Knihovna pűevzatá od Spolku èesko-lužického

   
2003-07-15
Mikławš Andricki

Boži woheń a druhe wobrazki, 128 s., Koło pűeæelow serbskeho pismowstwa, Dom a swìt 34, Budyšin 1946.

Hana Rafeltowa a druhe powìdanèka, 164 s., LND, Budyšin 1962.

Hana Rafeltowa a druhe powìdanèka, 2. pűehladane wudaæe, 160 s., LND, Budyšin 1968.Hendrich Šiman Baar

Kruwièki dla, powìdańèko, II. wudaæe (I.-1937-Kruwy dla), pűełožił a pűedsłowo napisał M. Krjeèmaà, 96 s., Koło pűeæelow serbskeho pismowstwa, Dom a swìt 36, Budyšin 1948.Lotar Balko

(Z Albrechtom Langu) Kniha serbskich drastow, 1. nakład, 176 s., LND, Budyšin 1985.Jan Bartko

Šešerjawka a jeje towarški - Šešerjaèk a druhe rawski, 16 s., wotrjad za slìdŸenje SWW, Budyšin 1988.Jakub Bart-Æišinski

Dwì basni / Zwei Gedichte, pűełoženej do wšìch słowjanskich rìèow a do nìmèiny, zhudŸbnił Bjarnat Krawc, 1. nakład, 44 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo, LND, Budyšin 1983.

Formy, 4 + 160 s., z nakładom spisaæela, Budyšin 1888.

Kniha sonettow, 68 s., z nakładom spisaæela, Budyšin 1884.

KrewŽ a kraj. Ballady. Z nakładom basnikowym, Budyšin 1900.

Na hrodŸišæu, èinohra w pjeæich jednanjach, 24 + 2 s., Nìmsko-Serbske ludowe dŸiwadło, Budyšin 1981/82.

Wubrana zbìrka basni, wubrał a rjadował Jurij Brìzan, 364 s., Ministerium für Volksbildung des Landes Sachsen, Berlin / Leipzig 1951.

Serbska poezija 11, zestajał Kito Lorenc, 60 s., I. nakład, LND, Budyšin 1981.

Serbske wobrazki, 96 s., z nakładom basnikowym, Budyšin 1908.

Spisy młodych lìt, 244 s., Volk und Wissen Ludowy nakład, Berlin 1956.

Swìtło z wyšiny, 96 s., z nakładom Ernsta Muki, Budyšin 1911.

Wysk a stysk, 72 s., z nakładom E. Muki, Budyšin 1905.

Z kűidłom worjołskim, basnje, z nakładom dr. E. Muki, IV + 104 strany, Budyšin 1904.

ZhromadŸene spisy I - V, LND, Budyšin 1971, 1969, 1970, 1977.Zdeòka Bezdìková

Rìkachu mi Leni, roman, z èìskeho originala Űíkali mi Leni pűełožiła Kata Malinkowa, 159 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1964.Mikławš Bjedrich - Radlubin

Mikławš Bjedrich-Radlubin powìda, wubrałoj A. Kowar a B. Korjenk, 220 s., LND, Budyšin 1959.Hańža Bjeńšowa

SkudŸena tuèel, 269 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1965

(z Jurijom Brìzanom, Cyrilom Kolu, Kűesæanom Krawcom, Jurijom Krawžu, Jurijom Kubašom, Marju Kubašec, Angelu Mìræinkec, Pawołom Völkelom, Janom Wornarjom) Powìdki wo nas, 145 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1968

Klimpotata ryba, 75 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1968

Kónèkojty zub, II., pűehladany nakład, 107 s., LND, Budyšin 1975

Spušæej so na Maksa, dyrdomdejske powìdanèko za dŸìæi, III., pűehladany nakład, 72 s., LND, Budyšin 1976

Monika, roman, 215 s., LND, Budyšin 1980

(z Jurijom Brìzanom, z Benom a Benom Budarjomaj, Benedyktom Dyrlichom, Jurijom Kochom, Cyrilom Kolu, Loru Kowarjowej, Jurijom Krawžu, Kitom Lorencom, Angelu Stachowej, Janom Wornarjom) Marathon a druhe powìdki, I. nakład, 189 s., LND, Budyšin 1985

Złoty rjeæazk, I. nakład, 142 s., LND, Budyšin 1985

Pűez horiny a doliny, dopomnjenki na èas pűewróta, I. nakład, 94 s., LND, Budyšin 1989Jurij Brìzan

Do noweho èasa, zbìrka basni, 88 s., Domowina, æišæernja a nakładnistwo, Budyšin 1950.

Feliks Hanuš, Generacija hórkich nazhonjenjow, roman, I. dŸìl, Šuler, awtorizowany pűełožk,

zeserbšæił Cyril Kola, 222 s., Nakład Domowina, Budyšin 1958

Feliks Hanuš, Generacija hórkich nazhonjenjow, roman, III. dŸìl, Zrałe lìta, 392 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1964

Kamuški a skała, wuprajenja, I. nakład, 95 s., LND, wudał Mìræin Benada, Budyšin 1981

Madelena a druhe powìdanèka a skicy, wubranych spisow druhi zwjazk, 242 s., LND, Budyšin 1958

(Wubrał a zrjadował) Serbska pìseń, serbska lìrika wšìch stotkow, 175 s., Nowa Doba, Budyšin 1953.

Naš wšìdny dŸeń, zbìrka basni, 102 s., Nakład Domowiny, Budyšin 1955.

Serbska poezija 20, zestajałoj Benedikt Dyrlich a Kito Lorenc, 68 s., I. nakład, LND, Budyšin 1986.

ZhromadŸene spisy 2, Christa - Trix a woł Jonas - Robert a Sabina, 406 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1966

viz H. Bjeńšowa

ZhromadŸene spisy 3, Zapiski puæowaceho, reportaže, 216 s., LND, Budyšin 1967.

ZhromadŸene spisy 6, Feliks Hanuš, 3. dŸìl, I. nakład, 400 s., LND, Budyšin 1975.

ZhromadŸene spisy 9, Basnje, I. nakład, 306 s., LND, Budyšin 1980.

ZhromadŸene spisy 10, Stary nan, I. nakład, 224 s., LND, Budyšin 1982.Hans Brüchner

Die Geschichte der Sorben bis zum Verlust ihrer politischen Selbständigkeit, Schriftenreihe über die Sorben 1, 44 s., Regierung der Deutschen demokratischen Republik, Ministerium für Volksbildung, Hauptabteilung Sorbenfragen, 1955.

Ein Überblick über die Geschichte der Sorben vom Beginn unseres Jahrtausends bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Ein Volk in Ketten. Schriftenreihe über die Sorben 2, 72 s., Regierung der Deutschen demokratischen Republik, Ministerium des Innern, Hauptabteilung Sorbenfragen, 1958.Ben Budar

Mokrowèenjo. Powìdanèko wo wulkim zbìžku delnjoserbskich roboæanow w lìæe 1548. 64 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1956.

Rebel Jan Cuška, powìdanèko wo zbìžku serbskich roboæanow we Łazu 1794, 40 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wuèbnicow w Budyšinje, Berlin 1955.

Rebel Jan Cuška, wulicowanko wo zbìžku serbskich bonarjow we Łazu 1794, 32 s., do dolnoserbšæiny pœestawił Juro Koch, Nakład Domowiny, Budyšin 1956.

viz H. BjeńšowaBeno Budar

Serbska poezija 38, zestajał Pìtr Thiemann, I. nakład, 48 s., LND, wudał Kito Lorenc, Budyšin 1996.

viz H. BjeńšowaLudmila Budarjowa

(z Alfonsom Frenclom) Alwin Krawèik, žiwjenje a skutkowanje serbskeho prócowarja, 104 s., LND, Wuznamni serbscy prócowarjo, Budyšin 1976Jan Bulank

(Zestajał z Janom Handrikom) Towaršny spìwnik, I. nakład, 417 s., LND, Budyšin 1980. VYPÙJÈENO 13. února 2002 Radku Èermákovi.Beno Cyž

(Zestajał a zawod napisał) Èasowa dokumentacija k najnowšim serbskim stawiznam 1945 - 1960, 288 s., LND, Budyšin 1965.

Marxistisko-leninistiska narodnostna politika a Serbja, awtorizowany pűełožk z dokumentacije „Die DDR und die Sorben“, 52 s., LND, Budyšin 1969.

Jan Cyž

(Zezbìrał, zdŸìla pűełožił a pűedsłowo napisał) Adolf Èernę, antologija jeho dŸìłow, Spisy Instituta za serbski ludospyt 9, 320 s., LND, Budyšin 1958.

Hdyž so młody na puæ podaš. Dopomnjenki z èasa dŸeæatstwa haè do apryla 1926, 184 s., LND,

Budyšin 1983.

Jan Arnošt Smoler, žiwjenje a skutkowanje serbskeho wótèinca, 304 s., LND, Budyšin 1975.

Æernje na puæu do swobody. Dopomnjenki wot nowembra 1944 do kónca meje 1945, 1. nakład, 124 s., LND, Budyšin 1979.

W tlamje jeèibjela. Dopomnjenki na lìta 1926 do 1944. 1. nakład, 228 s., LND, Budyšin 1984.

(Na teksty Gerata Libša) 15 dŸìæacych spìwow, 24 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo, Budyšin 1988.E. Cyžowa

viz J. Kubaš-NowšanAdolf Èernę

Lužice a Lužiètí Srbové, 240 s. + mapka, nakladatel J. Otto, Praha 1911.

Lužická otázka, úvahy, studie a vęzvy v dobì svìtového pűevratu, 116 s., nakladatel Karel Beniško, Plzeò 1918.

Lužická otázka, II. doplnìné vydání, 104 s., SPL, Lužickosrbská knihovnièka 29, Praha 1945.

Wobydlenje Łužiskich Serbow, 38 s., Maæica Serbska, Budyšin 1889.

Serbske hobrazki, z górnoserbskego pœełožyła Mina Witkojc, 80 s., Koło serbskich spisowaœelow / Maœica serbska, Chóœebuz 1930.Josef David

Lužiètí Srbové, 22 s., Èeskoslovenskę vębor pro slovanskou vzájemnost, Londęn 1944.

Lužiètí Srbové, II. vyd., 37 s., SPL, Lužickosrbská knihovnièka 31, Praha 1946.Romuald Domaška

Wokoło stareho młyna. Powìdanèka a wobrazki. Nowe, rozšìrrjene wudaæe, 112 s., LND, Budyšin 1969.H. Duèman

Pismowstwo katholskich Serbow 2, 52 s., Budyšin 1874.Benedikt Dyrlich

Serbska poezija 28, zestajał Dietrich Scholze, 60 s., I. nakład, LND, Budyšin 1990.

W paslach, basnje a lyriska proza, I. nakład, 88 s., LND, Budyšin 1986.

Viz H. Bjeńšowa.Friedrich Engels

Viz K. Marx.Helmut Faßske

Die Vetschauer Mundart, Spisy Instituta za serbski ludospyt 19, 476 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1964.Alfons Frencl

viz L. Budarjowa

Mikławš Bjedrich Radlubin, I. nakład, 144 s., LND, Budyšin 1984.

Podłu Klóšterskeje wody, 1. nakład, 139 s., LND, Budyšin 1981.Izolda Gardošowa

(Wubìrk wobstarała) Kajkiž ptaèik - tajke hrónèko / Wie der Vogel - so das Lied, do nìmèiny pűenjesł Hartmut Oehme, 2. nakład, 172 s., LND, Budyšin 1982.Ludwig Gärtner

Viz B. Rachel.Pawoł Grojlich

Lìta æmy a nadŸije, tűeæa kniha dopomnjenkow (1933 - 1950), I. nakład, 231 s. a fota, LND, Budyšin 1989.

Lìto wjesneho hólca, 180 s., LND, Budyšin 1981.

Na wsy a za wsu, dopomnjenki roboæanskeho hólca, 152 s., 2, pűehladany nakład, LND, Budyšin 1977.Gerald Große

(fota) Budissin / Budyšin. Wobrazy ze žiwjenja tysaclìtneho mìsta. Zestajenje, pűedsłowo a wobrazowe teksty Mìræin Benada, 1. nakład, 132 s., LND, Budyšin 1973.

(fota) Kołowokoło Budyšina, tekst Sieghard Kozel, 1. nakład, 112 s., LND, Budyšin 1986.Feliks Hajna

Njezacpìj swojeho bratra. Wjeselohra w 3 jednanjach. Serbska dŸiwadłowa zbìrka 12, 40 s., Domowina, zwjazk serb. towaàstwow, Budyšin 1931.Rejzka Hajnec

(Zestajała) Nowe spìwèki, hrónèka a rejki. Za pìstowarnje a staršiski dom. 120 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1956.

(Zestajała) Nowe spìwańka, gronka a rejki. Za Ÿìœownje a starjejšyski dom. Do dolnoserbskeje rìcy pœestawištej L. Niklojc a G. Bahnemanojc, 112 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1957.

(Zestajała) Spìwèki, rejki, hrónèka. Za pìstowarnju a staršiski dom. 72 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1954.Jan Handrik

viz J. BulankJoachim Handrik (Handrick)

Aktivisten der ersten Stunde, Schriftenreihe für Lehrer und Erzieher im zweisprachigen Gebiet 3/1979, 48 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1979.

Die Deutsche Demokratische Republik auch das Vaterland der Sorben, Schriftenreihe über die Sorben 4, 88 s., Regierung der Deutschen demokratischen Republik, Ministerium für Volksbildung, Hauptabteilung Sorbische Volksbildung, 1954.

(Herausgegeben im Auftrage des Sorbischen Volksbildungsamtes) Spìwy k hodownemu programej za zakładne šule / Lieder zum Weihnachtsprogramm für Grundschulen, 20 s.

Smy wæipni 11. Kubłanski plan serbskeho luda. Thema: Serb namaka swoju wótèinu / Serb namaka swoju woœcowinu / Der Sorbe fand sein Vaterland. Do dolnoserbskeje rìcy pœełožył H. Góleńk, 68 s., Ministerstwo za ludowe kubłanje, institut za serbski ludospyt, (1955).Günter Hanske

Deutsche Demokratische Republik, 20 Jahre marxistisch-leninistische Nationalitätenpolitik, Schriftenreihe für Erzieher im zweisprachigen Gebiet 4/69, 56 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1969.Gerat Hantška

Bogumił Šwjela, wobraz žywjenja a statkowanja, po gornoserbskem originalu pœełožył W. Bjero, 125 s., LND, Wuznamne serbske wosobiny, Budyšyn 1974Erika Hanušojc

(po gornoserbskem wudaœu za dolnoserbske šule wobŸìłała) Moja prìdna serbska knigła, 2. lìtnik· 2. Schuljahr, Lehrbuch für den Sorbischunterricht an Grundschulen mit niedersorbischem Sprachunterrich, Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wucbnicow w Budyšynje, Berlin 1957Gerat Hendrich

Kito huslièkar, 1. nakład, 48 s., LND, Budyšin 1979.Homer

Ilijada, zeserbšæił a wudał M. Urban-Turjan, 328 s., Budyšin 1922.M. Hórnik

Pűitomnosæ a minyłosæ serbskeho słowjesa, z pűikładami z Noweho Zakonja, 16 s., z nakładom M. Hórnika, Budyšin 1893.Jurij Chìžka

Serbska poezija 22, zestajał Kito Lorenc, 64 s., I. nakład, LND, Budyšin 1987.Richard Iselt

Z brìmješka dopomnjenkow, 93 s., Domowina, æišæernja a nakładnistwo, Budyšin 1951

(zeserbšæił a po J. Swifæe wobdŸìłał) Guliwer pola palèikow, III. wudaæe, 30 s., LND, Budyšin 1962.Mikławš Jacsławk

Serbska poezija 9, zestajał Jurij Łušæanski, 48 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1980.Korla Janak

My z èerwjenej naliku, žiwjenske dopomnjenki Serba kubłaneho w rjadach wojowaceje nìmskeje dŸìłaæerskeje klasy, wobdŸìłał Hans Brüchner, zeserbšæił Hubert Žur, II., pűehladany nakład, 185 s., LND, Budyšin 1974.FSD Kl.-P. Jannasch

(Zusammenstellung und Redaktion.) Aus Gesetzen, Reden und anderen Dokumenten. Studientexte für die Aus- und Weiterbildung. 3., durchgesehene Auflage, 16 s., Sorbisches Institut für Lehrerbildung »Karl Jannack«, Bautzen 1987.Pawoł Jenka

Bìda Bartskich roboæanow 1751 - 1765, 80 s., Domowina, æišæernja a nakładnistwo, Budyšin 1950.

(WobŸìłał a zestajał) HdŸeŸ so módrja, zelenja, spìwèki a spìwy ze serbskeho ludu a kraja za naše dŸìæi 112 s., Volk und Wissen - ludowy nakład, Berlin 1956.

(WobŸìłał a zestajał) HdŸeŸ so módrja, zelenja, spìwèki a spìwy ze serbskeho ludu a kraja za naše dŸìæi, 112 s., LND, Budyšin 1959.

(Melodije je sej wumyslił.) Łónèko dŸìæacych spìwèkow, 24 s., nakładowa redakcija serbskich wuèbnicow, Budyšin 1957.

(Zestajał a wobdŸìłał) Słónèko hrìje, swìt so smìje, spìwnik za 1., 2., 3. a 4. lìtnik dŸasaærjadowniskich powšitkownozdŸìłowanskich polytechniskich serbskich wyšich šulow, 200 s., LND, Budyšin 1967.

Wuwiæe serbskeho ludoweho wumìłstwa 1945 - 1969 1 - 3, 94 + 104 + 96 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo, Budyšin 1971, 2, 3.

(WobŸìłał a zestajał) Z młodej mocu, spìwnik za srjedŸny schodŸenk serbskich šulow, 120 s., Volk und Wissen - ludowy nakład, Berlin 1956.

Rudolf Jenè

Stawizny serbskeho pismowstwa, spisy Instituta za serbski ludospyt 1, 464 s., nakład Domowiny, Budyšin 1954.

Stawizny serbskeho pismowstwa II, spisy Instituta za serbski ludospyt 12, 424 s., LND, Budyšin 1960.H. Jórdan

Delnołužiske ludowe pìsnje, 34 s., z nakładom M. Hórnika, Budyšin 1875.

(Napisał a nazbìrał) Mały gratulant abo zbožepschecŸa a schtucžki, 36 s., z nakładom MacŸizy Sserbskeje, Budyschin 1893.Jurk (Jurij Winar)

Hrìšna wjes I. Satiriski skoro-roman. 208 s., LND, Budyšin 1963.

Serbska poezija 12, zestajał Beno Budar, 56 s., I. nakład, LND, Budyšin 1981.Khorla Kalich

Žiwjenjobìh Jana Ernsta Smolerja, 16 s., Budyšin (1884).Michał Iwanowiè Kalinin

Słowjenjo a wójna - W èim tèi móc Sowjetskeho stata, Słowjanske rozhlady 11, 44 s., Koło pűeæelow serbskeho pismowstwa, 1946.Jiűí Kapitán

Sèítání lidu v Lužici (1946), 22 s., Spoleènost pűátel Lužice, Praha 1947.Rudolf Kilank

200 lìt Wotrowska wosada, 32 s., wudał M. Salowski, Budyšin 1972.Pawoł Kmjeæ

Marjana Domaškojc, serbska Ÿìłaœerka - spisowaœelka, 62 s., LND, nakładnistwowa redakcija serbskich wucbnicow, Budyšyn 1958Jurij Koch

Bagola, powìdanèko wo dŸiwim hońtwjerju, I. nakład, 134 s., LND, Budyšin 1985.

Mjez sydom mostami, 179 s., LND, Budyšin 1968.

Nawrót sonow, 1. nakład, 296 s., LND, Budyšin 1983.

Róžamarja abo rozžohnowanje we nas, roman, I. nakład, 226 s., LND, Budyšin 1975

Sestup z hor snù, vydání první, 264 s., Vyšehrad, Praha 1988.

Wosamoæeny Nepomuk, lubosæinske powìdanèka, I. nakład, 161 s., LND, Budyšin 1978

Wišnina, nowela, I. nakład, 100 s., LND, Budyšin 1984

viz H. Bjeńšowa

Wšitko, štož ja widŸu, 184 s., 1. nakład, Budyšin 1989.

Židowka Hana, nowelka, 113 s., LND, Lektorat powšitkowneje literatury, Budyšin 1963Witold Kochański

Dole i Niedole Serbołużyczan, 320 s., wydanie I, Kœičżka i Wiedza, Warszawa 1962.Cyril Kola

Róža, powìdanèko z njedawneho èasa, 83 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1961

viz H. BjeńšowaIwan Stepanowiè Konjew

Lìto pjeæaštyrceæi, wujimk z dopomnjenkow maršala Sowjetskeho zwjazka Сорок пятый, z rušæiny pűełožił Pawoł Wowèerk, 197 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1970.Mato Kosyk

Serbska poezija 15, zestajał Frido Mìtšk, 64 s., I. nakład, LND, Budyšin 1983.

Serbska swajŸba w Błotach / Die wendische (sorbische) Hochzeit im Spreewald - Žywjeńske tšojenja / Biographische Bilder, 108 s., I. nakład, Serbski wucabnikojski wustaw »Karlo Janak«, Budyšin 1986.

Serbska swajŸba w Błotach - Pœerada markgroby Gera, 112 + 16 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1955.Zbigniew Koœciów

Korla Awgust Kocor, wobraz žiwjenja a skutkowanja, z pólskeho originala pűełožił, zawodnu studiju napisał a terminologiski słownièk zestajał A. Brankaèk, I. nakład, 120 s., LND, Wuznamni serbscy prócowarjo, Budyšin 1972.Arnošt Kowar

Serbske jutrowne jejka. Nawod kružkam serbskeho tworjaceho ludoweho wumìłstwa a jednotlivcam. 36 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo w Budyšinje, 1960.Lora Kowarjowa

viz H. BjeńšowaGerhard Krahl

25 Jáhre Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung. Einege Probleme der Entwicklung und der weiteren Gestaltung des Bildungswesens im zweisprachigen Gebiet. Schriftenreihe für Lehrer und Erzieher im zweisprachigen Gebiet 6, erscheint als Beilage der »Serbska šula«, 64 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1972.

M. Kral

(Zezbìrał) Stawizniske powìsæe z našich serbskich wsow, Serbska ludowa knihownja 31/32, 180 s., dr. J. Cyž, Budyšin 1935.

(Zezbìrał) Stawizniske powìsæe z našich serbskich wsow, V. rjad, Serbska ludowa knihownja 44, 224 s., Budyšin 1937.Bjarnat Krawc

Byæ abo njebyæ / Bęt èi nebęt, klawìrna episoda za dwì rucy, I. vydání, 8 s., Spoleènost pűátel Lužice, Varnsdorf 1947.

(WobŸìłał z Michałom Nawku) Naše spìwy I., Serbski spìwnik za šulu. 64 s., Zjednoæenstwo serbskich wuèerjow, Budyšin 1930.

Wulka lubosæ. 30 serbskich spìwow za mìšany khór. 64 s., hudŸbny wotrjad Maæicy Serbskeje, Budyšin 1923.

(Swobodnje wobdŸìłał) Zerja. 25 serbskich narodnych hłosow za 4 a 5 hłósny mìšany khór. 64 s., hudŸbny wotrjad Maæicy Serbskeje, Budyšin 1921.

(Wotewrił) Žórleško serbskich dwojospìwow, 64 s., z nakładom literarneho wubjerka Maæ. Serbskeje, Budyšin 1925.

8 písní pro jeden hlas s prùvodem klavíru, I. vydání, 17 s., SPL, Lužickosrbská hudba 1, Praha 1949.Kűesæan Krawc

viz H. Bjeńšowa

Pyrpalenje, powìdanèka a skicy, I. nakład, 238 s., LND, Budyšin 1975

Što wot nas wostanje?, Hłosy burow, I. nakład, 231 s., LND, Budyšin 1991Jurij Krawža

Módre listy, 155 s., LND, lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1962

viz H. Bjeńšowa

Bajka so kónèi, I. nakład, 286 s., LND, Budyšin 1975Mikławš Krjeèmaà

Jakub Bart-Æišinski, pűinošk k jeho žiwjenju a dŸìłu, 192 s., Maæica Serbska, Budyšin 1933.Pawoł Krjeèmar

Kulowski kóń, èorne wumìłstwo a Božidar, miniatury z ludoweho žiwjenja zašłosæe, 80 s., LND, Budyšin 1972.Kurt Krjenc (Krenz)

Domowina, die nationale Organisation der Lausitzer Sorben, Schriftenreihe über die Sorben 3, 40 s., Regierung der Deutschen demokratischen Republik, Ministerium für Volksbildung, Hauptabteilung Sorbische Volksbildung, 1954.

Jan, roman pytaceho èłowjeka z pjera pűedsydy Domowiny, 539 s., Nakład Domowiny, Budyšin 1955Jurij Kubaš-Workleèan

viz H. Bjeńšowa

Hakle dŸìsæi..., 336 s., LND, Budyšin 1965.

Zabyty nóž a druhe powìdanèka, I. nakład, 144 s., LND, Budyšin 1978.J. Kubaš-Nowšan

(z E. Cyžowej) Moja prìnja serbska kniha, 2. lìtnik· 2. Schuljahr, Lehrbuch für den Sorbischunterricht an Grundschulen mit sorbischem Sprachunterrich, Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wuèbnicow w Budyšinje, Berlin 1955Marja Kubašec (Maria Kubasch)

Alois Andricki, 228 s., LND, Budyšin 1967.

Alois Andricki, 2., pűehladany nakład, 260 s., LND, Budyšin 1979.

Alois Andritzki, I. Auflage, 32 s., Union Verlag, Berlin 1974.

Jakub Bart-Æišinski. Basnik młodŸiny a pűichoda, 1856 - 1909. 140 s., nakład Domowiny, Budyšin 1956.

Hwìzdy nad bjezdnom, literarny wobraz serbskeje antifašistki Marje Grólmusec, 215 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1960.

Ptaèe worakawstwa a druhe powìdanèka, 70 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1961

Wanda a druhe powìdanèka, 205 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1962

viz H. Bjeńšowa

Ptaèe worakawstwa a druhe powìdanèka, 70 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1970

Nalìtnje wìtry, awtorka nawjazuje na swój historiski roman Lìto wulkich wohenjow, I. nakład, 215 s., LND, Budyšin 1978

Chodojta, wubìrk hrow, I. nakład, 206 s., LND, Budyšin 1979

Ptaèe worakawstwa a druhe powìdanèka, III. nakład, 70 s., LND, Budyšin 1987.Alfred Krawc-DŸìwinski (Krautz)

Die Sorben in der bildenden Kunst / Serbja w tworjacym wumìłstwje, Auswahl von Arbeiten nichtsorbischer bildender Künstler, XVI + 2 s., 15 reprodukcí, I. Auflage, LND, Budyšin 1976.

Serbscy tworjacy wumìłcy, 164 s., LND, Budyšin 1975.Pìtr (Peter) Kunze

Kurze Geschichte der Sorben, 1. Auflage, 80 s., Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Domowina-Verlag, Bautzen 1995.

Nic robotu, ale swobodu 1789-94. Wobrazki ze žiwjenja Serbow. 1. nakład, 36 s., LND, Budyšin 1989.

Pűez lìtstotki, krótke pűedstajenje serbskich stawiznow, 248 s., 1. wudaæe, LND, Budyšin 1979.

Serbja / Die Sorben, 60 s., Serbski muzej, 1989.Jan Lajnert

Serbska poezija 13, zestajał Benedikt Dyrlich, 56 s., I. nakład, LND, Budyšin 1972.Albrecht Lange

Viz L. Balko.Rafał Leszczyński

Górnołužycko-polski i polsko-górnołužycki słownik ekwiwalentów pozornych / Hornjoserbsko-pólski a pólsko-hornjoserbski słownik pozdatnych ekwiwalentow, wyd. I, 19 + 30 s. + Uzupełnienia i poprawki / Dodawki a porjedŸenki, nakład 600, Towarzystwo polsko-serbołużyckie, Warszawa 1996Tadeusz Lewaszkiewicz

Łużyckie przekłady Biblii, przewodnik bibliograficzny, seria Jêzyk na pograniczach 14, 181 s., Instytut slawistyki PAN, Towarzystwo naukowe warszawskie, Warszawa 1995Gerat Libš

Serbska poezija 33, zestajał Pìtr Thiemann, 44 s., I. nakład, LND, Budyšin 1993.

Viz J. Cyž.Jack London

Bìłozub, powìdanèko za młodŸinu, originalny titul White fang, zeserbšæił Anton Nawka, 222 s., Nakład Domowiny, Budyšin 1955Jakub Lorenc-Zalìski

Kupa zabytych, roman serbskeje pytaceje duše, II., wuporjedŸene wudaæe, 115 s., Volk und Wissen ludowy nakład, Berlin 1955

Serbscy rjekowje, zbìrka wubranych spisow, zestajał Jurij Młyńk, 420 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wuèbnicow w Budyšinje, Berlin 1957.

Serbska poezija 2, zestajał Kito Lorenc, 64 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1974.Kito Lorenc

viz H. Bjeńšowa

Nowe èasy - nowe kwasy, basnje ze studentskich lìt, druhe rozšìrjene a sporjedŸene wudaæe, 120 s., LND, Budyšin 1962.

Serbska poezija 7, wudał Kito Lorenc, 64 s., 2., zmìnjeny nakład, LND, Budyšin 1982.Pìtr Malink

Wotmołwa, èinohra w pjeæ jednanjach z pűedehru a dohru, 85 s., LND, Budyšin 1975.

Dwì horšæi pìska 1, 276 s., LND, Budyšin 1964.Trudla Malinkowa

K brjoham nadŸije, wupuæowanje Serbow do zamórskich krajow, I. nakład, 195 s., LND, Budyšin 1995.Alena Málková

Wo kóèce Mince, z èešæiny pűełožił Pawoł Völkel, 14 s., LND - Albatros, Budyšin - Praha 1974.František Malę

Lužické vzpomínky. 184 strany, Kolo lužickęch spisovatelù, Praha 1935.Karl Marx

(z Friedrichom Engelsom) Manifest komunistiskeje strony, zeserbšæił Pawoł Nowotny, 104 s., LND, Budyšin (1969).Tomaš Garrigue Masaryk

Nowa Europa. Słowjanske stojnišæo. Pűełožił Jurij Wiæaz, 128 s., z nakładom Serbomiła Tuchoàskeho, Budyšin 1922.Jos. Maštálko

Lužiètí Srbové, se dvìma mapami a ètyűmi vyobrazeními, 32 s., menšinovę vębor sokolské župy Fügnerovy, Mladá Boleslav 1924.Jurij Mìræink

Hdyž èerty æìkaja... Roman. 348 s., LND, Budyšin 1961.Angela Mìræinkec

viz H. BjeńšowaJan Meškank (Meschgang)

Die Ortsnamen der Oberlausitz, 1. Auflage, 216 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1973.Timo Meškank

Kultur besteht - Reich vergeht, Tschechen und Sorben (Wenden) 1914 - 1945, 1. Auflage, 264 s., Mensch & Buch Verlag, Berlin 2000.

Rìè je hrajka..., 32 s., Zwjazk serbskich studowacych, Budyšin 1992.Boris Michajlov

Budoucnost Lužickęch Srbù, 1. vydání, 80 s., Orbis, Praha 1949.Jan Mikš Chanovskę

Literární a vydavatelská èinnost Vladimíra Zmeškala. Pűíspìvek k èesko-lužickęm stykùm. 32 s., Spoleènost Národního muzea, Praha 1964.Borbora Mikławšowa

(Z Pawołom Rotu hromadŸenje a zestajenje) Delany / Niederland. Wobrazy wo dŸìle a žiwjenju ludŸi. 60 s., gmejna Ralbicy - Róžant.Jurij Mjeń

Serbska poezija 18, zestajał Franc Šìn, 48 s., I. nakład, LND, Budyšin 1985.Jurij Młynk

Serbska poezija 5, zestajał Benedikt Dyrlich, 44 s., 2., rozšìrjeny nakład, LND, Budyšin 1977.

Serbske pomniki. Mały pűewodnik. 144 s., Domowina, Sekretariat Zwjazkoweho pűedsydstwa, Budyšin 1965.

400 lìt serbskeho pismowstwa. Pűewodnik we wobrazach. 43 poèítanęch listù, LND, Budyšin 1960.Marja Młynkowa

Dny w dalinje, 280 s., LND, Budyšin 1967.

Dundak Matej a druhe powìdanèka za dŸìæi, 71 s., LND, Budyšin 1975.

Starosæe w dŸewjatce, 79 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1964.

Vladimír Mohelskę

Mluvnice hornolužické srbštiny a slovník hornosrbsko-èeskę / Rìènica hornjołužiskeje serbšæiny a słownik hornjoserbsko-èìski, 236 s., Kroužek pűátel Lužickęch Srbù, Olomouc 1948В. Моторний, D. Scholze

(redakcionelnje wobdŸìłałoj) Лужицьки серби, посібник з народознавства, 266 с., видавництво “Місіонер”, Львів - Budyšin 1997Jan Bohuwìr Mucžink

Hród na Zhorjelskej horje Landskrónje abo Bože wodŸenja su dŸiwne, powìdańcžko ze starych cžasow, tsecŸi wudawk, 84 s., nakład Maæicy Serbskeje , Budyšin 1884.Ernst Muka

(Z J. Pilkom) Dwajatűicyæi narodnych hłosow za štyrihłósny mužski khor, 57 s., hudŸbny wotrjad Maæicy Serbskeje, maæiènych spisow èisło 101, Budyšin 1899.Sigmunt (Siegmund) Musiat

(pűihotował) „Narodny dialog“ wjednistwa socialistiskeje Domowiny ze Zjednoæenstwom Cyrila a Metoda 1988. Èasowa dokumentacija. 56 s., Towarstwo Cyrila a Metoda, Budyšin 1991.

Viz Kurt Pietsch.Horst Nagel

(wobŸìłał a zestajał) Błotka lube, ja was znaju, spìwnik za 1.-4. šulske lìto, 52 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wucbnicow w Budyšynje, Berlin 1956Achim Nawka

Rodak na Lubinje, Rodakowe dyrdomdejstwa, 2. zwjazk, 106 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1968

Rodakowe dyrdomdejstwa, I. a II. kniha, II. nakład, LND, Budyšin 1976Anton Nawka

Pod wopaènej łopaæu, 149 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1961

Mjenje zmylkow, rady a pokiwy za dobru serbšæinu, I. nakład, 74 s., LND, Budyšin 1972

Pod wopaènej łopaæu, II., wobdŸìłany nakład, 145 s., LND, Budyšin 1974.

Serbska poezija 8, zestajał Tomasz Nawka, 32 s., 2. nakład, LND, Budyšin 1982.Michał Nawka (Nawuka)

(zezbìrawši pűiprawił) Baje, bajki a basnièki, serbske narodne 1, 48 s., Swobodne zjednoæenstwo kat. wuèerjow serbskeje Łužicy, Budyšin 1914.

DŸìłaj, dŸìłaj pišæałku, spìwaj, spìwaj pìsnièku, na wsy, za wsu, knižka z wobrazkami, kreslił Mìræin Nowak, 92 s., z nakładom serbskich wuèerjow, Budyšin 1925.

Na bìrnach, powìdanèka a powìdki zestajał a dosłowo napisał dr. Jurij Młynk, 205 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1965.

Viz B. Krawc.

Pűewodnik po serbšæinje 2, 48 s., Maæica Serbska, Budyšin 1921.

Raj rìèe. Pűewodnik po serbšæinje 1. 72 s., Budyšin 1931.

Serbska poezija 6, zestajał Jurij Łušæanski, 48 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1978.Neander.

Wobrazy z cyrkwinskich stawiznow katolskich Serbow, 161 s., z nakładom spisarja, Budyšin 1920.Pawoł Nedo (Paul Nedo)

Die Sorben in der DDR. Vom Leben des kleinsten slawischen Volkes. 32 s., Staatliche Museen zu Berlin, Juli 1973 - April 1974.

(Smìški a tryski z luda zezbìrał.) Wóslace hnìzdo, 2., pűehladane wudaæe zbìrki Serbski smìch, 80 s., LND, Budyšin 1983.Božena Nìmcová

Wowka. Wobrazki z wjesneho žiwjenja. Z èìšæiny pűełožiłoj Hanaróža Völkelowa a Pawoł Wölkel, 340 s., LND, Budyšin 1962.Jakob Nowak

Die Domschule. Ein Bericht über ihre Entwicklung und über ihren jetzigen Stand. 44 s., (Bautzen 1909).Józef Nowak

NjedŸelena wutroba, wubìrk basnjow, 188 s., LND, Budyšin 1965.

Posledni kral. Èinohra w 6 jednanjach. 72 s., Zwjazk serbskeho studentstwa, Budyšin 1921.

Serbska poezija 24, zestajał Benedikt Dyrlich, 60 s., I. nakład, LND, Budyšin 1988.

Swobody njewjesta. SwjedŸenska hra w 5 wobrazach. 72 s., Knihownja dom a swìt II, Koło serbskich spisowaæelow, Budyšin 1922.

Z duchom swobody. Wótèinske basnje. Druhe wudaæe, 104 s., Knihownja dom a swìt 35, Koło pűeæelow serbskeho pismowstwa, Budyšin 1947.Mìræin Nowak-Njechorński

Hólèik, hólèec, listonoš, dopomnjenki, I. dŸìl, I. nakład, 166 s., LND, Budyšin 1974.

Mištr Krabat, powìdka wo dušnym serbskim kuzłarju, 52 s., Nowa Doba, Budyšin 1954

Mjez Wardarom a Jadranom. Puæowanske wobrazki z Juhosłowjanskeje. 224 s., LND, Budyšin 1968.

Powìdanje Bobaka-WšudŸebyła, ze zbìrkow Zapiski Bobaka, Serbski WšudŸebył a Wot wèerawša na jutűiše zwubìrał a zestajał Pawoł Grojlich, I. nakład, 248 s., LND 1980.

Serbski WšudŸebył, druha zbìrka spisow, 310 s., Nowa Doba, æišæernja a nakład Domowiny, Budyšin 1954.

Vyprávìní lužického všudybyla, pűeložila Zora Beráková, vydání první, náklad 1900 vętiskù, 232 s., Státní nakladatelství krásné literatury a umìní, Praha 1964.

Wot wèerawša na jutűiše, zbìrka reportažow a skicow, 160 s., LND, Budyšin 1960.

Zapiski Bobaka, zbìrka spisow, 295 s., Domowina-nakład, Budyšin 1952.Pawoł Nowotny

Æišinskeho narodny program na zakładŸe jeho swìtonahlada, Spisy Instituta za serbski ludospyt 13, 168 s., LND, Budyšin 1960.Hans Nowusch

Die Gleichberechtigung der Bürger sorbischer Nationalität in der DDR - verwirklichtes Menschenrecht, 3., bearbeitete und erweiterte Auflage, 208 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1988.Georg Nuck

viz A. RoseŒudo Ondrejov

Hdyž póńdŸeš pűez lìs, ze słowakšæiny pűełožił Pawoł Wölkel, 28 s., Mladé letá - LND, Bratislava - Budyšin 1964.Wolf Oschlies

Die Sorben - slawisches Volk im Osten Deutschlands, 70 s., Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg 1990.

Die Sorben - slawisches Volk im Osten Deutschlands, 2. überarbeitete Auflage, 82 s., Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn - Bad Godesberg 1991.Kurt Panig

(zestajał z / zusammengestellt mit Pawoł/om Wowèerk/om) Obersorbisch-deutsch/Deutsch-obersorbisch / Hornjoserbsko-nìmsce/Nìmsko-hornjoserbsce, 384 s., Volkseigener Verlag Domowina / Ludowe nakładnistwo Domowina, Serbski wuèerski wustaw / Sorbisches Lehrerbildungsinstitut, Bautzen / Budyšin 1966.Josef Páta

Krátká pűíruèka hornolužické srbštiny. Struèná mluvnice, rozhovory a korespondence, se 3 pűílohami, 120 s., Èeskolužickę spolek »Adolf Èernę«, Praha 1920.

Lužice. 296 s., Spoleènost pűátel Lužice, Praha 1946.

Zawod do studija serbskeho pismowstwa, serbske pűedŸìłane a rozmnožene wudaæe z 50 podobiznami, avec un résumé en français, 288 s., Maæica Serbska, Budyšin 1929.Jurij Pilk

Dobry wjeèor. 34 narodnych spìwow za mìšany khór na 4 a 5 hłosy. 80 s., Smolerjec knihiæišæernja a kniharnja, Budyšin 1924.

Viz E. Muka.Jan Petr

Lužickosrbská literatura, Studijní pomùcky Slovanské knihovny, 48 s., Státní knihovna ÈSSR, Praha 1968.

Úvod do politickęch a kulturních dìjin Lužickęch Srbù, uèební text pro posluchaèe fakulty filosofické, 1. vydání, 148 s., Karlova universita, Praha 1963.Kurt Pietsch

(Mit Siegmund Musiat) Sitten und Bräuche in der Schleifer Region / Wašnja a nałožki Slepjanskich Serbow, 76 s., Haus für sorbische Volkskultur - Sorbisches Folklorezentrum.Maks Pilop

WuswobodŸenje Łužicy. Wojerskohistoriski zarys wojowanjow w lìæe 1945. 1. nakład, 264 s., 28 fotografií, 2 mapy, LND, Budyšin 1985.Alexej Pludek

Powìsæe starych èasow, zeserbšæił a dosłowo spisał Pawoł Völkel, I. nakład, 256 s., LND, Budyšin 1973.Dr. Pful

Hornjołužiska serbska ryènica na pűirunowacym stejišæu I., 96 s., Maæica Serbska, Budyšin 1862.Bernhard Rachel

(Mit Ludwig Gärtner) Deutsch-obersorbisches Wörterbuch, I. Auflage, 208 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1976.Franc Rajš (Franz Reisch)

(Zestajił) Serbske towarstwa haè do lìta 1937. Pűehlad. 48 s., Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow, Budyšin 1992.

Stawizny Domowiny, we słowje a wobrazu, 1. nakład, 416 s., LND, Budyšin 1987.

Zur Geschichte der Sorben und der Lausitz, Beiheft zum Lehrbuch für Geschichte 9. Klasse Oberschule und erweiterte Oberschule, 84 s., Volkseigener Verlag Domowina, Bautzen 1968.Jan Rawp (Raupp)

(HudŸba.) Hwìzdny èas, fokstrot, K rejam a zabawje 3, 6 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo w Budyšinje.

Serbska hudŸba, awtorizowany pűełožk z nìmèiny Achim Brankaèk, 2., wobdŸìłany a rozšìrjeny nakład, 124 s., LND, Budyšin 1966.

Sorbische Musik, ein Abriß in Wort und Bild, 84 + 40 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1966.

Ze Serbow hudŸby, 148 s., Volk und Vissen - Ludowy nakład, Berlin 1958.

Ze Serbow muzyki, do dolnoserbskeje rìcy pœełožone, 148 s., LND, Budyšyn 1959.Jan Rjeèka

(Tűeæi pűehladany a pűedŸìłany wudawk zhotowił a wudał) K. A. Fiedlerjowy Towaàšny Spìwnik za serbski lud, 160 s., Maæica Serbska, Budyšin 1915.Fryco Rocha

Serbska poezija 25, zestajał Kito Lorenc, 52 s., I. nakład, LND, Budyšin 1988.Andreas Rose

(mit Oberlehrer Georg Nuck) Sprachlehrgang Obersorbisch, Lektionen, I. Auflage, 105 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1975plukovník v. v. M. Semík

Łužica, Lužice, Лужица, Lusatia, Lusace, mapa 1:750.000, Lužickosrbskę národní vębor, Budyšín 1945Mìræin Salowski

(z tekstami druheho pochada) Wuèæe wšitke ludy, knižka za kűesæanski dom, 59 s., I. nakład, Nakładnistwo swj. Bena, Krajan 6, Lipsk 1990Franz Schneider

Khrónika Kulowa, mìsta a farskeje wosady, 148 s., z nakładom ss. Cyrilla a Methoda, Budyschin 1878.Bernhard Schneider

(Wudał) Khwatajæe ale spìwajæe! Zbìrka narodnych a ludowych pìsni. 60 s., DrježdŸany 1910.G. Schwela

Lehrbuch der Niederwendischen Sprache 2. Übungsbuch. 128 s., Selbstverlag, Cottbus 1911.Jan Skala

Mój sokoł, wubìrk basnjow a prozy, zestajał a pűedsłowo napisał dr. Jan Cyž, 224 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1962Michał Róla

Serbska poezija 41, zestajał Jiűí Mudra, I. nakład, 55 s., LND, wudał Kito Lorenc, Budyšin 1998.F. Semank

Ein Beitrag zur Geschichte der Kirche „zu Unserer lieben frauen“ in Bautzen, 28 s., Sonderabdruck aus dem Katholischen Kirchenblatte 1898.Jan Skala

Mój sokoł. Wubìrk basnjow a prozy. Zestajał a pűedsłowo napisał Jan Cyž, 232 s., LND, Budyšin 1962.

Serbska poezija 19, zestajałoj Jurij Łušæanski a Kito Lorenc, 64 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1985.Eugen Spálenę

Jan, Minka a Bobik na prózdninach, wobrazkowa kniha za dŸìæi, kiž serbsce wuknu, 144 s., 9 listù, 1. nakład, LND - Mladé letá, Budyšin - Bratislava 1987.Angela Stachowa

Sobotu wjeèor doma, powìdanèka, I. nakład, 181 s., LND, Budyšin 1978

Nahła zyma, powìdanèka, I. nakład, 116 s., LND, Budyšin 1984

viz H. BjeńšowaKito Fryco Stempel

Serbska poezija 23, zestajał Hync Rychtaà, 76 s., I. nakład, LND, Budyšin 1987.

Te tœi rychłe tšubały a druge pìsni, Pomniki serbskeho pismowstwa 1, 236 s., LND, Budyšin 1963.Rober Louis Stevenson

Èert w bleši, wubìrk powìdanèkow, z jendŸelšæiny pűełožił a dosłowo spisał Jurij Brycka, I. nakład, 261 s., LND, Budyšin 1977Juro Surowin

Serbska poezija 29, zestajał Kito Lorenc, 64 s., I. nakład, LND, Budyšin 1991.Jonathan Swift

viz Richard IseltK. B. Šìca

Èłowjek w pűirodŸe, 200 s., LND, Budyšin 1959.Beno Šołta-Scholze

Serbski ludowy ansambl / Staatliches Ensemble für sorbische Volkskultur, 28 + 4 s., Staatliches Ensemble für sorbische Volkskultur, Budyšin.Jan Šołta

Serbja w byrgarsko-demokratiskej rewoluciji 1848/49, 32 s., LND, Budyšin 1973.

Zarys serbskich stawiznow, z nìmskeho originala do hornjoserbšæiny pűełožił Achim Brankaèk, 268 s., LND, Budyšin 1976.Mìrko Šołta

(Wubrał) Twoj głos cu słyšaœ. Delnjoserbske a hornjoserbske ludowe spìwy. 16 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo, 1988.Wórša Šołæic

(Zestajała) Zapis słowow / Wörterverzeichnis, dolnoserbsko-nìmski, nìmsko-dolnoserbski za wuše šule ze serbskeju wucbu, 1. nakład, 72 s., LND, Budyšyn 1978.Bohumila Šretrová

Herta, z èešæiny pűełožił Anton Nawka, 100 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1965

Kwìæel wrjosa, k wopomnjenju J. Radyserba-Wjele, z èešæiny pűełožił Anton Nawka, 300 s., LND, Budyšin 1968.

(Vybrala a upravila) Lužickosrbské báje, 52 s., Spoleènost Národního musea, Sbor pro studium lužickosrbského národopisu a kultury, Praha 1957.

Požèonka na èesæ, roman k stotym posmjertninam Handrija Zejlerja, z èešæiny pűełožił Anton Nawka, 255 s., LND, Budyšin 1972

Tajne dopomnjenki, roman ze žiwjenja a skutkowanja Jana Bohuchwała Dejki, z èešæiny pűełožił Anton Nawka, I. nakład, 222 s., LND, Budyšin 1978.

Flincowe złoto, z èešæiny pűełožił Anton Nawka, I. nakład, 110 s., LND, Budyšin 1980

Chcu domoj, biografiski roman wo Jakubje Baræe-Æišinskim, z èešæiny pűełožiła Lora Kowarjowa, I. nakład, 297 s., LND, Budyšin 1983.

Anonymne listy, roman wo Janje Arnošæe Smolerju, z èešæiny pűełožiła Lora Kowarjowa, I. nakład, 277 s., LND, Budyšin 1987

Michał z Bìlšec, z èešæiny pűełožiła Lora Kowarjowa, I. nakład, 126 s., LND, Budyšin 1992.Bogumił Šwjela

Grammatik der niedersorbischen Sprache, 2. Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Frido Mìtšk, 108 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1952.Ruta Thiemannowa

NjedŸelu, dnja 13. oktobra 1912, załožichu Domowinu. Wobrazki ze žiwjenja Serbow. I. nakład, 36 s., LND, Budyšin 1982.Law N. Tolstoj

Polikuška. Knjez a wotroèk, pűełožił Jan Bryl, 156 s., Domowina, æišæernja a nakładnistwo, Budyšin 1949.

Powìdanèka· bajki, Naša serbska knihownièka, rjad B, zešiwk 2 (škrtnutím opraveno na 3), zbìrał a rjadował Hinc Nagel, 24 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wuèbnicow w Budyšinje, Berlin 1955K. K. Tрофимович

(zestajał) Hornjoserbsko-ruski słownik / Beрхнелужицко-русский словарь, 36 000 słowow / слов, 564 s., LND - „Русский язык“, Budyšin - Москва 1974Serbomił Tuchoàski

NjedŸelske bjesadowanki, knižka I, za pìkne dŸìæi serbskich kűesæanskich staršich, 80 s., z nakładom Serbomiła Tuchoàskeho, Budyšin 1926.Jan Æìsla

Serbska poezija 3, zestajał Benedikt Dyrlich, 48 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1975.
Lesja Ukrainka

Wo njerozumnym wroblku, z ukrainšæiny pűełožił Ben Budar, 1. nakład, 16 s., LND - Wesełka, Budyšin - Kijew 1989.Mìræin Völkel

Serbske nowiny a èasopisy w zašłosæi a w pűitomnosæi, 1. nakład, 200 s., LND, Budyšin 1984.Pawoł Völkel

...a waše dŸìæi budu syroty, 135 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1966

viz H. BjeńšowaJurij Winar (Winaà)

(Zestajał) Naš spìw, zbìrka serbskich spìwow w dwuhłósnej sadŸbje, 192 s., Domowina - nakład, Budyšin 1953.

(HudŸba.) Słónèko a kwìtki, jendŸelski walæik, K rejam a zabawje 2, 4 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo w Budyšinje.

(Zestajał) Wìnèk spìwow. Mały spìwnik za serbski lud. 48 s., Budyšin 1946.Hańža Winarjec-Orsesowa

Radwor, starodawna cyrkwinska wjes, 116 s., Farski zarjad »Marije, kralowny róžowca«, Radwor 1996.Mina Witkojc

K swìtłu a słyńcu, basni, 138 s., Volk und Wissen ludowy nakład, nakładowa redakcija serbskich wucbnicow w Budyšynje, Berlin 1955.

Serbska poezija 1, wubìrk zestajił Kito Lorenc, 2. nakład, 72 s., LND, Budyšin 1978.

Wìnašk błoœańskich kwìtkow, 88 s., Koło serbskich spisowaœelow, Chóœebuz 1934.Alfons Wiæaz

Serbski Sokoł, 1. nakład, 200 s., LND, Budyšin 1990.Ota Wiæaz

Bur Krakora, kulturnohistoriske powìdanèka a skicy, 120 s., LND, Budyšin 1973.

Serbska poezija 4, zestajał Franc Šìn, 44 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1976.Pawoł Wiæaz-Chrósèanski

Serbska poezija 16, zestajał Kito Lorenc, 44 s., I. nakład, LND, Budyšin 1984.Jan Radyserb - Wjela

Basnje a balady, wubrał a zrjadował Jurij Młynk, 392 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1955.

Serbska poezija 14, zestajał Jurij Łušæanski, 68 s., I. nakład, LND, Budyšin 1982.

Wubìrk prozy, wubrał a zrjadował Jurij Młynk, 248 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1956.Jurij Wjela

Pìtr z Pűišec, 178 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1968.

Robotow pak njebì kónc, 268 s., LND, Lektorat za rjanu literaturu, Budyšin 1966.Julius Eduard Wjelan

Serbska poezija 36, zestajał Kito Lorenc, 64 s., I. nakład, LND, Budyšin 1995.Jan Wornar

viz H. Bjeńšowa

Wajchtar trubi, 144 s., LND, Budyšin 1967.

Wajchtar trubi, humoreski, II., rozšìrjeny nakład, 187 s., LND, Budyšin 1975.Pawoł Wowèerk

Kurzgefasste obersorbische Grammatik, 172 s., Volk und Wissen, Berlin / Leipzig 1951.

Kurzgefasste obersorbische Grammatik / Krótka hornjoserbska gramatika, Phonetik und Morphologie, 3. Auflage, 176 s., Volk und Wissen, Berlin 1955.

viz K. Panig

Rozmołwne hodŸiny, pomocna knižka za wuèerja w prìnim połlìæe rozwuèowanja w serbšæinje po metodŸe F. F. Sowjetkina a W. M. Èistjakowa, 76 s., komisija serbskich wuèerjow - Domowina, æišæernja a nakładnistwo, Budyšin 1950.

Wobrazowa zbìrka k Rozmołwnym hodŸinam, pomocna knižka za dŸìæi, 44 s., komisija serbskich wuèerjow - Domowina, æišæernja a nakładnistwo, Budyšin 1950.Handrij Zejler

Nazyma. Lyriska pìseń. Tekstowa knižka za oratorij „Nazyma“ wot Korle Awgusta Kocora, 56 s., LND, Budyšin 1964.

Serbske fabule, wubrał, rjadował a dosłowo napisał Kito Lorenc, 188 s., LND, Budyšin 1966.

Wubrane basnje, wubrałoj Jurij Brìzan a Mìræin Nowak-Njechorński, 349 s., Nakład Domowiny, Budyšin 1954.

Zyma. Lyriska pìseń. Tekstowa knižka za oratorij „Zyma“ Korle Awgusta Kocora, 64 s., LND, 1967.

Žnì. Lyriska pìseń. Tekstowa knižka za oratorij „Žnì“ wot Korle Awgusta Kocora, 32 s., sekretariat Zwjazkoweho pűedsydstwa Domowiny, 1985.Vladimír Zmeškal

Les Serbes de Lusace et les sokols, 28 s., l'Association tchéco-lusacienne „Adolf Èernę“, Prague 1926.

Petr Bezruè a Lužice, k osmdesátęm narozeninám národního básníka, 24 s., Spoleènost pűátel Lužice, Praha 1947.Vladimíra Lebedová-Zmeškalová

Moler Ludvík Kuba a Łužica, z èìšæiny pűełožił Radomìr Wiæaz, I. nakład, 96 + 23 s., Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984.Lędia Zubajová

Viz E. Spálenę.Hubert Žur

Komuž muza pjero wodŸi, literarne portrety žiwych serbskich spisowaæelow, 242 s., LND, Lektorat za powšitkownu literaturu, Budyšin 1963autor neznám

Die katholische Pfarrkirche in Wittichenau, 88 s., Katholischer Kirchenvorstand, Wittichenau 1935.

DŸìłowy program Domowiny, 16 s., Zwjazkowy sekretariat Domowiny, Budyšin 1958.

Konstantin Wulki a Napoleon Mały, kejžoraj dwojeho razu! Bitwa pűed Romom. Bitwa pola Lipska. 24 s., Swob. Zjenoæenstwo k. w. s. Łužicy, Budyšin 1913.

Krótke stawizny Ralbièanskeje farskeje cyrkwje, 28 s., (1957).

Lužiètí Srbové v Nìmecku, Serbja w Nìmskej, 2., pűedìlany naklad, 16 s., Dùm lužickosrbské lidové kultury, Budyšín 1994.

Minderheitenförderung ein - Privileg? / Spìchowanje mjeńšiny - privileg? Eine Geschichte zum Zusammenleben von Großen und Kleinen, 16 s., Domowina, Zwjazk Łužiskich Serbow, Budyšin (2002).

Naša wìra, wuèbnica nabožina za 3. a 4. lìtnik, za serbski pűełožk na zakładŸe titula „Glaubensbuch für das 3. und 4. Schuljahr“ zamołwity Beno Šołta, 233 s., St. Benno-Verlag - LND, DŸìłowe zjednoæenstwo katolskich serbskich duchownych, Lipsk - Budyšin 1967.

Pìsni a gronka z luda, Serbska poezija 31, zestajał Kito Lorenc, 68 s., I. nakład, LND, Budyšin 1992.

Pìsnje a hrónèka z luda, Serbska poezija 30, zestajał Kito Lorenc, 68 s., I. nakład, LND, Budyšin 1991.

Puæowanske dopomnjeńki, 176 s., towaàstwo ss. Cyrilla a Methoda, Budyšin 1930.

Serbske wumìłstwo wèera a dŸensa / Sorbische Kunst gestern und heute, 44 s., Koło serbskich tworjacych wumìłcow a Dom za serbske ludowe wumìłstwo w zhromadnym dŸìle ze Sekretariatom Zwjazkoweho pűedsydstwa Domowiny, Budyšin 1962.

Spìwamy w Domowinskich kupkach / Spìwamy w Domowinskich skupinach, 32 s., sekretariat Zwjazkoweho pűedsydstwa Domowiny, Budyšin 1981.

Spìwne łopjeno za Domowinske skupiny 7, 12 s., sekretariat Zwjazkoweho pűedsydstwa Domowiny, (1957).

Spìwnik Sorabije. Zestajeny a wudaty k 275. jubilejej załoženja. 31 s., Lipsk 1991.

Stalin - naš wuswobodŸiæel a škitar. K 73. narodninam wulkeho wjednika swìtoweho lìhwa mìra, J. W. Stalina. 12. s., Zwjazkowe pűedsydstwo Domowiny, (Budyšin 1952).

Ach, rozmilona lubka mója / Ach Liebste, du mein lieber Schatz. Spìwy ze Slìpego a hokolnych wsow / Lieder der Schleifer Region. 32 s., LND, Budyšin 1989.

Šła gólica jo trawku žnìæ. Spìwy ze Slìpego a hokolnych wsow. 1. nakład, 20 s., LND, Budyšin 1983.

Štwórty wìnc spìwow za serbsku młodosæ, tűeæi wudawk, 48 s., Smolerjec knihiæišæernja, 1913.

Wissenswertes über die Sorben, Schriftenreihe für Lehrer und Erzieher im zweisprachigen Gebiet 3/4, erscheint als Beilage der »Serbska šula«, 3., überarbeitete Auflage, 88 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1986.

Woknješko, fibla za serbske šule, 128 s., Komisija serbskich wuèerjow, Domowina, æišæernja a nakładnistwo, Budyšin 1949.

Wustawki Domowiny. Pűiwzate na III. Zwjazkowym kongresu. 32 s., Budyšin 1955.

Wustawki Domowiny / Satzung der Domowina. Wobzamknjene na VIII. Zwjazkowym kongresu. 48 s., 1973.

Wustawki Domowiny. Na wurjadnym zwjazkowym kongresu schwalene. 20 s., 1990.

Załožba za serbski lud / Stiftung für das sorbische Volk, 72 s., Stiftung für das sorbische Volk, 1994.

Zoologija, wuèbnica biologije za wyšu šulu, 10. šulski lìtnik, nìmske wudaæe „Lehrbuch der Biologie“ - Zoologie - für das 10. Schuljahr zeserbšæiłoj Jan Donat a Pawoł Kokert, 257s., Volk und Wissen ludowy nakład, Berlin 1956.

èasopisy, kalendáűe

Èasopis Maæicy serbskeje LXXVII (1924), LXXVIII (1925), Budyšin.

Èesko-lužickę vìstník, roèník X., èíslo 2., vydává Èesko-lužickę spolek „Adolf Èernę”, v Praze 25. února 1929.

Èesko-lužickę vìstník (do dubna 1993, è. 4 roèníku tűetího, Zpravodaj Spolku èesko-lužické mládeže) 1, 3, 4, 5, 7 / rok 1991; 1, 3, 9, 10, 11 / 1992; 1, 4-12 /1993; 1-12 / 1994; 1-12 / 1995; Spolek èesko-lužickę, Praha.

Dybzak 2 (1972), 3 (1977), magacin Płomjenja, LND, Budyšin.

Katolski Posoł. Èasopis katolskich Serbow. 1984/19, 1985/20-24, 1986/10, 12, 1990/6, 1991/14, Budyšin.

Krajan 3 (1984), 6 (1990) Nakładnistwo swj. Bena w Lipsku.

Lìtopis (Instituta za serbski ludospyt), Rjad A 2 (1954), 3 (s. 155 - 205, 1955), 5 (s. 134 - 149, 1958), 7 (s. 147 - 153, 1960), 8 (s. 174 - 189, 1961); Reihe B 8 (1961), 9/1 (1962), 13/2 (1966), 14/ 1 (s. 35 - 52), 2 (1967), 16/2 (1969), 19/1 (1972), 22/1 (1975, s. 113 - 136); Reihe C 17 (s. 87 - 116, 1974); 42/2 (1995), Bautzen.

Minoritas, Series A No. 1, Vol. 1 (1985), No. 1, Vol. 3 (1987), International Mionology Faculty, Berlin.

Nová Lužice. Èasopis Spoleènosti pűátel Lužice. I./ 5.- 6. (1948), II./ 3.- 4. (1949), Praha.

Nowa Doba. Protyka za serbski lud 1949, 1951, Budyšin.

Neues Lausitzisches Magazin, Bd. LXXXII (s. 300 - 303).

Płomjo 1957/17.

Podstupimske pœinoski k Sorabistice / Potsdamer Beiträge zur Sorabistik 1, 2 (2000), Universität Potsdam, Institut für Slavistik.

Pomhaj Bóh. Èasopis ewangelskich Serbow. 34/9 (1984), 35/5, 7, 11 (1985), 36/2, 4 (1986), 38/1 (1988), 41/4 (1991), Budyšin.

Pomogaj Bog. Pœiłoga casnika »Pomhaj Bóh« za ewangelskich Dolnych Serbow. Meja, oktober 1988, apryl, oktober 1989, apryl, oktober 1990.

Protyka za Serbow 1946, Budyšin.

PűedŸenak. Protyka za Serbow. 1930 - 1932, 1936, 1937, Maæica Serbska, Budyšin.

Pűehled lužickosrbského kulturního života 2 (rok 1959), 3 (1960), 7 (1964) 8 (1965), 11, 12 (1969), 13, 14 (1970), 18 (1973), 24 (1975), redaktor Vladimír Zmeškal, Jiűí Mudra, Dr. J. Petr, Dr. Miloslava Lorencová, Dr. Zdenìk Boháè, CSc., prof. Karel Cvejn, Jurij Wiæaz, náklad 700 - 1300 vętiskù, Spoleènost pűátel Národního musea v Praze.

Raj. Èasopis za serbske dŸìæi. 1/1, 3 (1945), Domowina, Budyšin.

Serbska pratyja 1968, 1969, 1992, LND, Budyšyn.

Serbska protyka 1956, 1958, 1959, 1967, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, LND, Budyšin.

Serbska šula. Èasopis za serbskich wuèerjow a kubłarjow. 17 (1964, ukazatel, 1. pűiłoha

Serbske nowiny. DŸenik za serbski lud. Èisło 112, Lìtnik 90, Budyšin - sobotu, 16. meje 1931.

Rozmołwjamy so serbsce), LND, Budyšin.

Zeszyty Łużyckie 1 (1991), Institut Filologii Słowiańskiej UW, Koło Zainteresowań Kulturč Łużyczan, Warszawa.

korespondence

Mikławša Andrickeho Listy z Prahi z lìt 1886 do 95, 128 s., wudał Michał Nawka, Budyšin 1925.

lidová slovesnost

Słowo kaž worjech. Lózy serbski pűisłownik z wjele byldkami skruæenym ludŸom do kapsy a pomjatka. Zestajał a pűederìè napisał Pìtr Malink, 72 s., LND, Budyšin 1970.

literárnìvìdné pűíruèky

Nowa serbska proza. Wubìrk za listowy studij serbšæiny. Zawod napisał a wubìrk prozy zestajał Jurij Młynk, 248 s., Serbski pedagogiski institut, Mały Wjelkow 1958.

Serbska literatura kónc 50. a spoèatk 60. lìt, Marja Młynkowa a Jurij Młynk, 184 s., Serbski pedagogiski institut, Budyšin 1963.

Słowjanske literatury, wubìrk zestajał a zawody spisał Jurij Młynk, Serbski pedagogiski institut, Budyšin - 1. Z ruskeje, sowjetskeje a bołharskeje literatury, 432 s., 1960; 2. Z èìskeje, słowakskeje, pólskeje, serbochorwatskeje, słowjeńskeje a macedonskeje literatury, 564 s., 1961.mapy

Berlin, deutsche Strassenprofilkarte für Rad- und Autofahrer, Massstab 1:300000, Mittelbachs Verlag, Leipzig.

Dresden, deutsche Strassenprofilkarte für Rad- und Motorfahrer, Massstab 1:300000, Mittelbachs Verlag, Leipzig.

Guben, deutsche Strassenprofilkarte für Rad- und Motorfahrer, Massstab 1:300000, Mittelbachs Verlag, Leipzig.

Łužica / Lusatia / Lužice / Лужица / Lusace, mìritko 1:750.000, wobdŸìłał podpołk. w. w. M. Semík, Lužiskoserbski narodny wubjerk, Budyšin 1945.

Nìmecká demokratická republika, Maßstab 1:1000000, Reisebüro Deutsche Demokratische Republik, Berlin.

Neue Karte von Nordböhmen, der Oberlausitz und der Sächsischen Schweitz, Maßstab 1:75000, Heinr. Pfeifer, Rumburg.

Ostsachsen. Oberlausitz und Elbsandsteingebirge. C. Starke, 1:120000, 2. Auflage, Walter Haupt, Obergurig.

Sächsisch-Böhmische Schweitz, Wanderkarte, 1:50 000, 4. Auflage, TOURIST Verlag - Kartografie, Berlin/Leipzig/Praha.

Specialkarte vom Koenigreich Sachsen. Entworfen von Moritz von Süsmilch Hörnig, Maastab der Projection 1: 250000, Verlag der Königl. Hof-Buchhandlung von Hermann Burdach in Dresden.

Stadtplan und Plan der Umgebung von Görlitz, i. Schl., Beilage zum Führer durch Görlitz, volnę list Straßen-Verzeichnis.

Touristik-Landkarte Reiseland Deutsche Demokratische Republik, Maßstab 1:700000, Reisebüro der DDR, Berlin.

Zittau, Maßstab 1:25000, Umdruckausgabe, Giesecke&Devrient, Leipzig.

Zittau (Süd), 1:25000, Umdruckausgabe, Giesecke&Devrient, Leipzig.

mluvnické a pravopisné pűíruèky

Dolnosrbská mluvnice, z nìmeckého originálu Pìtra Janaše vydaného v Budyšínì roku 1976 pűeložil pro Slovanskę ústav AV ÈR Richard Bígl, rukopis, tűi sešity, 1994.

Hornjoserbska ortografija a interpunkcija, prawidła, Pawoł Völkel, na zakładŸe wobzamknjenja Hornjoserbskeje rìèneje komisije pűi Zwjazkowym pűedsydstwje Domowiny zwjazowace za wšo zjawne pisomne wužiwanje hornjoserbšæiny w šulach, w zarjadnistwje a we wšitkich æišæanych publikacijach, 1. nakład, 80 s., LND, Budyšin 1974.

Gramatika hornjoserbskeje rìèe, Hinc Šewc, 1. zwjazk, fonetika a morfologija, 320 s., LND, Budyšin 1968.

Grammatische Tabellen obersorbisch / Gramatiske tabele hornjoserbsce, für den Sorbischunterricht an Oberschulen mit sorbischem Sprachunterricht, 2., bearbeitete und erweiterte Auflage, 164 s., Volkseigener Verlag Domowina, Bautzen 1974.

prùvodce

Prùvodce po Nìmecké demokratické republice, pűeložila J. Vùjtìchová, 360 s., mapovę list, VEB Edition, Leipzig 1964.

Przewodnik. Łużyce, Drezno, Miœnia, Saska Szwajcarja, Góry Żytawskie, Spreewald. Ben Budar, z jêzyka niemieckiego przełożył Alfred Ligocki, wydanie I, nakład 10 281 egz., 168 s., Œlčsk, Katowice 1975.

Łużyce. Mały przewodnik turystyczny. Krzysztof R. Mazurski, Andrzej Zieliński,Wydanie I., nakład 10.000 + 350 egz., Krajowa Agencja Wydawnicza - RSW "prasa-ksičżka-ruch", Warszawa 1984.

sborníky

Die Sorben in Deutschland, 1. Auflage, 96 s., Maæica Serbska, Budyšin / Bautzen 1991.

Dokumenty propagandistiskeje konferency Domowiny 18. 9. 1987 k stawiznam Domowiny / Dokumente der propagandistischen Konferenz der Domowina 18. 9. 1986 zur Geschichte der Domowina, Pokiwy a literatura za Domowinske dŸìło 72, 88 s., sekretariat Zwjazkoweho pűedsydstwa Domowiny.

Domowina 1949, dŸìłowy program, Spisy Domowiny 2, 32 s., zwjazkowy sekretariat w Budyšinje.

Kwìtki, wubìrk literarnych dŸìłow serbskeho studentstwa, 1. nakład, 128 s., Budyšin 1974.

Łużyczanie, słowiański naród w Niemczech, 144 s., Maæica Serbska, Energeia, Budziszyn - Warszawa 1994.

M. Hórnikowe skutkowanje w cyrilo-metodskim duchu, materialije mjezynarodneho sympozija, kotryž so pűi składnosæi 100. posmjertnin Michała Hórnika dnja 19. februara 1994 w Budyšinje wotmì, 64 s., Maæica Serbska - Serbski institut, 1994/1995.

Protokol VI. zwjazkoweho kongresa Domowiny, 256 s., Zwjazkowe pűedsydstwo Domowiny, LND, Budyšin 1965.

Serbja - aktiwni twarcy socializma w NDR, 72 s., LND, Budyšin 1970.

Serbja pod stalinistiskim socializmom (1945 - 1960). Protokol schadŸowanja Maæicy Serbskeje. 1. nakład, 116 s., LND, Budyšin 1992.

Serbske šulstwo (1945 - 1970). Mjez socialistiskej ideologiju a narodnej zamołwitosæu. Protokol schadŸowanja Maæicy Serbskeje. 1. nakład, 160 s., LND, Budyšin 1993.

Sorbisches Volkstreffen, 96 s., plán Budyšína, vytržen první list.

Sprawy łużyckie w ich słowiańskich kontekstach, materiały z sesji młodych sorabistów, 214 s., nakład 400 egz., Instytut Filologii Słowiańskiej UW, Maæica Serbska, Warszawa 1996.

IV. Bundeskongress der Domowina, Auszüge aus dem Protokoll, Zusammenstellung und Redaktion Jurij Wuješ, 2. Auflage, 152 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1957.

VII. Bundeskongreß der Domowina, Protokoll, 176 s., Bundesvorstand der Domowina, Domowina-Verlag, Bautzen 1969.

VIII. zwjazkowy kongres Domowiny / VIII. zwìzkowy kongres Domowiny / VIII. Bundeskongreß der Domowina, protokol, 296 s., sekretariat Zwjazkoweho pűedsydstwa Domowiny, LND, Budyšin 1973.

IX. zwìzkowy kongres Domowiny / IX. zwjazkowy kongres Domowiny / IX. Bundeskongreß der Domowina, protokol, 224 s., sekretariat Zwìzkowego pœedsedarstwa Domowiny, LND, Budyšin 1977.

X. zwìzkowy kongres Domowiny / X. zwjazkowy kongres Domowiny / X. Bundeskongreß der Domowina, protokol, 264 s., sekretariat Zwìzkowego pœedsedarstwa Domowiny, LND, Budyšin 1982.

XI. zwìzkowy kongres Domowiny / XI. zwjazkowy kongres Domowiny / XI. Bundeskongreß der Domowina, protokol, 264 s., sekretariat Zwìzkowego pœedsedarstwa Domowiny, LND, Budyšin 1987.

30 Jahre Institut für sorbische Volksforschung 1951 - 1981, 1. Auflage, 88 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1981.

slovníky jazykové

Alfabetiski nìmsko-serbski zapisk mìstnosæow we Łužicy / Alphabetisches deutsch-wendisches Ortsverzeichnis der Lausitz. Vydal Hendrich Hanèo, 32 stran, Slepo 1919.

Pomocny terminologiski słownik nìmsko-serbski, 352 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1957.

Prawopisny słownik, hornjoserbsko-nìmski słownik, obersorbisch-deutsches Wörterbuch, Pawoł Völkel, wot Hornjoserbskeje rìèneje komisije pűi Zwjazkowym pűedsydstwje Domowiny schwaleny jako zwjazowacy prawopisny słownik hornjoserbskeje rìèe, III. njezmìnjeny nakład, wudaæe 1970, 934 s., LND, Budyšin 1980. VYPÙJÈENO 25. űíjna 2001 Radku Èermákovi.

Serbsko-nìmski a nìmsko-serbski zapis wjesnych a mìstskich mjenow dwurìènych wokrjesow / Sorbisch-deutsches und deutsch-sorbisches Ortsnamenverzeichnis der zweisprachigen Kreise I, DrježdŸanski wobwod, zestajał Bjarnat Rachel, 136 s., LND, Budyšin 1959.

Wörterbuch Deutsch-obersorbisch / Słownik Nìmsko-hornjoserbski, nawoda awtorskeho kolektiwa dr. Helmut Jenè, 1. nakład, 340 s., 22000 deutsche Stichwörter, LND, Budyšin 1986.

10 000 słowow, Serbsko-nìmski pűiruèny słownièk, wobŸìłał A. Mitaš, 224 s., Domowina, Budyšin 1952.

10 000 Worte Deutsch-Sorbisch, Deutsch-Obersorbisches Taschen-Wörterbuch, bearbeitet von A. Mitaš, 2. Auflage, 192 s., Domowina, Bautzen 1953.slovníky nejazykové

Leksikon awtorow serbskich knihow 1945-1978. Helmut Kaltšmit. 1. nakład, 144 s., LND, Budyšin 1979.

Serbski biografiski słownik, 1. nakład, 304 s., LND, Budyšin 1970.uèebnice jazykové

Wuknjemy serbsce. 1. zbìrka wobrazow za rìènu wuèbu. Wupytał a rjadował F. Wjenka, Serbska šula - 1. pűiłoha 1965.uèebnice nejazykové

Wuèbnica za stawiznisku wuèbu, 6. lìtnik, stawizny nìmskeho luda wot 10. do 18. lìtstotka, „Lehrbuch für den Geschichtsunterricht 6. Schuljahr“ zeserbšæił Jurij Mìræink, 320 s.+ 4 mapy, Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1955.

Wuèbnica za stawizny serbskeje literatury, Volk und Wissen, Berlin, 1958 - 1. serbske pismowstwo wot spoèatka haè do doby Handrija Zejlerja, spisała Marja Młynkowa, 176 s.; 2. serbske pismowstwo wot Æišinskeho haè do našich dnjow, spisał Jurij Młynk, 172 + 8 s.

Zemjepis: za 30 minutow wokoło swìta. Zemjepisny pűehlad wšìch swìtadŸìlow. Serbski wobdŸìłał Dr Šleca po brožurje Karla Èerneho, druhe dopjelnjene wudaæe, Pűiruèki za serbsku šulu I, Budyšin 1948.

více autorù

Ako smy chopili ceptariœ. Dopomnjeńki wucabnikow prìdnych lìt. 1. nakład, 208 s., LND, Budyšyn 1989.

... da sah ich sie liegen schön, unsere Dörfen. Sorben im Landkreis Weißwasser/Oberlausitz. 88 s., Landratsamt, Weißwasser 1993.

Der sorbische Maler Heinrich Theodor Wehle / Serbski wumìłc Hendrich Božidar Wjela, Gedächtnisausstellung in Görlitz März / April 1955, 48 s., Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für Volksbildung, Hauptabteilung Sorbische Volksbildung, (Bautzen 1955).

Die Sorben. Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen nationalen Minderheit. 240 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1964.

Die Sorben. Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen nationalen Minderheit. 2. erweiterte und ergänzte Ausgabe, 276 s.+ 38 s. fotografií, Domowina-Verlag, Bautzen 1966.

Festtage in Bautzen, Bilder aus der Festivalstadt, Rolf Dvoracek, Gerald Große, Erich Schutt, 1. Auflage, 98 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1981.

Hronow a druhe powìdanèka, Zbìrka serbskeje prozy 19. lìtstotka III, 284 s., LND, Budyšin 1967.

Informacija wo nas, 34 s., Zwjazk serbskich wumìłcow, Budyšin 1992.

Kapałki Kulowskeje wosady, redakcija Šæìpan Delan, 1. nakład, 24 s., Łužica 1992.

Koło serbskich tworjacych wumìłcow / Kreis sorbischer bildender Künstler, 60 s.Koło serbskich tworjacych wumìłcow, Budyšin.

Lenin a my. Druha antologija serbskich ludowych awtorow. 104 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo, Budyšin 1970

Na serbsku Łužicu, básnì lužickęch autorù pűeložila Marie Hlisnikovská, samodìlné vydání, 66 s., 1991.

Naš nan a naša maæ, èitanka za serbsku swójbu, zestajała a wudała Ludmila Brìzanowa, 156 s., LND, Budyšin 1982.

Nawrót, zbìrka powìdanèkow serbskich spisaæelow, 84 s., Domowina, æišæernja a nakład, Budyšin 1951.

Pod słóncom swobody, antologija serbskeje powójnskeje literatury, zestajała Lucija Hajnec, 296 s., Volk und Wissen, Berlin 1955.


Prìdne kłoski, wujimki z noweje serbskeje literatury, 140 s., LND, Budyšyn 1959.

Ptaèi kwas 1956, zestajał Jurij Młyńk, 32 s., Domowina, Budyšin.

Republika - domizna / Wir - die Republik, wujimki ze serbskeje literatury k 15. róènicy załoženja Nìmskeje demokratiskeje republiki, 136 s., Dom za serbske ludowe wumìłstwo, Budyšin 1964.

Serbske narodne drasty / Sorbische Volkstrachten, Domowina, Budyšin - 1. Drasta Slepjanskich Serbow / Die Tracht der Sorben um Schleife, Mìræin Nowak a Pawoł Nedo, 118 s., 1954; 2. Drasta Katolskich Serbow / Die Tracht der katholischen Sorben, Jan Meškank, 130 s., 1957.

Serbske narodne drasty / Sorbische Volkstrachten, Neuauflage / Nowonakład, Domowina, Bautzen - 1. Drasta Slepjanskich Serbow / Die Tracht der Sorben um Schleife, Mìræin Nowak a Pawoł Nedo, wobdŸìłał a rozšìrił Albrecht Lange, 208 s., 1984.

Sorben - Serbja. Ein kleines Lexikon. 1. Auflage, 184 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1989.

Stawizny Serbow 1-4, 313+298+200+288 s., 1. nakład, LND, Budyšin 1977, 1975, 1976, 1979.

Surowa štrofa. Humor Dolnych Serbow. Zestajałej Monika Pawlowa a Wylem Bjero, 124 s., LND, Budyšyn 1973.

Tűi lìta w Ruskej, Zbìrka serbskeje prozy 19. lìtstotka II, 252 s., LND, Budyšin 1966.

Wir Lausitzer Sorben (Wenden), Beiträge zur Kenntis des sorbischen Volkstums, 40 s., Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung J. Ziesche, Bautzen 1934.

Witajæe k nam! / Witajœo k nam! Anregungen für die Kindergärtnerin im zweisprachigen Gebiet. 1. Auflage, 256 s., Domowina-Verlag, Bautzen 1988.

Wuèbnica serbskeje stenografije, wobchadne pismo, 1. wudaæe, 40 s., Hł. wotrjad Serbske ludowe kubłanje w Budyšinje ze zhromadnym dŸìłom Krajneho stenografiskeho zarjada w DrježdŸanach, Nowa Doba, æišæernja a nakład, Budyšin 1954.

Z jastwa a wuhnanstwa. Fašizm nas njeje móhł zlemiæ. 240 s., LND, Budyšin 1970.

Za svobodu Lužickęch Srbù I. Sbírka dokumentù z kvìtna - èervna 1945, 56 s., Spoleènost pűátel Lužice, Praha 1945.

Zjebany skupc, humor Delnich Serbow, zestajałoj Wylem Bjero a Monika Pawlowa, do hornjoserbšæiny pűełožił Frido Michałk, 120 + 4 s., LND, Budyšin 1984.

1500 ans de lutte pour lŽexistence nationale, mémorandum des Serbes de Lusace, dernière nation asservie en Europe, 24 s., Conseil National Lusacien, Budyšin 1946.

1500 лет борбы за народное существование, меморандум Лужицких Сербов, последнего порабощеннго народа в Европе, 20 s., Лужицко-сербский Национальный Совет, Будышин 1946.

zpìvníky

Kaž ptaèik leæeæ, 33 Kinderlieder für die Ausbildung und Praxis im Gitarrenspiel, 33a èíslovanęch stran, Serbski wuèerski wustaw »Korla Janak«, Budyšin 1984.

Młoda garda smy našeho ludu... Spìwnik za serbske wyše šule. Zestajałoj a wobdŸìłałoj Michał Nawka a Jan Bulank, 196 s., Volk und Wissen - Ludowy nakład, Berlin 1957.

Sokołski spìwnik, zestajał dr. Šleca, 64 s., Łužisko-serbsi sokołski zwjazk, Budyšin 1926.

K. A. Fiedlerjowy Towaàšny Spìwnik za serbski lud. Štwórty, pűedŸìłany a rozmnoženy wudawk zhotowił Jurij Słodeńk, 192 s., Maæica Serbska, Budyšin 1927.

Wìnèk spìwow, zbìrka tekstow znatych serbskich spìwow, zestajał Jurij Winar, 192 s., LND, Budyšin 1968.

Názory ètenáűù

zde se mùžete k tématu vyjádűit nebo reagovat na názory jinęch lidí...

 pűidat komentáű 

  • Dotaz (Miluše Králíèková)
    28.01.2012 19:39:10
    Dobrę den, jsem sbìratelka knihy babièka od Boženy Nìmcové a sháním jakékoliv vydání v lužickosrbštinì nebo polštinì. V lužickosrbštinì byla vydána : 1883,1962, v polštinì 1883,1905,1927,1951. Prosím, mùžete mi pomoci sehnat tato vydání? Dìkuji za odpovìï.MK