Otevřený dopis

 
31-01-2006

Podepsaný otevřený dopis zasílejte na adresu:
Milan Hrabal
Komenského 2321/9
407 47 VarnsdorfSächsische Staatsministerium für kultus
Staatsminister Steffen Flath
Carolaplatz 1
01079 Dresden
steffen.flath@smk.sachsen.de

Otevřený dopis

Varnsdorf 27. ledna 2006

Vážený pane ministře kultury a školství,

obracím se na Vás s žádostí, abyste laskavě přehodnotil záměr uzavřít lužickosrbskou střední školu v Pančicích-Kukově – „Školu Ćišinského“. Jedná se o školu mimořádného významu pro zachování lužickosrbského jazyka a kultury v jižní části jediné jádrové oblasti Lužických Srbů.
Zjišťoval jsem si údaje o této škole a skutečnost je takováto: - v této škole je nejvíce žáků v porovnání s jinými lužickosrbskými školami
- v období 2006 až 2011 je počet dětí, které by měly do této školy nastoupit dostatečný
- pančická škola je školou, která zahájila úspěšně dvojjazyčnou výuku 2 plus a stala se tak průkopníkem dvojjazyčného vzdělávání v Lužici
- uzavření této školy přináší nebezpečí, že žáci z okrajových oblastí z důvodu vzdálenosti budou muset dojíždět do bližších německých škol, v nichž se lužická srbština nevyučuje Obracím se tedy na Vás s naléhavou žádostí o zachování sítě lužickosrbských škol v dosavadním rozsahu. Je to pro uchování jedinečné kultury, která je uznávána nejen v zemích Evropy jako „vzácný motýl evropské kultury“, velmi důležité. Nedopusťte, aby po nedávném zrušení školy v Chrósčicích došlo k dalšímu vážnému ohrožení lužickosrbské kultury.

Velmi děkuji za pochopení a vstřícnost a těším se na Vaši odpověď.


S přátelským pozdravem

Milan Hrabal
člen Českého centra Mezinárodního PEN klubu
člen Rady Obce spisovatelů Praha
Komenského 2321/9
407 47 Varnsdorf


Připojuji se k otevřenému dopisu pana Milana Hrabala s naléhavou žádostí o zachování lužickosrbské „Školy Ćišinského“ v Pančicích-Kukowě.


......................................................
jméno příjmení příp. profese adresa
podpisNěmecký překlad:


Sächsische Staatsministerium für Kultus
Staatsminister Steffen Flath
Carolaplatz 1
01079 Dresden
steffen.flath@smk.sachsen.de

Offener Brief

Varnsdorf, den 27. Januar 2006

Sehr geehrter Herr Staatsminister für Kultus,

Ich wende mich an Sie mit der Bitte, dass Sie noch einmal die Schließung der sorbischen Schule in Pancicy-Kukow (Panschwitz-Kuckau) – „Cisinski Schule“ überdenken mögen.
Es handelt sich um eine Schule mit außerordentlicher Bedeutung für die Erhaltung der sorbischen Sprache und Kultur im südlichen Teil des einzigen Kerngebietes der Lausitzer Sorben.
Ich habe Fakten über diese Schule gesammelt und die Tatsache ist:
- in dieser Schule gibt es die meisten Schüler im Vergleich zu anderen lausitzer-sorbischen Schulen
- im Zeitraum von 2006 bis 2011 wird die Anzahl der Kinder, die diese Schule besuchen, ausreichend sein
- die Schule in Pancicy-Kukow (Panschwitz-Kuckau) ist eine Schule, die erfolgreich den zweisprachigen Unterricht 2 Plus begann und damit zum Verfechter des zweisprachigen Unterrichts in der Lausitz geworden ist.
- die Schließung dieser Schule birgt die Gefahr, dass Schüler aus den Randgebieten aufgrund der Entfernung in nähere deutsche Schulen fahren müssten, in denen die sorbische Sprache nicht unterrichtet wird.

Ich wende mich deshalb mit dir dringenden Bitte an Sie, das Netz der sorbischen Schulen im jetzigen Ausmaß zu erhalten.
Es ist für das Erhalten der einzigartigen Kultur, die nicht nur in den Ländern Europas als „einzigartiger Schmetterling europäischer Kultur“ anerkannt wird, sehr wichtig.

Lassen Sie es nicht zu, dass nach der kürzlichen Schließung einer Schule in Chroscicy (Crostwitz) zu einer weiteren Bedrohung der sorbischen Kultur kommt.
Ich danke Ihnen im Voraus für das Verständniss und Entgegenkommen und freue mich auf Ihre Antwort.


Mit freundlichen Grüßen,


Milan Hrabal
Mitglied des tschechischen Zentrums des internationalen PEN Klubs
Mitglied des Rates der Gemeindes des tschechischen Schriftstellers
Komenského 2321/9
407 47 Varnsdorf
Česká republika


Ich schließe mich dem offenen Brief vom Herrn Milan Hrabal an mit der dringenden Bitte für die Erhaltung der lausitzer-sorbischen „Cisinski Schule“ in Pancice-Kukow(Panschwitz-Kuckau).


...............................................................
Vorname, Nachname, evtl. Beruf Adresse
Unterschrift
id: 193