće a dalše wuwiće so dała njebě. Dźiwajo na to, zo běchu Serbja – kaž tež dźensa – administratisce rozšćěpjeni na dwaj krajej a něhdźe dźesać wokrjesow, hdźež běchu wšudźe w mjeńšinje, njepopušći asimilaciski ćišć. Serbska rěč njemóžeše so z woprawdźe runoprawnej hamtskej rěču stać.”

Chválí nevídaný rozvoj kultury v oněch letech. Přínos na závěr zobecňuje do pěti základních bodů: 1. překonání neznalosti psaného jazyka; 2. vychování široké škály srbské inteligence; 3. nebývalý rozvoj literatury; 4. vznik spisovné normy (např. upozorňuje na tehdejší existenci tří pravopisů); 5. Srbové se už provždy nesmazatelně zapsali do dějin střední Evropy.

Budoucnost je pro něj ve znamení globalizace: ”Je słyšeć, zo samo Francozojo a Němcy so wobaraja rěčnej amerikanizaciji.” Uzavírá zvolací větou: ”Bóh dał, zo by naš lud tež tule donu swobody a demokratije přetrał!

rad

 

Nezaměstnanost se stále častěji stává příčinou odchodu mladých Slovanů z nedaleké Lužice do spolkových zemí

Děčínský deník 9.6.2001

Jaromír Kulhánek zahajuje svůj krátký článek žalujícími slovy: Za katastrofu pro národní existenci označil vysokou nezaměstnanost v lužickosrbské oblasti na východě Německa předák tamní západoslovanské menšiny Jan Nuck. Ostře také kritizoval německé úřady za krácení prostředků na aktivity Lužických Srbů. ... "Zatěžovat Srby obdobnými úspornými opatřeními, jaká jsou ukládána státní správě, je neomluvitelné, nespravedlivé a pro bohaté Německo ostudné," řekl Nuck. Lužickosrbští představitelé se podle něj budou snažit změnit dohody, podle nichž mají v Nadaci lužickosrbského národa Domowina nepoměrně velký vliv zástupci německého státu. Dále shrnuje nejnovější události, o kterých pravidelně informujeme: spolupráci s městem Varnsdorfem, vystěhovalectví, lužickosrbská otázka v Česko-německém diskusním fóru.

rad

 

Vykročení pravou nohou?

MF Dnes 24. května 2001

Toho dne přinesla Mladá fronta dvě původní zprávy: dolní komora českého a francouzského parlamentu přijaly nové zákony k péči o národnostní menšiny. V čem tkví český zákon? Pokud se v obci nebo kraji přihlásí k národnostní menšině dostatek obyvatel, pro kraj platí alespoň 5 %, bude při zastupitelstvu zřízen výbor pro otázky národnostních menšin. Vrcholným orgánem, ve kterém budou mít národnostní menšiny zákonem dané právo na zástupce, je vládní rada pro národnosti. V budoucnu se díky novému zákonu můžeme dočkat dvojjazyčných názvů, ulic, obcí (kde musí žít alespoň desetina obyvatel menšinové národnosti a 40 % z nich musí v petici o toto právo požádat) a také úředního styku v menšinovém jazyce. Zákon myslí i na školy, podle ministra školství Eduarda Zemana bude možné např. v rómštině po její kodifikaci konat celou výuku. Zákon byl přijat hlasy ČSSD a ”Čtyřkoalice”, ODS byla proti. Původní návrh Petra Uhla, který ho pojal jako velkorysé naplnění úmluvy Rady Evropy, byl zúžen, pročež znechucený Uhl odstoupil z místa vládního zmocněnce pro lidská práva. Zákon nerozlišuje tradiční menšiny (např. obyvatele těšínského dialektu hlásící se k polskému národu) a menšiny, které vznikají nebo vzniknou migrací posledních let, není tedy vyloučeno, že se v budoucnu v některých příhraničních obcích setkáme s vietnamskými názvy.

Francouzský zákon se týká práv obyvatel Korsiky. Území získalo omezenou autonomii. Ve Francii se otázka setkala s rozporuplnými reakcemi, jedni ve větších právech pro regiony vidí vizi nové Evropy, druzí předvoj rozpadu státu, před časem kvůli novému zákonu dokonce odstoupil ministr vnitra. Připomeňme, že centralizovaný model se ve Francii uplatňuje až od svržení monarchie. Korsika je přitom součástí Francie teprve od roku 1768. Zákon přináší pravomoci v oblasti sociální politiky, cestovního ruchu a ochrany životního prostředí (mj. proti stavbám nových turistických center v zachovalé přírodě směřovaly bombové útoky), dovoluje i korsičtinu, která je často považována za dialekt italštiny, jako vyučovací jazyk. Odpůrci zákona z pravicových řad se obávají dalších požadavků z Baskicka, Alsaska a Bretaně, odkud pochází projekt nové koncepce menšinového školství (známý lužický Witaj), neboť v minulosti menšiny ve Francii a Itálii raději volily cestu vlastních soukromých škol, poněvadž úředně neexistovaly.

rad

 

Euroatlantický týdeník Kompas,

Svobodná Evropa, 12. V., 19.30 h.

Odhadem pět minut zněl na vlnách Českého rozhlasu 6 příspěvek Antonína Měšťana věnovaný výroční konferenci Serbského institutu. Profesor popsal současný stav Lužických Srbů: v bývalé NDR dosahuje nezaměstnanost osmnácti procent, mladí odcházejí na západ. Třebaže převrat přinesl mnoho dobrého, Srbům hrozí zánik, o nějž naposledy usilovali nacisté. Nemá-li se stát Lužice jen folklórním skansenem, je třeba přesvědčit mládež, aby se učila rodnému jazyku. Srbové se dívají s nadějí na Prahu a Varšavu. Nejde o projev panslavismu, doufají v podporu blízkých národů. Závěrem si řečník posteskl nad tím, že ohrožené etnikum dostává větší podporu z Polska.

R-l

 

Lužičtí Srbové - nejmenší slovanský národ

Deník Metro 16. 5. 2001

Na vnitřní dvoustraně (8-9) byl otištěn článek Lubomíra Linharta. Taková poučení, zejména v tiskovině tolik rozšířené, jsou důležitá a užitečná, protože poskytují první informaci čtenářům neznalým věci. Jen bych chtěl upozornit na několik menších omylů, aby se jim spisovatel v budoucnosti vyhnul: S. 8: obřadní řečí u katolíků nebyla čeština, ale latina (2. sloupec, ř. 24); Budyšínská přísaha je něco jiného než katechizmus (ř. 28-29); dolnolužický Bramborski serbski casnik vycházel od r. 1848 (ř. 62); básník se jmenoval Handrij Zejler, nikoliv Tejler (3. sloupec, ř. 25); jazyk se jmenuje lužická srbština, nikoliv lužickosrbština (5. sloupec, ř. 4); vesnice se jmenuje Wojerecy, nikoliv Wojwrecy (ř. 19); S. 9: v čeština užíváme pojmenování Blota, blotský, nikoliv Sprévský les (sloupec 1, ř. 2, 10); město se jmenuje Kamjenc, nikoliv Kamienc (2. sloupec, ř. 2); minulé časy má lužická srbština 4, nikoliv 2 (ř. 5). Přes tato drobné omyly jsme za článek pro jeho informativní hodnotu vděčni.

J-a

 

Svědectví

Zajištění menšinových práv v SRN - ústní interpelace na ministra zahraničních věcí 24. 5. 2001

Menšinová práva jsou velmi citlivou oblastí lidských práv. Je známo, že jejich základem je Evropská charta regionálních či menšinových jazyků, při jednání o přistoupení k Evropské unii je požadováno od tzv. kandidátských zemí plnění Kodaňských kritérií. Pro diskusi menšinových práv je zásadním faktem časté použití pozitivní diskriminace v kultuře, školství, na soudech a při úředním jednání obecně, v hromadných sdělovacích prostředcích, v hospodářském a sociálním životě a v podpoře přeshraniční výměny. Je známým

faktem, že školské zákony v Sasku i Braniborsku obsahují místo pozitivní diskriminace výrazné znevýhodnění Lužických Srbů, společný fond užívaný k financování národnostních aktivit již od založení trpí nedostatkem prostředků a o projektu, který by využíval Fondu budoucnosti, nevím. Vzhledem k důrazu, který klade prezident republiky i vláda na lidská práva, považuji za žádoucí, aby tato otázka byla v bilaterální relaci zvýrazněna. Protože setkání činitelů vlád ČR, SRN, Saska a Braniborska jsou poměrně častá, žádám Vás o odpověď na následující otázky:

1) Byla již tato otázka na podobných jednáních otevřena?

2) Odpovídá postoj příslušných vlád požadavkům na plnění ”Kodaňských kritérií"?

3) Jak bude vláda ČR využívat předvstupních fondů k podpoře lužickosrbských aktivit?

4) Jak se daří využívat mezinárodních programů Sokrates, Leonardo, a dalších (v gesci Ministerstva školství)?

5) Otevře česká delegace otázku využití ”Fondu budoucnosti" k podpoře lužickosrbských programů?

Vážený pane ministře!

Vyjednávání s Evropskou unií je velmi náročným úkolem naší diplomacie. Uvědomuji si ale, že i v bilaterálních relacích se státy EU je nutno citlivě projednávat dosud otevřené otázky. Otázka podpory menšiny Lužických Srbů mezi ně jistě patří.

Jaromír Kohlíček, poslanec sněmovny Parlamentu České republiky za KSČM

 

 

 

Dopisy

Srbsko-česká oslava Mezinárodního dne dětí

Antonín Vlk

Poslední květnový týden tohoto roku se uskutečnilo již tradiční setkání žáků 5. tříd Srbské střední školy v Ralbicích a Základní školy v Mělníku. Prvou polovinu týdne bylo 32 lužickosrbských děti a jejich pedagogický doprovod hosty svých českých kamarádů a kolegů, se kterými se seznámili s některými zajímavostmi města Mělníka, navštívili také některá místa na Pražském hradě, Malé Straně, Starém a Novém Městě pražském a ve středu, v den odjezdu, zavítali na romantický hrad Kokořín.

V druhé polovině týdne navštívili čeští školáci Lužici. Zde děti nejvíce přitahovala návštěva bludiště a prazoologické zahrady v Budyšíně-Malém Wjelkowě, kde strávili téměř celý půlden. Další den strávili na výletě do Dolní Lužice, do města Lubnjowa, aby poznali krásnou přírodu Blat a navštívili také obec Lědy s jejím známým a bohatě navštěvovaným muzeem v přírodě. Největším zážitkem pro všechny byla více než tříhodinová projížďka lodičkami po Sprévě krásnou jarně rozkvetlou přírodou. Tomu přispělo i příznivé počasí, které vydrželo až do odjezdu, kdy bylo vystřídáno průtrží mračen, která nás provázela z Lubnjowa až do Delan.

Na večer byl srbskými žáky připraven pestrý kulturní program. Na jeho přípravě se podíleli žáci všech tříd a samostatně i školní pěvecký soubor, který přednesl pod vedením učitelky Marhaty Korjeńkové několik jejich skladeb. Tato jejich vystoupení se zájmem sledovali kromě hostů z Čech i jejich rodiče, prarodiče i bývalí žáci této školy, kteří do posledního místa zaplnili školní sportovní halu. Skladba programu byla velmi pestrá, od zazpívání několika lidových písní, které strhly ke zpěvu i posluchače, předvedení malé scénky podle knihy bývalého učitele Jana Wornara, taneční ukázky, parodie na umělou píseň až po satiru na natáčení televizního programu o srbském školství, které je nyní opět středem pozornosti díky snaze saských úřadů postupně uzavřít všechny srbské střední školy, což by mělo katastrofální dopad na lužickosrbskou národní substanci.

Poslední den návštěvy v Delanech, 1. červen, byl věnován společnému sportovnímu zápolení všech žáků, pořádaného v rámci tradičních oslav Mezinárodního dne dětí. Na školním hřišti probíhaly soutěže v běhu, skoku dalekém, hodu míčkem a další disciplíny. V času nutném k vyhodnocení dosažených výsledků probíhalo na sportovním stadionu utkání v kopané mezi družstvy žáků a po něm i učitelů. Největší zápas ovšem probíhal ve sportovní hale, kde se v rychlém sledu při vybíjené vystřídali téměř všichni žáci škol. V této hale také proběhlo závěrečné vyhodnocení celého sportovního dopoledne. Radost a nadšení všech přítomných nebralo konce, když byla čtena jména vítězů a předávány jim čestné plakety a vítězným družstvům i odměny ve formě lízátek či jiných sladkostí. V tomto závěrečném hodnocení nepřišli zkrátka ani čeští žáci a žákyně.

Letošní výměnu žáků škol, soudě podle mínění jejich účastníků, je možno hodnotit velmi dobře, neboť při něm došlo převážně k prvým kontaktům nejen mezi školáky obou národností, ale tuto možnost měli namnoze i jejich rodiče na obou stranách. Výjimkou byli ti rodiče, kteří se již jako žáci škol v Mělníku a Ralbicích podobných výměn účastnili v průběhu posledních tří desetiletí. Mezi žáky, samozřejmě i žákyněmi, byla navázána četná osobní přátelství a všichni si vzájemně odnášejí nezapomenutelné zážitky. Někteří čeští žáci vyslovili přání strávit u svých kamarádů v Lužici prázdniny a velmi si pochvalovali srdečnost jejich přijetí a péči o ně v srbských rodinách. Obdobné ohlasy byly získány i od srbských školáků.

Tato přátelská ”pohoda” mezi školáky nevznikla sama od sebe, ale jako výsledek snažení organizátorů na třech školách. Navíc, srbští školáci byli tentokrát na příchod do českých rodin ”vyzbrojeni” nejnutnějšími jazykovými i praktickými znalostmi panem Pavlem Rotou, učitelem na odpočinku ze Srbské střední školy v Ralbicích, a obdobně byli připraveni i čeští žáci z Mělníka panem Vlkem. Největší jejich odměnou byly rozzářené oči žáků a jejich nadšené vyprávění o jejich zážitcích a přání tato místa a své přátele v nich navštívit znovu.

Takovéto zdárné výměnné akce budí zejména mezi Lužickými Srby stále větší zájem a rok od roku je těžší, podle slov ředitele SSŠ Ralbicy pana Beno Jurka, zájemce uspokojit. Na české straně se projevuje silný ekonomický tlak, který vylučuje mnoho žáků z možnosti se této výměny účastnit, ačkoliv i oni mají na těchto akcích zájem. Pro jejich rodiče je totiž namnoze finančně neúnosné hradit náklady s tím spojené. Tato skutečnost letos již vedla k tomu, že pro zajištění dostatku partnerů pro srbské děti z Ralbic v Mělníku muselo dojít ke spojení dvou základních škol. Ke ztížení této situaci přispěla i skutečnost, že letos již nebylo možno pro přepravu účastníků použít obvyklých autobusů RTO Karosa, ale pouze dražších zájezdových, což podstatně zvyšuje přepravní náklady. Obě tyto skutečnosti donutily ředitelství základní školy v Mělníku a SSŠ Ralbicy k úvahám o omezení této výměnné akce tak, že počet jejich účastníků z obou stran bude limitován přepravní kapacitou jednoho autobusu, tedy asi na polovinu. Současně však škola činí pokusy pro tuto činnost získat finanční podporu příkladně od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM v Plzni. Velmi bych si přál, aby tyto pokusy byly úspěšné a pomohly tak udržet tyto styky mezi našimi školami alespoň na dosavadní úrovni.

 

 

Letopis

Dr. Karel Schwarzenberg - přítel Lužických Srbů ...

V těchto dnech vzpomínáme na velkého českého historika: ”kníže” dr. Karel Schwarzenberg senior by se dožil devadesáti let (* 5. 7. 1911) ... Byl náruživým Čechem, a když odmítl za německé okupace své země německé občanství, stal se drvoštěpem, vyobcovaným ze svého povltavského zámku Orlíka. Proto ho v r. 1945 volili v tajných volbách jako předsedu revolučního národního výboru i komunisti. Po r. 1948 mu byl i proto výjimečně povolen čestný odchod ze země. Vědecky pracoval zejména v Rakousku. V 70. letech jsme měli možnost se s ním setkávat v rakouském Gmundenu, kde svým přátelům emigrantům přednášel o zajímavých momentech české historie. K našemu úžasu byl zejména naprostým znalcem historie Polabských Slovanů a Lužických Srbů a mohli jsme mu každoročně referovat o všem novém v Lužici. Sbíral pohlednice nádherných lužickosrbských krojů, které jsme mu z Lužice posílali. Víme bezpečně: proti nynější situaci na Lužici, zejména proti rušení lužickosrbských škol by tvrdě protestoval... Je nezapomenutelný...

Tamara Wagnerová

 

 

literární příloha

Jěwa-Marja Čornakec

Spálená země

Literatura Lužických Srbů prošla od roku 1945 výrazným vývojem. Po válce, v níž přišli o život i význační spisovatelé, byla situace tuze neutěšená. Nebyly časopisy, tiskárny, nakladatelství. Příslušníci nejmladšího pokolení neuměli lužickosrbsky psát ani číst, protože od nástupu nacizmu se ve škole tomuto jazyku nejen nevyučovalo, ale děti nesměly své mateřštiny užívat ani mezi sebou. Proto na sklonku 40. a začátkem 50. let jen pozvolna vznikaly nové prózy (poezie a divadla si na tomto místě nebudeme všímat). Vůdčí myšlenka v literárních dílech byla národně obranná, stejně jako v 19. a v první třetině 20. století. U národa národnostně neustále ohrožovaného tomu ani jinak být nemohlo.

Nejplodnějšími spisovateli 50. a 60. let byli Marja Kubašec (1890-1976), Měrćin Nowak-Njechorński (1900-1990) a Jurij Brězan (*1916). Ve svých dílech se vracejí k tematice válečné, k boji proti nacizmu, ale zanedlouho se objevuje i zobrazování tehdejšího současného života, nových společenských a hospodářských poměrů v NDR, píše se však i próza historická. V 70. a 80. letech přibývají mladší spisovatelé, např. Marja Młynkowa (1934-1971), Jurij Koch (*1936), Angela Stachowa (*1948) a řada dalších. Zpracovávají se i nová témata, jaká přináší všude na světě život v době přítomné (mezilidské vztahy, zkáza životního prostředí, nebo pro dnešní Lužici obzvlášť živá otázka národnostně smíšených manželství, napětí mezi životem na vsi a ve městě, mezi mladými a starými).

V posledním desetiletí 20. století se vedle dosavadních autorů objevuje několik mladých nadějných spisovatelek, jako Dorothea Šołćina (*1953), Měrka Mětowa (*1959) a Jěwa-Marja Čornakec (*1959). J.-M. Čornakec je redaktorkou měsíčníku Rozhlad, píše povídky pro mládež. Její první sbírka Hołbik čornej nóžce ma (Holoubek má černé nožičky) vyšla v Budyšíně v roce 1999. Obsahuje 8 povídek. Otiskujeme první z nich. Jiří Mudra

Pětr Stotnik slavnostně zapálil ve stodole svíčku. Potom si sedl do auta a odjel. Prostě odjel, nechal za sebou všechno: statek i starosti, rodinu i sny. Zaplavil ho neznámý pocit zadostiučinění, snad i klidu, když pozdě odpoledne opouštěl rodnou vesnici.

První přestávku si dopřál před Drážďanami blízko někdejších ruských kasáren. Bylo krátce před šestou, v bistru snědl párek, neměl však u sebe žádné peníze, jenom platební kartu. Prodavačka se ošívala, dokud jí Pětr nenavrhl, že jídlo vyrovná poštovními známkami. I tohle patřilo do jeho plánu, aby si na něj později vzpomněla. Všechno si důkladně promyslel a vypočítal, jako nebožtík otec. Tak to vždycky říkával dědeček a, že se Pětr vydařil dočista po otci, skromný a rozumný. A je to tak dobře, protože ten, kdo má statek, musí umět počítat a šetřit, jinak je ztracen. Tak tomu bylo a tak to taky zůstane, říkával dědeček.

Svíčka hoří. Za pět hodin bude ve vsi u Frankfurtu nad Mohanem. Tam na něj čeká sedlák, který hledá zkušeného zemědělského pomocníka, co rozumí kravám. Pětr nedávno četl inzerát ve svém rolnickém časopisu. Po delším rozmýšlení na toho sedláka zazvonil. Neprozradil ovšem, že je už dva roky po abrahámovinách, je však stáří vůbec tak důležité? Buď si bude jeho zkušeností vážit, anebo ne. Kromě toho nevypadá jen mladší, ale jako takový se skutečně cítí. Snad je to tím, že se oženil poměrně pozdě, ale času bylo ještě dost, jak dědeček říkával. Jako 37letý si vzal Hilžu, o deset let mladší, která byla zdravotní sestrou ve velké městské nemocnici a tam viděla trápení až až. Urostlý a opálený sedlák Pětr ze sousední vesnice se jí vlastně vždycky líbil, znala ho z krátkých pozdravů po bohoslužbě, když byla v neděli u rodičů. Když se o něm jednou zmínila, povídali jí rodiče o zlých vesnických jazycích, kteří tvrdí, že si Pětr bude hledat nevěstu až jako výměnkář: Teprve potom si najde čas a odvahu. Nato přijížděla Hilža domů častěji. Po bohoslužbách vždycky hleděla, aby ho cestou z kostela potkala, aspoň očima. A při vesnické slavnosti, když se po mši pozdravili, zeptal se jí Pětr, jestli by nechtěla přijít večer do slavnostního stanu na taneční zábavu, když už je náhodou doma. Hilža přišla a Pětr s ní tancoval bezmála celý večer. Nedovolil ani, aby ji provedl někdo jiný. Hilža se tím bavila a jako jemu naschvál se pořád ohlížela za jinými. Pro Pětra však to byla hotová věc: Ještě toho večera, lépe řečeno té noci, ji požádal o ruku, tak jak ho to kdysi učil dědeček. Noc byla plodná jako kvetoucí lípa, když před ní Pětr poklekl a slavnostně jí přednesl svou říkanku. Ačkoliv to myslel vážně, Hilža se nejdřív nahlas zasmála. Nakonec se smál i on, když mu dala své slovo. Aspoň ji chce takovou, jaká je, řekla Hilža vážným hlasem. Před ním se nemusí stavět okouzlující nebo rafinovanou jako před svým posledním nápadníkem, který ji teprve nedávno opustil kvůli jiné. Pětr však je muž, u kterého člověk prostě ví, na čem je. Slíbili si věrnost navěky a na podzim byla svatba.

O třech příčinách své ženitby se Pětr Hilže ani nezmínil, mohla by to pochopit nesprávně. Zaprvé potřebuje hospodyni pro sebe a pro celý dům, právě teď, když po dědečkovi odešla na věčnost i babička. Dřív nebo později k tomu stejně musí dojít, už kvůli potomstvu. A aby se s ženskou tahal celá léta jako někteří jiní, od toho ho dědeček vždycky odrazoval. Opravdová láska roste v manželství. Zadruhé i Hilža pochází ze zemědělství, a bude vědět, že práce na statku není žádná hračka. A zatřetí se mu líbí, je jako jeho sestra Hana, veselá a nepříliš složitá mladá žena, která si ví rady. Jen občas se v Hilžiných očích objevil hluboký smutek a mezi temným obočím první vráska. Ale ženy snad takové jsou, myslel si, člověk nikdy nemůže proniknout do jejich nitra. Vždyť i Hana ho náramně překvapila. Od dětství byli pořád pohromadě, společně pracovali na rodinných polích a ve chlévě a vždycky si myslel, že o ní ví všechno. A najednou se vdala do města, jen tak z ničeho nic. Ničeho si nevšiml, jen, že v neděli pořád jezdila do města na návštěvu k tetě. Později mu řekla, že mlčela, protože by nechtěl, aby se odstěhovala, kvůli dobytku. Přitom Hana odešla nejspíš s pocitem provinění, protože nestála o věno, které jí náleželo. Věděla, že bratr musí po jejím odchodu přejít z družstva typu I do typu III, poněvadž nebude mít mimo dědečka a babičky nikoho, kdo by se staral o dobytek a pomáhal v hospodářství. Žádný mladý už do zemědělství nechce. A protože bylo nutno za převedení krav do společného chléva zaplatit ještě nějaké peníze, Hana přenechala svoje věno statku. Pětr nevěděl, po kom má víc truchlit: Bez Hany se cítil jako poloviční bratr a bez dobytka jako poloviční sedlák.

Po svatbě přišel do domu nový život. Hilža nejdříve uklidila dům od půdy až po sklep. Takhle se s obydlím nejlépe seznámí, odpověděla Pětrovi se smíchem. Potom si s ním dojela do města a nakoupila nový nábytek do ložnice a do kuchyně. Pětrovi sice byl starý kuchyňský ještě dost dobrý, ale kvůli ní souhlasil. Vždyť si nevyjeli na svatební cestu. Líbilo se mu, že se místo cesty rozhodla radši pro nábytek, na obojí nebylo prostě dost peněz. Tak jim aspoň zůstane trvalá vzpomínka na jejich slavný den. A když byla kuchyně zařízena, překvapil ji obzvláštním darem. Věnoval jí kuchyňské hodiny, pomalované modrými kvítky. Takové si babička vždycky přála. Ale své přání dědečkovi nikdy neprozradila, i když by jí byl hodiny koupil. Pro ni to však byly vyhozené peníze, už proto, že byla po celý život naučená šetřit každým vajíčkem. Vajíčko Hilža dopřála sobě a Pětrovi i ve všední den, ale jinak byla přinejmenším zrovna tak dobrá hospodyně jako kdysi Pětrova babička. V posledních letech musel babičce dokonce pomáhat v domácnosti, protože se už nemohla dost dobře shýbat nebo moc dlouho stát. Když přišla Hilža, měl Pětr zase čas na různé práce na statku, které byl nucen po babiččině smrti zanedbat. A že Hilža nadále jezdila do práce do města, proti tomu nic neměl. Taky on byl skoro celý den na družstevních polích. Když se pak narodil Měrćin, začalo to, s čím Pětr nepočítal. Po roční mateřské dovolené chtěla Hilža zas chodit do práce. Když se po roce přidala k Měrćinovi malá Monika, byla pro Pětra věc jasná. Ať je radši pro statek méně peněz. Střecha chléva a stodoly sice už dávno potřebovala znova pokrýt, a to nebylo všechno, co by potřebovalo nutně opravit. Zato však měly děti matku od rána do večera a otce po práci doma. To jemu přáno nebylo. Byly mu tři roky, když se otec ztratil v dalekém Rusku, a pět, když matku pohřbili na hřbitově doma. Nebyla stavěná na těžkou rolnickou práci, říkal dědeček, a také ji trápila raná smrt mužova, protože v cizině neměl ani hrob. Tenkrát se babička snažila nahradit mu matku. Pětr si však přál, aby měla Hilža pro jeho děti otevřené uši a volné ruce po celý den. Možná si tím chtěl nahradit kus svého ztraceného dětství.

”Ale tos mi před svatbou neřekl,” vyčetla mu Hilža zklamaně.

”Taky ses mě neptala,” pokusil se bránit, ”kromě toho jsem se domníval, že se na to díváš stejně jako já.”

Hilža mlčela, ačkoliv by mu mohla odporovat příklady z jiných rodin ve vsi. Pro Pětra byla tato choulostivá věc odbytá, i když viděl na její tváři, co se děje za jejím čelem. Oblékl si plášť a šel pracovat ven na dvůr. Ani dědeček se s babičkou nehádal déle, než bylo nezbytně nutno.

Měsíc před třetími Moničinými narozeninami - ještě si to dobře pamatoval, bylo to jednou v sobotu - Hilža mu podala tiskopis. Z něho se Pětr dozvěděl, že Měrćina a Moniku přihlásila do mateřské školky. Chce zas začít pracovat v nemocnici. Pětr vybuchl, Hilža zůstala klidná. Nechce se s ním hádat, už kvůli dětem ne. Pokud je jiného mínění, vždyť s ní mluvit nemusí. Však už všechno probírali až až. Ve skříni je papír a tužka, když od ní něco bude chtít. Spát bude zatím v kuchyni na pohovce.

Celý den se jeden druhému vyhýbali. A když se mu v noci jazyk zas rozvázal, protože bez ní nemohl usnout, přiznala se i ona, že na jeho vstřícná slova čekala. Pětr kroutil nechápavě hlavou: Babička vždycky dělala to, co si dědeček přál. A proto se nikdy ani pořádně nepohádali.

Svíčka hoří. Do Frankfurtu jsou ještě čtyři hodiny. Druhou krátkou přestávku si Pětr dopřál za Gerou. Vypil jedno pivo, co by ostatně v hospodě pohledával, když už se tam chtěl ukázat. Ale už tam seděl příliš dlouho. A naráz, pivo už bylo skoro dopité, si jasně uvědomil skryté přání: Co by se stalo, kdyby se teď vrátil? Za dobré dvě hodiny by byl zase doma. Sousedé by jeho návratu porozuměli. Kdo nevisí na domově? A Hilža by měla radost, dostala by svoje peníze, v celé výši mnohaleté práce jeho a jeho předků. Největší radost by však měla banka, jíž by musel přenechat statek, aby mohl Hilžu vyplatit. A zrovna teď, když se dostal z nejhoršího. Po převratu si vzal z družstva zpět všechna pole, která kdysi patřila statku. Dál chtěl hospodařit samostatně. Vlastně by potřeboval alespoň třikrát tolik půdy, aby se vyplatilo koupit nezbytnou novou techniku. Východisko pro sebe viděl v tom, když si nakoupí méně nových strojů, ale zato do chléva nějaký dobytek. To ale znamenalo víc ruční práce, víc starostí. Ale nepracoval tak s poli a dobytkem před válkou každý sedlák? Naštěstí dostal stejně tak jako ostatní zemědělci od někdejšího družstva malou náhradu za vyvlastnění, žádné bohatství, ale právě tolik, aby mohl znovu začít, nebo spíš pokračovat v rodinné rolnické tradici. Škoda jen, že nebylo dopřáno dědečkovi dožít se návratu svého sedlačení. I on by plakal radostí po narození prvního telete doma ve chlévě. Práce bylo ovšem teď zase víc než v době družstva, v němž trval pracovní den ve velkém kravíně obyčejně jen osm hodin. Ale Pětr ještě nikdy nepociťoval práci jako jařmo, naopak, tělem i duší byl sedlák. Kosit seno a přitom poslouchat, jak skřivánek zpívá, to patřilo nějak k sobě. Zrovna tak jako sedět v traktoru a jet proti vycházejícímu slunci pro píci kravám. Když byl ještě mladý, nijak mu nevadilo, že v létě začínal den ráno ve čtyři a končil večer v deset. Na těžkou práci byl zvyklý a po boku měl Hanu a dědečka. Jiné poměry nastaly po převratě, Hilža nebyla Hana. Zpočátku byla proti osamostatnění. Nikdy nemusela dojit krávy nebo kydat hnůj. Nakonec chtě nechtě svolila, řekla však Pětrovi zcela jasně, že s ním na poli nebo ve chlévě pracovat nebude. Musí si někoho zjednat, ona chce zůstat ve svém povolání. Musel přijmout její přání, ostatně tak měla rodina aspoň jeden měsíční příjem jistý. Také banka mu to připočetla ve prospěch při poskytnutí úvěru. Hilža však byla ochotná nést společně s ním půjčku, jestliže polovinu svého statku připíše na ni. Pětr si nechal její návrh projít hlavou a potom s ním souhlasil. Vždyť šlo jen o věc formální.

Zpočátku to Hilžu dokonce trochu bavilo, když ji Pětr po práci učil jako učnici dojit krávy nebo krmit prasata. Tuze doufal, že ona s prací sroste a snad jednou svého povolání zanechá. Ale Hilža zemědělskou prací nadšena nebyla, práci vykonávala jenom kvůli němu, nic víc a nic míň. A když statek o dvaceti hektarech za dva roky stále ještě dobře neprospíval, musel Pětr svého pomocníka pro práce na poli a v chlévě propustit. Hilža a Měrćin se zapřáhli do práce ještě houževnatěji, až toho měla nad hlavu: Ve dne byla celý den na nohou v nemocnici a večer ve chlévě. Měli si stále méně co říci, jenom to nejnutnější.

Pětr už ani nevěděl, kdy to všechno začalo. Snad tenkrát, když se do ní pustil, protože při práci v domácnosti docela zapomněla dohlížet pravidelně na prasnici. A ta si lehla na dvě ze svých pěti selátek, a kdyby byla Hilža včas v chlívku, byla by je bezpochyby oživila masáží. Tehdy mu poprvé ostře vyčetla, že si ani její dobré vůle ani její usilovné práce pro statek neváží. Plačíc utekla na půdu, on však za ní nešel, ve chlévě bučely krávy, čekající na dojení. Myslel si, ať se vypláče, potom jí zas bude líp. Chápal, že jí někdy všechno roste přes hlavu, ale není pomoci. Práce musí být vykonána, i když se bránila. Výstupy se opakovaly. Jednou mu dokonce řekla, že v době jejího dětství šli ze školy do zemědělství jen ti nejhloupější. Jak ho tím ranila, to nedal najevo. Jen se hořce usmál a pomyslel si: Co ty víš o mých nočních bitvách s kalkulačkou? Už tehdy mu práce s čísly, písmeny a boj o zaplacení půjčky působily bezesné noci. Proč však se s ní přít, to stojí jenom další nervy a síly. Nenáviděl rozepře. Ona ho však opět a opět provokovala. Někdy se mu zdálo, jako by si Hilža záměrně pořád něco nového kupovala. Kdyby bylo po jejím, měl by rozšířit stavení, jen aby si mohla přikoupit ještě řadu skříní na své hadry. Přitom Hilža dobře ví, že mají velké těžkosti se splácením půjčky.

”Víš,” řekl jí jednou ostře, ”proč si dědeček vzal naši babičku?”

Hilža pokrčila rameny: ”Snad protože přinesla do manželství bohaté věno.”

”Ne, ona sama byla svou šetrností na statku bohatstvím. Po celý život například chodila ve svých šatech z mladých let a ani je všechny nedonosila.”

”To není žádné umění, když člověk chodí v lužickosrbském kroji jako ona. Není zapotřebí ohlížet se na módu, sukně zůstane po celý život stejně dlouhá a zástěra je pro každou postavu široká dost.”

”Ale ona neměla 30 párů střevíců jako ty, Hilžo!” rozčileně vykřikl.

”Tobě ovšem tvoje dva páry stačí, jeden do kostela a druhý pro všední den!” namítla Hilža.

”Jeden z nás musí přece šetřit, když nechceme bydlet na ulici.”

”Ale já chci mít aspoň hezké šaty, když už smrdím chlívem.” Hilža zabouchla dveře a odjela autem, nejspíš do města.

Ještě dobře, že měl Pětr pro takové chvíle Měrćina. Ten držel s ním. Byl docela po něm, i v obličeji. Rád pomáhal na poli nebo ve chlévě, otec ho ovšem nesměl přetěžovat. Měrćin měl ve škole určité potíže, a proto málo naděje na učební místo. Pořádnou výchovu však člověk potřebuje, toho si byl Pětr vědom, zejména, kdyby chtěl Měrćin převzít statek, jak vždycky tvrdil. Monika však byla pro práci ve chlévě nebo na poli ještě příliš slabá. Bylo dost na tom, jestliže pomáhala matce v domácnosti, zejména při vaření.

Ale proč přemýšlí o budoucnosti své rodiny, stejně už je pozdě. Jako první si všiml Měrćin, že je maminka nějaká jiná, snad veselejší. A když se jí Pětr zeptal, co s ní je, není-li snad v naději, řekla mu do očí, že se zamilovala do jiného. Je vedoucí úseku v obchodním domě ve městě. Reklamovala nějaké zboží a při tom se jim to stalo. Dlouho se bránila novému citu, on však nikdy neměl čas vyslechnout ji v klidu.

Pětr si vzpomněl, někdy se Hilža vracívala domů se svítícíma očima a s dobrou náladou, ale myslel si, že má radost z nějakých hezkých šatů. Ani ve snu by ho nenapadlo, že by se mohla jednoho dne zamilovat do jiného. Přece mu slíbila věčnou věrnost. A teď najednou se chtěla rozvést, vzít s sebou děti a s nimi polovinu statku. Znovu má všechno ztratit a bude už jen poloviční muž, poloviční otec a poloviční sedlák. To je trojí nespravedlnost, kterou mu chce Hilža způsobit. A kdyby ji chtěl vyplatit, musí otcovský dům prodat. Tady by si nevěděl rady ani dědeček.

Svíčka hoří. Pětr stojí na parkovišti za Erfurtem. Za tři hodiny by mohl být u Frankfurtu nebo zpět doma.

Podrážkou zatlačil dokouřenou cigaretu do suché trávy. Dýmající cigareta zanechala černou spálenou skvrnu. Jestliže se okamžitě nevrátí, bude pozdě. Příliš pozdě na všechny vzpomínky z dětství, na společné hodiny s dědečkem na seníku a možná pozdě i pro otcovský dům.

Ví vůbec sám, co teď provádí? Opravdu chce svým dětem zanechat spálenou zemi? Co tomu řekne Měrćin, který chce po něm statek převzít? Bude se moct svému synovi vůbec ještě podívat do očí?

Pětr v uplynulých měsících obětoval nesčetněkrát svíčku svatému Josefovi, rodinnému patronovi, ale ten ho nevyslyšel. Hilža nechtěla zůstat, byla jako očarovaná v plamenech mladé lásky. Najednou mu řekla, že se s ním v posteli čím dál tím víc nudí. Vášeň a nejvyšší potěšení poznala až v lásce s tamtím. Byla to jeho vina? Měl ji rád po svém. Ani dědeček s ním o takových věcech nemluvil. V nejvyšší nouzi vždycky obětovat svíčku na počest svatého Josefa - tak mu vždycky radíval. A tak Pětr pálil zoufale každý den šest hodin svou svíčku, až dohořela. Dneska ji rozsvítil naposled, ve stodole na humně. Už nevěděl ani, v které temné hodině se v jeho mysli zrodil tenhle zlý nápad. Nejspíš toho dne, kdy Hilža s dětmi odjela do města k tamtomu muži, v krátké sukni a v nové žluté blůze, v níž bylo všechno vidět, skoro všechno. Děti ho ještě jednou objaly, Hilža seděla mlčky v autu a čekala. Měrćin ještě řekl otci chraplavým hlasem: ”Zase přijdu, až vyrostu!” Večer seděl Pětr ve světnici poprvé sám se svíčkou a svými těžkými myšlenkami. Svatý Josef mu nepomáhal, musel si nějak pomoct sám. Bude teď nucen prodat krávy a taky prasata. Ale zůstane mu ještě vlastní půda - sám by to všechno nezvládl. Bude pracovat jako kůň, taky aby zapomněl. Zapomněl, to znamená prohrál, protože se včas nepojistil, například manželskou smlouvou. Ale důvěřoval jí, k čemu potom smlouvu? Cítil se zrazený, podvedený: Jestli si on nebo Měrćin nemůže statek uchovat, potom ho nesmí dostat ani nikdo jiný. A slíbil si, že příště má svíčka dohořet na humně, aby spálila všechno, statek i starosti, rodinu i sny. Postaví svíčku do mělké prohlubně uprostřed humna, nalije do ní doušek benzínu a okolo loužičky rozloží náruč sena. Odtamtud povede pěšinka suché trávy na seník a dál do stodoly. Statek je poněkud vzdálen od ostatních stavení, o půlnoci si hned tak někdo ohně nevšimne. A pojišťovně bude moci říct, že nebyl doma, že odjel už odpoledne v pět a poprvé se zastavil v šest blízko Drážďan. Řekne, že ve stodole bezpochyby zas nějací mladíci seděli a kouřili. Jednou je skutečně načapal a pořádně jim vyčinil. Před svým odjezdem o tom bude ještě jednou povídat sousedovi, a že se tam občas musí jít podívat. Nikdo se ho neodváží obviňovat, vždyť byl na cestě za novým chlebem. Statek by shořel a pojišťovna by za něj musela dát jistě tolik, aby mohl půjčku splácet.

Ale co když opravdu přijdou na to, že požár založil sám? Pětr si promýšlel plán celý měsíc, ale byl stále bezradnější. A jednoho šedého ponurého jitra se konečně rozhodl. Tak jako tak už všechno ztratil, zůstanou mu jen vzpomínky.

Pětr přidal plyn. Co na tom, jestli přijede do Flensburgu dřív. Ráno na Měrćina a Moniku nemyslel a ani myslet nechtěl. Jak to bude s jejich vzpomínkami? Odpustí mu, až se dozvědí, že otcovský dům zapálil on, s jejich minulostí a sny? Bude si ho Měrćin ještě jako otce vážit? Nechtěl by, aby chlapec svého otce vymazal ze svého srdce, jako by ho nikdy neznal. Synům dorůstajícím bez otce něco chybí, to věděl z vlastní zkušenosti. A taky dědeček by mu namítl, že se nespravedlnost nedá napravit novou nespravedlností.

Jestliže bude včas doma, celý život bude pracovat na svém jako čeledín, statek přece někdo koupí. Vzpomínky mu nikdo vzít nemůže a bude smět umřít doma, a ne v cizině. A neměl taky už svou první zkoušku s odevzdáváním majetku za sebou? Družstvo přece jeho rodině už jednou vzalo všechno: pole a dobytek. A přece ho práce těšila, přestože mu z toho už nepatřilo nic. Kolik vlastní půdy člověk potřebuje?

Těsně před Drážďany došlo k dopravní nehodě, s tím Pětr nepočítal. Široko daleko žádný telefon. Karavana aut se sunula vpřed krok za krokem, Pětr využil možnosti vyjet z dálnice. Uháněje přes vesničky se pokusil dohnat ztracený čas, ale bylo vlastně už pozdě. Svíčka už dohořela.

Pětr dojel do rodné vesnice v půlnoci. Očekával červenou oblohu a hluk a shon hasičů. Zdálky však nebylo vidět nic. Snad se o hodinu přepočítal? Pospíšil do stodoly a rozsvítil světlo. Někdo svíčku uhasil, stála napůl dohořelá uprostřed humna. Utíkal na seník a do stodoly. Všude ticho. Jen silná vůně kvetoucí lípy naplňovala laskavou letní noc. Lákala ho k sobě, k plotu zahrady, kde stála lavička. Pod lípou někdo seděl. Poznal ji až po hlase.

”Věděla jsem, že se vrátíš, jenom jsem nevěděla, kdy,” řekla Hilža do tmy. ”Když jsem od Měrćina uslyšela, že si chceš na západě hledat nové místo, chtěla jsem s tebou ještě jednou mluvit kvůli dětem. Ale mezitíms byl pryč a s tebou tvoje kuchyňské hodiny.” Hilža okamžik mlčela.

”Chceš si je vzít?”

”Ne, děkuju, ty je budeš potřebovat víc. A abych pravdu řekla, nikdy se mi moc nelíbily.”

”Jsi tady proto, abys mi to řekla?” Pětrův hlas se chvěl.

”Jak už jsem řekla, chtěla jsem s tebou mluvit a ve stodole našla hořící svíčku.”

”Děkuju ti, žes ji zhasla,” pravil Pětr tiše a přisedl si k ní na lavičku, ”moc bych toho litoval.”

”Nejdřív jsem se pořádně dopálila,” Hilža se zhluboka nadechla, ”ale potom jsem se posadila tady pod lípu. Se svými vzpomínkami tě chápu.” Hilža okamžik váhala, potom řekla rozhodně: ”Statek si nech, nemusíš mě vyplácet. Radši chci dětem zachovat rodný dům. A teď jsi zase doma a tak já můžu jet do města. Sbohem.”

”Proč odcházíš, řekni mi aspoň, co jsem dělal špatně?” Pětr nepouštěl její ruku. Teprve cestou si uvědomil, že vlastně spolu nikdy nemluvili klidně o vzájemném rozchodu, vůbec spolu mluvit nedovedli, pořád se jenom hádali. Snad to všechno bylo jen velké nedorozumění?

”Nevím. Buď nic, anebo všechno. Ty znáš jenom práci, dokonce i v neděli odpoledne jdeš ještě ke včelám. Všechno se točí okolo tvého statku. Co jsme spolu, nebyli jsme společně ani jednou na dovolené. To není pro mne žádný život. Nejsem služebnice statku.” Vyprostila se z jeho dlaně.

”Ale já jsem to všechno dělal jenom pro tebe a pro Měrćina a Moniku,” namítl Pětr rozčileně, ”a že statek znamená práci, tos přece věděla, když sis mě brala.”

”Snads mi málo dával najevo, že mě máš rád?” Hilža chtěla odejít.

”Copaks to necítila?” zněl Pětrův hlas zklamaně. ”Přece jsem ti při oddavkách slíbil věčnou lásku, nestačí to?”

”Myslím, že máš radši statek než mne.”

”Nemůžeme to zkusit ještě znovu?”

”Ne, už je pozdě.”

Hilža ušla už několik kroků, ale ještě jednou se obrátila a ujistila: ”Dej dětem, na co mají právo!”

Podpatky jejích střevíců klapaly rytmicky po dlažbě dvoru až k jejímu autu na cestě.

Když odjela, stiskl si Pětr na chvíli nos. Kvetoucí lípa nabízí med včelám, pomyslel si, ale vonět by neměla, to probouzí jen vzpomínky. Nakonec šel do stodoly. Shrnul seno zase na staré místo a zametl zbylá stébla. Zahleděl se na prázdné humno, na němž se ještě leskla jen malá kalužka benzínu.

Rozškrtl sirku a hodil ji tam. Plameny vyšlehly do výšky, potom rychle klesaly. Oheň dohořel. Pětr dlouho zíral na černý kousek spálené země, velký jako otcův hrob v cizí zemi. Pomalu se otočil a rozhodně vykročil k domu.

Přeložil Jiří Mudra.

 

 

 

Zápisník

Výzva

K výročí Václava Srba (Wjacsław Serb-Chejnicański, 1901-1976), českého sedláka polyglota, vyjdou v Budyšíně v edici Serbska poezija jeho básně. K vydání je připravuje předseda dolnolužického odboru Matice lužickosrbské Měto Pernak.

Obracíme se na přátele Lužických Srbů s prosbou, nevědí-li o Srbových rukopisech některých básní, zejména těch, které nebyly nikde otištěny (např. znělky Nět z głosom zapłac, chuda moja, Wosymadwaźasty winojc, Buź zwěrny swojej zemi, Matyáši Murkovi, Ja wěm, až njamam basniskego ducha aj.), i o jiných rukopisech, dopisech atd. Po oxeroxování rukopisy v pořádku vrátíme.

Jiří Mudra, Geologická 995/9, 152 00 Praha 52

 Česko-lužický věstník

tel. Mudra 51811162