Situace po uzavření Střední srbské školy v Chrósćicích je kritická

   (MM)
14.8.2003
Situace, kdy saské úřady oznámily s okamžitou platností uzavření jedné z mála ryze lužickosrbských škol v hornolužických Chrósćicích, je kritická.
Je kritická nejen pro žáky Střední srbské školy v Chrósćicích a pro jejich rodiny, ale také pro velice zranitelnou síť lužickosrbských škol.
Je kritická také z hlediska zachování celé národní identity. Lužičtí Srbové čelí velice silnému asimilačnímu tlaku německého okolí. Kromě rodinného prostředí je právě srbská škola jednou z mála posledních veřejných prostor, kde mohou uplatňovat živě svou mateřštinu, kde mohou děti vyrůstat v přirozeném jazykovém prostředí a kde mohou utvářet své národní vědomí.
Proto spatřujeme v zavření byť jediné lužickosrbské školy otevřený útok na národní identitu nejmenšího slovanského národa. Jde o popření principů zachování národních menšin v Evropě, o podkopávání snahy mnohých evropských i německých institucí o podporu menšin a v neposlední řadě i o porušení mezinárodních závazků Spolkové republiky Německo.
Nastalá situace je varující i pro českou společnost. Ukazuje, že ani samotné demokratické principy našeho společenského zřízení, ani instituce Evropské unie, do níž vstupujeme, nezajistí samy o sobě ochranu zájmů malých národů a menšin, nebudeme-li o ně usilovat.
Vyzýváme proto všechny, aby osobní podporou projevenou Lužickým Srbům a tlakem na příslušné instituce Svobodného státu Sasko pomohli zvrátit špatné rozhodnutí a zachránit tak pro dobro nám blízkého národa i pro dobro evropské demokracie školu v Chrosćicích.Za Společnost přátel Lužice

Doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc., předseda SPL

Radek Čermák, místopředseda SPL

Ing. arch. Hanuš Härtel, místopředseda SPL

Názory čtenářů

zde se můžete k tématu vyjádřit nebo reagovat na názory jiných lidí...

 přidat komentář