Interview-M Kowar

   (lh)
2009-07-04
INTERVIEW

„Wjedro bě genialne“

Ze zaklinčenjom trójneje fanfary njedźelu wječor po galaprogramje zakónči so w Chrósćicach VIII. mjezynarodny folklorny festiwal. Hnydom po kónčnej gali je Janek Wowčer z organizatoriskim nawodu swjatka Markom Kowarjom porěčał.

Sće z cyłkownym wotběhom lětušeho festiwala spokojom?

M. Kowar: Sym jara spokojom z wothłosom, z wopytom a programami. Spokojom sym z tym, štož je so pokazało a kak su to kulturne ćělesa zmištrowali. Tež wukrajne skupiny běchu lětsa jara disciplinowane. Hdyž wone mjenujcy časy wustupow a terminow njedodźerža, móže so to spěšnje k wulkemu problemej wuwić. Přesłapiła je nas snambl z Kenije, kotryž so cyle jednorje wjace přizjewił njebě. Chcychmy jón na lětanišću wotewzać, ale tam nichtó njebě. Njeběchu nas wo njewobdźělenju informowali.

Je to wulki problem?

M. Kowar: Dyrbjachmy wotběh programow na statokach krótkodobnje přestajić. Tež financne straty nastanu, hižo skazanych wukonow k přebywanju dla. Rozmyslujemy hižo dlěje wo tym, kak tajke pady wobeńć. Snano skupiny, kotrež trjebaja wizum za naš kraj, hižo njepřeprosymy, ale štó ma žno za to prawy recept?

Kelko přihladowarjow sće zličili?

M. Kowar: Něhdźe 14 500. To je tróšku wjace hač loni, předewšěm dźensa na swjedźenski ćah a na zakónčacy program bě telko ludźi přišło kaž hišće ženje. Lětsa su prěni přihladowarjo ćaha hižo při cyrkwi stali.

Je měnjate wjedro při tym rólu hrało?

M. Kowar: Po mojim měnjenju bě wjedro genialne. Nikoho słónco njeslepješe, ćopło dosć tež bě, a dešća njejsmy telko měli hač na zliwk štwórtk a sobotu wječor někotre kapki. Z dešćom kaž na zahajenskim wječoru w Budyšinje dyrbiš pak přeco ličić, to je faktor, kotryž njemóžeš wobwliwować.

Su programy na statokach sobotu wječor wšitke derje wotběželi?

M. Kowar: Druhdy běchu mjeńše přestawki, dokelž stej dwaj cyłkaj krótkodobnje wupadnyłoj. Tuž dyrbjachmy program zaso tróšku přestajić, štož je z wěstymi komplikacijemi zwjazane. Cyłkownje pak je wšitko derje šło.

Su so hosćo pola Was hóršili?

M. Kowar: Direktnje nic. Sym pak słyšał, zo tu a tam někotři na ansambl na statoku čakachu, kotryž je so potom trochu pozdźišo započał, ale hewak ničo dale njebě. Nastupajo dodźerženje časow mějachmy tež hižo lěpše lěta, hdyž so skupiny bóle na njón dźeržachu. To pak je lětsa rezultat toho, zo dyrbjachu někotre skupiny wot dwora k dworej běžeć, štož zašłe festiwale njemějachmy. Smy stajnje jednu krutu wobsadku ansamblow na statok planowali, kotraž rotěrujo swoje programy poskića.

Što je so Wam najlěpje lubiło?

M. Kowar: Zo je wšitko tak derje wotběžało a zo je telko ludźi na naše zarjadowanja přišło. Kaž słyšach, bě „Chróšćan specialita“ wuběrna, Wjeselic dwór na programje SG Sněhowki bě kopaty połny, zo njejsy ničo padnyć dać móhł, Koklic statok bě cyła wječor jara derje wopytany a hižo w 21.30 hodź. bě tam wšitke wosom kozow předatych. Byrnjež Jurij Kokla ke kóždemu festiwalej wjace kozow zarězał, za wšitkich wopytowarjow njedosaha. To pak njewadźi, wšako bě dosć poskitkow na druhich statokach a myslu sej, zo su so wšitcy hosćo nasyćili, zo běchu z kulturnymi a kulinariskimi poskitkami spokojom a zo na přichodny festiwal zaso přijědu.

Maće hižo prěnje ideje za festiwal „Łužica 2011“?

M. Kowar: Haj, někotre mam. Nětkole pak najprjedy w přihotowanskej skupince lětuši festiwal wuhódnoćimy a potom widźimy dale. Smy pak hižo někotre nowe kontakty a poskitki ansamblow za přichodny króć dóstali.

Wutrobny dźak!

Serbske Nowiny 4.7.2009 Janek Wowčwer


Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář