Su wuzwólili Jana Nuka, ale jano na dwì lìœe

   (lh)
2009-03-31
Głowna zgromaŸina Domowiny: Stary a nowy pœedsedaà jo pominał reformy


Chrósæicy/Crostwitz. 148 wót 160 delegatow 14. głowneje zgromaŸiny Domowiny sobotu w górnołužyskich Chrósæicach jo zgło­sowało za to, aby donìntejšny pœedsedaà Do­mowiny Jan Nuk narodnu organizaciju Serbow dalej nawjedował. Wuzwólowanje pœedsedarja pak njejo wótbìgnuło zgładka a jo było dlejšy cas tœìskotata partija: Jan Nuk ga jo swóju zwólnosæ k wóspjetnemu kandidìrowanju zapowìŸeł a žeden drugi kandidat njejo se namakał. Nuk: „Ja som južo pœed lìtom gronił, až njebudu kandidìrowaœ. Jo było dosæ casa se za nowym kandidatom woglìdowaœ”. Na kšutu pšosbu redakciskego wubìrka (Redaktionskomission) pak jo wón z njewólu a jano na pœechodny cas wót dweju lìtowu se wugronił zwólny, hyšæi raz kandidìrowaœ za toœ tu funkciju. Swóju zwólnosæ pak jo Jan Nuk zwìzał na wu­mìnjenje (Bedingung), až głowna zgro­maŸina zmócnijo poziciju pœedsedarja a wob­zamknjo zmìny w strukturach, kótarež jo wustawkowy wubìrk (Satzungskommission) pó dłujckich wobradowanjach w pœedpólu zgromaŸiny wuŸìłał a kótarež jo zwìzkowe pœedsedarstwo Domowiny do togo z wìtšynu głosow wótpokazało.

A to jo drugi głowny rezultat głowneje zgro­maŸiny – wobzamknjenje, až dej Domowina we pœigótowanjach na 100. wroœenicu swójogo załoženja se na zakłaŸe nowych dopó­znaœow a pótrìbnosæow narodnego Ÿìła ana­­ly­­zìrowaœ a modificìrowaœ, wósebnje w nastup­nosæi strukturow. Konkretnje dej 15. głow­­na zgromaŸina w lìœe 2011 se zwołaœ ako wuzwólowarska zgromaŸina, aby wuzwólili nowego pœedsedarja a wobzamknuli zmìny strukturow. Funkcija pœedsedarja dej nejpózdŸej wót pœichodneje wuzwólowarskeje głowneje zgromaŸiny tak zapołožona byœ, až móžo pœedsedaà połnje za Domowinu Ÿìłaœ a až dostanjo take financielne zarow­nanje za swójo Ÿìło, až móžo z togo žywy byœ a njejo na drugu zasłužbu poka­zany. Na zakłaŸe nowych dopóznaœow a wobšyr­neje analyze dej se struktura zastojnstwa Domowiny modificìrowaœ, wót zwìzkowego pœedsedarstwa wobzamknuœ a z nastupjenim nowego pœedsedarja abo pœedsedarki 2011 realizìrowaœ. Wušej togo jo se wobzamknuło, až nowe zwìzkowe pœedsedarstwo dej na swójom prìdnem pósejŸenju wustawkowo-strukturny wubìrk (Ausschuss) wutwóriœ.

Stakim jo zgromaŸina naraŸenje wustawkowego wubìrka w lažko zmodificìrowanej formje wobzamknuła. Ze zachopneje wersije su wušmarnuli sadu, Ÿož se groni, až nowy pœedsedaà buŸo zastojnstwo nawjedowaœ. How njejsu delegaty kœìli se južo nìnto na jadnu opciju wìzaœ a su wobzamknuli, až z tym dej se akle nowa zgromaŸina za dwì lìœe zabìraœ, gaž budu rezultaty analyze a Ÿìła strukturnego wubìrka pœedlažaœ.

Jan Nuk jo stakim póstarcył strukturne zmìny, kótarež na kóńcu zmócniju poziciju pœed­sedarja, což jo pó jogo mìnjenju w jadnanjach z nimskimi instancami pœeliš wažne. Jan Nuk jo se teke wugronił za to, aby komunikacija mjazy Domowinskim „kšywom” a towaristwami na bazy se pólìpšyła. Glì­dajucy na stawny tšach asimilacije a na wiziju awtonomnego serbskego šulstwa jo wón napominał delegatow: „Trjebamy pšawe serb­ske patrioty. Ja njejsom naŸeju zgubił, až w našych šulach pœi wósebnych narodnych góŸbach zaznìjo serbska hymna a buŸo se zmawowaœ serbska chórgoj (Fahne)”.

Na rozdŸìl k funkciji pœedsedarja jo wuzwólenje zastupneju pœedsedarjowu wót­bìgnuło mimo problemow. Wuzwólili su dweju kandidatowu: wóspjet nìgajšnego dolno­łužyskego župana Pìtša Petrika z Chóœe­buza a Zalu Cyžowu z Chrósæic. Wìcej wó zgromaŸinje na boce 8. Pód adresu www.nowycasnik.de/fota nadejŸoœo fota wót zgromaŸiny.

G. W.


„Asymetrija mjazy Łužycoma”


Lube bratœi a sotœi! Regionalna samostat­nosæ a pówušenje našeje samozagronitosæi ako e.V. stej nam tyłej w Dolnej Łužycy. Dol­noserbske žywjenje jo wjelgin pisane. Do­mo­winske kupki Ÿìłaju pilnje, towaristwa woplìwaju serbsku kulturu, tradicije abo tradicionalne rucnikarstwo. Wušej togo dajo aktiwity, ako njejsu organizìrowane wót Domowiny, na pœ. cerkwine gibanje nowšego casa, Ÿož swìœimy namše w dolnoserbskej maminej rìcy a wudawamy serbsku cerkwinu literaturu. Dalej licym k tomu Serbske blido w Zušowje abo nowo załožone Lubinske serb­ske towaristwo abo zarìdowanja Rìcneje šule, wósebnje na jsach. Mamy teke w mło­gich serbskich jsach domowniske œpy abo muzeumy, kenž su se wuwili ako małe kulturne srjejŸišæa. iœecy ansambl jo nas w januarje z rìdnym programom w serbskej rìcy pœełapił. Serby se teke wìcej zjawnje w regionje pokazuju a su na akceptancy dobyli. Smy na pœ. pódpisali kooperaciske dogrono z Techniskeju uniwersitu w Chóœebuzu. Tam smy južo drugi kolokwium k serbskim temam iniciìrowali, z pœecej wjele wobŸìlnikami. Tak dojœpijomy ten klientel, ako howacej njepœiŸo na serbske zarìdowanja, teke młoŸinu.

To tyjo našomu Ÿìłoju a pówušyjo prestige Domowiny doceła.

A to nejwažnjejše: chto by se pœed 10 lìtami mógał pœedstajiœ, až buŸomy na na­šych šulach raz matematiku a wìcnu wìdu, stawizny a LER w dolnoserbskej rìcy póda­waœ; až Ÿiœi w Ÿiœownjach wuknu serbski, až mamy samo nìkotare młode familije, Ÿož se doma serbujo.

Dolna Łužyca jo pótakem žywa! Tak su teke rosli te nadawki! Naše snadne móžnosæi nam pak wìcej njedosegaju, wšykno naŸìłaœ, wšym a wšuŸi pomogaœ a do rady daœ. To my ale comy!

Kuždy z Was zawìsæe teke co, až Dolna Łužyca se wuwija a jo mócna! Jano z Dolneju Łužycu jo teke wjelika Domowina mócna! Naš personal jo pak na limiœe. My smy jano hyšæi w stawje, status quo zeŸaržaœ.

Som južo w swójom statemenœe ako nowa županka groniła, až se knìžy asymetrija mjazy institucijami w Górnej a Dolnej Łužycy. Naše institucije su jano nìkak ze tœeœinu luŸi wobsajŸone w pœirownanju z Górneju Łužycu, mamy teke wót wšogo jano wótnožki.

Domowinske referenty su teke wšykne w Budyšynje. Wót nich by casy wótcakowali, aby se wót samego myslili na Dolnu Łužycu, až njeby trjebali pœecej zasej na to pokazaœ, až informacije dostanjomy atd.
Europska rada jo zwìsæiła, až dolnoserb­ska rìc jo mimo pódpołnocnej a saterfrizi­skeje rìcy nejwìcej wobgrozona rìc w Euro­pje. Togodla pominamy „pozitiwnu diskriminaciju” z boka Górneje Łužyce, ako ju pominamy wót našych nimskich partnarjow za wšyknych Serbow. Pominamy, aby se wšo, což zdŸaržanju a wuwiœu dolnoserbskeje rìcy tyjo, wósebnje pódpìrowało.

o wó fairnu zgromadnosæ a rownocasnje wó zawìsæenje našeje samostatnosæi. Comy a buŸomy naše wìcy sami rozsuŸowaœ! My wótcakujomy respekt a partnarstwo we kuždem nastupanju, teke we financielnem!

Což struktury nastupa, cu hyšæi raz pód­šmarnuœ, až cesnoamtske Ÿìło župana abo županki resp. zastupnego pœedsedarja Do­mo­winy w Dolnej Łužycy perspektiwiski nje­buŸo móžne. Gaž dejmej Serbstwo dostoj­nje reprezentìrowaœ, njamóžomej to jano wjacor abo njeŸelu cyniœ, to njejŸo a njedosega. Tak dłujko, ako to pak tak jo, pominam wót Serbskich institucijow, Ÿož Ÿìłamej, rozmìœe a tolerancu za serbske politiske a narodne Ÿìło. To ga njejŸo, až jaden Serb sejŸi na jadnom pósejŸenju w Ÿìłowem casu a ten drugi Serb na samskem pósejŸenju w lichem casu – to nigdy njebuŸo derje hyœ. Pœi wšej dobrej wóli za cesnoamtske Ÿìło, wiŸim tam œìžkosæi, motiwacija a elan spadnjotej.

Dalej pominam, až kulturno-praktiske Ÿìło pœiŸo slìdk k Domowinje. Jano to jo zmysła­połne a efektiwne. ìło na bazy słuša do jadneje ruki, wšo druge jo kumštne.

Pólìpšymy te wìcy a Ÿìłajmy we tom zmysle dalej.

Ja se wam Ÿìkuju!


Názory ètenáűù

zde se mùžete k tématu vyjádűit nebo reagovat na názory jinęch lidí...

 pűidat komentáű